ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008  Prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ au fost stabilite creşterile salariale ce se acordă în anul 2008 personalului din învăţământ. Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat urmau să beneficieze, în perioada octombrie-decembrie 2008, de o creştere salarială de 9%.Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, care a stabilit următoarele creşteri salariale:● 55% profesorii universitari;● 37% personalul didactic din învăţământul universitar (conferenţiari, lectori, preparatori etc.) şi din învăţământul preuniversitar.Având în vedere faptul că efortul financiar al măririi salariilor cadrelor didactice nu putea fi susţinut, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 a fost amânată aplicarea Legii nr. 221/2008 pentru luna aprilie a anului 2009.Conştienţi de necesitatea creşterilor salariale pentru personalul din învăţământ şi din dorinţa de a atrage în sistem personal calificat şi valoros, pentru anul 2009, pornind de la solicitările sindicatelor din învăţământ şi de la poziţia adoptată de Senatul României în cadrul şedinţei de plen din data de 10 noiembrie 2008, în sensul menţinerii respectivelor creşteri salariale, şi luând în considerare, totodată, faptul că aplicarea creşterilor salariale prevăzute de Legea nr. 221/2008 ar conduce la discrepanţe foarte mari între diferitele categorii de cadre didactice, se impune adoptarea unor creşteri diferenţiate pentru cadrele didactice, astfel încât personalul din învăţământ cu salarii mici să beneficieze de creşteri semnificativ mai importante decât cele ale personalului cu salarii mari.Ţinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecinţe negative directe, în sensul amplificării nemulţumirilor reale, pe fondul acutizării discrepanţelor existente între categoriile de cadre didactice, şi având în vedere presiunea socială care se exercită în prezent pe acest subiect,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acestei situaţii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art.1. - (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează: a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei; b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, faţă de nivelul din 31 decembrie 2007; c) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei. (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5."3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) În cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 şi 3, se majorează după cum urmează: a) pentru perioada 1 ianuarie-28 februarie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a; b) pentru perioada 1 martie-31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b; c) pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b. (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului pentru anul 2009 sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 şi 5."4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, respectiv în anexele nr. 1.1a, 1.2a şi 2a şi în anexele nr. 1.1b, 1.2b şi 2b, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ. (2) Pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţii didactice cu tranşe de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ, care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de bază."5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, respectiv în anexele nr. 1.1a, 1.2a şi 2a şi în anexele nr. 1.1b, 1.2b şi 2b, este cuprins în coeficienţii de multiplicare, corespunzător tuturor tranşelor de vechime recunoscute în învăţământ. (2) Pentru personalul didactic auxiliar, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 3, 3a şi 3b cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui grad/fiecărei trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru funcţiile didactice auxiliare se aplică în continuare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare."6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În coeficienţii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 şi 1.2, respectiv din anexele nr. 1.1a, 1.2a şi din anexele nr. 1.1b şi 1.2b, prevăzuţi la ultimele două tranşe de vechime recunoscută de 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În coeficienţii de multiplicare cuprinşi în anexele nr. 2, 2a şi în anexele nr. 1.1b şi 1.2b, prevăzuţi la ultimele 3 tranşe de vechime recunoscută de 30-35 ani, 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare."7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 şi 1^1 se pot acorda în limita sumelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare."8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din învăţământ, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, şi acordarea salariilor de bază conform evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2008, respectiv până la finele lunii mai 2009. (2) Promovarea personalului din învăţământ încadrat pe funcţia de debutant, precum şi a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile existenţei unor lucrări de complexitate care să necesite studii superioare, se face prin transformarea postului pe care acesta este încadrat într-un post de nivel superior. Absolvenţii studiilor superioare de lungă durată, a studiilor superioare cu licenţă sistem Bologna şi a studiilor superioare de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere de până la 20% a salariului de bază avut în conformitate cu necesitatea activităţilor desfăşurate în instituţie. (3) Promovarea personalului din învăţământ şi stabilirea salariului de bază în urma evaluării performanţelor profesionale individuale se vor face la gradul profesional/treapta profesională imediat superioară, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008, respectiv pe anul 2009."9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5, anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, precum şi anexele 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."10. Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă.11. După anexa nr. 5 se introduc opt noi anexe, care au cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1.1a, 1.1b, 1.2a, 1.2b, 2a, 2b, 3a şi 3b la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIPrevederile art. 4, 8 şi ale anexelor nr. 4 şi 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică în continuare pe întreg parcursul anului 2009.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Anton AntonMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 noiembrie 2008.Nr. 151.  +  Anexa 1.1 Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 230,247 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 244,061 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 266,026 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
    1Profesor universitarS---10,96511,67812,31113,07314,06615,12716,257
    ---21,60722,36623,43624,42726,28428,26730,379
  _________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
   +  Anexa 1.1a Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 266,026 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
    1Profesor universitarS---10,96511,67812,31113,07314,06615,12716,257
    ---21,60722,36623,43624,42726,28428,26730,379
  _________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
   +  Anexa 1.1b Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie-decembrie 2009 = 266,026 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
    1Profesor universitarS---10,96511,67812,31113,07314,06615,12716,257
    ---21,60722,36623,43624,42726,28428,26730,379
  _________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
   +  Anexa 1.2 Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 299,933 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
    1Conferenţiar universitarS--5,5916,7537,2537,5297,9458,1938,6918,857
    --9,71711,47111,50111,61111,71812,12512,55513,004
    2Şef lucrări (lector universitar)S-5,2035,2865,8685,9786,0346,1616,5766,854-
    -7,8487,9928,9209,0179,0479,0869,4949,966-
    3Asistent universitarS4,7164,7884,8715,4535,4805,5075,5365,5635,591-
    6,1856,2316,2406,9547,0477,0887,1797,4777,792-
    4Preparator universitarS4,3284,405**)4,483**)-------
    6,0856,190**)6,243**)-------
  __________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic Notă **) Pentru preparatorii din domeniul medical.
   +  Anexa 1.2a Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 299,933 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
