LEGE nr. 179 din 13 octombrie 2008pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 17 octombrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 30 ianuarie 2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Rezidenţiatul pe post se poate organiza numai pentru unităţi sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurării asistenţei medicale. Pentru reşedinţa de judeţ se nominalizează numai specialităţile şi unităţile sanitare care funcţionează cu 75% sau mai puţin din numărul de personal normat pe locuri de muncă în unitatea sanitară respectivă, stabilit pentru medici, medici dentişti sau farmacişti. Pentru celelalte unităţi din judeţ se nominalizează numai specialităţile şi unităţile sanitare care funcţionează cu 75% sau mai puţin din numărul de personal normat pe locuri de muncă din localitatea respectivă, stabilit pentru medici, medici dentişti sau farmacişti."2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (4), rezidenţiatul pe post pentru specialitatea medicină de urgenţă se organizează în funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare publice, cu încadrarea în normativul de personal."3. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:"(5^1) Preparatorii universitari medici, medici dentişti şi farmacişti, confirmaţi în rezidenţiat, efectuează pregătirea în rezidenţiat în afara normei de bază didactice şi fără a fi salarizaţi ca rezidenţi.(5^2) Începând cu anul 2008, medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenţi universitari în instituţii de învăţământ superior medical, medico-dentar sau farmaceutic, se confirmă în rezidenţiat în specialitatea disciplinei. Confirmarea în rezidenţiat a celor care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenţi universitari la disciplinele fără corespondent în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală se face în una dintre specialităţile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Confirmarea în rezidenţiat se face pe baza punctajului de promovare obţinut la concursul de rezidenţiat organizat de Ministerul Sănătăţii Publice. Rezidenţii care promovează prin concurs în posturi de preparatori sau asistenţi universitari îşi pot continua pregătirea în specialitatea obţinută prin concurs, după obţinerea specialităţii corespondente disciplinei în care au obţinut postul didactic.(5^3) Pierderea calităţii didactice anulează drepturile obţinute în baza prevederilor alin. (5^2)."4. La articolul 6, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Specialiştii formaţi în urma promovării concursului de rezidenţiat pe post încheie un contract individual de muncă cu unitatea sanitară în care se găseşte postul respectiv, înaintea începerii pregătirii de rezidenţiat. Prin acest contract se prevăd: a) posibilitatea ca rezidentul să fie retribuit suplimentar faţă de salariul de rezident de către unitatea sanitară respectivă, pe perioada pregătirii în rezidenţiat; b) obligaţia de a lucra la unitatea sanitară publică cu care a încheiat contractul individual de muncă cel puţin un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidenţiat; c) negocierea condiţiilor salariale pe care unitatea le va asigura medicului pentru perioada prevăzută în contract."5. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Obligaţia prevăzută la alin. (7) lit. b) se stabileşte prin act adiţional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor art. 193 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligaţiei asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregătirii în rezidenţiat, precum şi la restituirea primei de instalare, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adiţional la contractul individual de muncă."6. La articolul 8, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină generală, medicină dentară şi de farmacie acreditate şi evaluate cu grad ridicat de încredere. (2) Evaluarea facultăţilor de medicină generală, medicină dentară şi de farmacie trebuie realizată în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (3) Numai instituţiile de învăţământ superior medical, medico-dentar sau farmaceutic acreditate şi evaluate cu grad ridicat de încredere au dreptul la pregătire în rezidenţiat şi doctorat în specialităţi medicale şi propun Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar, pentru rezidenţiat, coordonatorii, directorii de programe, precum şi responsabilii de formare, după caz, pe specialităţile în care se efectuează pregătirea. Nominalizarea acestora se face prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. Plata unei indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, pentru directorul de program de rezidenţiat medicină de urgenţă şi pentru responsabilul de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se face numai în cazul în care aceştia nu deţin funcţii didactice. Unităţile nou-înfiinţate vor fi evaluate conform legii."7. La articolul 12, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Rezidenţii pot fi incluşi în linia de gardă, în afara programului normal de lucru, pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă. (4) Începând cu anul III de pregătire, rezidenţii care efectuează gărzi în afara programului normal de lucru sunt salarizaţi pentru această activitate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, de către unitatea sanitară unde efectuează garda."8. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Rezidenţii au dreptul să examineze pacienţii, să aplice soluţii terapeutice sub stricta supraveghere a îndrumătorului sau a responsabilului, utilizând abilităţile dobândite în conformitate cu nivelul lor de pregătire."9. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Începând cu promoţia 2005, absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, neconfirmaţi în rezidenţiat, pot efectua 3 ani de practică supravegheată/asistată. (2) În perioada în care medicii efectuează practica supravegheată/asistată beneficiază de contract individual de muncă pe durată determinată, care se încheie cu unităţi sanitare publice, la solicitarea acestor unităţi, cu excepţia serviciilor de ambulanţă. Actul medical pe care îl prestează medicul în timpul celor 3 ani de practică este sub responsabilitatea unui medic cu drept de liberă practică. (3) Medicii care au încheiat contract individual de muncă pe perioadă determinată cu unităţi sanitare publice vor efectua practică supravegheată/asistată atât în structurile unităţilor sanitare publice, inclusiv cabinete de medicină şcolară şi cabinete de planing familial, cât şi în cabinete de medicină de familie, la solicitarea cabinetelor de medicină de familie, cu aprobarea unităţii sanitare angajatoare. (4) Pe parcursul celor 3 ani, medicii care efectuează practica supravegheată/asistată au obligaţia să se prezinte la concursul de rezidenţiat şi dobândesc dreptul de liberă practică după promovarea examenului de medic specialist."10. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cetăţeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene pot efectua specializare prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialităţile prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. (2) Specializarea se face cu respectarea duratei şi curriculei de pregătire prevăzute pentru rezidenţiatul în specialitatea respectivă în România. (3) Examenul de specialist se organizează de Ministerul Sănătăţii Publice la sfârşitul specializării, cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru finalizarea rezidenţiatului."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,Eugen NicoliceaPREŞEDINTELE SENATULUINicolae VăcăroiuBucureşti, 13 octombrie 2008.Nr. 179.-----------