LEGE nr. 199 din 21 octombrie 2008pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 2 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritate finanțatoare - autorități ale administrației publice centrale sau locale, instituții publice care au ca obiect de activitate și finanțarea de programe, proiecte și acțiuni culturale, Administrația Fondului Cultural Național - instituție publică cu personalitate juridică, care este organizată și funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor;b) finanțare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetele autorităților finanțatoare, pentru acoperirea parțială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii și/sau exploatării de bunuri culturale;c) bun cultural - materializarea unei acțiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmărește, în funcție de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, județean, euroregional, național sau de reprezentare internațională;d) acțiune culturală - prezentarea publică a rezultatului unei activități având caracter irepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment;e) proiect cultural - suma activităților specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz, ansamblul de acțiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excedează, de regulă, duratei unui exercițiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural;f) program cultural - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte și acțiuni culturale, subsumat unei teme/concepții, realizat pe durata unui exercițiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;g) program cultural multianual - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte și acțiuni culturale, subsumat unei teme/concepții, realizat într-o perioadă de timp ce excedează duratei unui exercițiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;h) program cultural prioritar - programul cultural al autorității finanțatoare constituit din proiecte culturale a căror realizare, însoțită de finanțarea corespunzătoare, este încredințată unor persoane juridice de drept public sau privat care corespund criteriilor organizatorice și valorice stabilite anual de respectiva autoritate finanțatoare care le conferă caracterul prioritar;i) ofertă culturală - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub forma unui program, proiect ori a unei acțiuni culturale;j) solicitant - persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înființată în condițiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală;k) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță, devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural;l) nevoie culturală de urgență - cerința de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate ale unei comunități.2. La articolul I punctul 4, articolele 1^1 și 1^2 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Principiile care stau la baza sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale:a) libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;b) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor culturale;c) diversitatea culturală și pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților, reprezentanți ai diferitelor comunități sau domenii culturale, precum și promovarea diversității bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare;d) neretroactivitatea - excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare;e) susținerea debutului - încurajarea inițiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat, recent autorizate, respectiv înființate, pentru a desfășura activități culturale.  +  Articolul 1^2(1) Autoritatea finanțatoare are obligația să prevadă distinct în bugetul anual propriu fondurile publice necesare pentru acordarea de finanțări nerambursabile în condițiile prezentei ordonanțe.(2) În cadrul bugetului prevăzut la alin. (1), autoritatea finanțatoare va delimita cuantumul sumei necesare pentru finanțarea programului/programelor prioritar/prioritare și va constitui un fond pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență, reprezentând un procent de până la 8%, dar nu mai puțin de 2%.(3) Sumele pentru finanțarea realizării proiectelor culturale din cadrul programului prioritar se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. h), elaborate de fiecare autoritate finanțatoare.(4) Sumele din fondul prevăzut la alin. (2) se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor specifice elaborate de fiecare autoritate finanțatoare.3. La articolul I punctul 5, după alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Sursele de finanțare atrase de beneficiar pot proveni și din contracte de parteneriat încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ.4. La articolul I punctul 10, alineatele (1) și (6) ale articolului 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între autoritatea finanțatoare și beneficiari....................................................................(6) Justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui contract de finanțare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile și au fost efectuate în perioada executării contractului.5. La articolul I punctul 13, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Sesiunea de selecție de oferte culturale se desfășoară în următoarele etape:a) publicarea anunțului privind sesiunea de selecție;b) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție și selecția ofertelor culturale;c) comunicarea publică a rezultatului selecției;d) soluționarea contestațiilor.6. La articolul I punctul 13, articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Organizarea și desfășurarea activității comisiilor de selecție și a celor de soluționare a contestațiilor, precum și conținutul anunțului public prevăzut la art. 10 se stabilesc prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autorității finanțatoare.(2) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecție și membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, primesc o indemnizație al cărei cuantum este stabilit prin actele administrative prevăzute la alin. (1).7. La articolul I punctul 13, articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Directorul Administrației este ajutat de un consiliu format din 11 membri cu drept de vot, constituit astfel:a) 2 membri - Ministerul Culturii și Cultelor;b) un membru - Institutul Cultural Român;c) un membru - Consiliul Minorităților Naționale;d) 7 membri numiți de ministrul culturii și cultelor pe baza propunerilor formulate de organizațiile neguvernamentale din domeniul culturii, astfel încât să se asigure o reprezentare proporțională a tuturor domeniilor culturii.(2) Consiliul Administrației are următoarele atribuții principale:a) stabilește strategia și prioritățile de finanțare ale Fondului Cultural Național;b) desemnează membrii comisiilor de evaluare și selecție a ofertelor.