ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 octombrie 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008    Luând în considerare discrepanţele majore existente între salariile personalului din conducerea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat şi salariile celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar,în vederea creşterii gradului de transparenţă a utilizării fondurilor publice, se impune stabilirea unor limite maxime pentru nivelul indemnizaţiilor personalului din conducerea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Contractul de mandat este acordul de voinţă încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administraţie, şi directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective şi criterii de performanţă aprobate de către acţionari, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, respectiv de către conducerea ministerelor, autorităţilor publice centrale sau locale în subordinea, coordonarea sau autoritatea cărora se află, în cazul regiilor autonome."2. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Directorul general/directorul beneficiază de o remuneraţie lunară acordată prin contractul de mandat, compusă din: a) o sumă fixă egală cu indemnizaţia lunară acordată prin lege pentru funcţia de subsecretar de stat; b) o sumă acordată în funcţie de importanţa activităţii, responsabilitatea funcţiei şi nivelul subvenţiilor, transferurilor, inclusiv al celor de capital, rambursărilor de credite acordate, aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor, autorităţilor publice centrale, sau, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor publice locale. (2) Directorul general/directorul beneficiază prin contractul de mandat de concediu de odihnă anual şi indemnizaţia aferentă, diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, naşterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil unităţii respective.Art. 3^2. - (1) Remuneraţia lunară a directorului general/ directorului stabilită prin contractul de mandat în condiţiile art. 3^1 alin. (1) este unica formă de recompensare în bani a activităţii depuse de persoana respectivă. (2) Directorului general/directorului nu i se pot acorda prin contractul de mandat alte beneficii, de orice formă, în afara celor prevăzute la art. 3^1 alin. (2)."3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, la sfârşitul anului sumele reţinute conform alin. (1) se restituie directorului general/directorului."4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Premiul anual prevăzut la alin. (2) nu se acordă în situaţia în care la sfârşitul exerciţiului financiar anual operatorul economic înregistrează pierdere."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului şi hotărârile autorităţilor publice locale prevăzute la art. 3^1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008, cu modificările şi completările aduse prin prezentul act normativ, se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul III (1) Contractele de mandat se modifică în mod corespunzător, astfel încât să între în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009. (2) Contractele încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează valabilitatea până la data modificării acestora, dar nu mai mult de 31 decembrie 2008.  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuBucureşti, 22 octombrie 2008.Nr. 135.-----