LEGE nr. 225 din 28 octombrie 2008privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, literele b) şi c) ale articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) publicitate pentru produsele din tutun - orice formă de comunicare comercială care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun; c) sponsorizare pentru produsele din tutun - orice formă de contribuţie publică sau privată pentru orice eveniment, activitate ori persoană, cu scopul sau având ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun;".2. La articolul I punctul 2, litera e) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) profesionişti în comerţul cu produse din tutun - orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate în domeniul producţiei ori comercializării produselor din tutun sau al consultanţei profesionale care priveşte produsele din tutun."3. La articolul I punctul 3, literele a), d) şi f) ale alineatului (1) al articolului 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) în presa scrisă şi în orice alte publicaţii tipărite, cu excepţia anunţurilor prevăzute expres de lege;................................................................ d) pe panouri publicitare, pe copertine sau orice alte structuri de afişaj, indiferent de locul amplasării acestora ori de taxele datorate, cu excepţia celor situate în spaţiile de vânzare a produselor din tutun din incinta unităţilor economice şi a spaţiilor special amenajate pentru fumat;................................................................ f) prin folosirea mărcilor de produse din tutun pe alte produse decât cele din tutun sau pe servicii care nu au legătură cu comerţul cu produse din tutun, cu excepţia acelor produse necesare fumatului, precum scrumiere, brichete, chibrituri şi altele asemenea;".4. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Începând cu a doua abatere, încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1) se sancţionează cu amendă contravenţională prevăzută la alin. (1) şi cu suspendarea temporară a activităţii de către instituţiile competente."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 octombrie 2008.Nr. 225.------------