NORME METODOLOGICE din 10 septembrie 2008privind nivelul de constituire, condiţiile de repartizare şi de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL I nr. 700 din 15 octombrie 2008     +  Articolul 1 (1) Fondul de stimulente se constituie, potrivit art. 137 alin. (5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, din următoarele surse: a) prin aplicarea unui coeficient de 10% din veniturile realizate pe baza tarifelor prevăzute în cap. II din hotărâre; b) prin aplicarea unui coeficient de 10% din veniturile realizate pe baza tarifelor prevăzute în cap. III secţiunea a 2-a din hotărâre; c) prin aplicarea unui coeficient de 10% din veniturile realizate pe baza tarifelor prevăzute în cap. III secţiunea a 3-a din hotărâre; d) prin aplicarea unui coeficient de 5% din veniturile realizate prin practicarea preţului de vânzare stabilit în conformitate cu prevederile art. 16 din hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Sumele constituind fondul de stimulente vor fi repartizate personalului din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu aprobarea directorului general, la propunerea directorilor, directorilor adjuncţi şi şefilor de serviciu, avându-se în vedere următoarele criterii: a) participarea efectivă la realizarea operaţiunilor în urma cărora au fost încasate tarifele; b) competenţa profesională dovedită în îndeplinirea atribuţiilor; c) conduita în timpul serviciului; d) îndeplinirea conformă şi la termen a activităţilor programate, calitatea serviciului efectuat şi conducerea corectă şi la zi a evidenţelor; e) asumarea responsabilităţii şi eficienţa în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; f) disponibilitatea pentru realizarea unor activităţi suplimentare datorate unor situaţii neprevăzute, de urgenţă sau cu un grad crescut de dificultate; g) spiritul de iniţiativă şi capacitatea de a implementa soluţii noi; h) adaptabilitatea, flexibilitatea şi capacitatea de soluţionare a problemelor din sfera de competenţă; i) contribuţia la buna organizare şi funcţionare a activităţii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. (2) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale acordate personalului din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor poate fi de cel mult două salarii de bază.  +  Articolul 3 (1) Plata stimulentelor aprobate se face, de regulă, dacă există fonduri suficiente, o dată pe lună, în cursul lunii curente pentru luna precedentă. (2) Stimulentele acordate personalului din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nu fac parte din salariul de bază, nu se suportă din fondul de salarii aprobat prin buget, iar contribuţiile sociale se calculează conform legii. (3) Stimulentele acordate personalului se impozitează, conform legii. (4) Soldul reprezentând fondul de stimulente rămas neutilizat la sfârşitul lunii, respectiv al anului, se reportează lunar şi anual, urmând a fi utilizat cu aceeaşi destinaţie. (5) Evidenţierea în contabilitate a operaţiunilor de constituire şi utilizare a fondurilor de stimulente se efectuează potrivit Instrucţiunilor privind aplicarea planului de conturi pentru instituţiile publice. (6) Personalul cu atribuţii privind exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor are obligaţia să verifice corecta constituire şi utilizare a fondului de stimulente şi să nu permită constituirea şi, după caz, plata sumelor încasate cu încălcarea prevederilor prezentelor norme metodologice.------