HOTĂRÂRE nr. 1.304 din 14 octombrie 2008pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 20 octombrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 22 şi 47 vor avea următorul cuprins:"22. coordonarea aplicării acordurilor internaţionale la care România este parte în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale;..............................................................47. exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, ca organ al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcţionează unităţi aflate în subordine sau în coordonare;".2. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi este de 188, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."3. La articolul 10^1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale funcţionează cu un număr total de 60 de posturi."4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 14 octombrie 2008.Nr. 1.304.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 744/2003)---------------------------------------------------Nr. maxim de posturi: 188, exclusiv demnitariişi posturile aferente cabinetului ministruluiSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei    ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐    │ CABINETUL MINISTRULUI ├┐┌───────────┐ │COMPARTIMENTUL CONSILIERILOR│    └─────────────────────────┘││ ├─┤ PENTRU AFACERI EUROPENE │                               └┤ │ └────────────────────────────┘    ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────────────┐    │ CONSILIER DIPLOMATIC ├─┤ MINISTRU ├─┤COMPARTIMENTUL DE CONTROL │    └─────────────────────────┘ │ │ └───────────────────────────┘    ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────────────┐    │COMPARTIMENTUL INFORMATII├─┤ ├─┤ COMPARTIMENTUL DE AUDIT │    │ CLASIFICATE │ │ │ │ │    └─────────────────────────┘ │ │ └───────────────────────────┘    ┌─────────────────────────┐ │ │ . UNITĂŢI DE MANAGEMENT .    │ UNITATE POLITICI ├─┤ │.. AL PROIECTELOR**) .    │ PUBLICE***) │┌┤ │ .............................    └─────────────────────────┘│└────┬──────┘    ┌─────────────────────────┐│ │    │COMPARTIMENTUL DE INFOR- ├┘ │    │MARE PUBLICĂ ŞI RELAŢII │ │    │ CU PRESA │ │    └─────────────────────────┘ │                    ┌────────────────┼─────────────────┐                    │ ┌────┴─────┐ │┌────────┐ ┌────────┴───────┐ │ SECRETAR │ ┌─────────┴───────┐ ┌─────────┐│CABINET │ │SECRETAR DE STAT│ │ GENERAL │ │SECRETAR DE STAT │ │ CABINET ││SECRETAR├─┤ │ └─┬────────┘ │ ├──┤ SECRETAR││DE STAT │ │ │ │ │ │ │ DE STAT │└────────┘ └┬───────────────┘ │ └─────────┬───────┘ └─────────┘            │ ┌─────┘ │        ┌───┘ ┌─────┴─────────┐ ┌─────┴─────┬───────────┐ ┌──────┴─────┐┌──────┴───────┐┌──────┴──┐┌──────┴───┐┌──────┴───┐┌──────┴────┐ │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││SERVICIUL││SERVICIUL ││DIRECŢIA ││ORGANISMUL │ │ PENTRU ││ ECONOMICĂ ││ JURIDIC ││PENTRU ││GENERALĂ ││INTERMEDIAR│ │COMUNICAŢII ││ RESURSE ││ ││AFACERI ││ PENTRU ││ PENTRU │ │ŞI PROGRAME ││ UMANE ŞI ││ ││EUROPENE ││SOCIETATEA││PROMOVAREA │ │ EUROPENE ││ADMINISTRATIVĂ││ ││ŞI RELAŢII││ INFORMA- ││SOCIETĂŢII │ └────────────┘└──────────────┘└─────────┘│INTERNA- ││ ŢIONALĂ ││INFORMATI- │                                          │ŢIONALE │└──────────┘│ ONALE*) │                                          └──────────┘ └───────────┘----------- Notă *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală Notă **) Se înfiinţează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului Notă ***) Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment.-------------