ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 8 octombrie 2008pentru modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 octombrie 2008    Având în vedere prevederile convenţiilor internaţionale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de România, în domeniul asigurării premiselor dialogului social şi drepturilor de asociere sindicală,luând în considerare efectele reglementărilor actuale din cuprinsul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, asupra exercitării funcţiei publice în privinţa persoanelor direct vizate în aplicare, precum şi solicitările repetate ale asociaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici în vederea modificării acestor reglementări,în scopul asigurării unui real echilibru între aspectele sociale ce au necesitat reglementarea restrângerii dreptului de asociere a unora dintre categoriile de funcţionari publici de conducere, aşa cum au fost acestea identificate la momentul elaborării normei juridice, şi efectele obţinute în aplicare,în contextul legislaţiei celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi în scopul respectării priorităţilor stabilite la nivel comunitar în domeniul întăririi rolului partenerilor sociali în cadrul procesului de creştere a calităţii actului de guvernare,având în vedere adresa Organizaţiei Internaţionale a Muncii transmisă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în data de 19 decembrie 2006 şi transpusă în anul 2007 în Recomandarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 092007ROM087 privitoare la modalitatea de reglementare a drepturilor sindicale ale funcţionarilor publici din România, în sensul neîngrădirii, în principiu, a accesului la funcţii de conducere în organizaţii sindicale, ceea ce implică necesitatea armonizării reglementărilor actuale din România, membră fondatoare a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, cu practica în domeniu la nivel european,având în vedere adresele nr. 2.554 din 22 octombrie 2007 şi, respectiv, nr. 119 din 22 ianuarie 2008 ale Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa, precum şi Adresa nr. 2 din 8 ianuarie 2008 a Sindicatului "Forum" din administraţia publică, afiliat la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Publică, prin care se semnalează faptul că "Aplicarea textului legal (actual, s.n.) afectează în mod grav libertatea sindicală a unei categorii însemnate de funcţionari, şi anume a celor de conducere";dat fiind faptul că neadoptarea de măsuri imediate prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, în vederea instituirii unui nou cadru legislativ care să asigure protecţia adecvată atât a drepturilor conferite prin regimul funcţiei publice, cât şi a dreptului de libertate sindicală, cu excepţiile impuse în mod obiectiv şi rezonabil de natura funcţiei şi a nivelului atribuţiilor specifice diverselor categorii de funcţii publice, determină consecinţe negative deosebite în substanţa drepturilor sus-menţionate şi constituie premise de tensiune socială,întrucât aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În situaţia în care înalţii funcţionari publici sau funcţionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt aleşi în organele de conducere a organizaţiilor sindicale, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcţii. În cazul în care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală."2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Funcţionarii publici, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (3), pot deţine simultan funcţia publică şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese care le este aplicabil."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Jozsef BirtalanMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuBucureşti, 8 octombrie 2008.Nr. 125.---------