ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 octombrie 2008privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008    În vederea respectării Acordului tripartit semnat la 25 iulie 2008 de Guvernul României, confederaţiile sindicale şi cele patronale reprezentative, care prevede la pct. II adoptarea de măsuri imediate pentru realizarea intervenţiilor legislative asupra actelor normative, care să cuprindă dispoziţii de eliminare a legăturilor dintre nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi drepturile de asigurări şi de asistenţă socială,ţinând cont de necesitatea urgentării stabilirii elementelor de fundamentare a bugetului asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2009, proiect de buget care trebuie prezentat Guvernului în cursul lunii septembrie 2008,pentru respectarea regulamentelor comunitare, precum şi a observaţiilor formulate de Consiliul Concurenţei în legătură cu încadrarea unor măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă în categoria ajutoarelor de stat, precum şi pentru reglementarea unor situaţii apărute în aplicarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont că toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea, în regim de urgenţă, a unui act normativ prin care să se reglementeze un alt mod de stabilire a diferitelor drepturi ce se acordă în prezent, care să nu aibă la bază salariul de bază minim brut pe ţară, fapt ce ar conduce la eliminarea presiunilor suplimentare pe construcţia bugetară.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 punctul IV, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;".2. La articolul 5, după punctul VIII se introduce un nou punct, punctul IX, cu următorul cuprins:"IX. Indicatorul social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, denumit în continuare indicator social de referinţă, reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, cât şi în vederea stimulării anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum şi a angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de muncă."3. La articolul 17 alineatul (1), literele a) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;......................................................................... f) au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;".4. La articolul 19, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) soldaţii şi gradaţii voluntari;".5. La articolul 33 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) plata indemnizaţiilor de şomaj, precum şi a prestaţiilor de şomaj aferente drepturilor stabilite de instituţia competentă în materie de şomaj din alt stat membru al Uniunii Europene, la a cărei legislaţie este supus şomerul, acordate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în numele şi pe cheltuiala acestei instituţii competente;".6. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:"Art. 33^1. - Valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei."7. La articolul 34 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;".8. La articolul 34 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;".9. La articolul 37, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Indemnizaţiile de şomaj aferente drepturilor prevăzute la alin. (2) pot fi menţinute în plată în alte state membre ale Uniunii Europene, în condiţiile dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj, prevăzute de reglementările comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii Europene, precum şi ale măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări comunitare. (5) Prestaţiile de şomaj aferente drepturilor stabilite de instituţiile competente în materie de şomaj din alte state membre ale Uniunii Europene pot fi menţinute în plată în România, în condiţiile dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj, prevăzute de reglementările comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii Europene, precum şi ale măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări comunitare."10. La articolul 38 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) încetării raporturilor de muncă;".11. La articolul 44, literele b), c) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) la data când realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare; c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;....................................................................... k) la expirarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. (2), (3) şi (3^1);".12. La articolul 45 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) la data plecării din ţară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei, precum şi, după caz, la data obţinerii autorizării pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj, la cererea persoanei care se deplasează în interiorul Comunităţii Europene şi al Spaţiului Economic European pentru a căuta un loc de muncă şi doreşte să îşi menţină plata indemnizaţiei de şomaj;".13. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile alin. (1) lit. b), c) şi e)-i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării situaţiei care a condus la suspendare."14. La articolul 45, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile alin. (1) lit. d), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării în condiţiile alin. (1) lit. d)."15. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Sumele acordate în mod necuvenit din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din contribuţii, se recuperează pe baza deciziilor emise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau, după caz, de centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care constituie titluri executorii. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie legal. (3) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedaţi nu se mai urmăresc."16. La articolul 48^1, alineatele (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregătire profesională, pentru care s-a acordat suma prevăzută la alin. (1), cel puţin un an de la data acordării sumei. (5) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (4) anterior termenului de un an sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă subvenţia acordată pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2), şi nu mai pot beneficia de prevederile alin. (1) o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective. (6) Procedura şi modul de acordare a sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin acte normative elaborate în aplicarea prezentei legi."17. La articolul 48^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de stat pentru formare."18. La articolul 66, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) Persoanele prevăzute la art. 16 lit. a), b), d), e) şi f), precum şi persoanele care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă beneficiază, în mod gratuit, de servicii de formare profesională."19. La articolul 66, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat."20. La articolul 73^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 73^1. - (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării."21. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 74. - Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării."22. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 75. - Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării."23. La articolul 79, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor este: a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinţă; b) în perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referinţă, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia."24. La articolul 79, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Subvenţiile prevăzute la art. 78 se acordă angajatorilor, inclusiv societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local sau judeţean, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis. (4) Prevederile alin. (3) referitoare la respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis nu se aplică în situaţia în care subvenţiile prevăzute la art. 78 din lege se acordă autorităţilor administraţiei publice locale."25. La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plată contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent: a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal; c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior."26. La articolul 83 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. e) şi f) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e) şi art. 99 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 188/1999, republicată."27. La articolul 85, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 85. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plată contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. (2) De facilităţile prevăzute la alin. (1), cu excepţia scutirii de la plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorată de angajator pentru persoanele respective, beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani........................................................................ (5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj."28. La articolul 85, alineatul (3) se abrogă.29. La articolul 86^2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Creditele în condiţii avantajoase şi fondurile nerambursabile se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis."30. Articolul 94 se abrogă.31. La articolul 95 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, în sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, prevăzute în prezenta lege, se vor acorda în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. (3) Acordarea facilităţilor de natura ajutorului de stat sau ajutorului de minimis, prevăzute de prezenta lege, se face în baza schemelor de ajutor de stat ori schemelor de ajutor de minimis, elaborate cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă."32. La articolul 99, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) stabileşte indicatorii de performanţă managerială şi nivelul acestora, în baza cărora se încheie, anual, contractul de performanţă managerială cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;".33. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 101. - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse rapoarte trimestriale şi anuale privind executarea bugetului asigurărilor pentru şomaj şi realizarea indicatorilor de performanţă managerială stabiliţi prin contractul anual de performanţă managerială."34. La articolul 113, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) neeliberarea de către angajator, persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, a documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj."35. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 114. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 113 se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. a), b), f), h) şi j), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; b) cele prevăzute la lit. c), e), g) şi i), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), această posibilitate fiind expres menţionată în procesul-verbal."36. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 127. - (1) Indemnizaţia de şomaj se reactualizează ori de câte ori se modifică salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. (2) Drepturile stabilite prin prezenta lege, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), art. 72-75 şi art. 80 se reactualizează ori de câte ori se modifică valoarea indicatorului social de referinţă. (3) Valoarea indicatorului social de referinţă se modifică prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior."  +  Articolul II (1) Persoanele ale căror drepturi au fost stabilite înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de drepturile prevăzute de lege, pe durata şi în condiţiile stabilite iniţial. (2) De condiţiile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele cărora le-au fost suspendate drepturile înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care au fost repuse în plată după această dată.  +  Articolul IIIArticolul 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Angajatorul care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IVLegea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi autorizaţi pentru a încadra în muncă ucenici şi angajatorii care nu au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente activităţi de formare profesională."2. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă, conform prezentei legi, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare persoană: a) o sumă egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; b) o sumă egală cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului, fără a putea depăşi 20% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul 20 se abrogă.  +  Articolul V (1) Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse va supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, modificarea în mod corespunzător a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Până la data prevăzută la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse va supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, modificarea în mod corespunzător a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007. (3) Până la data prevăzută la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse va supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, modificarea în mod corespunzător a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 8 octombrie 2008.Nr. 126._________