NORME TEHNICE din 28 februarie 2002 (*actualizate*)privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011**)(actualizate până la data de 19 martie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 20 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 19 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005; HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007.--------**) Titlul Normelor tehnice a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.I. Domeniul de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme tehnice se referă la colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane şi la epurarea şi evacuarea apelor uzate provenite din sectoarele industriale prevăzute în tabelul nr. 4.--------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. (2) Încărcarea cu poluanti a apelor uzate se exprima în echivalenti locuitor - e.I - şi se calculează pe baza încărcării medii maxime saptamanale în CBO(5) intrat în statia de epurare în cursul unui an, exceptând situaţiile de fenomene hidrometeorologice neobisnuite, cum sunt precipitatiile abundente.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentelor norme tehnice, prin termenii înscrişi mai jos se înţelege:1. ape uzate urbane - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice;--------Pct. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.2. ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodării şi servicii, care rezultă de regula din metabolismul uman şi din activităţile menajere;3. ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele în care se desfăşoară activităţi industriale şi/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere şi apele meteorice;4. staţii de epurare noi - staţii de epurare proiectate, construite şi date în exploatare după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;5. staţii de epurare retehnologizate/modernizate - staţii de epurare care prin îmbunătăţirile şi completările făcute permit obţinerea condiţiilor de calitate stabilite prin avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor;6. punct de control - locul de unde se preleveaza probe de apa în vederea efectuării analizelor de laborator, acest loc fiind: a) în cazul evacuarilor în reţeaua de canalizare a localităţii a apelor uzate menajere şi industriale, ultimul cămin al canalizarii interioare a utilizatorului de apa înainte de debusarea în reţeaua de canalizare a localităţii; b) în cazul efluentilor din staţiile de epurare a apelor uzate urbane, a apelor uzate industriale sau al evacuarilor directe, punctul de evacuare finala a apelor uzate în apa receptoare;--------Litera b) a pct. 6 al art. 2 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.7. reţea de canalizare - sistem de conducte care colectează şi transportă apele uzate urbane şi/sau industriale;--------Pct. 7 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.8. aglomerare umană - o zona în care populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate urbane şi dirijarea lor spre o statie de epurare sau spre un punct final de evacuare;--------Pct. 8 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.9. un locuitor echivalent (l.e.) - încărcarea organică biodegradabila având un consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBO(5) - de 60 g O(2)/zi;--------Pct. 9 al art. 2 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.10. epurare primară - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic şi/sau chimic care implică decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care CBO 5 al apelor uzate influente este redus cu cel puţin 20%, iar materiile în suspensie, cu cel puţin 50%;--------Pct. 10 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.11. epurare secundară - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundară sau printr-un alt procedeu care permite respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme tehnice;--------Pct. 11 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.12. epurare corespunzătoare - epurarea apelor uzate prin orice proces şi/sau sistem care după evacuarea apelor uzate permite receptorilor să întrunească obiectivele relevante de calitate prevăzute în normele tehnice şi în avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor în vigoare;--------Pct. 12 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.13. namol - namol rezidual, tratat sau netratat, care provine din statia de epurare a apelor uzate;14. eutrofizare - îmbogăţirea apei în nutrienţi, în special în compuşi cu azot şi/sau fosfor, determinând o creştere accelerată a algelor şi a altor forme vegetale superioare, care conduce la o perturbare nedorită a echilibrului organismelor prezente în apă şi asupra calităţii apei;--------Pct. 14 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.15. aviz de gospodărire a apelor - actul tehnico-juridic ce condiţioneaza finanţarea şi execuţia obiectivelor noi de investiţie, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor instalaţii existente ori procese tehnologice, precum şi realizarea de