    1Conferenţiar universitarS--5,5916,7537,2537,5297,9458,1938,6918,857
    --9,71711,47111,50111,61111,71812,12512,55513,004
    2Şef lucrări (lector universitar)S-5,2035,2865,8685,9786,0346,1616,5766,854-
    -7,8487,9928,9209,0179,0479,0869,4949,966-
    3Asistent universitarS4,7164,7884,8715,4535,4805,5075,5365,5635,591-
    6,1856,2316,2406,9547,0477,0887,1797,4777,792-
    4Preparator universitarS4,3284,405**)4,483**) -------
    6,0856,190**)6,243**) -------
  __________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic Notă **) Pentru preparatorii din domeniul medical.
   +  Anexa 1.2b Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie-decembrie 2009 = 299,933 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
    1Conferenţiar universitarS--5,6686,8327,2537,5297,9458,1938,6918,857
    --9,71711,47111,50111,61111,71812,12512,55513,004
    2Şef lucrări (lector universitar)S-5,3345,4186,0006,0186,0346,1616,5766,854-
    -7,8487,9928,9209,0179,0479,0869,4949,966-
    3Asistent universitarS5,1515,3015,4345,4535,4805,5075,5365,5635,591-
    6,1856,2316,246,9547,0477,0887,1797,4777,792-
    4Preparator universitarS5,0005,041**)5,084**)-------
    6,0856,190**)6,243**)-------
  _____________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic Notă **) Pentru preparatorii din domeniul medical.
   +  Anexa 2 Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 299,933 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
                               
    Nr. crt.FUNCŢIA*)Nivelul studiilorVechimea în învăţământ
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    1ProfesorS                      
    - cu grad didactic I--4,7225,3735,5935,7186,0316,3086,6206,9657,315
    - cu grad didactic II-3,9654,0434,6104,7034,8915,1465,4075,6015,8526,097
    - definitiv-3,8083,8554,3744,4374,5624,9125,0575,3145,5535,789
    - debutant3,782----------
    2ProfesorSSD                      
    - cu grad didactic I--4,0434,5104,6824,8085,0635,3765,5955,8776,190
    - cu grad didactic II-3,6363,7094,1734,3614,4564,7584,9855,2385,4895,716
    - definitiv-3,6253,6524,0174,0794,1734,2984,4664,6594,8575,170
    - debutant3,600----------
    3Institutor IS                      
    - cu grad didactic I--3,9654,4314,6044,7304,9855,2985,5175,7996,112
    - cu grad didactic II-3,5683,6044,0644,1274,3154,5024,7324,9565,2075,431
    - definitiv-3,4013,4433,9394,0014,0954,3154,3874,5684,8135,063
    - debutant3,338----------
    4Institutor IISSD                      
    - cu grad didactic I--3,8404,2914,4164,5784,8595,1415,4245,6435,955
    - cu grad didactic II-3,4593,5263,9394,0014,1274,3154,5444,7325,0195,243
    - definitiv-3,3553,3803,8763,9394,0014,2204,2624,4564,6544,873
    - debutant3,235----------
    5Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructorM                      
    - cu grad didactic I--3,7144,1034,2914,3854,6884,9545,2365,4855,705
    - cu grad didactic II-3,3963,5053,8913,9394,0224,1274,3824,5654,7835,055
    - definitiv-3,2813,3073,7823,8293,9234,0644,1214,2874,5284,743
    - debutant3,229----------
    6Profesor, învăţător, maistru-instructor, cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M2,2422,3212,3732,8172,8692,9212,9733,0263,0783,1823,350
  ____________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
   +  Anexa 2a Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 299,933 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
                               
    Nr. crt.FUNCŢIA*)Nivelul studiilorVechimea în învăţământ
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    1ProfesorS                      
    - cu grad didactic I--4,7225,3735,5935,7186,0316,3086,6206,9657,315
    - cu grad didactic II-3,9654,0434,6104,7034,8915,1465,4075,6015,8526,097
    - definitiv-3,8083,8554,3744,4374,5624,9125,0575,3145,5535,789
    - debutant3,782----------
    2ProfesorSSD                      
    - cu grad didactic I--4,0434,5104,6824,8085,0635,3765,5955,8776,190
    - cu grad didactic II-3,6363,7094,1734,3614,4564,7584,9855,2385,4895,716
    - definitiv-3,6253,6524,0174,0794,1734,2984,4664,6594,8575,170
    - debutant3,600----------
    3Institutor IS                      
    - cu grad didactic I--3,9654,4314,6044,7304,9855,2985,5175,7996,112
    - cu grad didactic II-3,5683,6044,0644,1274,3154,5024,7324,9565,2075,431
    - definitiv-3,4013,4433,9394,0014,0954,3154,3874,5684,8135,063
    - debutant3,338----------
    4Institutor IISSD                      
    - cu grad didactic I--3,8404,2914,4164,5784,8595,1415,4245,6435,955
    - cu grad didactic II-3,4593,5263,9394,0014,1274,3154,5444,7325,0195,243
    - definitiv-3,3553,3803,8763,9394,0014,2204,2624,4564,6544,873
    - debutant3,235----------
    5Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructorM                      
    - cu grad didactic I--3,7144,1034,2914,3854,6884,9545,2365,4855,705
    - cu grad didactic II-3,3963,5053,8913,9394,0224,1274,3824,5654,7835,055
    - definitiv-3,2813,3073,7823,8293,9234,0644,1214,2874,5284,743
    - debutant3,229----------
    6Profesor, învăţător, maistru-instructor, cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M2,2422,3212,3732,8172,8692,9212,9733,0263,0783,1823,350
  ____________ Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
   +  Anexa 2b Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie - decembrie 2009 = 299,933 lei
                               
    Nr. crt.FUNCŢIA*)Nivelul studiilorVechimea în învăţământ
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-4 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    1ProfesorS                      
    - cu grad didactic I--5,3346,0016,1346,2516,4016,6416,9547,3017,651
    - cu grad didactic II-4,6844,7515,3345,4345,5345,6345,7075,9016,1546,398
    - definitiv-4,6774,7015,2675,2715,2975,3815,5575,6275,8546,091
    - debutant4,667----------
    2ProfesorSSD                      
    - cu grad didactic I--4,7015,2175,2675,3175,5015,6775,8976,1786,491
    - cu grad didactic II-4,2674,2844,7344,7674,8675,0675,2875,5415,7916,018
    - definitiv-4,2344,2674,6174,6344,6614,7014,7344,9275,1245,437
    - debutant4,200----------
    3Institutor IS                      
    - cu grad didactic I--4,6015,1015,1345,2315,4545,6015,8176,1016,414
    - cu grad didactic II-4,1674,2004,7014,7344,8174,9715,0345,2575,5075,731
    - definitiv-4,0344,0674,6174,6344,6514,6674,6874,8715,1145,364
    - debutant4,000----------
    4Institutor IISSD                      
    - cu grad didactic I--4,4674,9515,0045,0675,2945,4745,7575,9786,291
    - cu grad didactic II-4,0344,0674,5014,5514,6614,7514,8445,0345,3215,544
    - definitiv-3,9003,9344,4674,4844,5014,5344,5644,7574,9545,174
    - debutant3,867----------
    5Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructorM                      
    - cu grad didactic I--4,3004,7344,8274,8875,1245,2875,5715,8216,041
    - cu grad didactic II-4,0004,0404,4344,4674,5344,6174,6844,8675,0845,357
    - definitiv-3,8843,9344,4674,5014,5344,5674,6174,6674,8645,077
    - debutant3,834----------
    6Profesor, învăţător, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M2,8772,9232,9403,3173,3703,4243,4403,4943,5143,5843,717
  --------- Notă *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
