REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 6 octombrie 2008privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 1/2008
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008     +  Capitolul I Generalităţi1.1. Scop şi aplicabilitate1.1.1. Scopul prezentei reglementări aeronautice civile este stabilirea cadrului reglementat necesar pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la evaluarea, autorizarea şi supravegherea organizaţiilor care desfăşoară activităţi de handling la sol, denumite în continuare activităţi de handling.1.1.2. Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) evaluează, autorizează şi supraveghează organizaţiile care desfăşoară activităţi de handling în baza atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinelor ministrului transporturilor aplicabile.1.1.3. Pentru a putea desfăşura activităţi de handling pe un aerodrom, orice organizaţie trebuie: a) să deţină un certificat de autorizare valabil, emis de AACR în condiţiile prezentei reglementări; şi b) să aibă acordul administratorului aerodromului pe care îşi desfăşoară activitatea de handling (în cazul organizaţiilor diferite de aerodromul în cauză), cu respectarea prevederilor RACR-APSH, ediţia curentă.1.1.4. Prevederile prezentei reglementări se aplică în mod nediscriminatoriu oricărei organizaţii care solicită sau deţine un certificat de autorizare pentru desfăşurarea de activităţi de handling, emis de AACR.1.1.5. Evaluarea şi autorizarea unei organizaţii care solicită să desfăşoare activităţi aeronautice de handling se efectuează de AACR în scopul constatării şi certificării capacităţii solicitantului de a desfăşura activităţile de handling respective în condiţii de siguranţă şi securitate a traficului aerian.1.1.6. Supravegherea agenţilor aeronautici de handling se execută de AACR în scopul asigurării că aceştia respectă condiţiile de autorizare, se conformează permanent prevederilor reglementărilor aeronautice aplicabile şi nu afectează siguranţa zborului.1.1.7. Prevederile prezentei reglementări se aplică organizaţiilor (persoane juridice sau compartimente/structuri specializate ale acestora) care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi de handling, precum şi celor care deţin o autorizaţie de agent aeronautic de handling.1.1.8. Prezenta reglementare stabileşte cerinţele şi condiţiile generale pentru autorizarea agenţilor aeronautici de handling şi acordarea Certificatului de autorizare, pentru modificarea acestuia şi prelungirea perioadei de autorizare, pentru supravegherea activităţii agenţilor aeronautici de handling autorizaţi, precum şi reguli generale de funcţionare a agenţilor aeronautici de handling respectivi.1.1.9. Autorizarea şi supravegherea agenţilor aeronautici de handling se efectuează de către AACR şi se tarifează conform prevederilor legale în vigoare.1.1.10. a) AACR poate să restricţioneze, să suspende sau să anuleze autorizarea unui agent aeronautic de handling, dacă acesta nu respectă parţial ori integral condiţiile de autorizare şi/sau cerinţele specifice impuse de AACR. b) Restricţionarea, suspendarea sau anularea autorizării nu presupune rambursarea tarifelor stabilite conform prevederilor legale, achitate pentru serviciile prestate de AACR.1.1.11. Autorizarea pentru activităţi de handling pe aerodrom se desfăşoară în două etape distincte.1. În prima etapă se va efectua verificarea documentaţiei de autorizare pentru a se stabili dacă organizaţia corespunde cerinţelor. Această etapă constituie evaluarea preliminară. Evaluarea se face integral de o echipă constituită din specialişti AACR, prin analizarea tuturor aspectelor tehnice şi operaţionale implicate.2. A doua etapă este inspecţia operaţională şi a sistemului de întreţinere. Această etapă constă în efectuarea de verificări la faţa locului (la sediul organizaţiei şi la bazele de operare, la organizaţiile de întreţinere tehnică proprii sau contractate, după caz, şi la facilităţile de aerodrom) pentru a se constata conformitatea celor declarate în documentaţia depusă de solicitant, precum şi pentru a se convinge că acesta are competenţa şi capacitatea necesare pentru desfăşurarea activităţilor propuse în condiţii de siguranţă şi eficienţă.1.2. Definiţii şi abrevieri1.2.1. DefiniţiiÎn sensul prezentei reglementări, termenii de mai jos au următoarele specificăţii:aerodrom - conform definiţiei de la art. 3 pct. 3.6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;agent aeronautic de handling - organizaţia autorizată să desfăşoare activităţi aeronautice de handling;anexă la Certificatul de autorizare - documentul care precizează activităţile cu implicaţii asupra siguranţei operaţionale aeronautice care pot fi desfăşurate pe aerodrom de deţinătorul autorizării ca agent aeronautic de handling (constituindu-se ca parte integrantă a acestuia, atestând atât condiţiile, drepturile şi/sau limitările proprii calificării, cât şi termenul de valabilitate pentru exercitarea drepturilor specificate);anularea Certificatului de autorizare - reprezintă retragerea de către AACR a autorizării ca agent aeronautic de handling. Toate drepturile acordate prin Certificatul de autorizare astfel anulat sunt retrase;asigurare - răspunderea civilă pentru operatorul de handling, având suma asigurată în funcţie de cifra de afaceri;asigurare de afacere - asigurarea pentru întreruperea activităţii şi pentru pagube materiale;audit - examinarea sistematică a structurii organizatorice şi operaţionale a unui agent aeronautic de handling, precum şi a desfăşurării operaţiunilor/activităţilor aeronautice specifice, în scopul stabilirii conformităţii cu prevederile reglementărilor aeronautice relevante privind siguranţa, eficienţa, calitatea etc.;autorizare - confirmarea oficială dată de către AACR printr-un document eliberat în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice române, prin care se atestă capacitatea deţinătorului de a desfăşura activităţile aeronautice civile menţionate în acest document;Certificat de autorizare - documentul emis de AACR ca rezultat al recunoaşterii faptului că un serviciu, un echipament sau o organizaţie se conformează cerinţelor aplicabile pentru activităţi aeronautice de handling având implicaţii în siguranţa operaţională;facilităţi - echipamentele, utilajele şi sistemele amplasate sau instalate în interiorul ori exteriorul perimetrului aerodromului şi utilizate pentru desfăşurarea activităţilor autorizate;handling - unul sau mai multe servicii specializate, asigurate la sol aeronavelor, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei, cu facilităţile aferente, cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta reglementare. Acestea includ atât serviciile prestate unor terţe părţi cât şi handlingul propriu;handling propriu - situaţia în care un utilizator al unui aerodrom prestează direct pentru el însuşi una sau mai multe categorii de servicii de handling la sol şi nu încheie niciun fel de contracte cu terţi pentru prestarea de astfel de servicii; în sensul acestei definiţii, utilizatorii aerodromului, între ei, nu vor fi consideraţi terţe părţi atunci când:- unul dintre ei deţine pachetul majoritar de acţiuni al altuia; sau- o entitate deţine pachetul majoritar al fiecăruia dintre aceştia;întreţinere - lucrarea sau combinaţia de lucrări de reparaţii, inspecţii, înlocuire, remedierea defectelor şi asigurarea stării tehnice corespunzătoare a infrastructurii, sistemelor/ echipamentelor şi mijloacelor de aerodrom;manual operaţional - documentul care stabileşte organizarea compartimentelor de specialitate ale agentului aeronautic de handling şi relaţiile dintre acestea, precum şi procedurile şi instrucţiunile care guvernează activităţile de profil pentru realizarea siguranţei operaţiunilor/activităţilor pe aerodrom;memoriu de prezentare - documentul cuprinzând informaţii detaliate despre organizaţie (modul de constituire, obiectul de activitate, organizare, facilităţi, asigurarea