ORDIN nr. 653 din 28 octombrie 2008pentru modificarea alin. (4) al art. 10 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 30 octombrie 2008    Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007,în conformitate cu prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.973/2004 privind schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV şi IVa din respectivul regulament şi utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producţia de materii prime,văzând Referatul de aprobare nr. 125.395 din 22 octombrie 2008 al Direcţiei politici de piaţă în sectorul culturi horticole,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul IAlineatul (4) al articolului 10 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Pentru cultura de hamei se acordă o plată naţională directă complementară în sectorul vegetal, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti desemnează un reprezentant care, în urma deplasării pe teren la fiecare solicitant, certifică printr-un proces-verbal că suprafaţa cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată. Acest proces-verbal va fi întocmit în două exemplare şi înregistrat la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; b) în vederea obţinerii sprijinului financiar, solicitantul trebuie să respecte următoarele condiţii de eligibilitate:(i) suprafeţele pentru care se solicită sprijin financiar sunt cultivate cu hamei şi pe acestea s-au respectat condiţiile normale de cultivare conform art. 2 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.973/2004 privind schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV şi IVa din respectivul regulament şi utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producţia de materii prime, iar parcela agricolă eligibilă este de minimum 0,1 ha;(îi) sprijinul se acordă plantaţiilor de hamei situate în zonele de cultură stabilite conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine;(iii) solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A. Începând cu anul 2009, copia contractului menţionat anterior se depune până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul depune cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă. Contractele de vânzare-cumpărare trebuie să respecte prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.952/2005 privind organizarea comună a pieţei în sectorul hameiului;(iv) solicitantul trebuie să prezinte la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A., până la data de 1 decembrie a anului în care depune cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, procesul-verbal întocmit de reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală menţionat la lit. a);(v) plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafaţa determinată de A.P.I.A. în urma controalelor."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2008.Nr. 653.-----------