   +  Anexa 3 Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2008 = 259,593 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2008 = 275,168 leiValoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2008 = 299,933 leiCoeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)minimmaxim
       
      Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale      
    1Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***)S3,6215,327
    2Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS3,2495,172
    3Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS2,6954,967
    4Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS2,5713,820
    5Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS2,368  
    6Bibliotecar, documentarist, redactor gradul ISSD3,0544,488
    7Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IISSD2,6244,029
    8Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIISSD2,5683,533
    9Bibliotecar, documentarist, redactor debutantSSD2,332  
    10Informatician gradul IAS3,8235,467
    11Informatician gradul IS3,4405,310
    12Informatician gradul IIS3,0045,058
    13Informatician gradul IIIS2,5313,928
    14Informatician gradul IVS2,4153,557
    15Informatician debutantS2,368  
    16Informatician gradul ISSD2,9024,488
    17Informatician gradul IISSD2,6924,029
    18Informatician gradul IIISSD2,4053,533
    19Informatician debutantSSD2,332  
    20Instructor-animator gradul IS2,7723,780
    21Instructor-animator gradul IIS2,4873,275
    22Instructor-animator gradul IIIS2,4152,995
    23Instructor-animator debutantS2,368  
    24Instructor-animator gradul ISSD2,6013,478
    25Instructor-animator gradul IISSD2,4313,025
    26Instructor-animator gradul IIISSD2,3782,644
    27Instructor-animator debutantSSD2,332  
    28Asistent social gradul IS3,0234,082
    29Asistent social gradul IIS2,5213,427
    30Asistent social gradul IIIS2,4153,043
    31Asistent social debutantS2,368  
    32Asistent social gradul ISSD2,5233,416
    33Asistent social gradul IISSD2,3372,955
    34Asistent social debutantSSD2,322  
    35Corepetitor gradul IS2,7723,780
    36Corepetitor gradul IIS2,4873,275
    37Corepetitor gradul IIIS2,4152,995
    38Corepetitor debutantS2,368  
    39Corepetitor gradul ISSD2,6013,478
    40Corepetitor gradul IISSD2,4313,025
    41Corepetitor gradul IIISSD2,3782,762
    42Corepetitor debutantSSD2,332  
    43Secretar IA****)S3,7165,467
    44Secretar I******)S3,3375,310
    45Secretar II******)S2,8495,058
    46Secretar III******)S2,5313,928
    47Secretar IV******)S2,4153,557
    48Secretar debutant******)S2,368  
    49Secretar I******)SSD2,6374,609
    50Secretar II******)SSD2,4954,121
    51Secretar III******)SSD2,4143,601
    52Secretar IV******)SSD2,3682,938
    53Secretar debutant******)SSD2,322  
    54Secretar IA******)M2,3883,954
    55Secretar I******)M2,3473,603
    56Secretar II******)M2,3053,192
    57Secretar III******)M2,2622,860
    58Secretar debutant******)M2,217  
    59Bibliotecar, documentarist, redactor IAPL/M2,3253,851
    60Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M2,2833,506
    61Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M2,2413,105
    62Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M2,217  
    63Informatician IAPL/M2,3883,954
    64Informatician IPL/M2,3473,603
    65Informatician IIPL/M2,3053,192
    66Informatician IIIPL/M2,2622,860
    67Informatician debutantPL/M2,217  
    68Instructor-animator IAM2,3252,996
    69Instructor-animator IM2,2832,599
    70Instructor-animator IIM2,2412,358
    71Instructor-animator debutantM2,2170,000
    72Instructor de educaţie extraşcolară IAM2,3883,077
    73Instructor de educaţie extraşcolară IM2,3472,822
    74Instructor de educaţie extraşcolară IIM2,3052,475
    75Instructor de educaţie extraşcolară IIIM2,2622,351
    76Instructor de educaţie extraşcolară debutantM2,217  
    77Asistent social IPL/M2,5453,445
    78Asistent social IIPL/M2,2832,943
    79Asistent social IIIPL/M2,2412,504
    80Asistent social debutantPL/M2,217  
    81Corepetitor IM2,3252,645
    82Corepetitor IIM2,2832,402
    83Corepetitor IIIM2,2412,329
    84Corepetitor debutantM2,217  
    85Tehnician IA*****)M2,3883,628
    86Tehnician I*****)M2,3473,463
    87Tehnician II*****)M2,3053,144
    88Tehnician III*****)M2,2622,927
    89Tehnician debutant*****)M2,217  
    90Laborant IAS3,4654,704
    91Laborant IS3,1044,235
    92Laborant IIS2,5923,892
    93Laborant ISSD2,3494,166
    94Laborant IISSD2,3373,834
    95Laborant IIISSD2,3223,395
    96Laborant IPL/M2,2623,235
    97Laborant IIPL/M2,2202,871
    98Laborant debutantPL/M2,197  
    99Pedagog şcolar IAS3,4654,704
    100Pedagog şcolar IS3,1044,235
    101Pedagog şcolar IIS2,5923,892
    102Pedagog şcolar ISSD2,3494,166
    103Pedagog şcolar IISSD2,3373,834
    104Pedagog şcolar IIISSD2,3223,395
    105Pedagog şcolar IAM2,2623,028
    106Pedagog şcolar IM2,2202,711
    107Pedagog şcolar IIM2,197  
    108Analist, programator, inginer sistem; IAS3,1265,959
    109Analist, programator, inginer sistem; IS2,8205,644
    110Analist, programator, inginer sistem; IIS2,5554,940
    111Analist, programator, inginer sistem; IIIS2,4834,247
    112Analist, programator, inginer sistem; IVS2,4153,779
    113Analist, programator, inginer sistem; deb.S2,368  
    114Analist (programator) ajutor; IAM2,3883,954
    115Analist (programator) ajutor; IM2,3473,603
    116Analist (programator) ajutor; IIM2,3053,192
    117Analist (programator) ajutor; IIIM2,2622,860
    118Analist (programator) ajutor; debutantM2,217  
    119Operator, controlor date; IM2,3883,666
    120Operator, controlor date; IIM2,3473,250
    121Operator, controlor date; IIIM2,3052,913
    122Operator, controlor date; IVM2,2622,589
    123Operator, controlor date; debutantM2,217  
    124Maestru (balet-dans. corepetit.), dirij. cor; IS3,0266,053
    125Maestru (balet-dans. corepetit.), dirij. cor; IIS2,5225,043
    126Maestru (balet-dans. corepetit.), dirij. cor; IIIS2,3684,284
    127ComandantS2,4395,661
    128Şef mecanicS2,3164,576
    129Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS2,3163,644
    130CăpitanM2,1683,394
    131Şef mecanicM2,1683,320
    132Ofiţer punteM2,1683,094
    133Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM2,1683,017
    134Şef echipajM2,1683,169
    135Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM2,1682,205
    136Inginer gradul IAS2,5524,934
    137Inginer gradul lS2,4954,628
    138Inginer gradul IIS2,4614,243
    139Inginer gradul IIIS2,4153,848
    140Inginer gradul debutantS2,368  
    141Subinginer gradul ISSD2,4034,241
    142Subinginer gradul IISSD2,3923,924
    143Subinginer gradul IIISSD2,3683,463
    144Subinginer debutantSSD2,322  
    145Medic primarS3,0806,163
    146Medic specialistS2,9675,657
    147MedicS2,6595,320
    148Medic stagiarS2,368  
    149Farmacist primarS3,0806,163
    150Farmacist specialistS2,6865,374
    151FarmacistS2,4154,480
    152Farmacist stagiarS2,368  
    153Dentist principalSSD2,3494,166
    154OculistSSD2,3373,834
    155Dentist debutantSSD2,322  
    156Tehnician dentar principalM2,2623,746
    157Tehnician dentarM2,2203,410
    158Tehnician dentar debutantM2,197  
    159Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS3,0806,163
    160Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS2,6865,374
    161Biolog, biochimist, chimist, fizicianS2,4154,480
    162Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutantS2,368  
    163Psiholog, sociolog principalS2,6375,277
