NORMATIV NTPA-001/2002 din 28 februarie 2002 (*actualizat*)privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanti a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali**)(actualizat până la data de 19 martie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 20 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 19 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005; HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007.--------**) Titlul Normativului a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.I. Obiect şi domeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) În scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului evacuarea/descărcarea în receptorii naturali a apelor uzate urbane şi industriale cu conţinut de substanţe poluante se face numai în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prezentului normativ.--------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. (2) Prezentul normativ are drept scop stabilirea condiţiilor generale de calitate a tuturor categoriilor de ape uzate, înainte de evacuarea acestora în receptorii naturali, precum şi a valorilor limita admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape.  +  Articolul 2Domeniul de aplicare a prezentului normativ cuprinde apele uzate industriale şi urbane care au fost sau nu epurate. El se aplică şi apelor uzate evacuate din staţiile de epurare orăşeneşti caracterizate şi prin alţi indicatori de calitate decât cei prevăzuţi în anexa nr. 1 la hotărâre - NTPA-011.--------Art. 2 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 3Condiţiile de evacuare a apelor uzate, stabilite conform art. 2, sunt prevăzute în tabelul nr. 1 din prezentul normativ.II. Modul de stabilire a valorilor limita admisibile ale poluantilor din apele uzate evacuate în receptorii naturali  +  Articolul 4 (1) Limitele maxime admisibile de încărcare cu poluanţi a apelor uzate la evacuarea în receptorii naturali sunt prevăzute în tabelul nr. 1 şi reprezintă concentraţii medii exprimate în mg/dmc. Ele se măsoară în punctul de control situat înainte de descărcare.--------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. (2) Valorile admisibile specificate la alin. (1) se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentului normativ şi se înscriu în:1. avizele de gospodărire a apelor ce se emit pentru: a) obiective noi; b) obiective existente ce îşi modifica şi îşi imbunatatesc procesele tehnologice de producţie sau de epurare a apelor uzate; c) obiective existente la care se prevăd extinderi de capacităţi de producţie sau ale capacităţilor de epurare a apelor uzate; d) alte obiective existente care prin lucrări de investiţie îşi modifica valoarea parametrilor de capăt;2. autorizaţiile de gospodărire a apelor emise: a) utilizatorilor noi, atunci când în avizul de gospodărire a apelor au fost prevăzute condiţii similare cu cele din prezentul normativ; b) utilizatorilor de apa existenţi, numai după ce au realizat şi au pus în funcţiune capacităţi corespunzătoare de epurare a apelor uzate, prevăzute anterior prin programe de etapizare, conform prevederilor art. 107 alin. (3) din Legea apelor nr. 107/1996. (3) Prin avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor emitentul acestora poate stabili ca valori admisibile valori mai mici decât cele prevăzute în tabelul nr. 1, pe baza încărcării în poluanti deja existente în receptor, în amonte de punctul de evacuare a apelor uzate, şi având în vedere obiectivele de calitate ale receptorului natural. (4) La stabilirea valorilor admisibile pentru metale grele emitentul trebuie să ţină seama de faptul ca, deşi individual, concentraţia maxima admisibilă poate fi cea prevăzută în tabelul nr. 1, atunci când în apele uzate sunt prezente mai multe metale grele (de exemplu: plumb, cadmiu, crom, cupru, nichel, zinc sau mercur), concentraţia totală a acestora în apa neputând depăşi 2 mg/dmc. Excepţie fac apele uzate provenite de la obţinerea şi prelucrarea metalelor, pentru care valoarea limita de concentraţie pentru fiecare metal - plumb, zinc, mangan, staniu - nu trebuie să depăşească 2 mg/dmc. În privinta mercurului concentraţia acestuia nu poate depăşi 0,05 mg/dmc chiar în situaţia în care este unicul metal prezent în apele uzate. (5) Pentru substantele pentru care nu sunt prevăzute limite maxime admisibile în standardele sau în normativele în vigoare, acestea se stabilesc pe bază de studii elaborate de institute specializate, abilitate conform legii, la comanda utilizatorului de apa. Studiile vor cuprinde, de asemenea, metodele de analiza calitativă şi cantitativă a substanţelor respective, precum şi tehnologiile de epurare adecvate. Limitele maxime admisibile vor fi aprobate de către autoritatea publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului. (6) Pentru substantele poluante, altele decât cele prevăzute în tabelul nr. 1, limitele maxime admisibile se stabilesc prin avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor, în funcţie de caracteristicile receptorului natural, de capacitatea sa de autoepurare, de caracteristicile celorlalte ape uzate evacuate în acelaşi receptor, de cerinţele utilizatorilor de apa şi de necesitatea protecţiei mediului. (7) În cazul apelor uzate ce conţin substanţe poluante peste valorile limita stabilite prin prezentul normativ, este obligatorie epurarea acestora sau luarea de măsuri tehnologice adecvate, până la atingerea valorilor admise. (8) În situaţii excepţionale autoritatea publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului poate face derogări de la prezentul normativ.(8^1) În cazuri excepţionale, datorate unor probleme tehnice şi în sprijinul grupurilor de populaţie determinate în funcţie de considerente geografice, se poate prezenta o cerere specială din partea autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului, adresată Comisiei Europene, pentru o prelungire a termenului de conformare, după caz.------------Alin. (8^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.(8^2) Cererea prevăzută la alin. (8^1) trebuie motivată în mod corespunzător prin descrierea dificultăţilor tehnice întâmpinate şi trebuie să propună un program de acţiune cu un calendar corespunzător, prin care să se atingă obiectivul stabilit prin prezenta hotărâre, calendar care va fi inclus în programul naţional de implementare.------------Alin. (8^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.(8^3) Pot fi acceptate numai motive tehnice şi nu va fi acceptată o perioadă care să depăşească data de 31 decembrie 2018.------------Alin. (8^3) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.(8^4) Comisia examinează această cerere şi ia măsurile corespunzătoare în concordanţă cu procedura stabilită în cadrul Comitetului de implementare a directivei privind epurarea apelor uzate urbane.------------Alin. (8^4) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. (9) Pentru descărcările de ape uzate epurate în Marea Neagră, în zone stagnante cum sunt golfurile, este obligatorie realizarea unor conducte de descărcare în larg, prevăzute cu posibilităţi de dispersie. La avizarea/autorizarea acestor descărcări nu se aplică prevederile prezentului normativ pentru indicatorul reziduu filtrabil uscat la 105°C, la care valoarea maximă admisibilă se corelează cu cea a fondului Mării Negre, de regulă mai mică decât aceasta.----------Alin. (9) al art. 4 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. (10) - a) În cazuri speciale - după probe tehnologice, la amorsarea treptelor biologice din staţiile de epurare, la reviziile periodice sau pe parcursul execuţiei unor lucrări de retehnologizare ori extindere a capacităţii staţiei de epurare - este permisă depăşirea valorilor-limită ale indicatorilor de calitate, dacă prin aceasta nu se pune în pericol sănătatea populaţiei, a ecosistemelor acvatice sau nu se produc pagube materiale, şi numai cu avizul autorităţilor bazinale de gospodărire a apelor şi, după caz, al inspectoratelor teritoriale de sănătate publică. Avizul se solicită de către utilizatorul de apă cu cel puţin 30 de zile înainte de data programată pentru începerea reviziilor, reparaţiilor, lucrărilor, probelor tehnologice ori pentru amorsarea staţiilor de epurare biologică. Prin avizul respectiv se stabilesc depăşiri, dar nu mai mari de 30 de zile, precum şi valorile maxime admisibile ale indicatorilor de calitate pentru această perioadă. b) În aceleaşi condiţii sunt permise şi evacuări discontinue ale limpedelui de batal, numai în situaţii în care acestea se realizează prin instalaţii de dispersie şi numai când sunt îndeplinite condiţiile de diluţie necesare.---------Alin. (10) al art. 4 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. (11) Pentru utilizatorii existenţi, care realizează capacităţi de epurare în conformitate cu programul de etapizare aprobat, în autorizaţia de gospodărire a apelor, emisă pe o perioadă limitată, se înscriu valori ale substanţelor poluante care nu depăşesc valorile-limită din tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la hotărâre - NTPA-002.