NORMATIV NTPA-002 din 28 februarie 2002 (*actualizat*)privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare**)(actualizat până la data de 19 martie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 20 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 19 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005; HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007.--------**) Titlul Normativului a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.I. Obiect şi domeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) Dispoziţiile prezentului normativ se referă la calitatea apelor uzate care urmează să fie evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor, sau, după caz, în cele ale unor agenţi economici industriali la care sunt racordate localităţile. Normativul se referă şi la apele uzate care se descarcă direct în staţiile de epurare.--------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. (2) Normativul are ca scop stabilirea condiţiilor în care se accepta evacuarea apelor uzate în receptorii menţionaţi la alin. (1), astfel încât să se asigure protecţia şi funcţionarea normală a acestora, precum şi protejarea mediului de efectele adverse ale evacuarilor de ape uzate.  +  Articolul 2 (1) Prezentul normativ se aplică la: a) proiectarea, avizarea şi, după caz, autorizarea unor noi lucrări de folosire a apelor, precum şi la extinderea sau retehnologizarea obiectivelor existente care evacueaza ape uzate epurate sau neepurate în condiţiile art. 1 alin. (1); b) stabilirea gradului de preepurare necesar şi a tehnologiei de preepurare, precum şi a construcţiilor şi instalaţiilor de preepurare aferente, necesare obiectivelor economico-sociale, înainte ca apele uzate să fie evacuate în condiţiile art. 1 alin. (1). c) proiectarea, avizarea şi, după caz, autorizarea din punctul de vedere al gospodăririi apelor şi al protecţiei mediului a reţelelor de canalizare şi, respectiv, a staţiilor de epurare noi, a celor existente sau a celor existente care fac obiectul unor completări ori extinderi;---------Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea acordului de racordare la reţelele de canalizare ale localităţilor; e) obţinerea avizului de racordare, încheierea contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi obţinerea acceptului de evacuare între prestatorii, furnizorii/operatorii de servicii publice care au în administrare şi în exploatare sistemul de canalizare, denumiţi în continuare operatori de servicii publice, şi utilizatorii de apă, denumiţi în continuare utilizatori;---------Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. f) încheierea contractelor-abonament - între operatorii de servicii publice şi unităţile industriale, pentru serviciul de preluare a apelor uzate direct în statia de epurare a apelor uzate; g) verificarea respectării prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor şi, respectiv, a prevederilor contractuale cu privire la condiţiile de evacuare cantitative şi verificarea respectării prevederilor acceptului de evacuare cu privire la condiţiile de evacuare calitative de încărcare cu substanţe poluante a apelor, în reţelele de canalizare ale localităţilor, în condiţiile art. 1 alin. (1).---------Litera g) a art. 2 a fost modificată de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.II. Condiţii de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi în staţiile de epurare  +  Articolul 3 (1) Principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie să caracterizeze apele uzate sunt prevăzuţi în tabelul nr. 1. Tabelul prezintă şi limitele maxime admisibile, exprimate în mg/dmc, ce se măsoară în punctele de control.--------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. (2) În funcţie de activitatea specifică desfăşurată apele uzate pot fi caracterizate şi prin alţi indicatori de calitate decât cei din tabelul nr. 1. Limitele maxim admisibile pentru aceştia se vor stabili pe bază de studii de specialitate, la comanda utilizatorului de apa. Studiile trebuie să cuprindă, de asemenea, metodele de analiza cantitativă şi calitativă a substanţelor în cauza şi tehnologiile de epurare adecvate şi se aproba de către autoritatea publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului. (3) Utilizatorul de apă are obligaţia epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condiţiilor prevăzute în contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi în avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor.--------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. (4) În situaţia în care apele uzate industriale sunt evacuate direct în reţeaua de canalizare, se interzice descărcarea de substanţe prioritare şi prioritar periculoase, prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3.