HOTĂRÎRE Nr. 735 din 28 august 1996privind aprobarea Regulamentului de acordare a granturilor pentru cercetare ştiinţifică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 3 septembrie 1996    În temeiul prevederilor art. 26 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de acordare a granturilor pentru cercetare ştiinţifică, elaborat de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Academia Română, Ministerul Învăţământului şi Ministerul Finanţelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministrul cercetării şi tehnologiei,Florin Tanasescu,secretar de statp. Ministrul învăţământului,Ecaterina Andronescu,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 REGULAMENTde acordare a granturilor pentru cercetare ştiinţifică  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Grantul este o formă specifică de finanţare, pe baze competitive, a temelor de cercetare ştiinţifică de interes naţional, cu un pronunţat caracter de originalitate. (2) Finanţarea prin granturi se utilizează în scopul de promovare a descoperirilor ştiinţifice, de formare şi de dezvoltare a carierelor ştiinţifice şi de stimulare a integrării cercetării româneşti în circuitele ştiinţifice internaţionale.  +  Articolul 2Acordarea de granturi pentru temele de cercetare are loc anual, prin evaluare şi finanţare în sistem competitiv, pe baza prezentului regulament.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Academia Română şi Ministerul Învăţământului vor stabili, fiecare în parte, în cadrul alocaţiilor bugetare aprobate pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, sumele destinate finanţării temelor de cercetare în sistem competitiv, sub forma de granturi. (2) În înţelesul prezentului regulament, prin ordonatorii principali de credite cu rol de coordonare în domeniul cercetării-dezvoltării se înţelege: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Academia Română şi Ministerul Învăţământului, denumite în continuare organisme centrale cu rol de coordonare în domeniul cercetării-dezvoltării. (3) Comisia pentru granturi a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, aprobată prin ordin al ministrului, Consiliul pentru granturi al Academiei Române şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare (consiliu consultativ) vor fi denumite în continuare organisme pentru granturi. (4) Sistemul competitiv este deschis tuturor categoriilor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996. (5) Organismele centrale cu rol de coordonare în domeniul cercetării-dezvoltării vor stabili, fiecare în parte, la propunerea organismelor corespunzătoare pentru granturi, nivelul sumelor ce se vor aloca sub forma de granturi, care se vor repartiza pentru următoarele destinaţii generale: a) teme de cercetare în domenii de virf; b) proiecte majore de cercetare; c) teme de cercetare propuse de ţinerii cercetători sau care pot conduce la obţinerea de titluri ştiinţifice (doctorat, postdoctorat) ori de brevete; d) teme de cercetare incluse în proiecte de cercetare internaţionale; e) teme de cercetare care conduc la creşterea calităţii şi la dezvoltarea învăţământului superior. (6) Temele de cercetare pentru care se solicita granturi se propun la libera iniţiativă a solicitanţilor şi pot intra sub incidenţa tematica a programelor şi subprogramelor din cadrul Programului naţional de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 4 (1) Organismele centrale cu rol de coordonare în domeniul cercetării-dezvoltării vor stabili, fiecare în parte, la propunerea organismelor corespunzătoare pentru granturi, un program anual propriu pentru acordarea de granturi, care va fi mediatizat. (2) Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de evaluare a cererilor de granturi. (3) Calendarul acţiunilor desfăşurate în cadrul fiecărei sesiuni de evaluare va fi alcătuit şi mediatizat de către organismele pentru granturi.  +  Articolul 5 (1) Propunerile de teme de cercetare şi de acţiuni în sprijinul acestora, pentru care se solicita finanţare în regim de granturi, se fac la nivel de colectiv de cercetare sau individual. (2) Cererea pentru grant se face în numele solicitantului, care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996. (3) În cazul utilizării lucrărilor de cercetare elaborate pe bază de grant pentru obţinerea titlurilor ştiinţifice, solicitantul îşi va declara aceasta intenţie în momentul contractării şi va încheia contractul de grant prin intermediul unităţii la care a fost înscris pentru obţinerea titlului ştiinţific, în calitate de colaborator, în cazul în care nu este salariat al acestei unităţi. (4) Cercetatorii de origine etnică română din afară frontierelor României pot participa la competiţia de acordare de granturi în colective mixte care efectuează activităţi de cercetare ştiinţifică, pe baza unor acorduri de colaborare tehnico-ştiinţifică.  +  Articolul 6Evaluarea în sistem competitiv a cererilor pentru granturi, precum şi evaluarea şi avizarea lucrărilor se fac în conformitate cu criteriile generale de evaluare prevăzute la art. 9 şi cu procesul de evaluare prevăzut la art. 11 din prezentul regulament.  +  Articolul 7 (1) În vederea evaluării în sistem competitiv a cererilor de granturi, organismele pentru granturi organizează comisii de evaluare specializate în domeniile sau ariile tematice pentru care se solicita granturi. (2) În vederea evaluării, pe parcurs şi finale, a lucrărilor derulate în cadrul temelor de cercetare pentru care s-au acordat granturi, organismele pentru granturi organizează comisii de avizare, care pot avea aceeaşi componenta cu comisiile de evaluare a cererilor de granturi. (3) Organismele pentru granturi planifica etapele procesului de evaluare a cererilor de granturi şi asigura derularea acestora, conform prevederilor art. 11 din prezentul regulament. (4) La nivelul ordonatorilor principali de credite cu rol de coordonare în domeniul cercetării-dezvoltării, în cadrul numărului mediu de personal aprobat, pot funcţiona compartimente pentru granturi (în cazul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei aceasta funcţie va fi îndeplinită de secretariatul permanent al Comisiei pentru granturi, iar în cazul Ministerului Învăţământului şi Academiei Române, aceasta funcţie va fi îndeplinită de secretariatele permanente ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare şi, respectiv, Consiliul pentru granturi al Academiei Române), care au următoarele atribuţii: a) difuzarea formularelor de cerere de grant, primirea propunerilor de teme de cercetare pentru care se solicita granturi şi transmiterea lor către comisiile de evaluare organizate de organismele pentru granturi; b) sprijinirea activităţii organismelor pentru granturi şi a comisiilor de evaluare a cererilor de granturi; c) asigurarea evidentei acordării granturilor; d) sprijinirea activităţii comisiilor de avizare.  +  Articolul 8 (1) Prin granturile competitive de cercetare pot fi acoperite cheltuielile necesare realizării temelor de cercetare propuse: salarii, cheltuieli pentru procurarea unor materiale şi obiecte de inventar necesare realizării temei, cheltuieli indirecte, amortismente pentru mijloace fixe proprii utilizate de către agenţii economici, cheltuieli de informare-documentare, cheltuieli pentru organizarea în ţara sau în străinătate a unor acţiuni, în vederea realizării temei de cercetare sau valorificării rezultatelor. (2) De asemenea, prin granturile de cercetare ştiinţifică se pot efectua cheltuieli pentru procurarea unor echipamente, aparatura de laborator, tehnica de calcul, pachete de programe necesare. Contravaloarea acestor dotări care pot fi acoperite din granturile de cercetare ştiinţifică nu poate depăşi 50% din valoarea totală a grantului. Agenţii economici nu calculează amortizarea pentru mijloacele fixe procurate din granturi de cercetare. (3) La valoarea cheltuielilor necesare realizării temei de cercetare se poate accepta o cota de profit de cel mult 5% pentru agenţii economici cu profil de cercetare care au obţinut grantul respectiv sau o cota de venit net de până la 5% pentru instituţiile publice de cercetare