calităţii, activitatea prezentă şi de perspectivă etc.);organizaţie - persoană juridică independentă sau compartimentul/structura specializată al/a unei persoane juridice, constituit/constituită în scopul prestării uneia sau mai multor categorii de servicii de handling;prelungire de autorizare - procedeul administrativ prin care se permite deţinătorului unei autorizări continuarea activităţilor precizate în anexa la Certificatul de autorizare, în urma constatării de către AACR a îndeplinirii cerinţelor din prezenta reglementare;securitate aeronautică - conform definiţiei de la art. 3 pct. 3.35 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;siguranţă operaţională - capacitatea activităţii aeronautice constând în evitarea afectării sănătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale, în timpul desfăşurării activităţilor autorizate;suspendarea Certificatului de autorizare - retragerea temporară, totală sau parţială, pentru o perioadă de maximum 6 luni, de către AACR, a autorizărilor profesionale acordate prin Certificatul de autorizare ca agent aeronautic de handling. Acestea pot fi restabilite atunci când circumstanţele care au dus la suspendare sunt corectate sau la încheierea perioadei de suspendare stabilite de AACR;utilizator al aerodromului - orice persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru transportul pasagerilor, al poştei şi/sau al mărfurilor, pe calea aerului, de la sau către aerodromul în cauză.1.2.2. Abrevieri:     AACR Autoritatea Aeronautică Civilă Română;    AD/AP aerodrom/aeroport;    AFTN reţea fixă de telecomunicaţii aeronautice          (Aeronautical Fixed Telecommunications          Network);    AHM Manual de handling aeroportuar (Airport          Handling Manual);    IATA Asociaţia Internaţională de Transport Aerian          (International Air Transport Association);    ICAO Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale          (International Civil Aviation Organizaţion);          MT Ministerul Transporturilor;    RACR reglementări aeronautice civile române;    SGHA contract-standard pentru servicii de handling la          sol (Standard Ground Handling Agreement);    SITA societate internaţională de telecomunicaţii          aeronautice (Societe Internationale de          Telecommunications Aeronautiques);1.3. Referinţe1.3.1. Activităţile de handling trebuie organizate şi desfăşurate conform prevederilor actelor normative şi reglementărilor aeronautice naţionale aplicabile.1.3.2. Prevederile actelor normative şi reglementărilor aeronautice menţionate la paragraful 1.3.1 pot fi corelate şi/sau completate cu specificăţiile de profil (caracteristici tehnice, parametri funcţionali, criterii, metode, soluţii, algoritmi, proceduri etc.) conţinute de ediţiile în vigoare ale unor documente de aviaţie civilă relevante, cum sunt: a) anexa 14 ICAO: Aerodromuri; b) Manualul ICAO pentru servicii de aeroport (ICAO Doc. 9137: Airport Services Manual); c) Manualul ICAO pentru managementul siguranţei (ICAO Doc. 9859: Safety Management Manual/SMM); d) Planul european de acţiune pentru prevenirea incursiunilor pe pistă (Doc. EUROCONTROL, JAA, IATA, ACI, GASR: European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions); e) Manualul IATA de handling aeroportuar (IATA Airport Handling Manual/AHM); şi/sau alte documente emise de autorităţi aeronautice sau organizaţii internaţionale de aviaţie civilă, precum şi documentaţiile tehnice furnizate de producători ori de beneficiarii serviciilor de handling.  +  Capitolul II Activităţi aeronautice civile în domeniul serviciilor de handling2.1. Categorii de activităţi aeronautice civile în domeniul serviciilor de handling2.1.1. Activităţile aeronautice de handling sunt activităţi care trebuie să se conformeze unor cerinţe specifice, stabilite prin reglementările aeronautice naţionale şi internaţionale aplicabile, în legătură cu realizarea siguranţei aeronautice, regularităţii şi eficienţei traficului aerian.2.1.2. Activităţile aeronautice de handling sunt activităţi care se desfăşoară atât în perimetrul unui aerodrom (ca servicii suport pentru transportul aerian civil), cât şi în afara perimetrului aerodromului (ca servicii conexe).2.1.3. Categoriile de activităţi aeronautice de handling, în conformitate cu IATA AHM 810 şi 814 (numai pentru catering), versiunea 2004 sau ulterioară, se codifică astfel:- ansamblul de activităţi de handling cod AAH;- activităţi de catering pe aerodrom cod AAB.2.1.4. În vederea desfăşurării activităţilor aeronautice de handling menţionate la paragraful 2.1.3, organizaţiile de profil trebuie să fie autorizate de AACR conform prevederilor prezentei reglementări şi în conformitate cu prevederile AHM, ediţia în vigoare.  +  Capitolul III Cerinţe pentru autorizarea şi menţinerea autorizării agenţilor aeronautici de handling3.1. Cerinţe generale3.1.1. a) Organizaţia care solicită autorizarea ca agent aeronautic de handling trebuie să fie constituită şi să funcţioneze în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabile sau, în cazul unei organizaţii din alt stat, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile ale statului respectiv. b) Activitatea/activităţile pentru care solicită autorizarea trebuie să fie inclusă/incluse în obiectul de activitate declarat şi înregistrat legal.3.1.2. a) Organizaţia care solicită autorizarea ca agent aeronautic de handling trebuie să facă dovada că dispune de capacităţi organizatorice, tehnice şi operaţionale adecvate specificului activităţii, inclusiv de personalul necesar, pentru a îndeplini cerinţele de siguranţă a zborului, aşa cum este aceasta definită la art. 3 pct. 3.39 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile de securitate aeronautică aplicabile, operativitate şi eficienţă. b) Organizaţia trebuie să dispună de capacitatea financiară necesară pentru susţinerea activităţii/activităţilor autorizate şi de acoperire asiguratorie suficientă, corelată cu tipul şi volumul activităţii/activităţilor autorizate.3.1.3. Activităţile de profil trebuie să fie organizate, conduse şi executate pe bază de:1. proceduri operaţionale detaliate, constituite în Manualul operaţional; şi2. sistem de management al calităţii, definit în Manualul sistemului de management al calităţii şi implementat la nivelul organizaţiei; şi/sau3. alte documente echivalente, acceptate de AACR.3.1.4. Pe durata procesului de autorizare şi de valabilitate a Certificatului de autorizare, organizaţia:1. este supusă activităţii de inspecţie şi de supraveghere executate de AACR; şi2. trebuie să se conformeze cerinţelor specifice stabilite de AACR şi să adopte măsurile corective necesare pentru înlăturarea neregulilor constatate cu ocazia inspecţiilor sau auditurilor (dacă este cazul).3.2. Cerinţe privind personalul3.2.1. Organizaţia trebuie să dispună de personal suficient şi competent pentru a putea desfăşura activităţile de handling solicitate.3.2.2. Personalul implicat în activităţile autorizate conform prevederilor prezentei reglementări trebuie:1. să cunoască şi să aplice curent prevederile reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale referitoare la domeniul de activitate pentru care este autorizat şi pe cele în legătură cu siguranţa zborului şi securitatea aeronautică, precum şi prevederile procedurilor corespunzătoare;2. să dovedească faptul că a absolvit cel puţin un curs de pregătire teoretică de specialitate, corespunzător activităţii pe care o desfăşoară, recunoscut de AACR;3. să aibă experienţă în domeniul pentru care este autorizat şi să fie inclus într-un sistem de instruire iniţială şi recurentă în conformitate cu un program acceptat de AACR.3.2.3. Un solicitant de licenţiere ca instructor poate depune cererea de examinare dacă îndeplineşte următoarele condiţii:1. să aibă experienţă în domeniu de minimum 5 ani;2. să fie absolvent al: a) unei instituţii de învăţământ superior (civile sau militare), recunoscute conform