DECIZIE nr. 896 din 2 octombrie 2008privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU COMUNICAŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 7 noiembrie 2008  În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1), (3) şi (5) şi ale art. 6 alin. (3) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, precum şi ale art. 9 alin. (3) şi ale art. 14 din Legea nr. 451/2004 privind marca temporală,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme tehnice şi metodologice se aplică activităţii de marcare temporală şi stabilesc procedura de notificare a Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii în vederea începerii furnizării serviciilor de marcare temporală, procedurile de generare şi verificare a mărcilor temporale, precum şi condiţiile de creare şi menţinere a registrului electronic de evidenţă a furnizorilor de servicii de marcare temporală. (2) Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de servicii de marcare temporală în condiţiile Legii nr. 451/2004 privind marca temporală şi ale prezentei decizii.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel: a) ANC - Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii; b) serviciu de marcare temporală - serviciul prin care unor date în formă electronică li se asociază, printr-un mecanism de încredere, o marcă temporală; c) furnizor de servicii de marcare temporală (furnizor) - orice persoană, fizică sau juridică, care oferă servicii de marcare temporală în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 şi ale prezentei decizii; d) utilizator - orice persoană, fizică sau juridică, care, în baza unui contract încheiat cu un furnizor, beneficiază de servicii de marcare temporală; e) cheie privată - codul digital, cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware şi/sau software specializat; f) cheie publică - codul digital, pereche a cheii private, necesar verificării mărcii temporale; g) date de verificare a mărcii temporale - date în formă electronică, cum ar fi coduri sau chei publice, utilizate în scopul verificării unei mărci temporale; h) dispozitiv criptografic securizat - un dispozitiv hardware cu un înalt grad de fiabilitate, protejat împotriva modificărilor şi a utilizării neautorizate, care asigură un grad înalt de securitate a operaţiilor criptografice în conformitate cu cerinţele Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică; i) politica de marcare temporală - regulile şi principiile generale aplicate de furnizor în procesul de emitere şi administrare a mărcilor temporale; j) funcţie hash-code - algoritmul aplicat asupra unui document electronic, care creează o amprentă unică a acelui document; k) SHA - Algoritm Securizat de Hash-code (Secure Hash Algorithm); l) RFC -documentele care au fost supuse analizei publice în cadrul unui proces coordonat de Grupul de lucru pentru ingineria internetului; m) extensie de tip critic pentru marcare temporală - extensia unui certificat digital care trebuie procesată în mod obligatoriu de aplicaţia care îl utilizează, limitând folosirea cheii private asociate certificatului exclusiv la aplicarea semnăturii digitale din cadrul unei mărci temporale.  +  Capitolul II Autoritatea de reglementare şi supraveghere  +  Articolul 3În conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (3) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, ANC exercită atribuţiile care revin autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul marcării temporale.  +  Articolul 4 (1) În cadrul Registrului furnizorilor de servicii de certificare, prevăzut la art. 28 din Legea nr. 455/2001, ANC va crea o secţiune distinctă pentru înregistrarea furnizorilor de servicii de marcare temporală. (2) ANC gestionează Registrul furnizorilor de servicii de marcare temporală, denumit în continuare registru. Forma acestui registru este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie. (3) Actualizarea registrului se efectuează exclusiv de către personalul ANC desemnat în acest sens şi vizează toate modificările privind activitatea furnizorului, precum şi alte informaţii relevante furnizate de acesta.  +  Articolul 5ANC va face publice, spre consultare, următoarele date din registru: a) tipul furnizorului - persoană fizică sau juridică; b) numele şi prenumele sau denumirea furnizorului, după caz; c) forma de organizare a furnizorului persoană juridică - societate comercială, regie autonomă, instituţie publică, organizaţie neguvernamentală; d) domiciliul sau sediul - ţară, oraş, judeţ/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal, telefon, fax, e-mail, adresă în pagina web; e) cetăţenia, pentru persoană fizică, sau naţionalitatea, pentru persoană juridică; f) data la care şi-a început activitatea de furnizare de servicii de marcare temporală; g) cheia publică a furnizorului; h) descrierea politicii de marcare temporală a furnizorului; i) situaţia activităţii furnizorului - operaţională, suspendată, încetată, în curs de transferare, în curs de remediere a unor probleme identificate de ANC, cu indicarea termenului-limită; j) istoricul furnizorului - data de începere a activităţii, perioade de suspendare, alte situaţii asemănătoare.  +  Articolul 6 (1) Informaţiile prevăzute la art. 5 din prezenta decizie sunt disponibile public, prin intermediul paginii de internet a ANC. (2) Pe pagina de internet a ANC se vor publică şi informaţii cu privire la Legea nr. 451/2004, prezentele norme tehnice şi metodologice, informaţii generale cu privire la utilizarea mărcilor temporale, informaţii actualizate din domeniul marcării temporale, trimiteri către paginile de internet ale furnizorilor de servicii de marcare temporală.  +  Articolul 7 (1) ANC are obligaţia de a păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor primite de la furnizorul de servicii de marcare temporală, cu excepţia celor prevăzute de Legea nr. 451/2004 şi de prezenta decizie ca fiind publice. (2) ANC poate încheia un acord de confidenţialitate asupra informaţiilor primite de la furnizorul de servicii de marcare temporală, la cererea acestuia. (3) Personalul cu atribuţii de control din cadrul ANC este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor de care a luat cunoştinţă cu ocazia exercitării atribuţiilor de control în ceea ce priveşte activitatea furnizorilor de servicii de marcare temporală.  +  Capitolul III Furnizorii de servicii de marcare temporală  +  Secţiunea 1 Dispoziţii comune  +  Articolul 8 (1) Cu 30 de zile înainte de începerea activităţii, furnizorul de servicii de marcare temporală va notifica ANC, prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie. (2) Odată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (1), furnizorii au obligaţia de a comunică ANC informaţiile şi documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 451/2004 şi în anexa nr. 2. (3) În termen de 10 zile de la primirea notificării, ANC poate solicita completarea documentaţiei prezentate, în conformitate cu alin. (2). (4) Furnizorii au obligaţia de a comunică ANC, cu cel puţin 30 de zile în avans, orice intenţie de modificare a procedurilor de securitate a sistemului informatic utilizat, cu precizarea datei şi a orei la care modificarea intră în vigoare, precum şi obligaţia de a confirma în termen de 24 de ore modificarea efectuată. (5) În cazuri urgente, în care securitatea serviciilor de marcare temporală este afectată, furnizorii pot efectua modificări ale procedurilor de securitate, urmând să comunice ANC, în termen de 24 de ore, modificările efectuate şi justificarea deciziei luate. (6) Furnizorii de servicii de marcare temporală sunt obligaţi să respecte, pe parcursul desfăşurării activităţii, procedurile de securitate şi de certificare declarate potrivit alin. (2)-(5). Aceştia vor furniza servicii de marcare temporală în conformitate cu politica de marcare temporală declarată.  +  Articolul 9 (1) Furnizorul este obligat să genereze sau să achiziţioneze o pereche funcţională cheie privată-cheie publică şi să îşi protejeze cheia privată prin utilizarea unui dispozitiv criptografic securizat, luând măsurile necesare pentru a preveni pierderea, dezvăluirea, modificarea sau utilizarea neautorizată a cheii sale private. (2) Perechea funcţională prevăzută la alin. (1) va fi folosită exclusiv în scopul aplicării semnăturii electronice asupra mărcilor temporale emise. (3) Cheia privată nu poate fi dedusă în niciun fel din cheia sa publică pereche. (4) Furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să deţină certificatul corespunzător cheii publice, pe baza căruia se va putea verifica semnătura asupra mărcii temporale. (5) Certificatul utilizat pentru marcarea temporală va fi transmis ANC, în formă electronică, la data notificării începerii activităţii.  +  Articolul 10 (1) Furnizorii de servicii de marcare temporală au obligaţia să respecte dispoziţiile legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. (2) La data începerii activităţii de furnizare de servicii de marcare temporală, furnizorul trebuie să deţină calitatea de operator de date personale şi să depună la ANC o copie de pe certificatul doveditor, eliberat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  +  Articolul 11 (1) Furnizorii de servicii de marcare temporală au obligaţia de a crea şi menţine un registru electronic operativ de evidenţă a mărcilor temporale. (2) Registrul electronic operativ de evidenţă a mărcilor temporale trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: a) toate mărcile temporale emise de către furnizorul de servicii de marcare temporală, cuprinzând, pe lângă marca temporală propriu-zisă, şi date referitoare la marca temporală şi la certificatul utilizat; b) înregistrări ale evenimentelor apărute în sistemul informatic utilizat pentru generarea mărcilor temporale. