LEGE nr. 213 din 24 octombrie 2008pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 30 octombrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 5 mai 2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera e) va avea următorul cuprins:"e) terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, care deţine un drept de proprietate intelectuală asupra informaţiilor cuprinse în documentul solicitat, alta decât o instituţie publică."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Reutilizarea documentelor deţinute de instituţiile publice este liberă. (2) Condiţiile pentru reutilizarea documentelor nu trebuie să fie discriminatorii pentru categorii asemănătoare de documente destinate reutilizării."3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Soluţionarea cererilor pentru reutilizarea documentelor se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către instituţia publică, prin departamentul desemnat în acest sens."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În cazul în care solicitarea de reutilizare a informaţiilor implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii. (2) Veniturile colectate din plata acestor servicii se fac venit la bugetul de stat."5. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice poate face obiectul unei înţelegeri privind acordarea unui drept de exclusivitate numai dacă un astfel de drept este necesar pentru desfăşurarea unui serviciu public. Validitatea motivului pentru care a fost acordat dreptul exclusiv este reexaminată periodic şi, în orice caz, o dată la 3 ani."6. La articolul 10, alineatul (3) se abrogă.7. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va elabora normele metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, norme care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 octombrie 2008.Nr. 213.----