ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 4 noiembrie 2008pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 7 noiembrie 2008    Având în vedere necesitatea şi urgenţa compatibilizării cadrului instituţional şi legislativ naţional privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase cu prevederile comunitare din domeniu,pentru a se evita suprapunerile şi paralelismele prevederilor legislative privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase,luând în considerare faptul că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor ce revin României vor avea ca efect declanşarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancţionare,ţinând seama de faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIPrevederile prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului se aplică de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care se transpune Directiva 67/548/CEE a Consiliului privind armonizarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuDepartamentul pentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 noiembrie 2008.Nr. 145.-----------