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) trebuie să fie disponibile permanent pentru consultare pe pagina de internet a furnizorului. (4) Furnizorul de servicii de marcare temporală are obligaţia de a transmite, la cerere, către ANC informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b). (5) Structura şi condiţiile de exploatare ale registrului electronic operativ de evidenţă a mărcilor temporale sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 12 (1) Furnizorii de servicii de marcare temporală trebuie să aducă la cunoştinţa tuturor utilizatorilor termenii şi condiţiile care privesc utilizarea serviciilor de marcare temporală, şi anume: a) datele de contact ale furnizorului; b) politica de marcare temporală aplicată; c) standardele tehnice aplicabile; d) precizia timpului din mărcile temporale; e) orice limitări în folosirea serviciului de marcare temporală; f) obligaţiile utilizatorului; g) informaţii despre cum trebuie verificată marca temporală şi orice limitări posibile asupra perioadei de valabilitate; h) descrierea practicilor, procedurilor şi sistemelor care asigură securitatea şi integritatea datelor, accesul autorizat permanent la acestea şi modalităţile de prevenire a accesului neautorizat (codul de practici şi proceduri); i) politica privind protecţia datelor cu caracter personal; j) perioada de timp în care sunt păstrate înregistrările referitoare la evenimente ale furnizorului; k) disponibilitatea serviciilor. (2) Aceste informaţii trebuie să fie disponibile pe pagina de internet a furnizorului de servicii de marcare temporală.  +  Articolul 13 (1) Furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să dispună de mijloace financiare şi de resurse materiale, tehnice şi umane corespunzătoare pentru garantarea securităţii, fiabilităţii şi continuităţii serviciilor oferite; b) să dovedească ANC că dispune de resursele financiare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfăşurării activităţi de marcare temporală şi că este capabil să acopere pierderile suferite de către o persoană care îşi întemeiază conduita pe efectele juridice ale mărcilor temporale, în condiţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 451/2004, până la concurenţa echivalentului în lei al sumei de 10.000 euro pentru fiecare risc asigurat. Riscul asigurat este fiecare prejudiciu produs, chiar dacă se produc mai multe asemenea prejudicii ca urmare a neîndeplinirii de către furnizor a unei obligaţii prevăzute de lege. Furnizorul va trebui să depună la ANC o scrisoare de garanţie din partea unei instituţii financiare de specialitate sau o poliţă de asigurare la o societate de asigurări, în favoarea ANC, în valoare cel puţin egală cu echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro; c) să folosească personal având cunoştinţe de specialitate, experienţă şi calificare necesare pentru furnizarea serviciilor respective; d) să utilizeze numai dispozitive criptografice securizate pentru efectuarea operaţiilor criptografice implicate în procesul generării mărcii temporale; e) să utilizeze un sistem informatic care să respecte cerinţele de securitate prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 451/2004; f) să păstreze toate informaţiile necesare pentru a putea face dovada marcării temporale în cazul unui eventual litigiu (înregistrări ale mărcilor temporale emise, documentaţia aferentă algoritmilor şi procedurilor de generare a mărcilor temporale emise, alte documente) pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data emiterii. (2) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) lit. e), furnizorul va publică documentaţia aferentă mecanismului implementat în vederea îndeplinirii acestei obligaţii, iar o copie a documentaţiei va fi transmisă ANC.  +  Articolul 14Orice persoană, fizică sau juridică, care doreşte să beneficieze de servicii de marcare temporală trebuie: a) să furnizeze informaţiile referitoare la identitatea sa; b) să respecte limitările impuse de furnizorul de servicii de marcare temporală.  +  Secţiunea a 2-a Mecanismul marcării temporale a documentelor  +  Articolul 15 (1) Marcarea temporală este realizată cu respectarea următoarelor etape: a) utilizatorul transmite furnizorului o cerere de emitere a mărcii temporale pentru un anumit document electronic. Cererea va conţine amprenta digitală a documentului pentru care se face cererea, amprentă creată prin intermediul aplicării unei funcţii hash-code asupra documentului; b) într-un interval de timp stabilit prin politica de marcare temporală, furnizorul de servicii de marcare temporală execută următoarele operaţiuni asupra amprentei digitale a documentului primit de la utilizator, folosind un sistem informatic sigur, care îndeplineşte cerinţele de securitate prevăzute de art. 4 din Legea nr. 451/2004:1. aplică informaţia de timp, raportându-se la baza de timp;2. aplică celelalte date prevăzute de Legea nr. 451/2004 şi orice alte date prevăzute în politica sa de marcare temporală care nu contravin prevederilor legale şi standardelor recunoscute în materie;3. o semnează electronic utilizând un certificat digital calificat; c) în urma acestor operaţiuni rezultă marca temporală care este transmisă utilizatorului. (2) Autenticitatea mărcii temporale poate fi verificată de către terţi pe baza documentului original, a mărcii temporale, a cheii publice a furnizorului de servicii de marcare temporală şi a funcţiei hash-code utilizate pentru crearea amprentei digitale a documentului.  +  Articolul 16 (1) Furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să utilizeze informaţia de timp furnizată de furnizorul unic de bază de timp. (2) Furnizorul unic de bază de timp este Sistemul informatic pentru furnizarea orei oficiale a României, realizat de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. (3) Sursa de timp folosită de către furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să fie sincronizată cu referinţa de timp oferită de furnizorul unic de bază de timp, abaterea maxim admisă fiind de +/- 1 secundă. (4) Furnizorul de servicii de marcare temporală are obligaţia de a lua toate măsurile pentru calibrarea echipamentelor, astfel încât valoarea prevăzută la alin. (3) să nu fie depăşită. (5) În cazul în care detectează cazuri în care au fost emise mărci temporale cu depăşirea valorii prevăzute la alin. (3), furnizorul va transmite ANC o înştiinţare în acest sens. (6) Furnizorul are obligaţia de a păstra datele care dovedesc respectarea valorii prevăzute la alin. (3) (de exemplu, log-urile de sincronizare) şi de a le pune la dispoziţia ANC, la cerere.  +  Articolul 17 (1) Furnizorul de servicii de marcare temporală este obligat să pună la dispoziţia utilizatorilor software-ul necesar pentru utilizarea serviciului. (2) Furnizorul trebuie să ofere utilizatorilor următoarele informaţii despre software-ul pus la dispoziţie: a) condiţiile în care este disponibil software-ul; b) instrucţiunile de folosire; c) obligaţiile utilizatorului; d) orice alte limitări privind utilizarea software-ului. (3) Software-ul pus la dispoziţie de către furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să permită utilizatorului să verifice dacă marcarea temporală a fost realizată în mod corect, prin analiza automată a cel puţin următoarelor elemente: a) structura mărcii temporale; b) amprenta din marca temporală; c) semnătura electronică a mărcii temporale, respectiv validitatea certificatului folosit pentru semnare.  +  Articolul 18 (1) Marca temporală va avea structura stabilită în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta decizie. (2) De asemenea, marca temporală trebuie să includă: a) un identificator pentru ţara în care furnizorul de servicii de marcare temporală este stabilit, acolo unde este aplicabil; b) un identificator pentru furnizorul de servicii de marcare temporală, care va conţine cel puţin numărul de ordine din registru; c) un identificator pentru unitatea care emite mărci temporale. (3) Datele prevăzute la alin. (2) se vor introduce în marca temporală folosindu-se câmpul "tsa" din cadrul structurii mărcii temporale. Introducerea acestui câmp este obligatorie. (4) ANC va publică eventualele modificări ale formatului descris în anexa nr. 4, pe baza evoluţiei tehnologiilor sau a normelor internaţionale recunoscute în domeniu.  +  Articolul 19 (1) În vederea asigurării conformităţii cu cerinţele Legii nr. 451/2004 şi ale prezentei decizii, se recomandă respectarea următoarelor standarde şi recomandări de către furnizorii de servicii de marcare temporală: a) SR ETSI TS 101 861 V1.2.1: 2005 Profil de marcare temporală; b) SR ETSI TS 101 862 V1.3.2: 2005 Profil de certificat calificat; c) SR ETSI TS 102 023 V1.2.1: 2005 Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Cerinţe privind politica pentru autorităţile de marcare temporală; d) SR ISO/CEI 18014-1: 2005 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 1: Cadru; e) SR ISO/CEI 18014-2: 2005 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 2: Mecanisme care produc mărci temporale independente sau SR ISO/CEI 18014-3: 2005 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 3: Mecanisme care produc mărci temporale înlănţuite; f) SR ISO/CEI TR 14516: 2005 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Îndrumări pentru utilizarea şi administrarea serviciilor părţilor terţe de încredere; g) Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP): IETF RFC 3161; h) Cryptographic Message Syntax: IETF RFC 2630; i) Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile: IETF RFC 2459; j) Date and Time on the Internet: Timestamps: IETF RFC 3339. (2) Furnizorii au obligaţia de a pune la dispoziţia publicului, pe pagina proprie de internet, informaţii privind standardele pe care le aplică în cadrul activităţii propriu-zise de generare a mărcii temporale şi procedurile de securitate utilizate.  +  Articolul 20Amprenta digitală utilizată în procesul de marcare temporală, creată prin intermediul aplicării unei funcţii hash-code asupra unui document în formă electronică, trebuie să aibă următoarele caracteristici: a) să permită identificarea unică a documentului în formă electronică, datorită imposibilităţii practice de a crea amprente identice pentru documente diferite; b) să nu permită deducerea conţinutului documentului respectiv, datorită imposibilităţii practice de a reconstitui conţinutul documentului original pe baza amprentei.  +  Articolul 21Furnizorul foloseşte doar funcţia hash-code SHA1 (opţional SHA2) şi algoritmul de criptare RSA. Este interzisă folosirea teoremei chinezeşti a resturilor.  +  Articolul 22 (1) Certificatul furnizorului de servicii de marcare temporală trebuie să fie emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. (2) Certificatul furnizorului va conţine în mod obligatoriu extensia pentru marcare temporală prevăzută în standardele internaţionale în vigoare (RFC 3161 - protocol de marcă temporală, secţiunea 2.3). Extensia trebuie să fie de tip critic.  +  Articolul 23Marca temporală va fi transmisă solicitantului prin mecanismele de transport prevăzute în standardul internaţional RFC 3161 - protocol de marcă temporală, secţiunea a 3-a. Se va implementa în mod obligatoriu cel puţin protocolul HTTP.  +  Articolul 24 (1) Serviciul de verificare a mărcilor temporale se asigură către terţi şi este menţionat expres în contractul încheiat între furnizorul de servicii de marcă temporală şi utilizator. (2) Verificarea trebuie să poată fi realizată automat, prin internet, fiind accesibilă oricărei persoane fizice sau juridice care îşi bazează conduita pe efectele juridice ale unei mărci temporale.  +  Secţiunea a 3-a Suspendarea sau încetarea activităţii furnizorilor de servicii de marcare temporală  +  Articolul 25 (1) În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 451/2004, controlul respectării dispoziţiilor Legii nr. 451/2004, precum şi ale prezentei decizii revine ANC, care acţionează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop. (2) ANC are dreptul de a efectua controale asupra furnizorilor de servicii de marcare temporală, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate. (3) În vederea exercitării atribuţiilor de control, personalul împuternicit în acest scop este autorizat în limitele legii: a) să aibă acces liber, permanent, în orice loc în care se află echipamentele necesare furnizării serviciilor de marcare temporală; b) să solicite orice document sau informaţie necesară în vederea verificării respectării obligaţiilor ce incumbă furnizorului de servicii de marcare temporală; c) să verifice punerea în aplicare a oricăror proceduri utilizate de către furnizorul de servicii de marcare temporală supus controlului; d) să sigileze orice echipamente necesare furnizării de servicii de marcare temporală sau să reţină orice document care are legătură cu această activitate, pe o perioadă care nu poate depăşi 15 zile, dacă aceste măsuri se impun.  +  Articolul 26 (1) ANC va dispune, prin decizie, suspendarea activităţii furnizorului de servicii de marcare temporală până la încetarea cauzelor care au determinat luarea măsurii, în următoarele situaţii: a) furnizorul nu respectă politica de marcare temporală şi procedurile de securitate declarate, într-un mod în care afectează securitatea procesului de marcare temporală; b) furnizorul încalcă obligaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 451/2004; c) odată cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 12 din Legea nr. 451/2004; d) furnizorul nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (4) şi art. 16; e) furnizorul nu remediază în termenul stabilit de ANC orice alte deficienţe apărute ca urmare a nerespectării prevederilor Legii nr. 451/2004 şi ale prezentei decizii şi constatate cu prilejul efectuării controalelor de către ANC. (2) Odată cu comunicarea deciziei de suspendare temporară a activităţii, ANC comunică furnizorului un termen în care trebuie să remedieze problemele care au determinat luarea acestei măsuri. Termenul nu poate fi mai mic de 30 de zile. Furnizorul poate solicita motivat prelungirea acestui termen. (3) Suspendarea activităţii încetează în momentul în care furnizorul face dovada încetării cauzelor care au determinat luarea măsurii. (4) Dacă furnizorul nu remediază problemele care au determinat suspendarea în termenul stabilit în condiţiile alin. (2), ANC va dispune, prin decizie, încetarea activităţii acestuia. (5) În perioada în care activitatea sa este suspendată, furnizorul are obligaţia să asigure continuarea funcţionării serviciului de verificare a mărcilor temporale, precum şi consultarea în regim on-line a registrului electronic, cu excepţia cazului în care deficienţele se găsesc la nivelul acestor sisteme.  +  Articolul 27 (1) În cazul în care furnizorul intenţionează să înceteze activităţile legate de marcarea temporală, va informa ANC, cu cel puţin 30 de zile în avans, despre intenţia sa, respectiv despre existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităţilor, prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta decizie. (2) Furnizorului îi revine obligaţia ca, în situaţia în care se află în imposibilitate de a continua activităţile legate de marcarea temporală şi nu a putut prevedea această situaţie cu cel puţin 30 de zile înainte ca încetarea activităţilor să se producă, să informeze ANC în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia cunoştinţă despre imposibilitatea continuării activităţilor. (3) Atât în cazul încetării activităţii din iniţiativa sa, cât şi în cazul în care încetarea activităţii a fost dispusă de ANC, furnizorul de servicii de marcare temporală va desemna alt furnizor de servicii de marcare temporală, căruia îi va transfera, în tot sau în parte, activităţile sale. Transferul va opera în următoarele condiţii: a) furnizorul de servicii de marcare temporală va înştiinţa fiecare utilizator, cu cel puţin 30 de zile în avans, despre intenţia sa de transferare a activităţilor legate de marcarea temporală către un alt furnizor, menţionând identitatea acestuia; b) furnizorul de servicii de marcare temporală va face cunoscută utilizatorilor săi posibilitatea de a refuza acest transfer, precum şi termenul şi condiţiile în care refuzul poate fi exercitat. (4) Furnizorul aflat în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), ale cărui activităţi nu sunt preluate de un alt furnizor de servicii de marcare temporală, este obligat să depună la ANC informaţiile şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 451/2004, precum şi dovada revocării certificatului utilizat în procesul de marcare temporală.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 28Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Comunicaţii,Dorin-Liviu NistoranBucureşti, 2 octombrie 2008.Nr. 896.  +  Anexa 1
  Conţinutul şi structura Registrului furnizorilor de servicii de marcare temporală
  1. Numărul de ordine al înregistrării, generat automat
  2. Codul de identificare a furnizorului de servicii de marcare temporală
  3. Calitatea furnizorului: persoană fizică sau persoană juridică
  4. Numele şi prenumele furnizorului (pentru persoană fizică)/Denumirea (pentru persoană juridică)
  5. Adresa (ţară, oraş, judeţ/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal, telefon, fax, e-mail, adresă pagină web)
  6. Codul unic de înregistrare la registrul comerţului (pentru persoană juridică)
  7. Data la care a început activitatea
  8. Cheia publică a certificatului digital folosit de furnizorul de servicii în procesul de marcare temporală
  9. Descrierea sistemelor furnizorului de servicii de marcare temporală
  10. Codul de proceduri şi practici al furnizorului de servicii de marcare temporală
  11. Descrierea politicii generale a furnizorului de servicii de marcare temporală
  12. Tipul garanţiei furnizorului
  13. Societatea de asigurări/Instituţia financiară care garantează capacitatea financiară a furnizorului
  14. Suma asigurată/Suma acoperită prin scrisoarea de garanţie
  15. Situaţii critice: câmp ce poate conţine referiri la ultima situaţie critică (de exemplu, întreruperea temporară a activităţii din cauza unor probleme tehnice, modificarea procedurilor, sancţiuni etc.)
