ORDIN nr. 1.245 din 6 octombrie 2008pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling - RACR-AD-AAH, ediţia 1/2008
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f), ale art. 63 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling - RACR-AD-AAH, ediţia 1/2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin transpune prevederile art. 14 din Directiva Consiliului 96/67/CE privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturile din Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JO) nr. 272/1996, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Certificatele de autorizare emise de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" agenţilor aeronautici de handling până la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt valabile până la expirarea lor, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile cuprinse în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.459/2006 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, referitoare la activităţile de handling, se abrogă.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 6 octombrie 2008.Nr. 1.245.  +  AnexăREGLEMENTARI 06/10/2008