HOTĂRÂRE nr. 766 din 21 noiembrie 1997 (*actualizata*)pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii(actualizată până la data de 10 octombrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 octombrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002; HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003***) abrogată de HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008.**) Conform art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, precum şi în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" se înlocuieşte cu "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei", denumirea "Inspecţia de stat în construcţii" se înlocuieşte cu "Inspectoratul de Stat în Construcţii" şi denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii" se înlocuieşte cu "Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii".***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 50, alin. (1) din HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 27 februarie 2003, prezenta hotărâre intră în vigoare la 2 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv în data de 27 februarie 2005. Între timp, a apărut HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 mai 2004 care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, menţinând în schimb abrogarea Regulamentul privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii, prevăzut în anexa nr. 6, şi Regulamentul privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 10 octombrie 2008, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".În temeiul art. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii,Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Se aprobă regulamentele privind: a) activitatea de metrologie în constructii; b) conducerea şi asigurarea calităţii în constructii; c) stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor; d) urmarirea comportarii în exploatare, interventiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; e) agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii; f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în constructii; g) certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii, cuprinse în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Actualizarea şi gestionarea reglementarilor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.--------------Art. 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 10 octombrie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".  +  Articolul 3Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: Hotărârea Guvernului nr. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iunie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 35 şi 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1994.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:------------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul lucrărilor publice şiamenajarii teritoriului,Nicolae NoicaMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-TariceanuBiroul Român de Metrologie LegalăStefan Ocneanu,director general  +  Anexa 1REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 2REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 3REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 4REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 5REGULAMENT 21/11/1997