  16. Data şi ora ultimei actualizări a registrului
  17. Situaţia furnizorului (operaţional, suspendat, activitatea încetată, în curs de transferare a activităţii etc.)
  18. Motivul suspendării/reluării/încetării activităţii (dacă este cazul)
   +  Anexa 2 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Formular de notificare pentru furnizorii de servicii de marcare temporală │├──────────────────────────────────┬────────┬────────┬──────────┬────────┬─────┤│Furnizor de servicii de marcare │Ţara │Oraş │Sector │Str. │Nr. ││temporală persoană fizică/juridică├────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┴─────┤│ │Bl. │Et. │Ap. │Cod poştal ││ ├────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ ││Domiciliul sau sediul ├────────┼────────┼──────────┼──────────────┤│ │Tel. │Fax │E-mail │Web ││ ├────────┼────────┴──────────┼──────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────────────────────┴────────┼───────────────────┴──────────────┤│Cod de înregistrare la registrul comerţului│Tip societate │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Banca │Nr. cont bancar │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Naţionalitate │Cetăţenie │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────┬────────┴──────────────────────────────────┤│Data începerii activităţii │ │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Opis documente anexate │ │└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘ÎNŞTIINŢARE - ANGAJAMENTSubsemnatul, .......... (numele şi prenumele/denumirea), înştiinţez Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (ANC) referitor la desfăşurarea serviciilor de marcare temporală, menţionate în prezentul document, cu începere de la data de ...........Mă angajez să îmi desfăşor activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporală, ale Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 896/2008 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală, precum şi cu standardele europene şi internaţionale în domeniu.Mă oblig să acopăr prejudiciile pe care le-aş putea cauza utilizatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 451/2004.De asemenea, mă angajez să comunic utilizatorilor instrucţiunile practice de marcare temporală, precum şi termenele şi condiţiile de utilizare a serviciilor de marcare temporală.1. contractul de închiriere/actul de proprietate pentru sediu;2. adeverinţa din partea administraţiei finanţelor publice privind plata la zi a taxelor şi impozitelor către stat;3. certificat de bonitate sau scrisoare de garanţie din partea băncii, prin care persoana fizică/juridică desfăşoară plăţi şi încasări curente;4. o scrisoare de garanţie în valoare de ........, în favoarea ANC, la .......... (numele instituţiei financiare)/o poliţă de asigurare la ........ (numele societăţii de asigurare), în favoarea ANC, în valoare de ........*);----------- Notă *) Se va opta pentru una dintre cele două variante, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din prezenta decizie.5. certificatul calificat folosit în activitatea de marcare temporală;6. politica de marcare temporală aplicată;7. descrierea generală a sistemului informatic utilizat pentru desfăşurarea activităţii de marcare temporală, însoţită de o declaraţie de conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 451/2004;8. descrierea practicilor, procedurilor şi sistemelor care asigură securitatea şi integritatea datelor, accesul autorizat permanent la acestea şi modalităţile de prevenire a accesului neautorizat (codul de practici şi proceduri);9. politica referitoare la protecţia datelor cu caracter personal;10. certificatul care dovedeşte calitatea de operator de date cu caracter personal.Furnizor, Din partea ANC,............. ......................Data şi ora Am primit documentaţia menţionată..............  +  Anexa 3 CONŢINUTUL MINIMALal Registrului electronic operativde evidenţă a mărcilor temporaleI. Registrul electronic operativ de evidenţă a mărcilor temporale va cuprinde:1. Lista tuturor mărcilor temporale emise de către furnizorul de servicii de marcare temporală, cuprinzând următoarele informaţii:A. Date referitoare la marca temporală
