HOTĂRÂRE nr. 1.268 din 8 octombrie 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 13 noiembrie 2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Comisia de disciplină competentă să desfăşoare procedura disciplinară este cea constituită în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ierarhic superioare, pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele următorilor funcţionari publici: a) conducători ai autorităţilor sau instituţiilor publice aflate în subordinea ori sub autoritatea acesteia şi adjuncţi ai acestora, numiţi prin act administrativ al autorităţii sau instituţiei publice superioare; b) conducători ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi adjuncţi ai acestora, numiţi prin act administrativ al autorităţii sau instituţiei publice superioare; c) conducători ai serviciilor publice înfiinţate în subordinea sau sub autoritatea autorităţilor administraţiei publice locale, numiţi prin act administrativ al autorităţii sau instituţiei publice superioare. (2) În situaţia în care numirea în funcţia publică se face prin act administrativ al conducătorului altei autorităţi sau instituţii publice decât cea ierarhic superioară, comisia de disciplină competentă să desfăşoare procedura disciplinară este cea constituită în cadrul autorităţii sau instituţiei publice al cărei conducător emite actul administrativ de numire. (3) Comisia de disciplină competentă să desfăşoare procedura disciplinară este cea constituită: a) potrivit art. 6, pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare; b) potrivit art. 7, pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor judeţelor şi ale secretarului municipiului Bucureşti; c) potrivit art. 8, pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele înalţilor funcţionari publici."2. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, în condiţiile prevăzute la alin. (4), se asigură de autorităţile sau instituţiile publice în cadrul cărora sunt numiţi funcţionari publici membrii, secretarul comisiei de disciplină, precum şi persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă potrivit prevederilor art. 31."3. La articolul 22 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) întocmeşte recomandări cu caracter general, la finalizarea procedurilor de cercetare administrativă;".4. La articolul 48, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt numiţi funcţionari publici au obligaţia să solicite de la ultimul loc de muncă situaţia disciplinară a funcţionarului public, în termen de 10 zile de la data emiterii actului administrativ de numire. Obligaţia revine autorităţilor şi instituţiilor publice numai pentru funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au încetat cu mai puţin de 3 luni înainte de data numirii în funcţia publică."5. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfăşurată de comisia de disciplină, cu excepţia raportului privind propunerea de sancţionare, au caracter confidenţial şi se păstrează de secretarul acesteia, în situaţia în care şedinţele comisiei de disciplină nu au avut caracter public. (2) Rapoartele privind propunerea de sancţionare se publică de către comisia de disciplină la sediul autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia aceasta îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia datelor cu caracter personal, aşa cum sunt ele definite prin lege."  +  Articolul IISesizările înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează de comisiile de disciplină competente la data formulării sesizărilor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Jozsef BirtalanMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 8 octombrie 2008.Nr. 1.268.------