HOTĂRÂRE nr. 1.237 din 1 octombrie 2008privind aprobarea Programului-pilot "Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008    Având în vedere prevederile cap. VII "Direcţii de acţiune", lit. B, pct. 4 din Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În vederea aplicării Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă Programul-pilot "Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Programul-pilot prevăzut la alin. (1), denumit în continuare Program, are în vedere implementarea unor proiecte-pilot pentru construcţia de locuinţe sociale în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în locaţii stabilite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în urma propunerilor primite de la Agenţia Naţională pentru Romi şi de la autorităţile administraţiei publice locale. (3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, va întreprinde demersurile necesare şi va încheia acorduri cu autorităţile administraţiei publice locale pentru punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit, a unor terenuri din domeniul public, destinate construcţiei de locuinţe, precum şi pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente, în vederea asigurării serviciilor comunitare de utilităţi publice.  +  Articolul 2 (1) Construcţia locuinţelor sociale prevăzute în Program se realizează prin obiective de investiţii publice promovate şi derulate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu finanţare din surse de la bugetul de stat, alocate cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, şi/sau în parteneriat cu persoane juridice de interes public. (2) După finalizarea lucrărilor de construcţie şi punerea în funcţiune a locuinţelor sociale construite prin Program, acestea fac obiectul domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi se preiau în administrare, prin protocol încheiat cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în a căror rază administrativ-teritorială se află potrivit legii. (3) În conformitate cu prevederile art. 47 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, locuinţele sociale construite prin Program nu pot fi vândute. (4) Depistarea cazurilor de nerespectare a prevederilor alin. (3) şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea actelor astfel încheiate, precum şi pentru restabilirea situaţiei anterioare se fac prin grija prefecţilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Implementarea Programului se realizează pe baza unui acord-cadru încheiat între Agenţia Naţională pentru Romi şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Secretarul general al Guvernului,Gabriel BercaMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul internelor şi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi,Gruia Ioan BumbuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 1 octombrie 2008.Nr. 1.237.  +  Anexa PROGRAM-PILOT"Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi"  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Programul-pilot "Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi", denumit în continuare Program, reprezintă o componentă experimentală pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, prin care se asigură construirea unui număr maxim de 300 de locuinţe sociale, la care să aibă acces prioritar şi nediscriminatoriu, în condiţiile legii, familiile şi, după caz, gospodăriile din comunităţile de romi cu venituri reduse.  +  Articolul 2În înţelesul prezentului program, termenul şi expresia de mai jos au următoarea semnificaţie: a) familie - soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună; b) gospodărie de romi - unul sau mai multe nuclee familiale constituite din soţ-soţie, copiii şi părinţii acestora, precum şi alte persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună cu aceştia.  +  Articolul 3Promovarea şi derularea investiţiilor publice privind construcţia de locuinţe sociale pentru comunităţile de romi şi implementarea Programului se realizează prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în baza şi în condiţiile stabilite prin Acordul-cadru încheiat între Agenţia Naţională pentru Romi şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.  +  Articolul 4 (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru sprijinirea programelor de construcţie a locuinţelor sociale, prin asigurarea de către acestea a terenurilor de construcţie, precum şi prin realizarea reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit. (2) Terenurile destinate construcţiei de locuinţe sociale, stabilite prin acorduri încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu autorităţile administraţiei publice locale, este necesar să aparţină domeniului public al unităţilor administrativteritoriale, acest regim juridic fiind stabilit în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pe terenurile prevăzute la alin. (2) utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe sociale. Pentru realizarea unor lucrări de infrastructură - alimentare cu apă, pietruiri de drumuri -, acolo unde este cazul, obiectivele de investiţii pot fi cuprinse în programele specifice derulate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. (4) Lucrările necesare pentru realizarea/extinderea reţelelor de alimentare cu energie electrică a locuinţelor sociale şi de iluminat public, precum şi tarifele de emitere a avizelor de amplasament, avizele tehnice de racordare şi tarifele de racordare a locuinţelor la energie electrică se finanţează din surse ale bugetelor locale şi din alte surse legal constituite.  +  Articolul 5 (1) Pentru construcţia de locuinţe sociale se vor adopta soluţii de suprafaţă şi confort minim prevăzute în Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în preţul minim al pieţei, iar în situaţia repetitivităţii soluţiilor alese se va avea în vedere individualizarea ansamblurilor de locuinţe prin planuri urbanistice zonale şi prin adaptarea respectivelor soluţii la condiţiile pedoclimatice existente în amplasament. (2) Numărul de unităţi locative pe număr de camere, pentru fiecare locaţie în parte, se va determina justificat prin numărul de solicitanţi şi structura preponderentă a familiilor acestora, fără a se depăşi un număr total de 300 de locuinţe sociale.  +  Articolul 6După finalizarea lucrărilor de construcţie şi punerea în funcţiune a locuinţelor sociale construite prin Program, acestea fac obiectul domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt administrate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în a căror rază de autoritate administrativă se află potrivit legii.  +  Articolul 7Locuinţele sociale realizate prin Program sunt destinate familiilor şi gospodăriilor din comunităţile de romi. În cazul în care pentru locuinţele sociale devenite libere pe perioada exploatării nu mai sunt înregistrate cereri din partea familiilor şi gospodăriilor din comunităţile de romi, acestea pot fi închiriate şi unor familii numeroase şi cu venituri reduse, din afara acestor comunităţi, în condiţiile prevăzute la art. 14.  +  Capitolul II Construirea de locuinţe  +  Articolul 8 (1) Terenurile destinate construcţiei de locuinţe sociale, stabilite prin acordurile prevăzute la art. 4 alin. (2), se preiau de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în folosinţă gratuită pe perioada realizării obiectivelor de investiţii în construcţia de locuinţe sociale, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile Legii nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai în cazul în care sunt libere de orice sarcină şi sunt cuprinse cu destinaţia propusă în planuri urbanistice aprobate. (2) Pentru obiectivele de investiţii stabilite în condiţiile prevăzute la art. 3, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va achiziţiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobării potrivit legii. (3) În promovarea obiectivelor de investiţii se pot avea în vedere transformarea, modernizarea şi/sau reabilitarea unor construcţii proprietate publică existente sau aflate în diferite stadii de execuţie, în condiţiile legii. (4) Finanţarea studiilor de fezabilitate prevăzute la alin. (2) se asigură din alocaţii de la bugetul de stat prevăzute anual cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aprobat în condiţiile legii, precum şi din resursele prevăzute cu această destinaţie de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în bugetul propriu, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Studiile de fezabilitate supuse aprobării conform alin. (4) vor fi însoţite de câte un exemplar al contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (2) se face în condiţiile prevăzute de lege pentru investiţii publice.  +  Articolul 9 (1) După aprobarea studiilor de fezabilitate şi după aprobarea finanţării programului de investiţii prin legea bugetului de stat anual, Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează şi desfăşoară, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, procedurile pentru achiziţia proiectării şi execuţiei lucrărilor sau, după caz, procedurile pentru achiziţia execuţiei lucrărilor, pe baza documentaţiei tehnice elaborate. (2) Înaintea încheierii contractului de antrepriză pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj, Agenţia Naţională pentru Locuinţe transmite direcţiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor devizul general al investiţiei privind realizarea de locuinţe sociale pentru comunităţile de romi, destinate închirierii, însoţit de devize financiare estimative pentru categoriile de cheltuieli care nu intră în valoarea contractului de antrepriză, în vederea urmăririi alocării fondurilor necesare pe categorii de cheltuieli. Decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii cuprinse în devizul general se asigură pe surse de finanţare. (3) Agenţia Naţională pentru Locuinţe asigură urmărirea şi supravegherea tehnică a lucrărilor, recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj conform graficului anexă la contract şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii. Agenţia Naţională pentru Locuinţe participă şi la recepţia finală a lucrărilor de construcţii-montaj. (4) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcţii-montaj se realizează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin personal propriu atestat, angajaţi cu contract sau prin unităţi de consultanţă, în conformitate cu reglementările în vigoare. (5) Pentru consultanţă şi asistenţă tehnică în urmărirea şi derularea investiţiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor de construcţii privind realizarea de locuinţe sociale în cadrul Programului, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate efectua şi deconta cheltuieli în cuantum de până la 3% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj executate şi admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind în devizul general pentru obiectivele de investiţii şi se încasează pe măsura realizării lucrărilor de construcţii-montaj. (6) Pentru recepţia construcţiilor de locuinţe sociale la terminarea lucrărilor vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale care urmează să preia în administrare respectivele locuinţe, precum şi un reprezentat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.  +  Articolul 10 (1) În aplicarea prevederilor art. 5, în termen de 10 zile de la recepţia prevăzută la art. 9 alin. (6), se va efectua predarea-preluarea locuinţelor sociale realizate prin Program, precum şi a terenurilor aferente, după caz, prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi cei interesaţi. La aceeaşi dată, folosinţa gratuită acordată Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor aferente locuinţelor sociale încetează de drept. (2) Recepţia finală a locuinţelor sociale este realizată prin grija autorităţilor administraţiei publice locale care le au în administrare, din comisia de recepţie făcând parte şi un reprezentant nominalizat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.  +  Capitolul III Repartizarea şi administrarea locuinţelor  +  Articolul 11Administrarea locuinţelor sociale pentru comunităţile de romi se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele sociale din fondul locativ de stat.  +  Articolul 12 (1) În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unor locuinţe sociale construite prin Program, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru examinarea solicitărilor primite. În acest scop, prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, se vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de locuinţe sociale şi se vor stabili şi da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează respectivele locuinţe, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor. (2) Din comisiile de examinare a solicitărilor de locuinţe sociale prevăzute la alin. (1) vor face parte şi câte un reprezentant al biroului judeţean pentru romi şi/sau un expert local pentru problemele comunităţilor de romi, nominalizaţi de Agenţia Naţională pentru Romi la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale implicate. (3) Au acces la locuinţele sociale construite prin Program, în vederea închirierii, familiile şi, după caz, gospodăriile din comunităţile de romi cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa socială. (4) Venitul net lunar pe familie şi, după caz, pe gospodărie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale. Declaraţiile de venit, făcute cu nesinceritate, atrag răspunderea penală. (5) Nu pot beneficia, potrivit legii, de locuinţe sociale construite prin Program familiile şi, după caz, gospodăriile din comunităţile de romi în care cel puţin unul dintre membri: a) deţine în proprietate o locuinţă; b) a înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; c) a beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe; d) deţine, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat. (6) La stabilirea criteriilor prevăzute la alin. (1) se va ţine seama de prevederile alin. (3) şi (5). În cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate se vor avea în vedere: a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor; b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii; c) starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor şi, după caz, ai gospodăriilor din comunităţile de romi; d) vechimea cererilor. (7) Comisiile constituite conform alin. (1) vor examina cererile pentru locuinţele sociale construite prin Program, în ordinea de prioritate stabilită potrivit alin. (6), şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o astfel de locuinţă socială. După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor. (8) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţele sociale construite prin Program, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa primarului în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (7). Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.  +  Articolul 13Închirierea locuinţelor sociale construite prin Program se face în condiţiile prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 14În cazul în care nu sunt înregistrate solicitări eligibile din partea familiilor şi gospodăriilor din comunităţile de romi, locuinţele sociale vacante, construite prin Program, se pot repartiza şi închiria în aceleaşi condiţii unor familii din afara acestor comunităţi.  +  Articolul 15Agenţia Naţională pentru Romi acordă comunităţilor de romi îndrumările, precum şi sprijinul material şi logistic necesar pentru întocmirea şi luarea în evidenţă a cererilor de locuinţe sociale, precum şi a actelor justificative necesare care însoţesc cererile, la adresele comunicate de autorităţile administraţiei publice locale potrivit prevederilor art. 12 alin. (1).------