--------Alin. (11) al art. 4 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.III. Restrictii privind evacuarea apelor uzate  +  Articolul 5 (1) Apele uzate care se evacueaza în receptorii naturali nu trebuie să conţină: a) substanţe poluante cu grad ridicat de toxicitate, prevăzute în tabelul nr. 2, precum şi acele substanţe a căror interdicţie a fost stabilită prin studii de specialitate; b) materii în suspensie peste limita admisă, care ar putea produce depuneri în albiile minore ale cursurilor de apa sau în cuvetele lacurilor; c) substanţe care pot conduce la creşterea turbiditatii, formarea spumei sau la schimbarea proprietăţilor organoleptice ale receptorilor faţă de starea naturala a acestora. (2) Apele uzate provenind de la spitale de boli infectioase, sanatorii TBC, instituţii de pregătire a preparatelor biologice - seruri şi vaccinuri -, alte instituţii medicale curative sau profilactice, de la unităţi zootehnice şi abatoare nu pot fi descărcate în receptori fără a fi fost supuse în prealabil dezinfectiei specifice. În aceasta situaţie se aplică prevederile art. 6 din anexa nr. 2 la hotărâre - NTPA-002/2002.  +  Articolul 6Descărcarea apelor uzate epurate în reţeaua de canale de desecare, de irigaţii ori pe terenuri agricole se va face numai în condiţiile realizării unei epurari corespunzătoare şi numai cu avizul administratorului/deţinătorului acestora, astfel:1. când apa din canale se foloseşte la irigarea culturilor agricole, limitele indicatorilor de calitate se corelează şi cu standardul privind calitatea apei pentru irigarea culturilor agricole, STAS 9450/83;2. când apa uzata se descarca într-un canal de desecare ce debuseaza într-un receptor natural, limitele indicatorilor de calitate vor fi cei corespunzatori prezentului normativ.  +  Articolul 7La reglementarea amplasarii de noi obiective în zone în care nu pot fi asigurate condiţiile de evacuare stabilite în prezentul normativ se aplică prevederile art. 4 alin. (8).IV. Dispoziţii finale  +  Articolul 8Operatorii de servicii publice sau, după caz, deţinătorii statiilor de epurare sau ai sistemelor de evacuare a apelor uzate în receptorii naturali sunt obligaţi să asigure montarea şi funcţionarea corespunzătoare a mijloacelor de măsurare a debitelor de ape uzate evacuate, cu înregistrarea şi contorizarea debitelor, sa prevadă facilităţi de prelevare a probelor de apa pentru analiza în locuri bine stabilite şi, pe cat posibil, sa instaleze sisteme automate de determinare a calităţii apelor uzate evacuate, cu măsurarea parametrilor specifici activităţii desfăşurate. Pentru ape uzate cu debite mai mari de 500 l/s şi care se descarca în receptori cu debite de cel puţin trei ori mai mari decât cele ale apelor uzate, în punctul de evacuare se prevăd sisteme de dispersie/difuzie.  +  Articolul 9 (1) În scopul protejării resurselor de apă împotriva poluării: a) se recomandă folosirea apelor uzate şi/sau a nămolurilor care conţin nutrienţi la fertilizarea ori la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul deţinătorilor terenurilor respective şi cu avizul autorităţilor competente în domeniul îmbunătăţirilor funciare. În funcţie de natura culturii, se va cere şi avizul inspectoratului teritorial de sănătate publică; b) este obligatorie asigurarea impermeabilizării tuturor depozitelor; eventualele exfiltraţii, precum şi apele din precipitaţii ce se scurg de la aceste depozite trebuie colectate şi epurate astfel încât acestea să corespundă prevederilor prezentului normativ. (2) În situaţia în care apele care aparţin teritoriului naţional sunt afectate negativ prin evacuări de ape uzate urbane provenite de la un alt stat membru, autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului va notifica acel stat membru şi Comisia Europeană. (3) Statele membre implicate organizează, dacă este cazul împreună cu Comisia Europeană, acţiunile necesare pentru identificarea evacuărilor prevăzute la alin. (2) şi iau măsurile necesare pentru a proteja apele care sunt afectate, asigurând astfel conformarea cu prevederile legale.--------------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.  +  Articolul 10Prevederile prezentului normativ se aplică şi la evacuarea apelor uzate în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurata natural.  +  Articolul 11Metodele de analiză corespunzătoare standardelor indicate în tabel au caracter orientativ; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie.---------Art. 11 a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 12 (1) Punctul de prevalare a probelor de ape uzate, în vederea controlului conformarii cu prevederile prezentului normativ, este punctul de descărcare finala a apelor uzate în receptor. (2) Frecventa de monitorizare şi, respectiv, numărul minim de probe de prelevat la intervale regulate de timp se stabilesc prin autorizaţia de gospodărire a apelor, în funcţie de mărimea statiei de epurare şi de impactul calitativ al descărcării asupra receptorului natural.Tabelul nr. 1                Valori-limită de încărcare cu poluanţi a apelor           uzate industriale şi urbane evacuate în receptori naturali                       Se aplică tuturor categoriilor de               efluenţi proveniţi sau nu din staţiile de epurare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                         Valorile Metoda deNr.crt Indicatorul de calitate U.M. limita analiza*4)                                                         admisibile───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. Indicatori fizici───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Temperatura*1) °C 35 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  B. Indicatori chimici───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. pH unităţi pH 6,5-8,5 SR ISO 10523-97───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Pentru Fluviul Dunarea 6,5-9,0───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Materii în suspensie (MS)*2 mg/dmc 35,0(60,0) STAS 6953-81───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Consum biochimic de oxigen la 5 zile mg O(2)/dmc 25,0 SR EN 1899-2/     [CBO(5)]*2) 2002───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Consum chimic de oxigen - metoda cu mg O(2)/dmc 125,0 SR ISO 6060-96     dicromat de potasiu [(CCO(cr)^-]*2)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Azotat amoniacal [NH(4)^+]*6) mg/dmc 2,0(3,0) SR ISO 5664:                                                                     2001                                                                 SR ISO 7150-1/                                                                       2001───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Azotat total (N)*6) mg/dmc 10,0(15,0) SR EN ISO                                                                 13395:2002───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Azotati [NO(3)^-)*6) mg/dmc 25,0(37,0) SR ISO 7890-                                                                  2:2000;SR ISO                                                                  7890-3:2000                                                                  SR ISO 7890/1                                                                  -98 pentru                                                                  apa de mare:                                                                  STAS 12999-91───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Azotati [NO(2)^-)*6) mg/dmc 1(2,0) SR EN 26777:                                                                  2002                                                                  pentru apa                                                                  de mare:                                                                  STAS 12754-89─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2^2-) mg/dmc 0,5 SR ISO 10530-97                                                                SR 7510-97─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Sulfiti [SO(3)^2-] mg/dmc 1,0 STAS 7661-89─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Sulfati [SO(4)^2-] mg/dmc 600,0 STAS 8601-70─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Fenoli antrenabili cu vapori de apă mg/dmc 0,3 SR ISO 6439:2001               [C(6)H(5)OH] SR ISO 8165/1/00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Substanţe extractibile cu solvenţi mg/dmc 20,0 SR 7587-96     organici─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Produse petroliere*5) mg/dmc 5,0 SR 7877/1-95                                                               SR 7877/2-95─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Fosfor total (P)*6) mg/dmc 1,0(2,0) SR EN 1189-2000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Detergenţi sintetici mg/dmc 0,5 SR EN 903:2003                                                             SR ISO 7875/2-1996─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Cianuri totale (CN) mg/dmc 0,1 SR ISO 6703/1/2-                                                              98/00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. Clor rezidual liber [Cl(2)] mg/dmc 0,2 SR EN ISO 7393-                                                              1:2002; SR EN                                                              ISO 7393-2:2002;                                                              SR EN ISO 7393-                                                              3:2002─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Cloruri (Cl^-) mg/dmc 500,0 STAS 8663-70─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21. Floruri (F^-) mg/dmc 5,0 SR ISO 10359-                                                              1:2001; SR ISO                                                              10359-2:2001─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22. Reziduu filtrat la 105 °C mg/dmc 