HOTĂRÎRE Nr. 732 din 26 august 1996privind unele măsuri de comercializare a produselor agroalimentare în pieţe, tîrguri şi oboare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 30 august 1996    În baza prevederilor art. 101 din Constituţia României şi ale art. 44 lit. s) din Legea nr. 69/1991, republicată, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Activitatea de comercializare a produselor agroalimentare în pieţe, tîrguri şi oboare se va efectua cu respectarea stricta a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a pieţelor, elaborat de consiliile locale, în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 19/1995 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor, tirgurilor şi oboarelor.  +  Articolul 2Administraţia pieţelor nu va admite accesul în piaţa, pentru exercitarea activităţii de comercializare a produselor agroalimentare, al persoanelor care nu fac dovada calităţii de producător/comerciant.  +  Articolul 3Comercializarea în pieţe, tîrguri şi oboare a produselor agroalimentare pentru care nu exista acte doveditoare legale de provenienţă sau de origine a mărfii (certificat de producător, chitanţa, factura sau aviz de însoţire a mărfurilor etc.) este interzisă.  +  Articolul 4 (1) Certificatul de producător se eliberează de către primar, pe baza avizului organelor fiscale teritoriale. (2) Eliberarea certificatului de producător se va face în baza verificării deţinerii folosinţei suprafeţelor de teren, pe baza registrului agricol, precum şi a existenţei produselor pentru care se solicita acesta.  +  Articolul 5Abaterile de la normele prevăzute în prezenta hotărâre constituie contravenţii, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează, după caz, potrivit prevederilor Legii nr. 12/1990, republicată şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992, precum şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994.  +  Articolul 6Contravenţiile se constata de către organele Ministerului Finanţelor, Ministerului Comerţului, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, împuternicite în acest scop, precum şi de către corpurile de control comercial ale autorităţilor administraţiei publice locale, Garda financiară şi organele de poliţie.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Alexandru Lapusan,secretar de statMinistru de interne,Doru Ioan TaracilaSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca-----------------