care, potrivit dispoziţiilor legale, pot retine şi utiliza venitul net respectiv. (4) Echipamentele şi aparatura de laborator, tehnica de calcul, pachetele de programe, precum şi materialele rămase neconsumate la finalizarea lucrărilor de cercetare au următorul regim: a) rămân ca bunuri proprietate publică în administrarea unităţii de cercetare-dezvoltare cu care s-a încheiat contractul de grant, dacă aceasta este din sectorul public, sau în acord cu prevederile contractului, în condiţiile legii; b) vor fi predate organismului central finanţator, urmînd a fi trecute ca bunuri proprietate publică în administrarea unei unităţi de cercetare-dezvoltare din subordinea acestuia, cu activitate în domeniul de cercetare specific temei finalizate, dacă contractul de grant s-a încheiat cu o instituţie din sectorul privat sau cu o persoană fizica. (5) Prin granturile de cercetare se poate finanta integral sau parţial contravaloarea temelor de cercetare propuse, conform recomandarii comisiilor de evaluare a cererilor de grant.  +  Capitolul 2 Criterii generale de evaluare a cererilor de granturi pentru teme de cercetare  +  Articolul 9 (1) Criteriile generale de evaluare şi selectare a cererilor de granturi pentru temele şi programele de cercetare prevăzute la art. 3 alin. (5) din prezentul regulament sunt următoarele: a) credibilitatea solicitanţilor/solicitantului: credibilitate în plan ştiinţific (prestigiul ştiinţific, valoarea şi experienta profesională), credibilitate în plan tehnic (accesul la dotări tehnice necesare realizării temei de cercetare propuse), rezultatele preliminare obţinute în domeniul temei; b) claritatea obiectivelor de cercetare urmărite prin realizarea temei respective; c) originalitatea propunerii în comparatie cu programele de cercetare-dezvoltare şi tendintele în curs pe plan intern şi internaţional: abordarea unor direcţii de avangarda, deschiderea unor noi orizonturi de cunoaştere; d) impactul previzibil în lumea ştiinţifică şi tehnologică: posibilităţi de integrare în circuite ştiinţifice existente (interne şi internaţionale) sau de formare a unor grupuri, centre sau reţele de cercetare noi, interesate în aria tematica abordata; e) calitatea ştiinţifică a propunerii: complexitatea şi originalitatea soluţiilor preconizate, gradul de inovare; f) calitatea managerială a propunerii: corelarea obiectivelor cu resursele existente şi/sau solicitate, organizarea lucrărilor, delimitarea şi planificarea etapelor; g) perspective potenţiale de difuzare şi valorificare a rezultatelor; h) acordarea anterioară de granturi (în ţara sau străinătate) şi rezultatele obţinute în cadrul acestora; i) posibilităţile de sustinere financiară din surse multiple (inclusiv surse externe, utilizatori potenţiali direct interesaţi etc.). (2) Ierarhizarea şi ponderea diferitelor criterii intră în atribuţiile fiecărui organism pentru granturi, în funcţie de specificul propunerii.  +  Capitolul 3 Comisiile de evaluare a cererilor de granturi şi de avizare a lucrărilor derulate în cadrul temelor de cercetare pentru care s-au acordat granturi  +  Articolul 10 (1) Comisiile de evaluare a cererilor de granturi şi cele de avizare a lucrărilor pentru care s-au acordat granturi sunt formate din specialişti de valoare din domeniile ştiinţifice şi tehnologice în care îşi desfăşoară activitatea. (2) Fiecare organism pentru granturi va organiza comisii de evaluare şi de avizare în domeniile sau ariile tematice pentru care s-au formulat cereri de grant. (3) Componenta comisiilor de evaluare şi de avizare va fi aprobată de conducerea organismului central cu rol de coordonare în domeniul cercetării-dezvoltării, corespunzător. (4) Pentru acelaşi domeniu sau arie tematica, comisia de evaluare a cererilor de granturi şi comisia de avizare a lucrărilor pentru care s-au acordat granturi pot avea aceeaşi componenta, asigurind continuitatea în urmărirea lucrărilor respective. (5) Componenta comisiilor de evaluare şi de avizare va fi stabilită pe baza listelor de membri ai organismelor pentru granturi, a listelor de experţi pe