2.000,0 STAS 9187-84─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23. Arsen (As^+)*3) mg/dmc 0,1 SR ISO 10566:2001─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24. Aluminiu (Al^3+) mg/dmc 5,0 STAS 9411-83─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25. Calciu (Ca^2+) mg/dmc 300,0 STAS 3662-90                                                              SR ISO 7980-97─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26. Plumb (Pb^2+)*3) mg/dmc 0,2 STAS 8637-79─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27. Cadmiu (Cd^2+)*3) mg/dmc 0,2 SR ISO 8288:2002                                                              SR EN ISO                                                              5961:2002────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28. Crom total (Cr^3+ + Cr^6+)*3) mg/dmc 1,0 SR EN 1233:2003                                                              SR ISO 9174-98─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29. Crom hexavalent(Cr^6+)*3) mg/dmc 0,1 SR EN 1233:2003                                                              SR ISO 11083-98─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30. Fier total ionic(Fe^2+ ● Fe^3+) mg/dmc 5,0 SR ISO 6332-96─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31. Cupru (Cu^2+)*3) mg/dmc 0,1 STAS 7795-80                                                              SR ISO                                                              8288:2001─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32. Nichel (Ni^2+)*3) mg/dmc 0,5 STAS 7987-67                                                              SR ISO                                                              8288:2001─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33. Zinc (Zn^2+)*3) mg/dmc 0,5 STAS 8314-87;                                                              SR ISO                                                              8288:2001─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34. Mercur (Hg^2+)*3) mg/dmc 0,05 SR EN 1483:2003                                                              SR EN 12338:2003─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35. Argint (Ag^+) mg/dmc 0,1 STAS 8190-68─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36. Molibden (Mo^2+) mg/dmc 0,1 STAS 11422-84─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 37. Seleniu(Se^2+) mg/dmc 0,1 STAS 12663-88─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 38. Mangan total(Mn) mg/dmc 1,0 STAS 8662/1-96                                                              SR ISO 6333-96─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 39. Magneziu (Mg^2+) mg/dmc 100,0 STAS 6674-77                                                              SR ISO 7980-97─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 40. Cobalt (Co^2+) mg/dmc 1,0 SR ISO 8288:2001───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------*1) Prin primirea apelor uzate, temperatura receptorului natural nu va depăşi 35°C.*2) A se vedea tabelul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre - NTPA-001 şi art. 7 alin. (2) din anexa la normele tehnice "Plan de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane".*3) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie să depăşească concentraţia de 2 mg/dmc, valorile individuale fiind cele prevăzute în tabel. În situaţia în care resursa de apă/sursa de alimentare cu apă conţine zinc în concentraţie mai mare decât 0,5 mg/dmc, această valoare se va accepta şi la evacuarea apelor uzate în resursa de apă, dar nu mai mult de 5 mg/dmc.*4) Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat în tabel are caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie.*5) Suprafaţa receptorului în care se evacuează ape uzate nu trebuie să prezinte irizaţii.*6) Valorile ce trebuie respectate pentru descărcări în zone sensibile, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la hotărâre - NTPA-011.---------Tabelul nr. 1 din anexa 3 a fost modificat de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Tabelul nr. 2Substanţe poluante cu grad ridicat de periculozitateTabelul cuprinde următoarele clase şi grupe de substanţe selectate în special pe baza toxicitatii, persistentei şi bioacumularii lor:1. compuşi organohalogenati;2. compuşi organostanici şi organofosforici;3. substanţe cu proprietăţi cancerigene;4. compuşi organici ai mercurului;5. compuşi organosilicici;6. deşeuri radioactive care se concentreaza în mediu sau în organismele acvatice.Este interzisă evacuarea în receptorii naturali o dată cu apele uzate a substanţelor individuale care aparţin claselor sau grupelor de substanţe enumerate mai sus şi care au un grad ridicat de periculozitate.------------