    164Psiholog, sociologS2,4284,695
    165Psiholog, sociolog debutantS2,368  
    166Cercetător ştiinţific principal IS3,0806,163
    167Cercetător ştiinţific principal IIS2,9675,657
    168Cercetător ştiinţific principal IIIS2,6595,320
    169Cercetător ştiinţificS2,4134,665
    170Asistent de cercetare ştiinţificăS2,3724,401
    171Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS2,326  
    172Asistent IM2,3253,851
    173Asistent IIM2,2833,506
    174Asistent IIIM2,2413,105
    175Asistent stagiarM2,217  
    176Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS3,2456,493
    177Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS3,1175,942
    178Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS2,7595,522
    179Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS2,5314,893
    180Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS2,4154,129
    181Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS2,368  
    182Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IS3,0475,808
    183Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS2,7475,496
    184Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS2,5094,851
    185Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IVS2,4154,129
    186Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutantS2,368  
    187Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I   2,2073,319
    188Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II   2,1862,872
    189Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III   2,1652,554
    190Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant   2,054  
    191Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS2,5805,162
    192Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS2,4394,414
    193Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS2,4154,129
    194Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS2,368  
    195Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   2,3253,851
    196Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II   2,2833,506
    197Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III   2,2413,105
    198Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant   2,217  
    199Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IS2,5805,162
    200Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIS2,4394,525
    201Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIIS2,4154,371
    202Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutantS2,368  
    203Muzeograf, bibliograf ISSD2,4034,241
    204Muzeograf, bibliograf IISSD2,3923,924
    205Muzeograf, bibliograf IIISSD2,3683,463
    206Muzeograf, bibliograf debutantSSD2,322  
    207Secretar de redacţie, tehnoredactor IAM2,3253,851
    208Secretar de redacţie, tehnoredactor IM2,2833,506
    209Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM2,2413,105
    210Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM2,217  
    211Regizor scenă (culise) IM2,3253,851
    212Regizor scenă (culise) IIM2,2833,506
    213Regizor scenă (culise) IIIM2,2413,105
    214Regizor scenă (culise) debutantM2,217  
    215Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secundS2,3724,293
    216Ofiţer aspirantS2,326  
    217Şef staţie RTGM2,1683,590
    218Ofiţer RTG IM2,2903,133
    219Ofiţer RTG IIM2,2622,860
    220Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirantM2,168  
    221Medic veterinar IS2,9665,656
    222Medic veterinar IIS2,4874,808
    223Medic veterinar IIIS2,4154,129
    224Medic veterinar debutantS2,368  
    225Inginer agronom, zootehnist, pedolog IS2,4864,805
    226Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS2,4394,205
    227Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS2,4154,129
    228Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS2,368  
    229Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IAS3,0806,163
    230Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IS2,4874,821
    231Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IIS2,4154,371
    232Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutantS2,368  
    233Conservator, restaurator ISSD2,4184,241
    234Conservator, restaurator IISSD2,3923,924
    235Conservator, restaurator IIISSD2,3683,463
    236Conservator, restaurator debutantSSD2,322  
    237Conservator, restaurator, custode sală IM2,3253,851
    238Conservator, restaurator, custode sală IIM2,2833,506
    239Conservator, restaurator, custode sală IIIM2,2413,105
    240Conservator, restaurator, custode sală debutantM2,217  
    241Mânuitor carteM/G2,1682,422
    242Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)S2,7305,387
    243Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ.S5,46010,775
    244Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)S2,6824,310
    245Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)S2,6073,966
    246Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)S2,368  
    247Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)SSD2,4184,241
    248Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)SSD2,3923,924
    249Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)SSD2,3683,463
    250Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)SSD2,322  
    251Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******)M2,6093,628
    252Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******)M2,5153,463
    253Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******)M2,4252,862
    254Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)M2,217  
    255Antrenor categoria I   2,6955,388
    256Antrenor categoria II   2,4104,532
    257Antrenor categoria III   2,3684,281
    258Antrenor categoria IV   2,3263,889
    259Antrenor categoria V   2,2823,402
    260Antrenor debutant   2,238  
    261Şef atelier-şcoală IM2,4772,871
    262Şef atelier-şcoală IIM2,4422,767
    263Şef atelier-şcoală IIIM2,4322,582
    264Instructor IM2,4762,688
    265Instructor IIM2,4542,550
    266Model IM2,4762,582
    267Model IIM2,4542,550
    268Supraveghetor noapteG2,3742,467
    269Medic primarînvăţământ specialS3,6007,096
    270Medic specialistînvăţământ specialS2,9675,657
    271Medicînvăţământ specialS2,6595,320
    272Medic stagiarînvăţământ specialS2,368  
    273Asistent medical principalînvăţământ specialSSD2,5234,127
    274Asistent medicalînvăţământ specialSSD2,3373,694
    275Asistent medical debutantînvăţământ specialSSD2,322  
    276Asistent medical Iînvăţământ specialPL/M2,5454,070
    277Asistent medical IIînvăţământ specialPL/M2,2833,636
    278Asistent medical debutantînvăţământ specialPL/M2,217  
    279Infirmierăînvăţământ specialG2,1682,422
    280Mediator şcolar IM/G2,2412,422
    281Mediator şcolar IIM/G2,2172,351
    282Mediator şcolar debutantM/G2,1
  -------- Notă *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare. Notă **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Notă ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. Notă ****) Se utilizeaza numai pentru secretar şef de universitate Notă *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală. Notă ******) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005. Notă *******) Se utilizează şi pentru funcţiile: ec., ing., referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005.NOTĂ:Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acordă la salariul de bază personalului din prezenta anexă.