--------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 4Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisă numai dacă prin aceasta: a) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare; b) nu se diminuează prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare; c) nu se degradeaza construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare, ale statiilor de epurare şi ale echipamentelor asociate; d) nu sunt perturbate procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea de preluare a acestora; e) nu se creează pericol de explozie.III. Restrictii privind evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare  +  Articolul 5Apele uzate care se evacueaza în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare nu trebuie să conţină:1. materii în suspensie, în cantităţi şi dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stanjeni curgerea normală, cum sunt: a) materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri; b) diferitele substanţe care se pot solidifică şi astfel pot obtura secţiunea canalelor; c) corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin gratarul cu spaţiu liber de 20 mm între bare, iar în cazul fibrelor şi firelor textile ori al materialelor similare - pene, fire de par de animale - care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm; d) suspensiile dure şi abrazive ca pulberile metalice şi granulele de roci, precum şi altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor; e) pacura, uleiul, grasimile sau alte materiale care prin forma, cantitate sau aderenta pot conduce la crearea de zone de acumulari de depuneri pe pereţii canalului colector; f) substantele care, singure sau în amestec cu alte substanţe conţinute în apa din reţelele de canalizare, coaguleaza, existând riscul depunerii lor pe pereţii canalelor, sau conduc la apariţia de substanţe agresive noi;2. substanţe cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate reţelele de canalizare şi echipamentele şi conductele din staţiile de epurare a apelor uzate;3. substanţe de orice natura, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normală a canalelor şi statiilor de epurare a apelor uzate sau care împreună cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solventi, dicloretilena şi alte hidrocarburi clorurate, apa sau namolul din generatoarele de acetilena;4. substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a statiei de epurare;5. substanţe cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt: a) metalele grele şi compusii lor; b) compusii organici halogenati; c) compusii organici cu fosfor sau cu staniu; d) agenţii de protecţie a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide - şi substantele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile; e) substantele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen şi altele asemenea; f) substantele radioactive, inclusiv reziduurile;6. substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;7. substanţe colorante ale căror cantitate şi natura, chiar în condiţiile diluarii realizate în reţeaua de canalizare şi în statia de epurare, determina prin descărcarea lor o dată cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;8. substanţe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;9. substanţe organice greu biodegradabile.  +  Articolul 6 (1) Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinara, întreprinderile de ecarisaj, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni - microbi, virusuri, oua de paraziti - se descarca în reţelele de canalizare ale localităţilor şi în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară în vigoare. (2) Realizarea măsurilor de dezinfecţie/sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifica periodic prin buletine de analiza eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale, conform legislaţiei în vigoare. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauza şi se transmit şi operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere.IV. Acceptul de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare  +  Articolul 7Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare se face în baza acceptului de evacuare dat în scris de operatorul de servicii publice care administrează şi exploatează reţeaua de canalizare şi staţia de epurare, precum şi a contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat cu acesta. Pentru utilizatorii de apă cu potenţial major de poluare, după obţinerea acceptului de evacuare este necesară obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor. Pentru evacuările din unităţile prevăzute la art. 6 este necesară şi obţinerea avizului inspectoratelor teritoriale de sănătate publică.---------Art. 7 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 8Prin acordul de racordare şi avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor se pot stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decât cele prevăzute în tabelul nr. 1, pe baza încărcării deja existente cu poluanţi a apei uzate din canalizare.