LEGE nr. 234 din 31 octombrie 2008privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 6 noiembrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după punctul 29) se introduce un nou punct, punctul 29^1), cu următorul cuprins:"29^1). organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban;".2. La articolul 3 alineatul 1, litera c) va avea următorul cuprins:"c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevăzute la pct. 2), pct. 5)-7), pct. 10)-12), pct. 15), 17), 21), 22), 29), 291), 31) şi pct. 35);".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 31 octombrie 2008.Nr. 234.----