   +  Anexa 3a Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 299,933 leiCoeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)minimmaxim
       
      Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale      
    1Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***)S3,6215,327
    2Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS3,2495,172
    3Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS2,6954,967
    4Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS2,5713,820
    5Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS2,368  
    6Bibliotecar, documentarist, redactor gradul ISSD3,0544,488
    7Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IISSD2,6244,029
    SBibliotecar, documentarist, redactor gradul IIISSD2,5683,533
    9Bibliotecar, documentarist, redactor debutantSSD2,332  
    10Informatician gradul IAS3,8235,467
    11Informatician gradul IS3,4405,310
    12Informatician gradul IIS3,0045,058
    13Informatician gradul IIIS2,5313,928
    14Informatician gradul IVS2,4153,557
    15Informatician debutantS2,368  
    16Informatician gradul ISSD2,9024,488
    17Informatician gradul IISSD2,6924,029
    18Informatician gradul IIISSD2,4053,533
    19Informatician debutantSSD2,332  
    20Instructor-animator gradul IS2,7723,780
    21Instructor-animator gradul IIS2,4873,275
    22Instructor-animator gradul IIIS2,4152,995
    23Instructor-animator debutantS2,368  
    24Instructor-animator gradul ISSD2,6013,478
    25Instructor-animator gradul IISSD2,4313,025
    26Instructor-animator gradul IIISSD2,3782,644
    27Instructor-animator debutantSSD2,332  
    2SAsistent social gradul IS3,0234,082
    29Asistent social gradul IIS2,5213,427
    30Asistent social gradul IIIS2,4153,043
    31Asistent social debutantS2,368  
    32Asistent social gradul ISSD2,5233,416
    33Asistent social gradul IISSD2,3372,955
    34Asistent social debutantSSD2,322  
    35Corepetitor gradul IS2,7723,780
    36Corepetitor gradul IIS2,4873,275
    37Corepetitor gradul IIIS2,4152,995
    38Corepetitor debutantS2,368  
    39Corepetitor gradul ISSD2,6013,478
    40Corepetitor gradul IISSD2,4313,025
    41Corepetitor gradul IIISSD2,3782,762
    42Corepetitor debutantSSD2,332  
    43Secretar IA****)S3,7165,467
    44Secretar I******)S3,3375,310
    45Secretar II******)S2,8495,058
    46Secretar III******)S2,5313,928
    47Secretar IV******)S2,4153,557
    48Secretar debutant******)S2,368  
    40Secretar I******)SSD2,6374,609
    50Secretar II******)SSD2,4954,121
    51Secretar III******)SSD2,4143,601
    52Secretar IV******)SSD2,3682,938
    53Secretar debutant******)SSD2,322  
    54Secretar IA******)M2,3883,954
    55Secretar I******)M2,3473,603
    56Secretar II******)M2,3053,192
    57Secretar III******)M2,2622,860
    58Secretar debutant******)M2,217  
    59Bibliotecar, documentarist, redactor IAPL/M2,3253,851
    60Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M2,2833,506
    61Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M2,2413,105
    62Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M2,217  
    63Informatician IAPL/M2,3883,954
    64Informatician IPL/M2,3473,603
    65Informatician IIPL/M2,3053,192
    66Informatician IIIPL/M2,2622,860
    67Informatician debutantPL/M2,217  
    68Instructor-animator IAM2,3252,996
    69Instructor-animator IM2,2832,599
    70Instructor-animator IIM2,2412,358
    71Instructor-animator debutantM2,2170,000
    72Instructor de educaţie extraşcolară IAM2,3883,077
    73Instructor de educaţie extraşcolară IM2,3472,822
    74Instructor de educaţie extraşcolară IIM2,3052,475
    75Instructor de educaţie extraşcolară IIIM2,2622,351
    76Instructor de educaţie extraşcolară debutantM2,217  
    77Asistent social IPL/M2,5453,445
    78Asistent social IIPL/M2,2832,943
    79Asistent social IIIPL/M2,2412,504
    80Asistent social debutantPL/M2,217  
    81Corepetitor IM2,3252,645
    82Corepetitor IIM2,2832,402
    83Corepetitor IIIM2,2412,329
    84Corepetitor debutantM2,217  
    85Tehnician IA*****)M2,3883,628
    86Tehnician I*****)M2,3473,463
    87Tehnician II*****)M2,3053,144
    88Tehnician III*****)M2,2622,927
    89Tehnician debutant*****)M2,217  
    90Laborant IAS3,4654,704
    91Laborant IS3,1044,235
    92Laborant IIS2,5923,892
    93Laborant ISSD2,3494,166
    94Laborant IISSD2,3373,834
    95Laborant IIISSD2,3223,395
    96Laborant IPL/M2,2623,235
    97Laborant IIPL/M2,2202,871
    98Laborant debutantPL/M2,197  
    99Pedagog şcolar IAS3,4654,704
    100Pedagog şcolar IS3,1044,235
    101Pedagog şcolar IIS2,5923,892
    102Pedagog şcolar ISSD2,3494,166
    103Pedagog şcolar IISSD2,3373,834
    104Pedagog şcolar IIISSD2,3223,395
    105Pedagog şcolar IAM2,2623,028
    106Pedagog şcolar IM2,2202,711
    107Pedagog şcolar IIM2,197  
    108Analist, programator, inginer sistem; IAS3,1265,959
    109Analist, programator, inginer sistem; IS2,8205,644
    110Analist, programator, inginer sistem; IIS2,5554,940
    111Analist, programator, inginer sistem; IIIS2,4834,247
    112Analist, programator, inginer sistem; IVS2,4153,779
    113Analist, programator, inginer sistem; deb.S2,368  
    114Analist (programator) ajutor; IAM2,3883,954
    115Analist (programator) ajutor; IM2,3473,603
    116Analist (programator) ajutor; IIM2,3053,192
    117Analist (programator) ajutor; IIIM2,2622,860
    118Analist (programator) ajutor; debutantM2,217  
    119Operator, controlor date; IM2,3883,666
    120Operator, controlor date; IIM2,3473,250
    121Operator, controlor date; IIIM2,3052,913
    122Operator, controlor date; IVM2,2622,589
    123Operator, controlor date; debutantM2,217  
    124Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IS3,0266,053
    125Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIS2,5225,043
    126Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIIS2,3684,284
    127ComandantS2,4395,661
    128Şef mecanicS2,3164,576
    129Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS2,3163,644
    130CăpitanM2,1683,394
    131Şef mecanicM2,1683,320
    132Ofiţer punteM2,1683,094
    133Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM2,1683,017
    134Şef echipajM2,1683,169
    135Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM2,1682,205
    136Inginer gradul IAS2,5524,934
    137Inginer gradul IS2,4954,628
    138Inginer gradul IIS2,4614,243
    139Inginer gradul IIIS2,4153,848
    140Inginer gradul debutantS2,368  
    141Subinginer gradul ISSD2,4034,241
    142Subinginer gradul IISSD2,3923,924
    143Subinginer gradul IIISSD2,3683,463
    144Subinginer debutantSSD2,322  
    145Medic primarS3,0806,163
    146Medic specialistS2,9675,657
    147MedicS2,6595,320
    148Medic stagiarS2,368  
    149Farmacist primarS3,0806,163
    150Farmacist specialistS2,6865,374
    151FarmacistS2,4154,480
    152Farmacist stagiarS2,368  
    153Dentist principalSSD2,3494,166
    154DentistSSD2,3373,834
    155Dentist debutantSSD2,322  
    156Tehnician dentar principalM2,2623,746
    157Tehnician dentarM2,2203,410
    158Tehnician dentar debutantM2,197  
    159Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS3,0806,163
    160Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS2,6865,374
    161Biolog, biochimist, chimist, fizicianS2,4154,480
    162Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutantS2,368  
    163Psiholog, sociolog principalS2,6375,277
    164Psiholog, sociologS2,4284,695
