HOTĂRÂRE nr. 1.342 din 22 octombrie 2008pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 131/2008 privind înființarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești prin reorganizarea Institutului de Cercetare și Producție pentru Bovine Balotești, precum și pentru modificarea unor acte normative privind înființarea unor unități de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 131/2008 privind înființarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești prin reorganizarea Institutului de Cercetare și Producție pentru Bovine Balotești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Suprafața de teren de 548,84 ha, aflată în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, concesionată Institutului de Cercetare și Producție pentru Bovine Balotești, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, trece în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești.(5) Suprafața de teren de 660,5637 ha, aflată în domeniul privat al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, rămâne la dispoziția comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din comuna Balotești, județul Ilfov.(6) Se aprobă trecerea suprafeței de teren de 5,1900 ha, aflată în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești.2. La articolul 2, alineatul (7) se abrogă.3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești are obligația de a preda, prin protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Corbeanca, județul Ilfov, suprafața de teren de 221,1122 ha, aflată în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești, în conformitate cu prevederile art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare.(2) Agenția Domeniilor Statului are obligația, în termenul prevăzut la alin. (1), de a identifica și de a preda Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești în administrare o suprafață de teren comasată de 221,1122 ha arabil, domeniul public sau privat al statului, aflată în administrarea sa, din județul Ilfov sau județele limitrofe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.4. Articolul 3 se abrogă.5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, și din administrarea Agenției Domeniilor Statului a suprafețelor de teren având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5^1, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele îndreptățite.6. Articolele 4-7 se abrogă.7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Finanțarea activităților Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești se face în conformitate cu art. 14 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», cu modificările și completările ulterioare.9. Anexele nr. 3, 4 și 5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.10. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5^1, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.11. Anexele nr. 6-9 se abrogă.  +  Articolul IIPredarea-preluarea suprafețelor de teren prevăzute la art. 2 alin. (4) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 131/2008 privind înființarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești prin reorganizarea Institutului de Cercetare și Producție pentru Bovine Balotești se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIAlineatul (2) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 2.203/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași, prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Iași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 4 ianuarie 2005, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.  +  Articolul IVAlineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.205/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Constanța, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 10 ianuarie 2005, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.  +  Articolul VAnexele nr. 1-11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înființarea unor institute și centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, stațiuni și societăți comerciale de cercetare și producție agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 și 106 bis din 3 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație - Valea Călugărească are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.3. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești - Mărăcineni are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.4. La anexa nr. 4, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Fluoricultură Vidra are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.5. La anexa nr. 5, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.6. La anexa nr. 6, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.7. La anexa nr. 7, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală București are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.8. La anexa nr. 8, punctul 3 va avea următorul cuprins:3. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.9. La anexa nr. 9, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.10. La anexa nr. 10, punctul 3 va avea următorul cuprins:3. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.11. La anexa nr. 11, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.  +  Articolul VIAnexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul viticulturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul viticulturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 și 101 bis din 2 februarie 2006, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.3. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Drăgășani are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.4. La anexa nr. 4, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.5. La anexa nr. 5, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Miniș are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.6. La anexa nr. 6, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.  +  Articolul VIIAnexele nr. 1-9 la Hotărârea Guvernului nr. 35/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei, prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul zootehniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 și 107 bis din 3 februarie 2006, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 3 va avea următorul cuprins:3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru creșterea Bovinelor Dancu are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.3. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.4. La anexa nr. 4, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.5. La anexa nr. 5, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dulbanu are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.6. La anexa nr. 6, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.7. La anexa nr. 7, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.8. La anexa nr. 8, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Secuieni are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.9. La anexa nr. 9, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Reghin Mureș are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.  +  Articolul VIIIAnexele nr. 1-15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 și 915 bis din 10 noiembrie 2006, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.3. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.4. La anexa nr. 4, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.5. La anexa nr. 5, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.6. La anexa nr. 6, punctul 3 va avea următorul cuprins:3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.7. La anexa nr. 7, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.8. La anexa nr. 8, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.9. La anexa nr. 9, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.10. La anexa nr. 10, punctul 3 va avea următorul cuprins:3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.11. La anexa nr. 11, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.12. La anexa nr. 12, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.13. La anexa nr. 13, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.14. La anexa nr. 14, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.15. La anexa nr. 15, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.  +  Articolul IXAnexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 11 iulie 2006, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Ișalnița are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.2. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.  +  Articolul XArticolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 249/2008 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Timișoara, prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Timișoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 18 martie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Timișoara are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.  +  Articolul XIArticolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 620/1998 privind înființarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole "Horting" și a Societății Comerciale "Berser" - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome "Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 24 septembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole «Horting» are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.  +  Articolul XIIArticolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2007 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Bilciurești prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor Bilciurești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 28 noiembrie 2007, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Bilciurești are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.  +  Articolul XIIIArticolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 250/2008 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 17 martie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloș
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 22 octombrie 2008.Nr. 1.342.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 131/2008)DATELE DE IDENTIFICAREa suprafețelor de teren din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului, care trec în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești
  Locul unde este Caracteristicile tehnice ale terenului
  situat terenul
  Tarlaua Parcela Categoria de folosință Suprafața
  - ha -
  Balotești 3 11 Arabil 84,5500
  14 Arabil 2,6000
  16 Arabil 4,2900
  8 25 Arabil 9,7600
  9 27 Arabil 18,5900
  10 30 Arabil 18,8700
  13 39 Arabil 41,5200
  14 43 Arabil 59,7700
  18 59 Arabil 28,9100
  20 62 Arabil 30,0500
  107 423 Arabil 5,2300
  108 425 Arabil 6,8100
  109 428 Arabil 7,0400
  110 431 Arabil 10,6500
  111 430 Arabil 2,8400
  433 Arabil 45,1100
  112 435 Arabil 21,0400
  113 437 Arabil 31,9600
  115 440 Arabil 24,5800
  119 482/4 Arabil 3,3435
  119 482/5 Arabil 0,9865
  120 492 Arabil 0,0600
  Total arabil Arabil 458,56
  Balotești 118 456/1 Pășune 1,3500
  Total pășune Pășune 1,3500
  TOTAL: AGRICOL 459,91
  Locul unde este Caracteristicile tehnice ale terenului
  situat terenul
  Tarlaua Parcela Categoria de folosință Suprafața
  - ha -
  Balotești 3 7 Ape, bălți 0,2800
  10 0,1900
  12 0,4500
  4 13 0,2100
  5 17 0,5300
  5 17/1 1,6100
  10 0,7300
  3 12 0,1100
  13 1,2100
  9 28 0,2000
  10 31 0,3500
  Balotești 11 35 Ape, bălți 1,0100
  12 38 0,1600
  13 41 0,6200
  40 1,1100
  14 44 0,0900
  45/1 0,7200
  14 45 0,6500
  15 48 0,2300
  16 53 0,5500
  17 55 0,0300
  56 0,0500
  57 0,7700
  18 58 0,6900
  60/2 0,6600
  20 63 0,1100
  66 1,6000
  21 68 0,7300
  67/1 0,0600
  22 71 0,1900
  72 0,7500
  23 74 0,1100
  62 295 0,4900
  83 297 0,4600
  24 422 0,4600
  108 427 0,4900
  113 439 1,0000
  115 442 0,3800
  119 485 0,1100
  132 552/1 0,5100
  137 666 0,9500
  138 668 0,2500
  139 670 0,3400
  140 661 0,9300
  140 672 0,4700
  Total Ape, bălți 23,6000
  Locul unde este Caracteristicile tehnice ale terenului
  situat terenul
  Tarlaua Parcela Categoria de folosință Suprafața
  - ha -
  Corbeanca 3 11/1 Drumuri 0,4800
  Corbeanca 11/2 0,1600
  Balotești 3 15 0,1400
  3 17 0,2100
  21 0,3600
  Snagov 262 1.022 0,1600
  Balotești 9 29 0,2000
  11 33 0,1100
  34 0,7700
  12 37 0,1500
  13 15 0,1400
  14 46 0,1400
  15 49 Drumuri 0,3400
  50 0,1200
  16 52 0,2500
  20 65 0,6800
  21 68 0,2100
  69 0,1500
  22 72/1 0,1500
  23 75 0,1400
  49 145 0,1600
  151 0,2800
  96 155 0,4600
  96 322 0,1100
  Balotești 107 424 Drumuri 0,2300
  109 429 0,4100
  111 434 0,3300
  112 436 0,3300
  125 547 0,1500
  132 552 0,5100
  133 554 0,3500
  134 556 0,5500
  140 505 0,2000
  140 96 0,1100
  Total Drumuri 9,2400
  Balotești 118 Curți, construcții 18,9200
  110 Curți, construcții 13,7200
  108 Curți, construcții 2,5700
  112 Curți, construcții 2,7100
  107 Curți, construcții 0,0400
  107 Curți, construcții 6,4700
  103 Curți, construcții 3,5900
  96 Curți, construcții 8,0700
  Total Curți, construcții 56,0900
  TOTAL: NEAGRICOL 88,93
  TOTAL GENERAL: 548,84*)
  Notă *) Suprafață parțial înregistrată la Ministerul Economiei și Finanțelor cu nr. MEF 115.970.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 131/2008)DATELE DE IDENTIFICAREa suprafețelor de teren din domeniul privat al statului care rămân la dispoziția comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din comuna Balotești, județul Ilfov, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 997/2002 pentru modificarea poziției nr. 69 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de ani male de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
  Locul unde este Caracteristicile tehnice ale terenului
  situat terenul
  Tarlaua Parcela Categoria de folosință Suprafața
  - ha -
  Balotești 11 32 Arabil 33,7000
  17 54 27,9800
  21 67 31,0000
  96 322 103,4400
  123,124 502,504 96,1537
  132 548 21,6800
  133 553 51,6900
  134 555 54,5800
  137 665 133,7300
  138 667 38,5200
  139 669 32,3400
  140 671 35,7500
  Total Arabil 660,5637
  TOTAL: AGRICOL 660,5637
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 131/2008)DATELE DE IDENTIFICAREa suprafețelor de teren din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului, care trec în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești
  Locul unde este Caracteristicile tehnice ale terenului
  situat terenul
  Tarlaua Parcela Categoria de folosință Suprafața
  - ha -
  Balotești 96 323 Neproductiv 5,1900
  TOTAL: Neproductiv 5,1900
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5^1 la Hotărârea Guvernului nr. 131/2008)DATELE DE IDENTIFICAREa suprafețelor de teren din domeniul public al statului care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, de la n r. MEF 115.970, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele îndreptățite
  Locul unde este Caracteristicile tehnice ale terenului
  situat terenul
  Tarlaua Parcela Categoria de folosință Suprafața
  - ha -
  Balotești 119 482 Arabil 7,56
  Balotești 120 492 Arabil 17,00
  TOTAL: 24,56*)
  Notă *) Suprafață parțial înregistrată la Ministerul Economiei și Finanțelor cu nr. MEF 115.970.
  -----------