(3) Membrii consiliului sunt numiți pe o perioadă de 2 ani, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, și sunt remunerați pentru activitatea depusă pe bază de convenții civile, încheiate în condițiile legii.(4) Remunerația prevăzută la alin. (3) nu va putea depăși anual cuantumul salariului lunar al directorului Administrației Fondului Cultural.(5) Membrilor consiliului li se pot deconta cheltuielile de cazare.8. La articolul I punctul 13, articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Veniturile proprii ale Fondului Cultural Național provin din următoarele surse:a) o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condițiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;b) o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitație publică, a bunurilor culturale mobile;c) o cotă de 2% din încasările realizate de agențiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;d) o cotă de 20% din încasările realizate de operatorii economici din comercializarea publicațiilor interzise spre vânzare minorilor;e) o cotă de 20% din încasările obținute din vânzarea sau închirierea fonogramelor ori videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;f) o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărților poștale ilustrate, afișelor, posterelor, imaginilor autocolante ori a tipăriturilor mixte, altele decât cele prevăzute la lit. a);g) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici care comercializează bunuri culturale provenite din import;h) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară;i) o cotă de 2% din veniturile realizate de operatorii economici care își desfășoară integral activitatea respectivă în incinta sau pe domeniul public aflat în spațiul de protecție al monumentelor istorice proprietate publică;j) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de bâlciuri și parcuri de distracții;k) o cotă de 1% din veniturile realizate de operatorii economici care își desfășoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;l) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conținut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;m) cota prevăzută la art. 12 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 364/2006;n) cota prevăzută la art. 26 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 364/2006;o) o cotă de 3% din devizul general al investițiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcțiile amplasate în spațiile de protecție ale monumentelor istorice proprietate publică;p) fonduri obținute în cadrul colaborării internaționale;q) donații, legate sau alte liberalități;r) sponsorizări;s) dobânda aferentă disponibilităților aflate în bugetul Fondului Cultural Național;ș) o cotă de 2% din încasările Loteriei Române;t) alte venituri dobândite în condițiile legii.(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-l) se aplică asupra încasărilor totale realizate din activitățile respective, din care s-a dedus TVA aferentă, și se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul.(3) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii și vor fi folosite pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe.9. La articolul I punctul 13, articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 se calculează lunar de către plătitori și se varsă de către aceștia în bugetul Fondului Cultural Național, până la data de 15 a lunii următoare.(2) Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) se rețin și se varsă de către operatorii rețelelor de comunicații electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective, sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) se calculează și se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) se calculează și se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.(3) Modul de stabilire, vărsare și gestionare a sumelor aferente cotelor menționate la art. 21 alin. (1) se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Declarația lunară privind obligația de plată la Fondul Cultural Național și ordinul de plată al contribuției vor conține la explicații și codul obligației de plată, cod ce va fi utilizat și de administrațiile fiscale pentru fișa plătitorului.10. La articolul I punctul 13, după alineatul (4) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În vederea completării constante a bazelor de date deținute de către organele cu atribuții în domeniul fiscal, precum și de Administrație și/sau de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului va pune la dispoziția acestora, gratuit, baza de date actualizată, care conține elementele de identificare pentru operatorii economici prevăzuți la art. 21 alin. (1) lit. a)-l).11. La articolul I punctul 13, la articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecție și membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor sunt remunerați, pe bază de convenții civile, încheiate în condițiile legii.12. La articolul I punctul 13, după articolul 29 se introduc trei noi articole, articolele 29^1-29^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^1Dispozițiile art. 4 alin. (1) sunt aplicabile și în cazul:a) programelor, proiectelor și acțiunilor culturale proprii ale autorităților finanțatoare organizate, desfășurate, finanțate în țară și străinătate;b) programelor, proiectelor și acțiunilor culturale organizate și desfășurate de instituții publice din subordinea autorităților finanțatoare, în țară și străinătate, finanțate din subvenții de la bugetul de stat sau bugetul local, după caz;c) programelor, proiectelor sau, după caz, acțiunilor culturale pentru care se acordă finanțări nerambursabile în conformitate cu dispozițiile art. 1^2 alin. (3) și (4);d) programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pentru care se acordă finanțări nerambursabile în conformitate cu dispozițiile art. 29.  +  Articolul 29^2Contractele încheiate de autoritățile finanțatoare în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, pentru organizarea și desfășurarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale proprii, vor fi executate cu aplicarea/respectarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 6 alin. (2)-(7).  +  Articolul 29^3(1) Pentru conceperea, organizarea și realizarea unor acțiuni, proiecte și programe culturale, autoritățile finanțatoare pot încheia contracte cu persoane fizice române sau străine, în condițiile legii.(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), autoritatea finanțatoare organizatoare poate deconta și cheltuielile de transport, diurnă și cazare, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.13. La articolul I punctul 13, după articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:  +  Articolul 31Dispozițiile din actele normative referitoare la stabilirea acțiunilor și a categoriilor de cheltuieli, a criteriilor, a prevederilor și a limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice nu sunt aplicabile programelor, proiectelor și acțiunilor culturale finanțate în condițiile prezentei ordonanțe.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 21 octombrie 2008.Nr. 199.---------