    165Psiholog, sociolog debutantS2,368  
    166Cercetător ştiinţific principal IS3,0806,163
    167Cercetător ştiinţific principal IIS2,9675,657
    168Cercetător ştiinţific principal IIIS2,6595,320
    169Cercetător ştiinţificS2,4134,665
    170Asistent de cercetare ştiinţificăS2,3724,401
    171Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS2,326  
    172Asistent IM2,3253,851
    173Asistent IIM2,2833,506
    174Asistent IIIM2,2413,105
    175Asistent stagiarM2,217  
    176Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS3,2456,493
    177Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS3,1175,942
    178Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS2,7595,522
    179Regizor artistic, pictor, scenograf coregraf consultant artistic IVS2,5314,893
    180Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS2,4154,129
    181Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS2,368  
    182Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet IS3,0475,808
    183Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS2,7475,496
    184Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS2,5094,851
    185Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IVS2,4154,129
    186Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutantS2,368  
    187Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I   2,2073,319
    188Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II   2,1862,872
    189Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III   2,1652,554
    190Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant   2,054  
    191Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS2,5805,162
    192Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS2,4394,414
    193Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS2,4154,129
    194Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS2,368  
    195Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   2,3253,851
    196Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II   2,2833,506
    197Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III   2,2413,105
    198Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant   2,217  
    199Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IS2,5805,162
    200Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIS2,4394,525
    201Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIIS2,4154,371
    202Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutantS2,368  
    203Muzeograf, bibliograf ISSD2,4034,241
    204Muzeograf, bibliograf IISSD2,3923,924
    205Muzeograf, bibliograf IIISSD2,3683,463
    206Muzeograf, bibliograf debutantSSD2,322  
    207Secretar de redacţie, tehnoredactor IAM2,3253,851
    208Secretar de redacţie, tehnoredactor IM2,2833,506
    209Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM2,2413,105
    210Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM2,217  
    211Regizor scenă (culise) IM2,3253,851
    212Regizor scenă (culise) IIM2,2833,506
    213Regizor scenă (culise) IIIM2,2413,105
    214Regizor scenă (culise) debutantM2,217  
    215Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secundS2,3724,293
    216Ofiţer aspirantS2,326  
    217Şef staţie RTGM2,1683,590
    218Ofiţer RTG IM2,2903,133
    219Ofiţer RTG IIM2,2622,860
    220Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer dragor; aspirantM2,168  
    221Medic veterinar IS2,9665,656
    222Medic veterinar IIS2,4874,808
    223Medic veterinar IIIS2,4154,129
    224Medic veterinar debutantS2,368  
    225Inginer agronom, zootehnist. pedolog IS2,4864,805
    226Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS2,4394,205
    227Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS2,4154,129
    228Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS2,368  
    229Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IAS3,0806,163
    230Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IS2,4874,821
    231Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IIS2,4154,371
    232Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutantS2,368  
    233Conservator, restaurator ISSD2,4184,241
    234Conservator, restaurator IISSD2,3923,924
    235Conservator, restaurator IIISSD2,3683,463
    236Conservator, restaurator debutantSSD2,322  
    237Conservator, restaurator, custode sală IM2,3253,851
    238Conservator, restaurator, custode sală IIM2,2833,506
    239Conservator, restaurator, custode sală IIIM2,2413,105
    240Conservator, restaurator, custode sală debutantM2,217  
    241Mânuitor carteM/G2,1682,422
    242Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)S2,7305,387
    243Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ.S5,46010,775
    244Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)S2,6824,310
    245Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)S2,6073,966
    246Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)S2,368  
    247Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)SSD2,4184,241
    248Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)SSD2,3923,924
    249Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)SSD2,3683,463
    250Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)SSD2,322  
    251Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******)M2,6093,628
    252Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******)M2,5153,463
    253Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******)M2,4252,862
    254Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)M2,217  
    255Antrenor categoria I   2,6955,388
    256Antrenor categoria II   2,4104,532
    257Antrenor categoria III   2,3684,281
    258Antrenor categoria IV   2,3263,889
    259Antrenor categoria V   2,2823,402
    260Antrenor debutant   2,238  
    261Şef atelier-şcoală IM2,4772,871
    262Şef atelier-şcoală IIM2,4422,767
    263Şef atelier-şcoală IIIM2,4322,582
    264Instructor IM2,4762,688
    265Instructor IIM2,4542,550
    266Model IM2,4762,582
    267Model IIM2,4542,550
    268Supraveghetor noapteG2,3742,467
    269Medic primarînvăţământ specialS3,6007,096
    270Medic specialistînvăţământ specialS2,9675,657
    271Medicînvăţământ specialS2,6595,320
    272Medic stagiarînvăţământ specialS2,368  
    273Asistent medical principalînvăţământ specialSSD2,5234,127
    274Asistent medicalînvăţământ specialSSD2,3373,694
    275Asistent medical debutantînvăţământ specialSSD2,322  
    276Asistent medical Iînvăţământ specialPL/M2,5454,070
    277Asistent medical IIînvăţământ specialPL/M2,2833,636
    278Asistent medical debutantînvăţământ specialPL/M2,217  
    279Infirmierăînvăţământ specialG2,1682,422
    280Mediator şcolar IM/G2,2412,422
    281Mediator şcolar IIM/G2,2172,351
    282Mediator şcolar debutantM/G2,1
  -------- Notă *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare. Notă **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Notă ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. Notă ****) Se utilizeaza numai pentru secretar şef de universitate Notă *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-scoală. Notă ******) Se utilizeza şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005. Notă *******) Se utilizeza şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi functionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005.Notă: Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acordă la salariul de bază personalului din prezenta anexă.