---------Art. 8 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 9 (1) Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor care nu au statie de epurare se face de către operatorii de servicii publice care administrează şi exploatează sistemul de reţele de canalizare, pe baza prevederilor prezentei hotărâri şi în funcţie de punctul final de descărcare. Dacă reţeaua de canalizare nu conduce apele uzate într-o statie de epurare dintr-o localitate apropiată, ci într-un receptor natural, atunci condiţiile de evacuare sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre - NTPA-001. (2) Pentru localităţile care au în curs de realizare staţii de epurare sau extinderi ale acestora, prevăzute prin programe de etapizare aprobate conform legii, autoritatea competentă poate stabili alte condiţii de evacuare pe perioada de derulare a programului, până la îndeplinirea obiectivelor acestuia, ţinându-se seama de prevederile prezentului normativ. (3) Condiţiile de evacuare în reţeaua de canalizare a apelor uzate provenind de la o platforma industriala se stabilesc de către operatorul instalaţiei finale de epurare a platformei industriale, ţinându-se seama de incarcarile şi debitele pentru care a fost proiectata statia finala de epurare.  +  Articolul 10La solicitarea avizului de racordare, a contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi a acceptului de evacuare, în vederea evacuării apelor uzate provenite de la un nou utilizator de apă şi de extindere a capacităţilor de producţie şi a instalaţiilor de preepurare, acesta va pune la dispoziţie operatorilor de servicii publice datele asigurate de proiectant/utilizator, respectiv estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează să fie descărcate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau în staţia de epurare.--------Art. 10 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 11Avizul de racordare, contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi acceptul de evacuare pentru serviciul de preluare a apelor uzate în reţeaua de canalizare a localităţii şi/sau în staţia de epurare precizează:--------Partea introductivă a art. 11 a fost modificată de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. a) debitele şi concentratiile maxim admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate în punctul de control; b) eventualele restrictii de evacuare la anumite ore; c) măsurile de uniformizare a debitelor şi concentratiilor substanţelor poluante conţinute; d) obligaţia montarii de debitmetre cu înregistrare şi contorizare pe canalul de evacuare a apelor uzate şi a menţinerii lor în stare de funcţionare; e) obligaţia abonatului de a semnala operatorului de servicii publice toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare; f) obligaţia de elaborare a planului de combatere a poluarilor accidentale, inclusiv dotarea cu mijloace şi materiale pentru intervenţie, sau de încheiere a unui precontract cu o unitate specializată pentru intervenţii în caz de poluare accidentala; g) punctele de control al calităţii apelor uzate evacuate şi frecventa de prelevare şi analiza a probelor de apa uzata.  +  Articolul 12Avizul de racordare, contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, acceptul de evacuare şi autorizaţia de gospodărire a apelor se revizuiesc potrivit reglementărilor în vigoare.--------Art. 12 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 13Pentru orice schimbare privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate descărcate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau în staţiile de epurare, ca urmare a modificării capacităţilor de producţie, a tehnologiilor de fabricaţie sau a altor cauze, utilizatorul de apă are obligaţia de a solicita un nou accept de evacuare şi un nou aviz/autorizaţie de gospodărire a apelor, precum şi de a încheia un nou contract de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.--------Art. 13 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 14Acceptarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare a unor ape uzate ce implica modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcţionare ai statiei de epurare se ia în considerare numai după realizarea în statia de epurare a tuturor lucrărilor necesare asigurării respectării condiţiilor de descărcare în receptorul natural.Tabelul nr. 1                     Indicatori de calitate ai apelor uzate              evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                         Valorile Metoda deNr.crt Indicatorul de calitate U.M. maxime analiza*3)                                                          admise───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Temperatura °C 40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. pH unităţi pH 6,5-8,5 SR ISO 10523-97───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Materii în suspensie mg/dmc 350 STAS 6953-81───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Consum biochimic de oxigen la 5 zile mg O(2)/dmc 300 SR EN 1899-                  [CBO(5)] 2/2002───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Consum chimic de oxigen - metoda cu mg O(2)/dmc 500 SR ISO 6060/96     dicromat de potasiu [CCO(Cr)*1)]───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Azot amoniacal [NH(4)^+] mg/dmc 30 SR ISO 7150-                                                                    1/2001───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Fosfor total (P) mg/dmc 5,0 STAS 10064-75───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Cianuri totale (CN) mg/dmc 1,0 SR ISO 6703/1-                                                                