legislaţiei naţionale şi acceptate de AACR; sau b) unor cursuri de specialitate din cadrul unor organizaţii de aviaţie civilă sau unităţi militare de aviaţie, recunoscute de AACR; sau c) unor cursuri de pregătire într-un sistem organizat la producătorul/furnizorul sau distribuitorul sistemelor respective, în organizaţii de pregătire autorizate/acceptate de AACR pentru pregătirea-cadru şi să furnizeze documentele doveditoare fiecărei calificări solicitate;3. să îndeplinească condiţiile specifice privind cunoştinţele teoretice şi experienţa practică necesare obţinerii licenţei, conform RACR-AD-LPAD;4. să aibă recomandarea administraţiei aerodromului sau a agentului aeronautic de handling respectiv, anexată cererii de examinare;5. să cunoască limba engleză (scris şi citit), să comunice, să întocmească şi să înţeleagă corect toate documentele necesare activităţii sale profesionale;6. în ultimele 12 luni anterioare cererii către AACR să fi promovat examene cu subiecte din următoarele domenii:- procesul de instruire;- elemente şi tehnică de instruire;- programe şcolare şi de organizare a cursurilor;- evaluarea şi examinarea cursanţilor.3.2.4. AACR admite licenţa obţinută la IATA/ICAO pentru personalul de handling sau acordată de companiile aeriene membre IATA, în baza unor verificări prealabile.3.3. Cerinţe privind facilităţile3.3.1. Activităţile cu implicaţii în siguranţa operaţiunilor pe aerodrom trebuie să fie executate cu echipamente, utilaje, sisteme şi instalaţii adecvate, autorizate sau acceptate în prealabil de AACR.3.3.2. AACR acceptă autorizaţiile emise de autorităţi aeronautice civile ale statelor membre ale Uniunii Europene.3.3.3. Echipamentele, utilajele, sistemele şi instalaţiile folosite pentru activităţile de handling trebuie să fie autorizate de AACR şi să rămână conforme cu specificăţiile tehnice şi operaţionale ale producătorului pe toată perioada de utilizare.3.3.4. Orice alte echipamente, utilaje, sisteme şi instalaţii folosite în legătură cu activităţile de handling trebuie să aibă caracteristicile şi performanţele adecvate scopului aeronautic propus, să îndeplinească cerinţele operaţionale specifice şi să fie acceptate de AACR.3.3.5. Facilităţile şi serviciile din domeniul aviaţiei civile trebuie contractate numai cu furnizori autorizaţi ca agenţi aeronautici civili ori cu furnizori recunoscuţi sau acceptaţi de AACR.3.3.6. a) Organizaţia trebuie să implementeze şi să menţină un program de întreţinere tehnică şi reparaţii pentru facilităţi, un sistem de evidenţă a stării tehnice pentru facilităţile utilizate, precum şi un sistem de înregistrări privind întreţinerea tehnică a acestora. b) Programul şi sistemul menţionate la lit. a) trebuie să fie acceptate de AACR. c) Operatorii echipamentelor şi utilajelor trebuie să fie pregătiţi corespunzător şi să deţină permise de conducere în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.3.3.7. În funcţie de natura şi volumul activităţii desfăşurate, serviciul operaţional al agentului aeronautic de handling trebuie să deţină următoarele mijloace de comunicaţie: telefon, fax, SITA, AFTN, e-mail, staţii de comunicaţii sol-sol.  +  Capitolul IV Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling4.1. Semnificaţia autorizării4.1.1. Prin procesul de autorizare, AACR stabileşte dacă organizaţia are capacitatea tehnică, organizatorică şi operaţională să desfăşoare în condiţii de siguranţă a zborului şi securitate aeronautică activităţile pentru care a solicitat autorizarea şi care se regăsesc în anexa la documentul de autorizare.4.1.2. În procesul autorizării, organizaţia trebuie să facă dovada că:1. are capabilitatea de a desfăşura activitatea pentru care a cerut autorizarea la standardul de calitate impus de domeniul aeronautic civil şi se conformează cerinţelor de siguranţă a operării;2. se conformează cerinţelor de echipare şi întreţinere tehnică impuse de natura şi volumul activităţii preconizate;3. are stabilite atribuţii şi responsabilităţi tehnice, operaţionale şi de siguranţă pentru tot personalul angajat în activităţile supuse autorizării;4. personalul este integrat într-un program adecvat de instruire profesională iniţială şi recurentă;5. are stabilite proceduri operaţionale conforme prezentei reglementări şi celorlalte reglementări aeronautice aplicabile;6. personalul cunoaşte şi respectă procedurile operaţionale şi normele tehnice prevăzute de manualul operaţional al organizaţiei;7. are stabilit şi implementează un sistem funcţional de control şi monitorizare a activităţilor supuse autorizării;8. are stabilit şi implementează un sistem adecvat de management al siguranţei (politică, obiective, proceduri şi instrucţiuni de lucru, modalităţi de raportare etc.);9. a desemnat una sau mai multe persoane responsabile cu supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare şi cu implementarea sistemului de management al siguranţei;10. deţine resurse financiare suficiente şi are perspectiva realizării activităţii propuse;11. deţine asigurare pentru afacere şi răspundere civilă;12. deţine un document emis de administratorul aerodromului în cauză prin care se atestă, cel puţin de principiu, acceptul acestuia pentru operarea pe aerodrom (în cazul unui agent aeronautic de handling altul decât aerodromul în cauză);13. în cazul serviciilor subcontractate, deţine contract pentru servicii subcontractate;14. a semnat o procedură comună de colaborare cu terţii (de exemplu: cu administratorul aerodromului, pentru companiile de handling independente; cu ROMATSA etc.)15. are stabilit un sistem de raportare a incidentelor/ accidentelor de aviaţie, electronic sau manual, conform reglementărilor de aviaţie civilă specifice.4.1.3. Certificatul de autorizare emis de AACR în conformitate cu prevederile prezentei reglementări:1. atestă faptul că organizaţia are capacitatea tehnică, organizatorică şi operaţională de a desfăşura activităţile de handling autorizate, pe aerodromuri din România, după caz, în condiţiile stabilite de AACR;2. obligă deţinătorul să îşi îndeplinească toate responsabilităţile care decurg din autorizare, potrivit prevederilor legale.4.1.4. Pentru derularea efectivă a activităţilor autorizate pe un aerodrom, agentul aeronautic de handling autorizat trebuie să obţină acordul administratorului aerodromului pentru desfăşurarea activităţii sale şi să convină cu acesta asupra cadrului de colaborare şi a condiţiilor de operare.4.2. Etapele autorizării4.2.1. Procesul de autorizare a unei organizaţii ca agent aeronautic de handling cuprinde următoarele etape:1. solicitarea autorizării;2. verificarea documentaţiei pentru autorizare;3. evaluarea organizaţiei la faţa locului;4. acordarea Certificatului de autorizare.4.2.2. a) Durata procesului de evaluare pentru autorizare este de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de autorizare. b) Dacă AACR constată că sunt necesare date şi/sau documente suplimentare faţă de cele prezentate de solicitant, perioada de autorizare de 60 de zile calendaristice se va prelungi corespunzător perioadei necesare organizaţiei de a transmite la AACR datele şi/sau documentele solicitate.4.2.3. Activităţile de verificare, evaluare şi supraveghere sunt servicii prestate de AACR către solicitanţii şi deţinătorii de autorizaţii de agenţi aeronautici de handling şi se tarifează potrivit prevederilor legale în vigoare.4.3. Autorizarea iniţială4.3.1. Solicitarea autorizării4.3.1.1. Pentru autorizarea iniţială şi obţinerea Certificatului de autorizare ca agent aeronautic de handling, solicitantul trebuie să prezinte la AACR cererea de autorizare însoţită de următoarele documente, detaliate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta reglementare:1. memoriul de prezentare a organizaţiei;2. Manualul operaţional şi Manualul sistemului de management al calităţii;3. alte documente echivalente;4. raportul de autoevaluare privind conformarea organizaţiei cu cerinţele aplicabile activităţilor pentru care