   +  Anexa 3b Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie-decembrie 2009 = 299,933 leiCoeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)minimmaxim
       
    1Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***)S3,9145,594
    2Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS3,5115,433
    3Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS2,9405,216
    4Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS2,8314,050
    5Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS2,726  
    6Bibliotecar, documentarist, redactor gradul ISSD3,3294,716
    7Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IISSD2,8904,273
    8Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIISSD2,8283,746
    9Bibliotecar, documentarist, redactor debutantSSD2,614  
    10Informatician gradul IAS4,1305,687
    11Informatician gradul IS3,7165,577
    12Informatician gradul IIS3,2745,314
    13Informatician gradul IIIS2,7874,167
    14Informatician gradul IVS2,7263,771
    15Informatician debutantS2,726  
    16Informatician gradul ISSD3,1654,716
    17Informatician gradul IISSD2,9364,273
    18Informatician gradul IIISSD2,6483,746
    19Informatician debutantSSD2,614  
    20Instructor-animator gradul 1S3,0244,008
    21Instructor-animator gradul IIS2,7363,507
    22Instructor-animator gradul IIIS2,7263,237
    23Instructor-animator debutantS2,726  
    24Instructor-animator gradul ISSD2,8643,690
    25Instructor-animator gradul IISSD2,6773,239
    26Instructor-animator gradul IIISSD2,6192,886
    27Instructor-animator debutantSSD2,614  
    28Asistent social gradul IS3,2964,329
    29Asistent social gradul IIS2,7763,633
    30Asistent social gradul IIIS2,7263,257
    31Asistent social debutantS2,726  
    32Asistent social gradul ISSD2,7763,622
    33Asistent social gradul IISSD2,6033,194
    34Asistent social debutantSSD2,603  
    35Corepetitor gradul IS3,0244,008
    36Corepetitor gradul IIS2,7363,507
    37Corepetitor gradul IIIS2,7263,237
    38Corepetitor debutantS2,726  
    39Corepetitor gradul ISSD2,8643,690
    40Corepetitor gradul IISSD2,6773,239
    41Corepetitor gradul IIISSD2,6192,985
    42Corepetitor debutantSSD2,614  
    43Secretar IA ****)S4,0155,687
    44Secretar I******)S3,6045,577
    45Secretar II******)S3,1075,314
    46Secretar III******)S2,7874,167
    47Secretar IV******)S2,7263,771
    48Secretar debutant******)S2,726  
    49Secretar I******)SSD2,9014,842
    50Secretar II******)SSD2,7474,372
    51Secretar III******)SSD2,6593,820
    52Secretar IV******)SSD2,6083,176
    53Secretar debutant******)SSD2,603  
    54Secretar IA******)M2,6304,191
    55Secretar I******)M2,6053,820
    56Secretar II******)M2,5613,418
    57Secretar III******)M2,5133,089
    58Secretar debutant******)M2,483  
    59Bibliotecar, documentarist, redactor IAPL/M2,5834,085
    60Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M2,5353,718
    61Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M2,4913,325
    62Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M2,483  
    63Informatician IAPL/M2,6304,191
    64Informatician IPL/M2,6053,820
    65Informatician IIPL/M2,5613,418
    66Informatician IIIPL/M2,5133,089
    67Informatician debutantPL/M2,483  
    68Instructor-animator IAM2,5833,237
    69Instructor-animator IM2,5352,835
    70Instructor-animator IIM2,4912,573
    71Instructor-animator debutantM2,483  
    72Instructor de educaţie extraşcolară IAM2,6303,293
    73Instructor de educaţie extraşcolară IM2,6053,050
    74Instructor de educaţie extraşcolară IIM2,5612,700
    75Instructor de educaţie extraşcolară IIIM2,5132,566
    76Instructor de educaţie extraşcolară debutantM2,483  
    77Asistent social IPL/M2,8023,654
    78Asistent social IIPL/M2,5353,180
    79Asistent social IIIPL/M2,4912,733
    80Asistent social debutantPL/M2,483  
    81Corepetitor IM2,5832,886
    82Corepetitor IIM2,5352,620
    83Corepetitor IIIM2,4912,540
    84Corepetitor debutantM2,483  
    85Tehnician IA*****)M2,6303,849
    86Tehnician I*****)M2,6053,672
    87Tehnician II*****)M2,5613,364
    88Tehnician III*****)M2,5133,162
    89Tehnician debutant*****)M2,483  
    90Laborant IAS3,7454,940
    91Laborant IS3,3524,492
    92Laborant IIS2,8534,128
    93Laborant ISSD2,6094,418
    91Laborant IISSD2,5944,064
    95Laborant IIISSD2,5793,601
    96Laborant IPL/M2,5133,464
    97Laborant IIPL/M2,4653,104
    98Laborant debutantPL/M2,461  
    99Pedagog şcolar IAS3,7454,940
    100Pedagog şcolar IS3,3524,492
    101Pedagog şcolar IIS2,8534,128
    102Pedagog şcolar ISSD2,6094,418
    103Pedagog şcolar IISSD2,5944,064
    104Pedagog şcolar IIISSD2,5793,601
    105Pedagog şcolar IAM2,5133,243
    106Pedagog şcolar IM2,4652,931
    107Pedagog şcolar IIM2,461  
    108Analist, programator, inginer sistem; IAS3,3786,200
    109Analist, programator, inginer sistem; IS3,0745,870
    110Analist, programator, inginer sistem; IIS2,8135,188
    111Analist, programator, inginer sistem; IIIS2,7324,502
    112Analist, programator, inginer sistem; IVS2,7264,008
    113Analist, programator, inginer sistem; deb.S2,726  
    114Analist (programator) ajutor; IAM2,6304,191
    115Analist (programator) ajutor; IM2,6053,820
    116Analist (programator) ajutor; IIM2,5613,418
    117Analist (programator) ajutor; IIIM2,5133,089
    118Analist (programator) ajutor; debutantM2,483  
    119Operator, controlor date; IM2,6303,888
    120Operator, controlor date; IIM2,6053,478
    121Operator, controlor date; IIIM2,5613,147
    122Operator, controlor date; IVM2,5132,824
    123Operator, controlor date; debutantM2,483  
    124Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IS3,3006,297
    125Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIS2,7765,297
    126Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIIS2,6084,499
    127ComandantS2,6855,888
    128Şef mecanicS2,5724,807
    129Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS2,5723,863
    130CăpitanM2,4093,598
    131Şef mecanicM2,4093,553
    132Ofiţer punteM2,4093,411
    133Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM2,4093,329
    134Şef echipajM2,4093,293
    135Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM2,4093,283
    136Inginer gradul IAS2,8095,181
    137Inginer gradul IS2,7474,863
    138Inginer gradul IIS2,7324,499
    139Inginer gradul IIIS2,7264,082
    140Inginer gradul debutantS2,726  
    141Subinginer gradul ISSD2,6444,499
    142Subinginer gradul IISSD2,6334,160
    143Subinginer gradul IIISSD2,6083,672
    144Subinginer debutantSSD2,603  
    145Medic primarS3,3276,411
    146Medic specialistS3,2345,884
    147MedicS2,9005,587
    148Medic stagiarS2,726  
    149Farmacist primarS3,3276,411
    150Farmacist specialistS2,9295,643
    151FarmacistS2,7264,705
    152Farmacist stagiarS2,726  
    153Dentist principalSSD2,6094,418
    154DentistSSD2,6034,064
    155Dentist debutantSSD2,603  
    156Tehnician dentar principalM2,5133,972
    157Tehnician dentarM2,4653,615
    158Tehnician dentar debutantM2,461  
    159Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS3,3276,411
    160Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS2,9295,643
    161Biolog, biochimist, chimist, fizicianS2,7264,705
    162Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutantS2,726  
    163Psiholog, sociolog principalS2,9015,542
    164Psiholog, sociologS2,7264,933
    165Psiholog, sociolog debutantS2,726  
    166Cercetător ştiinţific principal IS3,3276,411
    167Cercetător ştiinţific principal IIS3,2345,884
    168Cercetător ştiinţific principal IIIS2,9005,587
    169Cercetător ştiinţificS2,6554,901
    170Asistent de cercetare ştiinţificăS2,6764,625
    171Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS2,676  
    172Asistent IM2,5834,085
    173Asistent IIM2,5353,718
    174Asistent IIIM2,4913,325
    175Asistent stagiarM2,483  
    176Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS3,5076,755
    177Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS3,3676,182
    178Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS3,0095,746
    179Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS2,7875,139
    180Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS2,7264,379
    181Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS2,726  
    182Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IS3,3226,044
    183Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunetS2,9955,718
    184Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunetS2,7625,094
    185Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunetS2,7264,379
    186Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunetS2,726  
    187Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I   2,4503,553
    188Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II   2,4283,104
    189Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III   2,4062,787
    190Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant   2,283  