  Nr. crt. Categorie de date
  1. Identificator unic
  2. Data şi ora la care marca temporală a fost aplicată
  3. Cod de identificare utilizator
  4. Amprenta documentului supusă marcării temporale
  5. Identificarea algoritmului utilizat pentru generarea amprentei
  B. Date referitoare la furnizor/certificatul furnizorului
  1. Nume SubjectName
  2. Data emiterii
  3. Valabilitate
  4. Date de identificare ale furnizorului de servicii de certificare superior IssuerName, SerialNumber
  C. Marca temporală emisă2. Înregistrări ale evenimentelor apărute în sistemul informatic utilizat pentru generarea mărcilor temporale:- sincronizările cu baza de timp;- schimbarea cheilor criptografice;- opriri ale sistemului;- incidente de securitate.II. Regimul de acces la informaţiile cuprinse în Registrul electronic operativ de evidenţă a mărcilor temporale● Informaţiile de la pct. 1 vor fi disponibile permanent pentru consultare pe pagina de internet a furnizorului de servicii de marcare temporală.● Informaţiile de la pct. 2 vor fi făcute publice în conformitate cu politica de marcare temporală a furnizorului şi vor fi furnizate, la cerere, Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii.
   +  Anexa 4 CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA MĂRCII TEMPORALE┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┬──────────┐│ Nume │ Explicaţie detaliată │Structura ASN1 │Observaţii│├─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┴──────────┤│A. Informaţii despre marca temporală propriu-zisă ││(TSTInfo) │├─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┬──────────┤│Versiune │ │INTEGER │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┤│Politica │ │OID │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┤│Amprenta de marcat │Hash-ul + algoritmul │messageImprint │ ││ │de hash │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┤│Număr serial unic │ │INTEGER │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┤│Momentul exact de timp │UTC, notaţie "zulu" │GeneralizedTime│ ││al emiterii │ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┤│Precizie │Secunde, milisecunde, │Accuracy │ opţional ││ │microsecunde │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┤│Număr aleatoriu (Nonce) │ │INTEGER │ opţional │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┤│Numele furnizorului │ │GeneralName │ opţional │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┤│Extensii │ │Extensions │ opţional │├─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┴──────────┤│B. Semnătura furnizorului ││(ContentInfo ce încapsulează o structură signedData) │├─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┬──────────┤│ │Semnătura propriu-zisă │ │ ││ │(SignatureValue),însoţită│ │ ││Info semnătura │de datele de identificare│ signerInfo │ ││ │ale semnatarului │ │ ││ │(SignerIdentifier) │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┤│Certificatul furnizorului│ │ certs │ opţional │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┤├─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┴──────────┤│C. Statutul PKI (PKIStatusInfo) │├─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┬──────────┤│Codul de status PKI │ │PKIStatus │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┤│Mesajul text PKI │ │PKIFreeText │ opţional │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────────┤│Informaţii despre │ │PKIFailureInfo │ opţional ││eroarea PKI │ │ │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┴──────────┘  +  Anexa 5
  Formular de informare cu privire la încetarea activităţii unui furnizor de servicii de marcare temporală
  Nume furnizor Codul din registrul furnizorilor de servicii
  Motivele încetării activităţii:
  Data la care a înştiinţat ANC Data încetării activităţii
  Numele furnizorului care va prelua activitatea Codul din registrul furnizorilor de servicii
  Măsuri luate referitoare la utilizatori:
  ------------