se solicită autorizarea şi cu datele declarate în documentele prevăzute la pct. 2 sau 3;5. orice alte documente care pot susţine cererea de autorizare;6. dovada plăţii către AACR a tarifului iniţial pentru activităţile de verificare şi evaluare în vederea autorizării;7. asigurarea pentru afacere/răspundere civilă.4.3.1.2. La cerere, solicitantul va fi informat de către AACR asupra conţinutului şi formei documentaţiei necesare autorizării, precum şi asupra etapelor procedurii de autorizare.4.3.2. Verificarea documentaţiei pentru autorizare4.3.2.1. După primirea cererii de autorizare şi a documentelor menţionate la paragraful 4.3.1.1, AACR iniţiază procesul de autorizare.4.3.2.2. Analiza documentelor prezentate de solicitant în vederea autorizării se efectuează la sediul AACR.4.3.2.3. În etapa de verificare a documentaţiei pentru autorizare, AACR realizează analiza de fond a documentelor prezentate: conţinutul, modul de întocmire şi de prezentare, informaţiile declarate de solicitant în legătură cu organizaţia şi cu activităţile propuse pentru autorizare, nivelul de documentare relativ la prevederile legislaţiei naţionale şi ale reglementărilor aeronautice aplicabile etc.4.3.2.4. La primirea cererii pentru autorizare şi a Memoriului de prezentare a organizaţiei, AACR verifică cel puţin:1. datele de identificare ale solicitantului;2. împuternicirea, în cazul în care solicitantul este reprezentat;3. actele constitutive, cu toate completările şi modificările ulterioare;4. documente de autorizare/certificare/calificare etc. prevăzute de legislaţia şi actele normative în vigoare, emise de autorităţile de stat competente, inclusiv pentru asigurarea protecţiei muncii, prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei mediului înconjurător, dotările tehnice şi măsurile adoptate pentru menţinerea condiţiilor din aceste domenii;5. detalii despre activităţile pentru care se solicită autorizarea; experienţa de profil acumulată;6. dovada plăţii către AACR a tarifului iniţial pentru activitatea de evaluare în vederea autorizării.4.3.2.5. La verificarea documentelor care însoţesc cererea de autorizare, AACR analizează:1. structura organizatorică (organigrama); atribuţiile şi responsabilităţile funcţiilor de conducere;2. atribuţiile şi interfeţele compartimentelor prestatoare ale activităţilor pentru care se solicită autorizarea;3. procedurile de sistem, procedurile tehnice de execuţie, procedurile operaţionale, instrucţiunile de lucru specifice activităţilor pentru care se solicită autorizarea, măsurile de protecţia muncii;4. facilităţile tehnice specifice şi facilităţile conexe, programele de întreţinere şi reparaţii, procedurile de control etc.;5. programul de instruire, calificare şi perfecţionare profesională a personalului de conducere şi de execuţie implicat în activităţile pentru care se solicită autorizarea;6. modalităţile de planificare, organizare, lansare, derulare, control şi înregistrare a activităţilor pentru care se solicită autorizarea;7. structura organizatorică aferentă sistemului de management al siguranţei; atribuţii şi responsabilităţi pe funcţii şi la toate nivelurile organizaţiei;8. alte elemente de evaluare, specifice activităţilor aeronautice de handling pentru care se solicită autorizarea.4.3.2.6. În cazul în care sunt necesare precizări suplimentare, modificări şi/sau completări la documentaţia pentru autorizare, AACR va cere în scris solicitantului informaţiile respective.4.3.2.7. Solicitantul trebuie să actualizeze în mod corespunzător şi operativ documentaţia pentru autorizare.4.3.2.8. Solicitantul trebuie să îşi asume şi poartă integral responsabilitatea pentru autenticitatea informaţiilor/datelor furnizate.4.3.3. Evaluarea organizaţiei la faţa locului4.3.3.1. În etapa evaluării organizaţiei la faţa locului, AACR urmăreşte concordanţa datelor declarate cu situaţia reală a organizaţiei şi completarea informaţiilor necesare la atestarea capabilităţii şi capacităţii organizaţiei de a desfăşura în condiţii de siguranţă a zborului activitatea sau activităţile pentru care solicită autorizarea.4.3.3.2. Evaluarea organizaţiei la faţa locului se realizează de AACR prin audituri/inspecţii în zonele de activitate care au legătură directă cu obiectul autorizării, după caz, astfel:1. la sediul solicitantului;2. în sectoarele operaţionale şi de control al calităţii;3. la bazele/punctele de activitate;4. la facilităţile tehnice proprii sau închiriate;5. în orice alte zone considerate de inspectorii AACR necesar a fi vizitate.4.3.3.3. La faţa locului, inspectorii AACR urmăresc în special dacă:1. mijloacele tehnice specifice şi facilităţile conexe (incluzând utilaje, echipamente, instalaţii, dispozitive, materiale etc.) sunt adecvate pentru susţinerea activităţii propuse şi deţin asigurare;2. organizaţia sau compartimentul specializat pentru activităţi de handling dispune de un cadru organizatoric adecvat şi funcţionează conform procedurilor implementate şi cuprinse în sistemul de management al calităţii;3. personalul cu funcţii de conducere şi de execuţie are pregătirea corespunzătoare funcţiei, cunoaşte şi aplică procedurile sistemului de management al calităţii, legislaţia în vigoare, alte norme şi reglementări din domeniul de responsabilitate. Personalul trebuie să fie instruit, testat, autorizat, licenţiat, după caz.4. aparatele şi/sau dispozitivele de măsură şi control sunt verificate şi calibrate corespunzător, conform procedurilor sistemului calităţii;5. documentele de însoţire a cererii de autorizare sunt complete, actualizate, difuzate, cunoscute integral sau pe secţiuni, după necesităţi, şi implementate de toate compartimentele implicate. Procedurile sistemului de management al calităţii şi instrucţiunile de lucru sunt actualizate şi difuzate, iar prevederile lor sunt cunoscute şi aplicate în activitatea curentă (evaluare prin urmărirea nemijlocită a derulării activităţii, verificarea documentelor întocmite, chestionarea prin sondaj a personalului implicat etc.) de către managerul responsabil;6. utilajele, echipamentele, aparatele, instalaţiile şi dotările tehnice speciale sunt în stare bună de funcţionare şi există proceduri implementate de verificare, control, întreţinere/reparaţii, precum şi de înregistrare a datelor referitoare la menţinerea stării lor tehnice;7. încadrarea compartimentelor şi/sau sectoarelor de activitate cu personal este corespunzătoare (numeric, domenii/profiluri, nivel de pregătire de specialitate, calificare şi experienţă profesională, documente doveditoare etc.);8. există condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii, inclusiv pentru personal, sunt respectate cerinţele de protecţia muncii şi cele privind prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi dacă sectoarele/spaţiile de lucru sunt organizate optim şi funcţional;9. în baza documentară şi la locurile de desfăşurare a activităţii există norme, manuale, specificăţii tehnice etc. din domeniul aeronautic în legătură directă cu activităţile care fac obiectul autorizării, precum şi dacă prevederile acestora sunt cunoscute, aplicate şi respectate;10. organizaţia prestatoare de servicii de handling face dovada stabilirii cu administratorul aerodromului a cadrului de colaborare şi a condiţiilor de operare pe aerodrom, cu adaptarea corespunzătoare a procedurilor şi practicilor operaţionale de handling la procedurile şi normele interne ale aerodromului;11. alte aspecte specifice activităţilor care fac obiectul autorizării sunt compatibile cu exigenţele privind siguranţa zborului şi securitatea aeronautică.4.3.3.4. La finalizarea evaluării la faţa locului, inspectorii AACR vor stabili neconformităţile faţă de cerinţele pentru autorizarea în domeniu. AACR va notifica organizaţia în termen de 15 zile lucrătoare în legătură cu neconformităţile constatate şi va formula cerinţe corespunzătoare.4.3.3.5 a) Solicitantul va transmite la AACR, în scris, programul măsurilor corective asumate (acţiuni/activităţi, grafic de timp etc.) pentru eliminarea neconformităţilor semnalate. b) În forma acceptată de AACR programul trebuie să fie aplicat în mod operativ de către solicitant.4.3.3.6. În situaţia în care se constată că organizaţia îndeplineşte condiţiile de autorizare în totalitate sau parţial ori cu limite, inspectorii AACR vor stabili restricţiile sau limitările care se impun şi fac propunerile corespunzătoare în Raportul de evaluare în vederea emiterii Certificatului de autorizare.4.3.3.7. AACR va efectua evaluări de supraveghere şi va verifica stadiul îndeplinirii măsurilor corective sau preventive din program.4.3.4. Acordarea Certificatului de autorizare4.3.4.1. Pentru a derula efectiv activităţile autorizate în perimetrul unui aerodrom, agenţii aeronautici de handling trebuie:1. să deţină un contract de operare cu administratorul aerodromului respectiv;2. să elaboreze şi să implementeze proceduri comune cu administratorul aerodromului şi/sau cu administratorul serviciilor de trafic aerian.4.3.4.2. a) Rezultatele acţiunilor de evaluare se concretizează prin întocmirea de către inspectorii AACR a unui raport de evaluare în care se consemnează aprecierile privind capacitatea solicitantului de a desfăşura activităţile solicitate în condiţii de siguranţă, neconformităţile constatate, cerinţe suplimentare ce trebuie îndeplinite de solicitant, termenele de înlăturare a neconformităţilor. Raportul de evaluare va mai cuprinde domeniul de autorizare admis, cu eventualele restricţii sau limitări. În Raportul de evaluare se vor mai specifică reglementările, standardele şi normele de referinţă interne sau internaţionale care au fost considerate în cadrul evaluării, vor fi nominalizate compartimentele semnificative evaluate, obiectivele inspectate etc. Raportul de evaluare va fi semnat de către inspectorii AACR angajaţi în procesul de evaluare şi va fi aprobat de directorul direcţiei de specialitate din cadrul AACR. b) În funcţie de constatările referitoare la îndeplinirea, îndeplinirea parţială sau neîndeplinirea cerinţelor de autorizare prevăzute de reglementările aplicabile, Raportul de evaluare va propune acordarea, acordarea cu limitări sau restricţii, respectiv neacordarea Certificatului de autorizare.4.3.4.3. a) În baza Raportului de evaluare, directorul general al AACR decide acordarea sau neacordarea Certificatului de autorizare. b) Certificatul de autorizare precizează categoria de servicii de handling pentru care se emite autorizaţia, conform anexei nr. 1 la prezenta reglementare. c) Certificatul de autorizare consemnează eventualele condiţii, limitări şi/sau restricţii impuse activităţilor autorizate. d) Certificatul de autorizare este valabil doar pentru locaţiile pentru care s-au făcut solicitările şi s-au verificat condiţiile de autorizare, locaţii menţionate şi în anexa la Certificatul de autorizare.4.3.4.4. Termenul de valabilitate al Certificatului de autorizare iniţială este de un an de la data emiterii.4.3.4.5. Structura, formatul şi conţinutul Certificatului de autorizare se stabilesc de AACR şi se aprobă prin decizie a directorului general al AACR.4.3.4.6. AACR eliberează Certificatul de autorizare după ce are confirmarea că solicitantul autorizării a efectuat plata diferenţei de tarif (regularizare postcalcul) pentru activităţile desfăşurate de AACR în procesul de autorizare iniţială.4.3.4.7. a) Certificatul de autorizare emis de AACR se transmite solicitantului, însoţit de un exemplar al Raportului de evaluare. b) Câte un exemplar-martor al Certificatului de autorizare şi al Raportului de evaluare se păstrează la AACR.4.3.4.8. În perioada de valabilitate a Certificatului de autorizare, derularea de către deţinătorul Certificatului a activităţilor autorizate se face cu respectarea prevederilor reglementărilor aplicabile.4.3.4.9. După emiterea Certificatului de autorizare, AACR include agentul aeronautic de handling titular în procesul specific de supraveghere, potrivit prevederilor prezentei reglementări.4.3.4.10. Decizia de neacordare a Certificatului de autorizare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR solicitantului autorizaţiei, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la luarea deciziei.4.3.4.11. a) În cazul neacordării Certificatului de autorizare, solicitantul poate să conteste decizia la AACR, în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă. AACR analizează contestaţia într-o comisie stabilită şi din care fac parte alţi membri decât cei care au efectuat evaluarea. AACR va transmite către solicitant în termen de 15 zile lucrătoare decizia de menţinere sau de revocare a neacordării autorizării. b) Dacă solicitantul nu este satisfăcut de soluţionarea contestaţiei făcute la AACR, el va putea contesta menţinerea de către AACR a deciziei de neacordare a autorizaţiei la MT, în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre aceasta. Termenul de soluţionare a contestaţiei de către MT este stabilit de legislaţia naţională în vigoare privind modul de soluţionare a contestaţiilor şi sesizărilor de către instituţiile administraţiei publice centrale.4.4. Prelungirea autorizării4.4.1. Pentru prelungirea autorizării, agentul aeronautic de handling trebuie să depună la AACR o cerere în acest sens, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea datei de valabilitate a Certificatului de autorizare deţinut, însoţită de următoarele documente:1. raportul de autoevaluare pentru activităţile autorizate, incluzând, după caz, schimbările de natură organizatorică, tehnică şi operaţională faţă de condiţiile din perioada evaluării iniţiale sau de la ultima inspecţie de supraveghere, programe propuse privind acţiunile corective, lista actualizată a procedurilor comune cu administratorul aerodromului şi/sau cu administratorul serviciilor de trafic aerian etc.;2. dovada plăţii către AACR a tarifului iniţial de prelungire a autorizării.4.4.2. Procesul de evaluare parcurge ciclul descris la paragrafele 4.3.2, 4.3.3 şi 4.3.4, adaptat la specificul solicitării.4.4.3. Autorizarea va fi prelungită dacă AACR constată că sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:1. agentul aeronautic de handling care solicită prelungirea autorizării îndeplineşte condiţiile prevăzute la paragraful 4.1.2;2. agentul aeronautic de handling respectă reglementările aplicabile;3. rapoartele de supraveghere ale AACR menţionează că agentul aeronautic de handling îndeplineşte cerinţele aplicabile şi, respectiv, că măsurile corective luate au fost eficiente;4. instituţiile abilitate ale statului nu au constatat neconformităţi cu efect în activitatea relevantă desfăşurată de organizaţia care solicită prelungirea certificatului deţinut;5. agentul aeronautic de handling îşi îndeplineşte obligaţiile de plată către AACR.4.4.4. Prelungirea autorizării se acordă pentru o perioadă de până la 3 ani, în funcţie de niveluri de siguranţă şi calitate asigurate, de starea tehnică a facilităţilor deţinute, de experienţa profesională a personalului, de neconformităţile şi/sau deficienţele constatate anterior, de alte criterii specifice de evaluare a performanţei şi competenţei organizaţiei (inclusiv aprecieri/calificative din partea beneficiarilor).4.4.5. Prelungirea autorizării se face prin emiterea de către AACR a unui nou certificat de autorizare.4.4.6. a) După emiterea Certificatului de autorizare, AACR declanşează procesul de supraveghere a activităţii aeronautice a agentului aeronautic de handling. b) În cazul prelungirii autorizării cu 3 ani, la jumătatea acestui interval de timp AACR va programa şi va derula un audit de supraveghere extins, urmărind în special menţinerea condiţiilor de autorizare, asigurarea siguranţei operaţionale şi conformitatea cu prevederile reglementărilor aplicabile.4.4.7. AACR eliberează Certificatul de autorizare după ce are confirmarea că solicitantul prelungirii a efectuat plata diferenţei de tarif (regularizare postcalcul) pentru activităţile