LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 5 noiembrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Academia de Ştiinţe Tehnice din România se înfiinţează ca un for de consacrare ştiinţifică, la nivel naţional, al personalităţilor din domeniul ingineriei, de dezbatere şi iniţiativă, pentru promovarea şi dezvoltarea cercetării, creaţiei tehnice şi a învăţământului ingineresc, prin reorganizarea Asociaţiei "Academia de Ştiinţe Tehnice din România".  +  Articolul 2Academia de Ştiinţe Tehnice din România, denumită în continuare ASTR, este instituţie de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă.  +  Articolul 3ASTR este constituită pe durată nedeterminată şi are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 26, sectorul 1. Sediul ASTR poate fi schimbat prin hotărâre a adunării generale.  +  Articolul 4ASTR funcţionează în baza prevederilor prezentei legi şi a statutului propriu, adoptat de adunarea generală a membrilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5ASTR reuneşte personalităţi inginereşti reprezentative, cu o înaltă ţinută spirituală şi morală, care s-au distins prin rezultatele obţinute în promovarea ştiinţei, creaţiei intelectuale şi dezvoltării tehnice sau au contribuit la dezvoltarea şi promovarea prestigiului instituţiei academice.  +  Articolul 6 (1) ASTR este continuatoarea şi unicul legatar al Asociaţiei "Academia de Ştiinţe Tehnice din România", înfiinţată prin Hotărârea judecătorească nr. 1.216 din 11 decembrie 1997, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1, Bucureşti. (2) Pe data înfiinţării ASTR, Asociaţia "Academia de Ştiinţe Tehnice din România" se desfiinţează.  +  Articolul 7ASTR participă şi se implică în activitatea de promovare şi aplicare a cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice, în ţară şi în străinătate.  +  Capitolul II Atribuţiile ASTR  +  Articolul 8Atribuţiile principale ale ASTR sunt: a) dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicative, promovarea conceptelor interdisciplinare şi identificarea noilor direcţii de evoluţie în domeniul ştiinţelor tehnice; b) stimularea eforturilor şi a realizărilor cercetătorilor ştiinţifici şi promovarea drepturilor de proprietate ştiinţifică; c) iniţierea şi promovarea contactelor internaţionale cu academii şi instituţii de profil, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi afilierea la organizaţii tehnico-ştiinţifice de prestigiu; d) efectuarea de cercetări, studii, consultanţă, precum şi conducerea sau, după caz, executarea de programe ori proiecte de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de stimulare a inovării, cât şi a altor lucrări de specialitate tehnico-ştiinţifică; e) încurajarea realizărilor teoretice şi practice în domeniul tehnico-ştiinţific prin acordarea de premii, diplome şi medalii; f) organizarea de manifestări tehnico'adştiinţifice, naţionale şi internaţionale; g) editarea unor lucrări de larg interes şi a unor publicaţii periodice în profilul activităţii proprii.  +  Articolul 9ASTR recunoaşte Academia Română ca cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală, precum şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, ca for naţional de consacrare ştiinţifică, ce reunesc personalităţi reprezentative ale ştiinţei. ASTR colaborează cu academiile înfiinţate prin lege, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu celelalte ministere, cu instituţii şi organizaţii ştiinţifice, academice, de cercetare şi învăţământ din ţară şi străinătate, cu Asociaţia Generală a Inginerilor din România şi cu alte organizaţii profesionale de specialitate.  +  Capitolul III Membrii ASTR  +  Articolul 10ASTR are în compunerea sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi.  +  Articolul 11 (1) Membri de onoare pot fi personalităţi române şi străine, de înalt prestigiu în domeniul ştiinţelor tehnice, cu autoritate ştiinţifică recunoscută. (2) ASTR poate acorda şi titlul de membru de onoare post'admortem unor personalităţi marcante ale ştiinţei şi tehnicii.  +  Articolul 12 (1) Membrii titulari şi membrii corespondenţi sunt cetăţeni români, aleşi dintre personalităţile care au contribuţii deosebite în domeniul tehnico-ştiinţific, consacrate prin realizări profesionale şi lucrări ştiinţifice de specialitate evaluate pe baza criteriilor precizate prin statut. (2) Membrii titulari sunt aleşi de regulă dintre membrii corespondenţi. (3) Numărul maxim de membri titulari este de 150 şi numărul membrilor corespondenţi este de 100.  +  Articolul 13Membri asociaţi sunt acele persoane fizice care prin activitatea ştiinţifică realizată sau prin contribuţii materiale susţin şi sprijină dezvoltarea obiectului de activitate şi a prestigiului ASTR.  +  Articolul 14Calitatea de membru ASTR nu conferă dreptul de a purta titlul de academician.  +  Articolul 15 (1) Membrii titulari ai ASTR primesc o indemnizaţie lunară brută în valoare de 1.800 lei. Membrii corespondenţi primesc o indemnizaţie lunară brută de 1.400 lei. Membrii de onoare pot beneficia de o indemnizaţie stabilită de adunarea generală. (2) Membrii prezidiului ASTR beneficiază de o majorare cu 20% a indemnizaţiei lunare. (3) Indemnizaţiile se indexează anual cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică. (4) Membrii ASTR care sunt şi membri ai altor academii optează pentru o singură indemnizaţie. (5) Membrii ASTR primesc drepturile legale pentru deplasările în interesul ASTR, în ţară sau în străinătate.  +  Articolul 16Alegerea membrilor ASTR se face în limita locurilor disponibile şi după criteriile prevăzute în statut.  +  Capitolul IV Organizarea ASTR  +  Articolul 17ASTR este structurată pe secţii de specialitate şi filiale la nivel teritorial.  +  Articolul 18Secţiile de specialitate sunt constituite ca unităţi funcţionale care grupează toţi membrii, în funcţie de specialitatea fiecăruia.  +  Articolul 19Filialele funcţionează ca unităţi subordonate, înfiinţate prin hotărâre a adunării generale a ASTR.  +  Articolul 20Modul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi filialelor este stabilit prin statutul ASTR.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 21Organele de conducere ale ASTR sunt: adunarea generală, prezidiul şi preşedintele.  +  Articolul 22Adunarea generală este forul suprem de conducere al ASTR şi este constituită din totalitatea membrilor titulari şi corespondenţi.  +  Articolul 23Adunarea generală este convocată o dată pe an, în sesiune ordinară, sau ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară, la iniţiativa prezidiului ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor titulari şi corespondenţi.  +  Articolul 24 (1) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a două treimi din numărul membrilor titulari şi corespondenţi şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul legal de două treimi din numărul de membri, în termen de 30 de zile se convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal constituită cu prezenţa a mai mult de jumătate din numărul membrilor titulari şi corespondenţi. (2) Adunarea generală hotărăşte prin vot. Votul secret este obligatoriu în toate cazurile în care se iau hotărâri referitoare la persoane.  +  Articolul 25Adunarea generală are următoarele atribuţii principale: a) adoptă statutul ASTR şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare; b) aprobă alegerea membrilor ASTR, validaţi de prezidiul ASTR, şi aprobă retragerea calităţii de membru al ASTR, la propunerea prezidiului ASTR; c) aprobă strategia de dezvoltare şi programul anual de activitate al ASTR, prezentate de prezidiu; d) aprobă darea de seamă anuală privind activitatea ASTR, situaţiile financiare anuale şi proiectul de buget; e) alege preşedintele ASTR, 3 vicepreşedinţi şi secretarul general, dintre membrii titulari, pe o perioadă de 4 ani.  +  Articolul 26 (1) Prezidiul se constituie din preşedinte, vicepreşedinţi, secretarul general şi preşedinţii secţiilor ASTR şi are ca principală atribuţie conducerea activităţii în perioada dintre adunările generale. (2) Biroul prezidiului este format din preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul general şi asigură conducerea operativă a ASTR ca organ executiv.  +  Articolul 27 (1) Preşedintele reprezintă ASTR în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate şi este ordonator de credite. (2) Un membru ASTR poate fi ales în funcţia de preşedinte pentru cel mult două mandate, care pot fi şi succesive.  +  Capitolul VI Aparatul de lucru al ASTR şi al unităţilor din subordine  +  Articolul 28 (1) ASTR are un aparat de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor teritoriale. (2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor, precum şi numărul maxim de posturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea prezidiului ASTR. (3) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu şi salarizarea personalului de la nivel central şi din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispoziţiile legale aplicate personalului bugetar şi se aprobă de către biroul prezidiului ASTR.  +  Capitolul VII Finanţarea şi patrimoniul ASTR  +  Articolul 29 (1) Fondurile necesare funcţionării ASTR conform prezentei legi şi statutului propriu se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. (2) ASTR poate fi sprijinită prin donaţii, sponsorizări şi prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării prezidiului ASTR. (3) Patrimoniul ASTR este alcătuit din: a) bunuri mobile şi imobile; b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţă în condiţiile legii; c) alte bunuri dobândite potrivit legii.  +  Articolul 30Organele administrative teritoriale sprijină ASTR prin acordarea de spaţii necesare funcţionării în bune condiţii.  +  Articolul 31ASTR are în dotare un parc auto propriu.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 32În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, adunarea generală a ASTR adoptă statutul propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOREUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 31 octombrie 2008.Nr. 230.---------