HOTĂRÂRE nr. 1.239 din 1 octombrie 2008privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, în cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a Colegiului Naţional de Afaceri Interne
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 29 octombrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Începând cu anul universitar 2008-2009, se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", denumită în continuare Academia, din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, denumit în continuare M.I.R.A., Colegiul Naţional de Afaceri Interne, ca structură fără personalitate juridică, denumit în continuare Colegiul. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative. (3) Planurile de învăţământ se avizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi se aprobă de către ministrul internelor şi reformei administrative.  +  Articolul 2Colegiul este condus de un director, ajutat de un director adjunct, numiţi, în condiţiile legii, de către rectorul Academiei.  +  Articolul 3 (1) Colegiul asigură organizarea şi desfăşurarea unor programe de studii pe probleme subsumate afacerilor interne, pentru formarea continuă a ofiţerilor de conducere de nivel superior şi a experţilor M.I.R.A., a personalului din instituţii ale sistemului naţional de apărare şi siguranţă naţională, a conducătorilor din administraţia publică centrală şi locală, a reprezentanţilor societăţii civile, precum şi a altor persoane din ţară şi străinătate care solicită formarea în acest domeniu. La cursurile Colegiului se pot înscrie absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior. (2) Sistemul cursurilor, durata, selecţia cursanţilor şi modalitatea de finalizare a cursurilor sunt aprobate de Senatul universitar al Academiei. (3) Absolvenţilor cursurilor li se eliberează diplome de studii postuniversitare de specializare.  +  Articolul 4Pentru personalul din M.I.R.A., activităţile de formare continuă din cadrul Colegiului fac parte din categoria cursurilor de carieră.  +  Articolul 5 (1) Pentru personalul Colegiului, cheltuielile de personal vor fi suportate din bugetul M.I.R.A. (2) Instituţiile interesate, partidele şi formaţiunile politice, fundaţiile culturale şi ştiinţifice care trimit cursanţi ori persoanele fizice şi juridice pot sponsoriza activităţile de formare a cursanţilor Colegiului, în ţară şi în străinătate.  +  Articolul 6Personalul necesar pentru operaţionalizarea Colegiului se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi în finanţare aprobat Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Remus Pricopie,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 1 octombrie 2008.Nr. 1.239.----