    191Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS2,8395,423
    192Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS2,7874,635
    193Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS2,7324,379
    194Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS2,726  
    195Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   2,5834,085
    196Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II   2,5353,718
    197Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III   2,4913,325
    198Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant   2,483  
    199Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artisticS2,8395,423
    200Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artisticS2,7874,754
    201Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artisticS2,7324,593
    202Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artisticS2,726  
    203Muzeograf, bibliograf ISSD2,6444,499
    204Muzeograf, bibliograf IISSD2,6334,160
    205Muzeograf, bibliograf IIISSD2,6083,672
    206Muzeograf, bibliograf debutantSSD2,603  
    207Secretar de redacţie, tehnoredactor IAM2,5834,085
    208Secretar de redacţie, tehnoredactor IM2,5353,718
    209Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM2,4913,325
    210Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM2,483  
    211Regizor scenă, (culise) IM2,5834,085
    212Regizor scenă, (culise) IIM2,5353,718
    213Regizor scenă, (culise) IIIM2,4913,325
    214Regizor scenă, (culise) debutantM2,483  
    215Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secundS2,6764,509
    216Ofiţer aspirantS2,676  
    217Şef staţie RTGM2,4093,806
    218Ofiţer RTG IM2,5423,353
    219Ofiţer RTG IIM2,5133,089
    220Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirantM2,431  
    221Medic veterinar IS3,2345,884
    222Medic veterinar IIS2,7365,052
    223Medic veterinar IIIS2,7264,379
    224Medic veterinar debutantS2,726  
    225Inginer agronom, zootehnist, pedolog IS2,8395,048
    226Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS2,7874,460
    227Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS2,7324,379
    228Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS2,726  
    229Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IAS3,3276,411
    230Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IS2,7365,062
    231Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IIS2,7264,593
    232Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutantS2,726  
    233Conservator, restaurator ISSD2,6634,499
    234Conservator, restaurator IISSD2,6334,160
    235Conservator, restaurator IIISSD2,6083,672
    236Conservator, restaurator debutantSSD2,603  
    237Conservator, restaurator, custode sală IM2,5834,085
    238Conservator, restaurator, custode sală IIM2,5353,718
    239Conservator, restaurator, custode sală IIIM2,4913,325
    240Conservator, restaurator, custode sală debutantM2,483  
    241Mânuitor carteM/G2,4092,642
    242Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)S2,9765,657
    243Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ.S5,78910,776
    244Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)S2,9254,527
    245Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)S2,8684,206
    246Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)S2,726  
    247Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)SSD2,6634,499
    248Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)SSD2,6334,160
    249Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)SSD2,6083,672
    250Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)SSD2,603  
    251Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******)M2,8723,849
    252Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******)M2,7693,672
    253Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******)M2,6703,093
    254Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)M2,483  
    255Antrenor categoria I   2,9405,661
    256Antrenor categoria II   2,6524,761
    257Antrenor categoria III   2,6084,499
    258Antrenor categoria IV   2,5834,124
    259Antrenor categoria V   2,5353,608
    260 261Antrenor debutant Şef atelier-şcoală IM2,509 2,7253,104
    262Şef atelier-şcoală IIM2,6882,989
    263Şef atelier-şcoală IIIM2,6772,816
    264Instructor IM2,7252,906
    265Instructor IIM2,7032,780
    266Model IM2,7252,816
    267Model IIM2,7032,780
    268Supraveghetor noapteG2,6152,689
    269Medic primarînvăţământ specialS3,8897,382
    270Medic specialistînvăţământ specialS3,2345,884
    271Medicînvăţământ specialS2,9005,587
    272Medic stagiarînvăţământ specialS2,726  
    273Asistent medical principalînvăţământ specialSSD2,7764,375
    274Asistent medicalînvăţământ specialSSD2,6033,916
    275Asistent medical debutantînvăţământ specialSSD2,603  
    276Asistent medical Iînvăţământ specialPL/M2,8024,315
    277Asistent medical IIînvăţământ specialPL/M2,5353,856
    278Asistent medical debutantînvăţământ specialPL/M2,483  
    279Infirmierăînvăţământ specialG2,4092,642
    280Mediator şcolar IM/G2,4912,642
    281Mediator şcolar IIM/G2,4612,566
    282Mediator şcolar debutantM/G2,4  
  ------- Notă *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare. Notă **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Notă ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. Notă ****) Se utilizeaza numai pentru secretar şef de universitate Notă *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-scoală. Notă ******) Se utilizeza şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005. Notă *******) Se utilizeza şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi functionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005.Notă: Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acordă la salariul de bază personalului din prezenta anexă.
   +  Anexa 4 Indemnizaţii de conducere specifice1. Funcţiile didactice din învăţământul superior*)
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    minimmaxim
    1.Rector3545
    2.Prorector2530
    3.Director general administrativ al universităţii2530
    4.Decan2030
    5.Secretar ştiinţific al senatului universitar2025
    6.Prodecan1520
    7.Administrator Şef al facultăţii1520
    8.Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii1015
    9.Director de departament2025
    10.Şef de catedră2025
  ---------*) Indemnizaţia se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legeanr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.2. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional, liceal, de maiştri şi alte unităţi*)
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
    minimmaxim
    1.Director de şcoală sau de liceu2535
    2.Director adjunct de şcoală sau de liceu2025
    3.Director (educatoare, învăţător sau institutor)1525
    4.Directorul Casei Corpului Didactic**)2535
  -----------*) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice.**) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice şi se aplicăinclusiv la judeţele-pilot. 3. Funcţiile didactice din unităţile de învăţământ ale judeţelor-pilot *)
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază**) - % -
    maxim
    1.Director al unităţii de învăţământpână la 50
    2.Director adjunct al unităţii de învăţământpână la 40
  ---------*) Indemnizaţia se calculează conform prevederilor art. 51 alin. (1^1)şi (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.**) Salariul de bază stabilit conform art. 51 alin. (1) din Legeanr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.4. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
    1.Secretar-şef instituţie învăţământ superior30
    2.Secretar-şef facultate25
    3.Secretar-şef *)20
  ---------    *) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţileşcolare stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
   +  Anexa 5 Indemnizaţii şi sporuri pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului1. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază didactice de predare, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
    1.Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*)10% din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute
  ------------    *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) dinLegea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.2. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază
    1.Indemnizaţiile pentru activitatea preşedinţilor comisiilor de bacalaureat se stabilesc prin ordin al ministrului fără a depăşi salariul de bază al funcţiei didactice (grilă). Preşedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care deţine titlul ştiinţific de doctor, inspector şcolar, director de liceu, cu gradul didactic I
    2.Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogicăun spor de 10-25% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.
  -------