LEGE nr. 224 din 28 octombrie 2008privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu următoarele modificări și completări la articolul unic:1. La punctul 1, articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităților, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare.2. După punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităților.3. La punctul 2, articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Serviciul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unități administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz.4. După punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 2 alineatul (3), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală;5. La punctul 3, articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale elaborează și aprobă strategiile locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-teritoriale.6. La punctul 4, articolul 5 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Strategiile adoptate la nivelul unităților administrativ-teritoriale și al sectoarelor municipiului București vor urmări, în principal, următoarele obiective:7. La punctul 5, articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu:8. După punctul 5 se introduc patru noi puncte, punctele 5^1-5^4, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) a se modifică și va avea următorul cuprins:d) participarea la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;5^2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Unitățile administrativ-teritoriale pot forma asociații de dezvoltare intercomunitară, în condițiile stabilite de Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înființării, organizării și exploatării în interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investiții comune, specifice infrastructurii acestui serviciu. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară astfel înființate vor acționa în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, conform mandatului încredințat de acestea prin documentele constitutive ale asociației.5^3. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Consiliile județene pot avea competențe cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a activităților specifice realizate prin intermediul acestora.(2) Bunurile aferente sistemului de management integrat al deșeurilor sau părți ale acestuia, după caz, aparțin domeniului public al județului.(3) Sistemul de management integrat al deșeurilor este destinat și asigură deservirea unităților administrativ-teritoriale membre în asociația de dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.5^4. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, adoptate în aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instanțele de contencios administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, în condițiile legii.9. La punctul 6, articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să asigure tratament egal pentru toți operatorii serviciilor de salubrizare care acționează în cadrul unității administrativteritoriale/ sectoarelor municipiului București sau al asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz;10. După punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 9, partea introductivă și litera f) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Ministerul Internelor și Reformei Administrative are următoarele responsabilități cu privire la gestionarea deșeurilor:..................................................................................................f) elaborează reglementări specifice privind obligațiile și responsabilitățile autorităților administrației publice locale, deliberative sau executive, după caz, legate de gestionarea deșeurilor.11. La punctul 7, articolul 11, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități/sectoarelor municipiului București, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui acesteia.12. La punctul 8, articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:13. La punctul 9, articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii privind stabilirea procedurii de delegare a gestiunii, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.14. La punctul 10, articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților sunt cele stabilite de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.15. La punctul 11, articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prelungirea va fi decisă, în condițiile alin. (2), de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociația de dezvoltare intercomunitară.16. După punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 11^1 și 11^2, cu următorul cuprins:11^1. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Managementul operatorilor serviciului de salubrizare cu statut de societăți comerciale, al căror capital social majoritar aparține unităților administrativ-teritoriale, poate fi privatizat în condițiile legii, cu condiția ca operatorul să nu aibă în derulare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară managementul operatorilor poate fi privatizat, în condițiile legii, numai cu acordul tuturor asociațiilor, în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre care au și calitatea de acționari/asociați ai operatorilor respectivi.(2) Hotărârea privind privatizarea managementului operatorilor serviciului de salubrizare având statut de societăți comerciale și capital social majoritar al unităților administrativ-teritoriale, precum și alegerea metodei de privatizare aparțin autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sub a căror autoritate operatorul își desfășoară activitatea.(3) Privatizarea managementului se poate face numai cu respectarea procedurilor legale în vigoare în materie de privatizare și poate fi însoțită sau nu de vânzarea, în totalitate ori în parte, a bunurilor aparținând domeniului privat al unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului de salubrizare.(4) Simultan cu procedura de privatizare a managementului operatorului se organizează și se derulează și procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în vederea selectării noului operator.11^2. La articolul 18, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Societățile comerciale de salubrizare înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, potrivit legii, pot fi de interes local sau intercomunitar, în funcție de limitele teritoriale în care își desfășoară activitatea.(2) Societățile comerciale de salubrizare înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativteritoriale își pot desfășura activitatea și în alte localități, pe baze contractuale.17. La punctul 12, articolul 19 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unităților administrativ-teritoriale, acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii.18. La punctul 13, articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Operatorii își pot desfășura activitatea pe baza licenței eliberate de A.N.R.S.C. și a contractului de delegare a gestiunii.19. La punctul 14, articolul 24, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabilește prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. și aprobat prin ordin al președintelui acesteia...............................................................................................(4) Autoritățile deliberative ale unităților administrativteritoriale, împreună cu primarii și președinții consiliilor județene, după caz, în calitate de autorități executive și de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localităților și urmăresc respectarea de către operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.20. La punctul 16, articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului și prin contractele de delegare a gestiunii;21. La punctul 17, articolul 30, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1) și (2) care constituie contravenții în domeniul serviciilor de salubrizare.22. După punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 18 și 19, cu următorul cuprins:18. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul mediului și dezvoltării durabile, de ministrul internelor și reformei administrative, de președintele A.N.R.S.C., precum și de președinții consiliilor județene și primari sau de împuterniciții acestora.19. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi notificate potrivit legislației privind ajutorul de stat și se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței, în condițiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislația secundară privind ajutorul de stat.  +  Articolul IIPrevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se completează cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 28 octombrie 2008.Nr. 224.-------