lucrări de interes public ce se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele;16. autorizaţie de gospodărire a apelor - actul tehnico-juridic ce condiţioneaza punerea în funcţiune sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care au legătură cu apele;17. ape costiere - apele din afară liniei de apa marina de joasa adancime;18. receptor natural - resursa de apa care primeşte apele uzate evacuate direct sau epurate.II. Colectarea apelor uzate  +  Articolul 3 (1) Proiectarea, construirea şi întreţinerea reţelelor de canalizare se realizează în conformitate cu cele mai avansate cunoştinţe tehnice din domeniu, fără a antrena costuri excesive în ceea ce priveşte:--------Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. a) volumul şi caracteristicile apelor uzate urbane;--------Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. b) prevenirea pierderilor; c) limitarea poluarii receptorilor naturali determinate de fenomene hidrometeorologice neobisnuite. (2) Colectarea apelor uzate menajere şi industriale în reţelele de canalizare ale localităţilor sau în staţiile de epurare a apelor uzate urbane se realizează în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre - Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002.--------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.III. Epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane--------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 4 (1) Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali apele uzate colectate în reţelele de canalizare vor fi supuse unei epurari secundare sau corespunzătoare, în vederea conformarii cu prevederile art. 5 (tabelul nr. 1 şi/sau tabelul nr. 2). (2) Staţiile de epurare a apelor uzate urbane la care se referă alin. (1) trebuie construite, exploatate şi întreţinute astfel încât să se asigure performanţe corespunzătoare în condiţiile climatice locale normale. La proiectarea statiilor de epurare se va ţine seama de variatiile sezoniere ale încărcării cu poluanti.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. (3) Cerinţele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi modificate prin ordin emis de autoritatea publică centrala cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului, în funcţie de dezvoltarea tehnica specifică. (4) Respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice nu exclude obligaţia obţinerii avizelor şi a autorizaţiilor legale din domeniul apelor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 5 (1) Evacuarile provenind din staţiile de epurare a apelor uzate urbane, epurate conform art. 4 alin. (1), trebuie să corespundă prescripţiilor din tabelul nr. 1.--------Partea introductivă a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Tabelul nr. 1Prescripţii referitoare la evacuările provenite din staţiile de epurarea apelor uzate urbane    Se aplică valorile de concentraţie sau procente de reducere─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Indicatori/Parametri Concentraţie Procentul       de calitate [mg/l] minim de Metoda de determinare                                      reducere*1) de referinţă                                         [%]───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Consum biochimic 25 mg/l O(2) 70-90 Probă omogenă, nefiltrată,de oxigen [CBO(5) 40 în nedecantată. Oxigenul dizolvatla 20°C], fără condiţiile se determină înainte şi dupănitrificare*2) art. 7 alin. 5 zile de incubaţie, la                                   (2) din anexă 20°C ± 1°C, în întuneric                                                  complet. Se adaugă un                                                  inhibitor de nitrificare.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Consum chimic 125 mg/l O(2) 75 Probă omogenă, nefiltrată,de oxigen (CCO) nedecantată. Se utilizează                                                 metoda cu dicromat de potasiu.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Materii 35 mg/dmc 90*3) Filtrarea unei probeîn suspensie 35 în 90 în reprezentative pe o membrană                   condiţiile condiţiile de 0,45 æm. Uscare la 105°C                    art. 7 art. 7 şi cântărire.                   alin. (2) alin. (2) Centrifugarea unei probe                   din anexă din anexă reprezentative [timp de cel                    (peste (peste puţin 5 minute, cu acceleraţie                   10.000 l.e.) 10.000 l.e.) medie 2.800-3.200 g],                  ────────────────────────────── uscare la 105°C şi cântărire.                      60 în 70 în                   condiţiile condiţiile                    art. 7 art. 7                   alin. (2) alin. (2)                   din anexă din anexă                    (2.000 - (2.000 -                   10.000 l.e.) 10.000 l.e.)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------*1) Reducere faţă de încărcarea influentului.*2) Parametrul poate fi înlocuit cu un altul, şi anume: carbon organic total (COT) sau consum de oxigen total (OT), dacă se poate stabili o relaţie între CBO(5) şi parametrul care îl substituie pe acesta.