desfăşurate de AACR în procesul de prelungire a autorizării.4.4.8. a) Dacă la solicitarea prelungirii autorizării procesul de evaluare nu poate începe sau nu se poate desfăşura/încheia până la expirarea datei de valabilitate a Certificatului de autorizare deţinut şi dacă:(i) rapoartele de supraveghere ale inspectorilor AACR relevă că agentul aeronautic de handling menţine condiţiile de autorizare din Certificatul de autorizare deţinut şi îndeplineşte cerinţele aplicabile;(îi) AACR sau alte instituţii abilitate ale statului nu au constatat deficienţe sau, dacă au constatat, ele au fost remediate oportun în perioada de valabilitate a certificatului deţinut;(iii) agentul aeronautic de handling respectă reglementările aplicabile, atunci AACR poate prelungi valabilitatea Certificatului de autorizare cu până la 60 de zile, în scopul finalizării procesului de evaluare pentru prelungirea autorizării. În acest caz noua autorizare va cuprinde şi perioada în care a fost făcută prelungirea în aceste condiţii. b) AACR va comunică agentului aeronautic de handling, în scris, decizia de prelungire a valabilităţii Certificatului de autorizare, cu precizarea termenului de valabilitate şi a obligaţiilor care îi revin acestuia în perioada corespunzătoare.4.4.9. Dacă un agent aeronautic de handling nu solicită prelungirea autorizării şi aceasta expiră prin depăşirea datei de valabilitate a Certificatul de autorizare deţinut, agentul aeronautic de handling trebuie să fie reautorizat.4.4.10. Neplata tarifului cuvenit AACR îndreptăţeşte AACR să suspende autorizarea, până la achitarea obligaţiilor financiare.4.4.11. a) În cazul refuzului de prelungire a autorizării, solicitantul poate să conteste decizia la AACR, în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă. AACR va transmite către solicitant, în termen de 15 zile lucrătoare, decizia de menţinere sau de revocare a neprelungirii autorizării. b) Dacă soluţionarea contestaţiei adresate AACR nu îl satisface pe solicitant, acesta va putea contesta decizia AACR de refuz privind prelungirea autorizării la MT, în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre decizia AACR. Termenul de soluţionare a contestaţiei de către MT este stabilit de legislaţia naţională în vigoare privind modul de soluţionare a contestaţiilor şi sesizărilor de către instituţiile administraţiei publice centrale.4.5. Modificarea autorizării4.5.1. a) Pentru modificarea autorizării deţinute, agentul aeronautic de handling trebuie să depună la AACR o cerere în acest sens, cu 45 de zile înainte de data propusă pentru aplicarea modificării respective. b) Cererea trebuie să fie însoţită de un raport de autoevaluare privind activităţile aeronautice desfăşurate, incluzând, după caz, schimbările de natură organizatorică, tehnică şi operaţională survenite, precizări asupra necesităţii şi utilităţii modificărilor preconizate, analiza implicaţiilor, măsuri de compensare etc.4.5.2. Modificările pot consta în restrângerea, extinderea sau eliminarea unor activităţi autorizate, includerea unor activităţi noi şi/ori includerea sau eliminarea uneia ori mai multor categorii de activităţi.4.5.3. Procesul de evaluare va parcurge ciclul descris la paragrafele 4.3.2, 4.3.3 şi 4.3.4, corespunzător specificului modificării solicitate.4.5.4. Pe baza concluziilor prezentate în Raportul de evaluare, modificarea autorizării se face prin emiterea de către AACR a unui nou certificat de autorizare.4.5.5. AACR eliberează Certificatul de autorizare după ce agentul aeronautic de handling a efectuat plata tarifului aplicabil pentru modificarea autorizării.4.6. Restricţionarea sau suspendarea Certificatului de autorizare4.6.1. Certificatul de autorizare ca agent aeronautic de handling poate fi restricţionat de AACR pe o perioadă limitată, de până la 6 luni, în cazul în care deţinătorul acestuia:1. nu mai îndeplineşte integral cerinţele pentru o parte din activitate, restricţionarea aplicându-se acelei părţi a activităţii;2. nu mai dispune, temporar, de unele facilităţi necesare executării activităţii;3. se abate uneori în activitatea sa de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare, respectiv de la angajamentele declarate în memoriul de prezentare a organizaţiei;4. nu respectă reglementările aeronautice aplicabile sau cerinţele specifice activităţii.4.6.2. Certificatul de autorizare ca agent aeronautic de handling poate fi suspendat de AACR pe o perioadă limitată, care nu poate depăşi 6 luni, în cazul în care deţinătorul acestuia:1. prezintă neconformităţi de natură să afecteze activitatea operaţională şi pentru remedierea acestora are nevoie de timp;2. nu mai dispune, temporar, de toate facilităţile necesare executării activităţii;3. nu mai deţine asigurare pentru afacere şi/sau utilaje;4. se abate sistematic în activitatea sa de la cerinţele specifice reglementate, respectiv de la angajamentele declarate în memoriul de prezentare a organizaţiei;5. nesocoteşte reglementările aeronautice aplicabile sau cerinţele specifice activităţii;6. nu mai dispune de structura de management declarată şi acceptată de AACR;7. nu şi-a achitat obligaţiile de plată către AACR.4.6.3. Restricţionarea sau suspendarea Certificatului de autorizare se face în situaţia în care se constată că agentul aeronautic de handling se află în unul dintre cazurile descrise la paragrafele 4.6.1 şi 4.6.2, în baza:1. propunerilor din documentele şi rapoartele întocmite de inspectorii AACR cu ocazia inspecţiilor de supraveghere;2. constatărilor efectuate de inspectorii AACR ca urmare a verificării reclamaţiilor/sesizărilor primite de la beneficiarii serviciilor agentului aeronautic de handling în cauză, prin care se confirmă degradarea importantă, cu efecte asupra siguranţei operaţionale;3. constatărilor organismelor de stat specializate, abilitate prin lege, care au notificat AACR în acest sens.4.6.4. Restricţionarea sau suspendarea Certificatului de autorizare se stabileşte de AACR în funcţie de riscul potenţial generat de activitatea agentului aeronautic în cauză.4.6.5. Decizia de restricţionare sau de suspendare a Certificatului de autorizare a unui agent aeronautic de handling, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR deţinătorului certificatului şi administratorului aerodromului (dacă este diferit de agentul aeronautic de handling), în scris, imediat după luarea deciziei.4.6.6. a) Dacă până la expirarea perioadei de suspendare menţionate la paragraful 4.6.2. agentul aeronautic de handling implicat nu elimină cauzele care au condus la suspendarea Certificatului de autorizare, acesta se anulează. b) Dacă agentul aeronautic de handling elimină cauzele şi consecinţele acestora înaintea expirării termenului de suspendare, în termen de 15 zile calendaristice de la notificare, AACR efectuează o inspecţie de verificare şi, în funcţie de constatări, poate ridica suspendarea, cu efect imediat.4.7. Anularea Certificatului de autorizare4.7.1. Certificatul de autorizare poate fi anulat de AACR în cazul în care deţinătorul acestuia:1. prezintă deficienţe grave, cu efecte manifestate sau posibile asupra siguranţei operaţionale în activitatea derulată: a) constatate cu ocazia inspecţiilor instituţiilor abilitate ale statului şi comunicate oficial de acestea la AACR; b) semnalate sau reclamate de către beneficiarii serviciilor agentului aeronautic de handling şi confirmate de inspecţiile de supraveghere ale AACR;2. prezintă neconformităţi majore stabilite astfel prin procedurile specifice aplicabile şi constatate de către AACR cu ocazia inspecţiilor de supraveghere a agentului aeronautic de handling;3. nu mai dispune de niciuna dintre facilităţile necesare executării activităţii;4. a radiat din obiectul său de activitate legal înregistrat toate activităţile autorizate;5. se abate sistematic în activitatea sa de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare, de la elementele declarate în documentaţia de autorizare prezentată şi/sau