LEGE nr. 211 din 24 octombrie 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 30 octombrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:"Art. 51^1. - Este interzisă plata restului către consumator sub orice altă formă decât acordarea acestuia în numerar."2. La articolul 73, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu următorul cuprins:"20^1. nerespectarea prevederilor art. 51^1, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;".3. La articolul 76, literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) organele de control abilitate ale primăriilor, pentru cele prevăzute la pct. 1-4, 6-11, 13 şi 20^1-23;....................................................................... c) organele de control abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, pentru cele prevăzute la pct. 4, 12, 18, 20, 20^1 şi 21; d) organele de control abilitate ale poliţiei, pentru cele prevăzute la pct. 15, 16, 18 şi 20^1."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 octombrie 2008.Nr. 211.----------