domenii, de care dispun organismele pentru granturi, precum şi pe baza altor propuneri de specialişti din ţara şi străinătate, făcute de organismele centrale cu rol de coordonare în domeniul cercetării-dezvoltării. (6) În cazul în care comisiile de evaluare primesc cereri de granturi din partea unor membri, modalitatea de discutare a acestora se va stabili în funcţie de reglementările fiecărui organism pentru granturi privind situaţiile de conflict de interese. (7) Remunerarea membrilor comisiilor de evaluare şi de avizare pentru activitatea depusa se va face ca şi pentru cei în calitate de colaboratori, în condiţiile prevăzute pentru funcţionarea Colegiului consultativ, conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996.  +  Capitolul 4 Procesul de evaluare şi de selecţie a cererilor de granturi  +  Articolul 11 (1) Calendarul acţiunilor desfăşurate în cadrul fiecărei sesiuni de evaluare a cererilor de granturi cuprinde următoarele etape:(i) primirea de către secretariatele comisiilor de evaluare a cererilor de grant, completate conform formularelor agreate de organismele centrale finanţatoare;(îi) evaluarea şi selecţia propunerilor de către comisiile de evaluare, conform procedurilor menţionate la alin. (2);(iii) definitivarea deciziei asupra rezultatelor competitiei, la nivelul organismelor pentru granturi;(iv) avizarea rezultatelor competitiei şi aprobarea deschiderii finanţării de către conducerea organismelor centrale cu rol de coordonare în domeniul cercetării-dezvoltării sau de către persoanele delegate de conducerea organismelor cu rol de coordonare în domeniul cercetării-dezvoltării;(v) publicarea rezultatelor şi comunicarea acestora către solicitanţii de granturi. (2) În procesul de evaluare şi de selecţie a cererilor de granturi, comisiile de evaluare aplica următoarele proceduri:(i) stabilirea, în funcţie de nivelul fondurilor existente, a limitei maxime a valorii unui grant;(îi) stabilirea modului de analiza şi a grilei de apreciere a cererilor de grant pe baza criteriilor generale de evaluare (calificative, note etc.);(iii) stabilirea structurii fisei de evaluare pe care o completează experţii evaluatori;(iv) organismele pentru granturi se vor informa reciproc asupra cererilor de granturi primite;(v) evaluarea şi aprecierea fiecărei cereri de grant de către cel puţin doi experţi din cadrul comisiilor respective, care utilizează fise de evaluare proprii şi recomanda finanţarea integrală sau parţială şi sub semnatura;(vi) discutarea cererilor în plenul comisiilor de evaluare: soluţionarea decalajelor de apreciere şi a recomandărilor diferite de finanţare, pentru aceeaşi cerere;(vii) elaborarea listei ordonate a cererilor selectate şi a celor respinse, în funcţie de punctajul obţinut la evaluare;(viii) elaborarea raportului final de evaluare de către preşedintele comisiei de evaluare;(ix) înaintarea listei cererilor selectate şi a celor respinse şi a raportului final de evaluare către organismul pentru granturi care a organizat comisia de evaluare respectiva. (3) Organismele pentru granturi vor analiza listele separate de cereri admise şi respinse, provenite de la comisiile de evaluare, şi vor definitivă o lista unica a cererilor admise pe domenii, cu recomandarea de finanţare integrală sau parţială, care va fi înaintată spre avizare conducerii organismelor centrale cu rol de coordonare în domeniul cercetării-dezvoltării. (4) Compartimentele specializate pentru granturi din cadrul organismelor centrale (pentru Ministerul Cercetării şi Tehnologiei - Comisia pentru granturi, iar pentru Ministerul Învăţământului şi Academia Română - Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare, respectiv Consiliul pentru granturi al Academiei Române) vor asigura: a) publicarea listei granturilor acordate; b) comunicarea, în scris, către solicitanţi a rezultatelor obţinute în urma evaluărilor, inclusiv a aprecierilor experţilor evaluatori. (5) Contractarea lucrărilor selectate se va face pe baza listei cererilor admise, în limita fondurilor disponibile pentru granturi, de către compartimentele specializate din cadrul organismelor centrale cu rol de coordonare în domeniul cercetării-dezvoltării.  +  Capitolul 5 Evaluarea şi avizarea lucrărilor efectuate pe parcursul temelor de cercetare pentru care s-au acordat granturi  +  Articolul 12 (1) Evaluarea şi avizarea lucrărilor efectuate şi a rezultatelor obţinute pe parcursul desfăşurării temelor de cercetare pentru care s-au acordat granturi se efectuează de către comisiile de avizare alcătuite în acest scop, la termene liber-convenite de acestea, dar de cel puţin două ori pe an. (2) Procesul-verbal încheiat la fiecare întrunire a comisiei de avizare se va depune la dosarul grantului. (3) Conform cu structura pe etape prevăzută în cadrul temelor de cercetare, comisiile de avizare vor evalua: a) stadiul atins în derularea temei de cercetare, în raport cu obiectivele prevăzute iniţial; b) valoarea şi nivelul ştiinţific al rezultatelor obţinute până la stadiul respectiv; c) măsura în care rezultatele au fost difuzate (articole, cărţi, comunicări la simpozioane); d) modul de utilizare a fondurilor până la stadiul respectiv. (4) În urma evaluării etapelor intermediare de realizare a temei de cercetare, comisiile de avizare pot propune ordonatorului principal de credite: a) continuarea finanţării în condiţiile prevăzute iniţial; b) modificarea (creşterea sau reducerea) cuantumului sau frecvenţei transelor de finanţare; c) sistarea finanţării în situaţiile în care lucrările de cercetare ştiinţifică nu mai pot continua din motive întemeiate, constatate de instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezentul regulament; d) sistarea finanţării şi restituirea sumelor primite, precum şi suportarea, potrivit legii, a prejudiciilor aduse, în cazul nerespectării obligaţiilor din contractul de grant. (5) La finalizarea grantului, realizatorul va depune un raport general asupra derulării temei de cercetare, care va cuprinde: a) contribuţia ştiinţifică şi rezultatele obţinute (inclusiv documentaţia elaborata); b) nivelul şi aria de impact al rezultatelor (comparata cu abordari similare pe plan intern şi extern, principalele modalităţi de difuzare, impactul în lumea ştiinţifică şi impactul economic previzibil); c) perspectivele de extindere şi continuare a cercetărilor; d) precizarea modului de utilizare a fondurilor. (6) În cazul acţiunilor susţinute prin granturi, raportul general depus la finalizarea acestora va prezenta: a) modul de derulare a acţiunii; b) estimarea efectelor ulterioare derulării acţiunii; c) precizarea modului de utilizare a fondurilor. (7) La etapa finala a grantului, comisiile de avizare vor examina raportul general şi vor evalua, în mod special, rezultatele efectiv obţinute, comparativ cu prevederile iniţiale (inclusiv obţinerea titlului de doctor, obţinerea de brevete etc.). (8) Propunerile comisiilor de avizare, făcute către organismul central coordonator, la nivelul etapelor intermediare sau finale, devin operante prin clauze specifice prevăzute prin contractul de grant.CAP.6Finanţarea lucrărilor efectuate pe parcursul temelor de cercetare pentru care s-au acordat granturi  +  Articolul 13 (1) Prin prevederile contractuale se vor stabili: a) modalitatea de finanţare a grantului; b) procedurile de punere în aplicare a recomandărilor comisiilor de avizare, conform art. 12 alin. (4) din prezentul regulament. (2) În cazul Ministerului Învăţământului, vor fi elaborate contracte-cadru cu instituţiile în care se desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată prin granturi, cu anexe cuprinzând granturile acordate. (3) În scopul asigurării continuităţii finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare se pot acorda sume în avans de până la 30% din valoarea trimestriala a contractelor de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 14Pentru anul 1996, ordonatorii principali de credite vor vira creditele bugetare aprobate, aferente granturilor de cercetare ştiinţifică, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" la titlul "Transferuri".-------------------------