98-2/00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S^2-) mg/dmc 1,0 SR ISO 10530-97─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Sulfiti[SO(3)^2-] mg/dmc 2 STAS 7661-89─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Sulfati[SO(4)^2-] mg/dmc 600 STAS 8601-70─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Fenoli antrenabili cu vapori de apă mg/dmc 30 SR ISO               [C(6)H(5)OH] 6439:2001;                                                               SR ISO 8165/1/00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Substanţe extractibile cu solvenţi mg/dmc 30 SR 7587-96     organici─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Detergenţi sintetici biodegradabili mg/dmc 25 SR ISO                                                              7875:1996                                                              SR EN 903:2003─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Plumb (Pb^2+) mg/dmc 0,5 STAS 8637-79                                                              SR ISO                                                              8288:2001─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Cadmiu (Cd^2+) mg/dmc 0,3 SR EN ISO                                                              5961-2002─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Crom total (Cr^3+ + Cr^6+) mg/dmc 1,5 SR ISO 9174-98                                                              SR EN 1233:2003─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Crom hexavalent(Cr^6+) mg/dmc 0,2 SR EN 1233:2003                                                              SR ISO 11083-98─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. Cupru (Cu^2+) mg/dmc 0,2 STAS 7795-80                                                              SR ISO                                                              8288:2001─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Nichel (Ni^2+) mg/dmc 1,0 STAS 7987-79                                                              SR ISO                                                              8288:2001─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21. Zinc (Zn^2)*2) mg/dmc 1,0 STAS 8314-87;                                                              SR ISO                                                              8288:2001─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22. Mangan total (Mn) mg/dmc 2,0 SR 8662/1-96                                                              SR ISO 6333-96─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23. Clor rezidual liber [Cl(2)] mg/dmc 0,5 SR EN ISO 7393-                                                              1:2002; SR EN                                                              ISO 7393-2:2002;                                                              SR EN ISO 7393-                                                              3:2002───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------*1) Valoarea concentraţiei CCO(Cr) este condiţionată de respectarea raportului CBO(5)/CCO mai mare sau egal cu 0,4.*2) Pentru localităţile în care apa potabilă din reţeaua de distribuţie conţine zinc în concentraţie mai mare de 1 mg/dmc se va accepta aceeaşi valoare şi la racordare, dar nu mai mare de 5 mg/l.*3) Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat în tabel are caracter orientativ; alte metode alternative pot fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie.NOTĂ:Dacă pe colectorul reţelei de canalizare a localităţii, în punctul de racord al sursei de ape uzate, curge în permanenţă un debit care asigură diluarea corespunzătoare a acestora, operatorul de servicii publice care exploatează şi administrează reţeaua de canalizare poate stabili condiţiile de evacuare ţinând seama de diluţia realizată. În aceste situaţii utilizatorii de apă care se racordează la reţeaua de canalizare din localitate sunt obligaţi să amenajeze căminul de racord corespunzător necesităţilor de protejare a construcţiei şi cu respectarea condiţiilor de salubritate şi de igienă a mediului.În cazul în care în apa uzată se găsesc mai multe metale grele din categoria Cu, Cr, Ni, Mn, suma concentraţiilor lor nu trebuie să depăşească valoarea de 5,0 mg/dmc; dacă se găsesc doar metale grele, precum Zn şi/sau Mn, suma concentraţiilor acestora nu poate depăşi valoarea de 6,0 mg/dmc.Enumerarea din tabel nu este limitativă; operatorul de servicii publice care exploatează şi administrează reţeaua de canalizare şi staţia de epurare, împreună cu proiectantul care deţine răspunderea realizării parametrilor proiectaţi, şi, după caz, prin implicarea unităţii de cercetare tehnologică care a fundamentat soluţia de proiectare pentru reţeaua de canalizare şi/sau pentru staţia de epurare, pot stabili, în funcţie de profilul activităţii desfăşurate de abonat, limite şi pentru alţi indicatori, ţinând seama de prescripţiile generale de evacuare şi, atunci când este cazul, şi de efectul cumulat al unor agenţi corosivi şi/sau toxici asupra reţelei de canalizare şi instalaţiilor de epurare.--------Tabelul nr. 1 din anexa 2 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.------------