de la condiţiile iniţiale de acordare a Certificatului de autorizare, referitoare la siguranţa operaţională şi securitatea aeronautică;6. este găsit răspunzător de către organismele abilitate ale statului pentru producerea unor incidente aeronautice grave în perimetrul infrastructurilor aerodromului sau a unor situaţii care afectează direct şi grav siguranţa activităţilor pe aerodrom;7. omite să corecteze în interiorul termenului de suspendare toate deficienţele care au justificat măsura suspendării Certificatului de autorizare;8. solicită în scris anularea şi depune documentul original la AACR.4.7.2. Anularea Certificatului de autorizare se face în situaţia în care se constată că agentul aeronautic de handling se află în unul dintre cazurile descrise la paragraful 4.7.1, în baza:1. propunerilor din documentele şi rapoartele întocmite de inspectorii AACR cu ocazia inspecţiilor de supraveghere;2. constatărilor efectuate de inspectorii AACR ca urmare a verificării reclamaţiilor/sesizărilor primite de la beneficiarii serviciilor agentului aeronautic de handling în cauză, din care rezultă abaterea sistematică de la procedurile operaţionale, pierderea capacităţilor tehnice, degradarea facilităţilor, cu efect direct şi grav asupra siguranţei operaţionale;3. constatărilor organismelor de stat specializate, abilitate prin lege, care au notificat AACR în acest sens.4.7.3. Decizia de anulare a Certificatului de autorizare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR deţinătorului certificatului şi administratorului aerodromului (dacă este diferit de agentul aeronautic de handling), în scris, imediat după luarea deciziei.4.7.4. După anularea Certificatului de autorizare, redobândirea statutului de agent aeronautic de handling este posibilă numai prin reautorizare (autorizare iniţială şi acordarea certificatului).4.8. Contestaţii4.8.1. a) Contestaţiile împotriva deciziei de restricţionare, suspendare sau anulare a Certificatului de autorizare se depun la AACR de către agentul aeronautic de handling, direct sau printr-un interpus al acestuia, în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă. AACR va analiza contestaţia în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor stabilite prin decizie a directorului general al AACR şi va transmite către solicitant, în termen de 15 zile lucrătoare, decizia finală privind restricţionarea, suspendarea sau anularea Certificatului de autorizare.Din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte inspectori aeronautici care au întocmit raportul şi au propus măsura. Agentul aeronautic de handling în cauză are dreptul să fie prezent sau să fie reprezentat atunci când i se analizează contestaţia. b) Solicitantul va putea contesta menţinerea de către AACR a deciziei de restricţionare, suspendare sau anulare a Certificatului de autorizare la MT, în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă. Termenul de soluţionare a contestaţiei de către MT este stabilit de legislaţia naţională în vigoare privind modul de soluţionare a contestaţiilor şi sesizărilor de către instituţiile administraţiei publice centrale.  +  Capitolul V Procesul de supraveghere a activităţii agenţilor aeronautici de handling5.1. Scopul procesului de supraveghere5.1.1. Procesul de supraveghere continuă a activităţilor desfăşurate de agenţii aeronautici de handling are scopul de a verifica dacă aceştia:1. menţin condiţiile existente la acordarea autorizării şi respectă cerinţele specifice menţionate în Certificatul de autorizare;2. respectă cerinţele reglementărilor aeronautice civile aplicabile privind siguranţa zborului şi securitatea aeronautică;3. respectă prevederile procedurilor comune cu administratorul aerodromului şi/sau cu administratorul serviciilor de trafic aerian, după caz;4. respectă planul de acţiuni corective asumat;5. se conformează cerinţelor noi, stabilite prin reglementări aplicabile emise după ce au fost autorizaţi.5.1.2. Supravegherea activităţilor desfăşurate de agenţii aeronautici de handling se efectuează de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) pe întreaga perioadă de valabilitate a Certificatului de autorizare.5.2. Organizarea procesului de supraveghere5.2.1. Procesul de supraveghere se organizează, este condus şi se execută de către AACR pe criterii specifice fiecărei categorii de activităţi certificate.5.2.2. a) Activitatea de supraveghere se realizează prin inspecţii/audituri periodice ale activităţilor de profil desfăşurate de agenţii aeronautici de handling, prin rapoarte de autoevaluare şi prin analiza sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice ori juridice. b) Inspecţiile/auditurile de supraveghere vor fi planificate cel puţin o dată pe an sau inopinat, ori de câte ori este necesar.5.2.3. În cazul sesizării unor deficienţe sau apariţiei unor dificultăţi de orice natură, care afectează sau ar putea afecta siguranţa activităţilor aeronautice civile, AACR organizează inspecţii/audituri speciale pentru cazul respectiv.5.2.4. a) Dacă în urma activităţii de supraveghere se constată că deţinătorul Certificatului de autorizare nu mai îndeplineşte condiţiile cerute pentru autorizare sau nu respectă limitările specificate în documentul de autorizare, AACR informează imediat, în scris, agentul aeronautic de handling în cauză asupra neconformităţilor constatate şi solicită remedierea acestora într-o perioadă de timp determinată, pe baza unui plan de măsuri corective întocmit de agentul respectiv. b) AACR evaluează dacă agentul aeronautic de handling implicat mai poate continua activitatea în perioada de remediere a deficienţelor şi/sau neconformităţilor constatate şi, în consecinţă, AACR poate restricţiona sau suspenda autorizarea în perioada de referinţă.5.2.5. În situaţia în care deficienţele sesizate nu sunt remediate de către agentul aeronautic de handling, AACR restricţionează, suspendă sau anulează documentul de autorizare a acestuia, după caz.  +  Capitolul VI Responsabilităţi şi obligaţii6.1. Agenţii aeronautici de handling trebuie:1. să menţină organizaţia, facilităţile, cadrul operaţional şi/sau sistemul de management al calităţii conform prevederilor prezentei reglementări şi cel puţin la standardul declarat iniţial, constatat şi aprobat prin Certificatul de autorizare acordat de AACR;2. să desfăşoare în domeniul aeronautic numai activităţile/serviciile pentru care deţin autorizare, cu respectarea limitărilor sau restricţiilor consemnate în Certificatul de autorizare;3. să permită şi să asigure persoanelor desemnate de AACR accesul la documentaţia şi facilităţile proprii, să asigure accesul inspectorilor AACR la facilităţile şi documentaţia subcontractanţilor sau furnizorilor, pentru efectuarea evaluării ori supravegherii necesare determinării conformării cu prevederile prezentei reglementări şi ale celorlalte reglementări aeronautice aplicabile;4. să comunice la AACR orice modificare semnificativă în organizare, facilităţi, sistemul de management al calităţii sau proceduri operaţionale, însoţită de o evaluare a implicaţiilor potenţiale şi de un plan de măsuri pentru eliminarea sau minimizarea efectelor acestora;5. să utilizeze ca subcontractanţi agenţi aeronautici civili (organizaţii autorizate corespunzător, recunoscute sau acceptate în domeniul aeronautic).6.2. În activitatea curentă, agenţii aeronautici de handling trebuie să notifice AACR rezultatele specifice ale activităţilor (programe de dezvoltare/modernizare, documentaţii tehnice, buletine de laborator etc.) înainte de aplicare şi, pentru cele prevăzute de reglementările naţionale în vigoare, să obţină în prealabil avizele AACR corespunzătoare.6.3. Agenţii aeronautici de handling trebuie să se integreze şi să respecte regulile de siguranţă operaţională şi măsurile de securitate aeronautică stabilite de administratorul aerodromului prin procedurile şi normele interne specifice.  +  Anexa 1 -------la reglementarea aeronautică----------------------------LISTAserviciilor de handling1. Supravegherea şi administrarea la sol cuprind:1.1. servicii de reprezentare şi legătura cu autorităţile locale sau oricare alte organisme/entităţi, decontări în numele aerodromului şi asigurarea spaţiului de birouri pentru reprezentanţii săi;1.2. control al încărcării, mesagerie şi telecomunicaţii;1.3. manevrarea, depozitarea şi administrarea dispozitivelor de încărcare ale serviciului (aparţinând serviciului);1.4. orice alte servicii de supraveghere înainte de, pe durata sau după încheierea zborului şi orice servicii administrative cerute de utilizatorul aerodromului.2. Handlingul pasagerilor cuprinde orice fel de asistenţă acordată pasagerilor care sosesc, pleacă sau sunt în tranzit, inclusiv verificarea biletelor şi a documentelor de călătorie, înregistrarea bagajelor şi transportarea acestora la locul unde se sortează.3. Handlingul bagajelor cuprinde mânuirea bagajelor la locul de sortare, pregătirea de plecare, încărcarea în şi descărcarea din dispozitivele care le transportă de la sortare la banda de recuperare a lor de către călători.4. Handlingul mărfii şi poştei cuprinde:4.1. pentru marfă: mânuirea fizică a mărfii de export, de transfer şi de import, a documentelor însoţitoare, procedurile vamale şi implementarea oricărei proceduri de securitate agreate între părţi sau cerute de circumstanţe;4.2. pentru poştă: mânuirea fizică a poştei care s-a primit sau se expediază, a documentelor însoţitoare şi implementarea oricărei proceduri de securitate agreate între părţi sau cerute de circumstanţe.5. Handlingul pe platformă cuprinde:5.1. dirijarea aeronavei de către dispecerul de sol la sosire şi la plecare, cu condiţia ca aceste servicii să nu fie furnizate de serviciul de trafic aerian;5.2. asistenţa la parcarea aeronavei şi asigurarea dispozitivelor corespunzătoare, cu condiţia ca aceste servicii să nu fie furnizate de serviciul de trafic aerian;5.3. comunicaţii între aeronavă şi furnizorii de servicii de platformă, cu condiţia ca aceste servicii să nu fie furnizate de serviciul de trafic aerian;5.4. încărcarea şi descărcarea aeronavei, inclusiv asigurarea şi operarea mijloacelor corespunzătoare, precum şi transportul echipajului şi al pasagerilor între aeronavă şi aerogară, transportarea bagajelor între aeronavă şi aerogară;5.5. asigurarea şi operarea mijloacelor corespunzătoare pentru pornirea motoarelor;5.6. mişcarea aeronavei la sosire şi la plecare, inclusiv asigurarea şi operarea mijloacelor corespunzătoare;5.7. transportarea, încărcarea şi descărcarea alimentelor şi băuturilor.6. Deservirea aeronavei cuprinde:6.1. curăţarea în interior şi în exterior a aeronavei, a toaletelor şi alimentarea cu apă;6.2. încălzirea şi răcirea cabinei de pasageri, îndepărtarea gheţii şi a zăpezii, degivrarea aeronavei;6.3. rearanjarea cabinei de pasageri prin asigurarea echipamentului corespunzător de cabină, depozitarea acestui echipament.7. Handlingul combustibilului cuprinde:7.1. organizarea şi executarea operaţiunilor de alimentare cu şi golire de combustibil, inclusiv depozitarea combustibilului, precum şi controlul calităţii şi cantităţii combustibilului la livrare;7.2. completarea uleiurilor şi a altor lichide.8. Deservirea tehnică a aeronavelor cuprinde:8.1. deservirea de rutină executată înaintea zborului;8.2. servicii non-routine solicitate de utilizatorul aerodromului;8.3. asigurarea şi administrarea de piese de schimb şi de echipamente corespunzătoare;8.4. solicitarea sau rezervarea unui spaţiu corespunzător de parcare şi/sau de hangar.9. Operaţiunile de zbor şi administrarea echipajelor cuprind:9.1. pregătirea zborului la aerodromul de plecare sau în orice alt punct;9.2. asistenţa în zbor, inclusiv redirecţionarea, dacă este necesară;9.3. activităţi după zbor;9.4. administrarea echipajului.10. Suprafaţa de transport cuprinde:10.1. organizarea şi executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei între diferitele aerogări/terminale ale aceluiaşi aerodrom, dar excluzând transportul acestora între aeronavă şi orice alt punct din perimetrul aceluiaşi aerodrom;10.2. orice transport special cerut de utilizatorul aerodromului.11. Serviciile de catering cuprind:11.1. legătura cu furnizorii şi administrarea;11.2. depozitarea alimentelor şi băuturilor şi a echipamentelor necesare preparării lor;11.3. curăţarea acestor echipamente;11.4. pregătirea şi livrarea echipamentului, precum şi a alimentelor şi băuturilor.  +  Anexa 2 -------la reglementarea aeronautică----------------------------DOCUMENTEde însoţire a cererii de autorizareÎn conformitate cu prevederile paragrafului 4.3.1.1 din Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, pentru obţinerea Certificatului de autorizare ca agent aeronautic de handling solicitantul trebuie să prezinte la AACR, odată cu cererea de autorizare, următoarele documente:1. Memoriul de prezentare, care va include cel puţin următoarele elemente:1.0. localizare/date contact;1.1. domeniul de activitate; experienţa acumulată;1.2. organigrama; atribuţii şi relaţii compartimentale;1.3. atribuţiile şi responsabilităţile personalului cu funcţii de conducere;1.4. structura şi calificarea profesională ale personalului, inclusiv diplomele/certificatele care atestă calificarea profesională;1.5. descrierea generală a facilităţilor/dotărilor tehnice;1.6. copii ale contractelor cu terţii (în cazul serviciilor de handling subcontractate).2. Manualul operaţional şi Manualul sistemului de management al calităţii sau alte documente similare, acceptate de AACR, care vor include cel puţin următoarele elemente:2.1. Proceduri operaţionale specifice pentru activităţile cu implicaţii în siguranţa aeronautică şi conforme cu standardele IATA (SGHA) pentru:2.1.1. coordonarea şi colaborarea cu administratorul aerodromului şi cu serviciile de trafic aerian (TWR, Briefing);2.1.2. reprezentarea operatorilor aerieni în locaţia pentru care se solicită autorizarea;2.1.3. load-control;2.1.4 utilizarea containerelor pentru bagaje (ULD);2.1.5. pasagerii şi bagajele (inclusiv bagaje pierdute/lost amp; found);2.1.6. asistenţa pasagerilor în cazul în care zborul este anulat, amânat sau întrerupt;2.1.7. verificarea documentelor de călătorie la check-în şi la bording;2.1.8. handling pentru cargo şi poştă;2.1.9. rampa;2.1.10. serviciile de curăţenie în aeronavă;2.1.11. degivrarea/antigivrarea aeronavelor;2.1.12. asistenţa/gestionarea echipajelor;2.1.13. gestionarea documentelor zborului;2.1.14. formularele utilizate.2.2. Utilaje, echipamente şi alte facilităţi:- producătorul, tipul, seria şi numărul acestora;- caracteristicile tehnice;- programele de întreţinere şi reparaţii.2.3. Managementul resurselor umane:- dimensionarea şi asigurarea compartimentelor operaţionale cu personal;- instruirea şi competenţa profesională a personalului;- planul de instruire a personalului pentru următoarele activităţi:● handling de bază;● load-control;● bunuri periculoase;● check-în;● utilizare utilaje (rampă);● încărcare/descărcare aeronavă;● circulaţia pe platformă.2.4. Proceduri specifice de management al calităţii şi/sau de monitorizare a activităţilor supuse autorizării în condiţiile reglementării menţionate mai sus:2.4.1. controlul documentelor;2.4.2. controlul înregistrărilor;2.4.3. auditul intern;2.4.4. tratarea produsului neconform;2.4.5. acţiuni corective;2.4.6. acţiuni preventive.2.5. Sistemul de management:- declaraţia managerului responsabil referitoare la conformitatea cu cerinţele reglementărilor aplicabile;- atribuţiile şi responsabilităţile personalului cu funcţii operaţionale;- fluxurile decizionale şi informaţionale;- modalităţile de înregistrare şi raportare;- regulile de colaborare cu AACR şi de notificare a schimbărilor de ordin organizaţional, tehnic, operaţional etc.;- integrarea managementului siguranţei în managementul general al organizaţiei;- atribuţiile şi responsabilităţile în domeniul siguranţei operaţionale la toate nivelurile organizaţiei.-----