HOTĂRÂRE nr. 1.339 din 22 octombrie 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 29 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după liniuţa a treia se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:"- riveran - orice persoană fizică ori juridică ce are domiciliul/reşedinţa/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1 sau în localităţile pentru care singura cale de acces la un drum naţional se află pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1."2. La articolului 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Transporturile prevăzute în anexa nr. 2 lit. A pct. I se pot efectua: a) dacă încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute şi este justificată prin documente de însoţire a mărfii, în cazul persoanelor juridice; sau b) dacă încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute şi este justificată prin certificat de producător, în cazul persoanelor fizice; sau c) dacă la bordul vehiculului există ordinul de intervenţie, semnat de conducătorul unităţii sau de persoana desemnată, dacă este cazul; sau d) fără încărcătură, de la locul descărcării sau până la locul încărcării, în cazul în care locul descărcării ori locul încărcării se află pe unul dintre sectoarele restricţionate, până la prima intersecţie cu un drum naţional."3. La articolului 4, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:"(3) Transporturile prevăzute în anexa nr. 2 lit. J se pot efectua pe unul dintre sectoarele restricţionate numai dacă au punctul de origine/destinaţie sau efectuează controlul vamal pe acel sector, făcând dovada astfel: a) pentru circulaţia fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii de transport în original sau vizată în original de operatorul de transport; b) pentru circulaţia fără încărcătură, după descărcare - cu contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), în original; c) pentru circulaţia cu încărcătură, pentru descărcare - în baza CMR, în original. (4) Transporturile prevăzute în anexa nr. 2 lit. K se pot efectua de către riverani numai pe sectorul de drum restricţionat pe care aceştia îşi au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului. (5) Dovada îndeplinirii condiţiilor stabilite la alin. (4) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deţinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerţului, din care să reiasă sediul social ori punctul de lucru, în copie ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul "Conform cu originalul", în cazul persoanelor juridice."4. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Barna Tanczos,secretar de statMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 22 octombrie 2008.Nr. 1.339.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004)SECTOARELEde autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E)restricţionate din punct de vedere al circulaţiei vehiculelor rutierecu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5tone, altele decât cele destinate exclusiv transporturilorde persoane, în zilele de vineri, sâmbătă,duminică şi de sărbătoare legală, precum şi perioadeleşi intervalele orare supuse restricţiei
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Indica- tivul autostră- zii/ drumului naţional Indica- tivul drumului european Traseul Perioada de an Inter- valul orar vineri Inter- valul orar sâmbătă Inter- valul orar duminică
  1 DN 1*) E60 Centura Bucureşti-Otopeni- Ploieşti (intrare municipiu) 1 ianuarie- 31 decembrie - 6,00- 22,00 6,00- 22,00
  2 DN 1 E60 Ploieşti (ieşire municipiu)- Braşov (intrare municipiu) 1 ianuarie- 31 decembrie - 6,00- 22,00 6,00- 22,00
  3 DN 1 E60 Cluj-Napoca (ieşire municipiu) - Oradea (intrare municipiu) 15 iunie- 15 septembrie - 6,00- 22,00 6,00- 22,00
  4 DN 2 E85 Săbăoani (int. cu DN 28) - Suceava - Siret (intrare oraş) 15 iunie- 15 septembrie - 6,00- 22,00 6,00- 22,00
  5 A2 E81 Bucureşti (ieşire municipiu)- Fundulea - Lehliu -Drajna - Feteşti - Cernavodă (int.cu DN 22 C) 15 iunie- 15 septembrie 15,00- 24,00 6,00- 22,00 6,00- 22,00
  6 DN 22 C E81 Cernavodă - Medgidia - Basarabi (int. cu DN3) 15 iunie- 15 septembrie 15,00- 24,00 6,00- 22,00 6,00- 22,00
  7 DN 3 E81 Basarabi - Constanţa 15 iunie- 15 septembrie 15,00- 24,00 6,00- 22,00 6,00- 22,00
  8 DN 39 E87 Agigea (int. cu DN 38) - Mangalia (intrare municipiu) 15 iunie- 15 septembrie - 6,00- 22,00 6,00- 22,00
  9 DN 7 E81 Piteşti (ieşire municipiu) - Râmnicu Vâlcea - Veştem (int. cu DN 1) 15 iunie- 15 septembrie - 6,00- 22,00 6,00- 22,00
  10 DN 7 E68 Ilia (int. cu DN 68A)- Arad (intrare municipiu) 15 iunie- 15 septembrie - 6,00- 22,00 6,00- 22,00
  __________
      *) Se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t.
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004)LISTAtransporturilor care nu se supunrestricţiei de circulaţie, conform art. 4 din hotărâreA. Transporturi de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală:I. Animale vii din toate speciile:1. bovine;2. porcine;3. ovine;4. cabaline, măgari;5. iepuri;6. vânat;7. animale de menajerie;8. păsări, inclusiv pui de o zi;9. păsări exotice;10. colonii de albine;11. broaşte, melci vii;12. faună acvatică;13. animale de companie (câini, pisici, maimuţe).II. Carne şi preparate din carne:1. carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată şi congelată;2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână.III. Lapte şi produse lactate:1. lapte lichid;2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frişcă, smântână şi altele);3. brânzeturi;4. unt, margarină;5. îngheţată.IV. Ouă şi produse din ouă:1. ouă de consum;2. ouă pentru incubaţie;3. produse din ouă (melanj, maioneză).V. Peşte şi produse din peşte:1. peşte refrigerat şi congelat;2. icre de peşte;3. ouă embrionate de peşte;4. preparate din peşte, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână;5. fructe de mare în stare proaspătă.VI. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici şi altele în stare proaspătăVII. Subproduse de abator pentru industria farmaceuticăVIII. Pâine şi produse de panificaţie proaspeteIX. Produse biologice şi medicamente de uz veterinarX. Material seminalXI. Produse vegetale perisabile:1. fructe şi legume proaspete;2. material săditor destinat plantării (răsaduri, puieţi de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butaşi şi altele asemenea);3. flori tăiate;4. plante ornamentale în ghivece.B. Deplasarea vehiculelor care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţionalC. Transporturi funerareD. Transportul de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturaleE. Transporturi poştaleF. Transporturi pentru distribuirea de carburanţiG. Transporturi de mărfuri sub temperatură controlatăH. Transporturi cu vehicule destinate prin construcţie tractării vehiculelor avariateI. Transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizăriiJ. Transporturile efectuate în trafic internaţionalK. Transporturile efectuate cu vehicule deţinute de către riverani în proprietate sau în baza unui contract de leasing----