*3) Acest parametru este opţional.Analizele referitoare la descărcările din lagune se vor efectua pe probe filtrate; totuşi, concentraţia materiilor în suspensie în probe de apă nefiltrată trebuie să nu depăşească 150 mg/l.--------Tabelul nr. 1 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. (2) Evacuările din staţiile de epurare a apelor uzate urbane în zonele sensibile supuse eutrofizării trebuie să respecte suplimentar prescripţiile din tabelul nr. 2.--------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Tabelul nr. 2         Prescripţii referitoare la evacuările din staţiile de epurare         a apelor uzate urbane în zonele sensibile supuse eutrofizării    În funcţie de condiţiile locale se vor aplica unul sau ambii indicatori.    Se aplică valorile de concentraţie sau procente de reducere.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Indicatori/Parametri Concentraţie Procentul       de calitate minim de Metoda de determinare                                      reducere*1) de referinţă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          2 mg/l                  (10.000-100.000 l.e.)Fosfor total ───────────────────── 80% spectrofotometrie prin                          1 mg/l absorbţie moleculară                  (peste 100.000 l.e.)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         15 mg/l                 (10.000-100.000 l.e.)*3)Azot total*2) ───────────────────── 70%-80% spectrofotometrie prin                         10 mg/l absorbţie moleculară                 (peste 100.000 l.e.)*3)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------*1) Reducerea faţă de încărcarea influentului.*2) Înseamnă azotul total obţinut prin metoda Kjeldahl (azot organic + azot amoniacal), azotul din azotat şi azotul din azotit.*3) Aceste valori reprezintă concentraţii anuale, respectiv media anuală a probelor pentru fiecare parametru se va conformă cu valorile relevante ale parametrului. Totuşi, prescripţiile pentru azot pot fi verificate utilizând mediile zilnice, dacă se demonstrează, în concordanţă cu prevederile art. 10 alin. (1), că se obţine acelaşi nivel de protecţie. În acest caz media zilnică nu va depăşi 20 mg/l N(azot). Această cerinţă se aplică atunci când temperatura apei este de peste 12°C în timpul funcţionării reactorului biologic al staţiei de epurare. În locul condiţiei de temperatură poate fi aplicat un timp limitat de operare, care ţine cont de condiţiile climatice regionale. Această alternativă se aplică dacă se demonstrează că se obţin rezultate echivalente.---------Tabelul nr. 2 al alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. (3) Pentru a se asigura ca resursele de apa, care sunt şi receptoare pentru apele uzate, corespund, din punct de vedere al calităţii, reglementărilor în domeniu, autoritatea competentă poate stabili în avizele/autorizaţiile de gospodărire a apelor prescripţii mai severe decât cele prezentate în tabelele nr. 1 şi 2, asa cum se arata şi în art. 4 alin. (2) din anexa nr. 3 la hotărâre. (4) În funcţie de specificul apelor uzate industriale care intră în reţelele de canalizare, de utilizarile din aval şi de obiectivele de calitate ale receptorului natural, autoritatea competentă, prin autorităţile bazinale de gospodărire a apelor, poate stabili şi alte condiţii de calitate pentru efluentii statiilor de epurare a apelor uzate urbane, suplimentar celor prevăzute în tabelele nr. 1 şi 2. Stabilirea acestor condiţii se va face având ca nivel de referinţa concentratiile maxim admisibile prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre - Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanti a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002.--------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. (5) Punctele de evacuare pentru apele uzate urbane se aleg avându-se în vedere maxima reducere a efectelor asupra receptorului.--------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 6 (1) Apele uzate epurate se vor reutiliza ori de câte ori acest lucru este posibil, cu avizul autorităţilor în domeniu, în funcţie de origine şi de domeniul de utilizare. Reutilizarea acestor ape trebuie să se facă în condiţiile reducerii la minimum a efectelor negative asupra mediului. (2) Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se depozitează în mod corespunzător sau se utilizează ori de câte ori acest lucru este posibil. Modul de depozitare sau de utilizare a acestora trebuie să reducă la minimum efectele negative asupra mediului şi se precizează în avizele/autorizaţiile de gospodărire a apelor. (3) Utilizarea namolurilor se poate face numai cu avizul autorităţilor competente, în funcţie de origine şi de domeniul de utilizare.  +  Articolul 7Apele uzate industriale provenind din sectoarele industriale nominalizate în tabelul nr. 4 vor respecta condiţiile prevăzute la art. 5, înainte de evacuarea în receptorii naturali.IV. Monitorizarea evacuarilor din staţiile de epurare a apelor uzate urbane sau industriale în receptorii naturali---------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 8 (1) Apele uzate urbane sau industriale, înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, trebuie monitorizate în concordanta cu procedurile de control stabilite la art. 10. (2) Monitorizarea constituie obligaţia tuturor prestatorilor/operatorilor de servicii publice ai reţelelor de canalizare şi/sau ai statiilor de epurare a apelor uzate urbane, ai statiilor de epurare a apelor uzate industriale şi ai oricăror evacuari directe în receptorii naturali.---------Art. 8 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 9Staţiile de epurare vor fi proiectate sau modificate astfel încât din punctele de control stabilite să se poată preleva probe reprezentative din influentul statiei şi din efluentul epurat sau din efluentul final, înainte de evacuarea în receptori.  +  Articolul 10 (1) Metodele de monitorizare utilizate sunt metode standard în vigoare, care trebuie să corespundă cel puţin cu nivelurile de referinţa prevăzute la alin. (2) pct. 2 şi 3. (2) Din punctele de control se preleveaza probe pe o perioadă de 24 de ore sau la intervale regulate de timp, proporţionale cu debitul, la evacuare - dacă se considera necesar, şi la intrarea în statia de epurare - pentru a se urmări conformarea cu prescripţiile stabilite prin prezentele norme tehnice, după cum urmează:1. La prelevarea probelor se aplică practicile naţionale şi, după caz, internaţionale de laborator - respectiv metodele ISO sau EN - pentru ca gradul de degradare a probelor între momentul prelevarii şi cel al analizarii să fie cat mai mic posibil.2. Numărul minim de probe de prelevat, la intervale regulate de timp, în cursul unui an, se fixează în funcţie de mărimea statiei de epurare, după cum urmează: a) pentru 2.000-9.999 e.l - 12 probe în cursul primului an şi 4 probe în următorii ani, dacă se poate demonstra ca în timpul primului an apele respecta prescripţiile din prezentele norme tehnice; dacă una dintre cele 4 probe nu corespunde normelor tehnice, în anul următor se vor preleva 12 probe; b) pentru 10.000-49.999 e.l - 12 probe; c) pentru 50.000 e.l. sau mai mult - 24 de probe.3. Se considera ca apa uzata epurata respecta valorile maxim admisibile fixate pentru parametrii relevanti/de interes, dacă pentru fiecare parametru relevant, luat individual, probele de apa arata ca acesta respecta valoarea fixată astfel: a) pentru indicatorii/parametrii din tabelul nr. 1 numărul maxim de probe care pot sa nu corespundă valorilor fixate, exprimate în concentratii sau procente de reducere, este prevăzut în tabelul nr. 3; b) se considera probe necorespunzătoare acele probe prelevate în condiţii normale de exploatare, în care concentratiile găsite pentru indicatorii CBO(5) şi CCO(Cr) din tabelul nr. 1 se abat cu cel mult 100% de la valorile fixate, iar pentru indicatorul Total suspensii solide, cu cel mult 150%; c) pentru indicatorii prevăzuţi în tabelul nr. 2 media anuală a probelor, pentru fiecare indicator, trebuie să respecte valorile fixate.4. Pentru cele menţionate la pct. 1, 2 şi 3 se pot folosi metode alternative dacă se demonstreaza ca acestea permit obţinerea de rezultate echivalente.5. Nu se iau în considerare valorile extreme pentru calitatea apei respective dacă acestea sunt rezultatul unor situaţii neobisnuite, cum ar fi ploile torentiale.    Tabelul nr. 3───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Numărul de probe prelevate Numărul maxim de probe permise           în cursul unui an a se abate de la cerinţe───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               4 - 7 1               8 - 16 2              17 - 28 3              29 - 40 4              41 - 53 5              54 - 67 6              68 - 81 7              82 - 95 8              96 - 110 9             111 - 125 10             126 - 140 11             141 - 155 12             156 - 171 13             172 - 187 14             188 - 203 15             204 - 219 16             220 - 235 17             236 - 251 18             252 - 268 19             269 - 284 20             285 - 300 21             301 - 317 22             318 - 334 23             335 - 350 24             351 - 365 25───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────V. Sectoare industriale--------    Pct. 3 al tabelului 4 al cap. V a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  4. Prelucrarea cartofilor Peste 4.000 e.l.  5. Prelucrarea şi industrializarea carnii (dacă evacueaza  6. Fabrici de bere mai mult de  7. Producerea alcoolului şi a băuturilor alcoolice 240 kg CBO(5)/zi)  8. Fabricarea hranei pentru animale din produse vegetale  9. Fabricarea gelatinei şi a cleiului din piele şi oase 10. Fabrici de malt 11. Prelucrarea şi industrializarea peştelui───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Articolul 11Tabelele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Articolul 12Planul de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.--------Art. 12 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  AnexăPLAN 28/02/2002