HOTĂRÎRE Nr. 761 din 4 septembrie 1996privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Transformarea punctelor termice PT 16 şi PT 17 în centralele termice CT 1 şi CT 2 din cartierul Episcopiei, municipiul Buzau, judeţul Buzau"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 11 septembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Transformarea punctelor termice PT 16 şi PT 17 în centralele termice CT 1 şi CT 2 din cartierul Episcopiei, municipiul Buzau, judeţul Buzau", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu------------------------- Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.---------------------------