LEGE nr. 201 din 21 octombrie 2008privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 22 octombrie 2007, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 3, alineatul (3) al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Instituția de evidență notifică, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul participanților, în format electronic, fiecărui administrator în parte lista conținând datele de identificare a persoanelor repartizate aleatoriu la fondul de pensii administrat de către acesta.2. La articolul I, după punctul 15 se introduc două noi puncte, punctele 15^1 și 15^2, cu următorul cuprins:15^1. La articolul 139, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 139(1) În vederea protejării interesului participanților și al beneficiarilor, administratorii și furnizorii de pensii contribuie la Fondul de garantare a pensiilor private, care se constituie în temeiul unei legi speciale.15^2. La articolul 139, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul I punctul 17, litera b) a alineatului (4) al articolului 141 se modifică și va avea următorul cuprins:b) între 1.000 lei și 100.000 lei, pentru persoanele fizice.4. La articolul I punctul 17, alineatele (5) și (11) ale articolului 141 se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Amenzile contravenționale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat..........................................................................(11) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și/sau controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private din cadrul Comisiei ori de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a președintelui Consiliului Comisiei.5. La articolul I, punctul 18 se abrogă.6. La articolul I punctul 20, articolul 145 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 145(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă:a) fapta persoanei de a nu declara și de a nu vira contribuția de asigurări sociale datorată de angajat la bugetul asigurărilor sociale de stat, astfel încât să nu se poată vira contribuția la fondurile de pensii administrate privat;b) fapta de a nu efectua transferul de disponibilități bănești ale unui participant la un alt fond de pensii.(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani:a) fapta de a utiliza contribuția la fondul de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea și înstrăinarea activelor fondului de pensii de către administrator;c) fapta de a utiliza disponibilitățile bănești ale unui participant la un fond de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;d) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii private;e) administrarea unui fond de pensii neautorizat;f) desfășurarea de către administrator a altor activități decât cele pentru care a fost autorizat;g) încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 117.(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani.(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracțiuni mai grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile prevăzute de acestea.7. La articolul III, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1, 1^2 și 1^3, cu următorul cuprins:1^1. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Denumirea societății de pensii care obține autorizație de administrare, în conformitate cu prevederile prezentei legi și cu cele ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va conține sintagma societate de administrare a fondurilor de pensii private.(2) Sintagma prevăzută la alin. (1) se utilizează numai în denumirea administratorilor care dețin o autorizație de administrare în conformitate cu prevederile prezentei legi și/sau cu cele ale Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.1^2. La articolul 20, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investițiilor sau de o societate de asigurări se completează, dacă este cazul, la nivelul minim cumulat, impus pentru desfășurarea activităților pentru care se solicită autorizarea, se subscrie și se varsă integral, exclusiv în numerar, la momentul autorizării de administrare, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României.1^3. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Administratorul nu poate fi o persoană afiliată depozitarului.8. La articolul III, după punctul 7 se introduc patru noi puncte, punctele 7^1, 7^2, 7^3 și 7^4, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 76, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) Contribuțiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se rețin și se virează de către angajator, odată cu contribuțiile de asigurări sociale obligatorii, sau de către participant, lunar, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare.7^2. La articolul 80, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 80(1) Contribuțiile și transferul de lichidități bănești la un fond de pensii facultative se convertesc în unități de fond în maximum 4 zile lucrătoare de la data încasării acestora.7^3. La articolul 116, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Modul de constituire, regimul juridic, modul de utilizare a Fondului de garantare a pensiilor private, precum și nivelul și periodicitatea plății contribuției la acesta se stabilesc prin lege specială.7^4. La articolul 116, alineatele (4), (5), (6), (7) și (8) se abrogă.9. La articolul III punctul 9, litera b) a alineatului (4) al articolului 121 se modifică și va avea următorul cuprins:b) între 1.000 lei și 100.000 lei, pentru persoanele fizice.10. La articolul III punctul 9, alineatele (5) și (11) ale articolului 121 se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Amenzile contravenționale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat........................................................................(11) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și/sau controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private, din cadrul Comisiei, sau de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a președintelui Consiliului Comisiei.11. La articolul III punctul 10, articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 122În ceea ce privește procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, de aplicare a sancțiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.12. La articolul III punctul 12, articolul 123 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 123(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă:a) fapta de a nu vira contribuția la fondul de pensii;b) fapta de a nu efectua transferul de lichidități bănești ale unui participant la un alt fond de pensii, în termenul prevăzut la art. 73 alin. (1);c) utilizarea de informații, documente și declarații false sau de orice mijloace frauduloase, în vederea obținerii autorizațiilor sau a avizelor prevăzute de prezenta lege.(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani:a) fapta de a utiliza contribuția la fondul de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;b) fapta de a utiliza lichiditățile bănești ale unui participant la un fond de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;c) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii facultative;d) desfășurarea de către administrator a altor activități decât cele pentru care a fost autorizat;e) încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 97.(3) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani fapta persoanei care se face vinovată de desfășurarea fără autorizație sau aviz a unei activități pentru care prezenta lege prevede obligația deținerii unei autorizații sau a unui aviz valabil din partea Comisiei.(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au produs consecințe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani.(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracțiuni mai grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile prevăzute de acestea.  +  Articolul IIÎn termen de 120 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se elaborează și se supune Parlamentului spre adoptare legea specială prevăzută la art. 139 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, și la art. 116 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 21 octombrie 2008.Nr. 201.----------