ORDIN nr. 2.594/C din 10 octombrie 2008pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 16 octombrie 2008  Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu dispozițiile art. 4 pct. VIII.6 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Formularele-tip utilizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.240/C/2008 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale și al declarațiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcționării și Ordinul ministrului justiției nr. 2.722/C/2007 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerțului și al declarațiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, cu modificările ulterioare, se modifică în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin.(2) Pentru a răspunde cerințelor prezentului ordin, în termen de 90 de zile de la publicarea sa, sistemul informatic al registrului comerțului se adaptează și se modifică de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu consultarea oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale.(3) În termenul prevăzut la alin. (2), Oficiul Național al Registrului Comerțului elaborează instrucțiuni de utilizare a aplicațiilor informatice de completare a registrelor comerțului.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor art. 1 și 2, care intră în vigoare la data publicării. Orice dispoziție contrară se abrogă.  +  Articolul 4Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiției,
  Sorin Stănescu,
  secretar de stat
  București, 10 octombrie 2008.Nr. 2.594/C.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și deeliberare a informațiilor