ORDIN nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008privind transferul cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi din Ministerul Justiţiei în sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008    Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. (b), ale art. 28 alin. (1) lit. (g) şi alin. (2) lit. d), precum şi ale art. 29 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi din Ministerul Justiţiei pot fi transferaţi la cerere în sistemul administraţiei penitenciare în conformitate cu prevederile art. 2 lit. i) şi ale art. 4 lit. p) din Competenţele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.790/C/2004. (2) Transferul se face pe funcţii vacante de acelaşi fel, respectiv de conducere sau de execuţie, prevăzute cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior celui avut. (3) În cazul în care coeficientul de ierarhizare al persoanei care solicită transferul este mai mic decât coeficientul de ierarhizare minim prevăzut în nomenclatorul funcţiilor din sistemul administraţiei penitenciare pentru funcţia vizată, cel în cauză beneficiază de acesta din urmă. (4) Personalul prevăzut la alin. (1) se poate transfera în sistemul administraţiei penitenciare numai pe funcţii din categoria/corpul din care face parte în cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului.  +  Articolul 2Funcţiile de execuţie şi de conducere vacante, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 alin. (5) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, se ocupă prin transferul cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi din Ministerul Justiţiei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele criterii: a) să aibă o vechime de cel puţin 3 ani ca militar activ sau funcţionar public cu statut special în alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi în Ministerul Justiţiei; b) pentru funcţiile de conducere, să aibă o vechime de cel puţin 3 ani într-o funcţie echivalentă celei pentru care solicită transferul; c) la data solicitării transferului să fie încadrat într-o funcţie echivalentă cu cea pentru care solicită transferul; d) să fi fost apreciat în ultimii 2 ani de activitate cu cel puţin calificativul "foarte bun" şi să nu fi fost sancţionat pentru săvârşirea de abateri disciplinare în aceeaşi perioadă; e) să nu fie cercetat, judecat ori arestat preventiv pentru săvârşirea de infracţiuni.  +  Articolul 3 (1) După depunerea cererii de transfer pe o funcţie vacantă la una dintre unităţile sistemului administraţiei penitenciare, compartimentul de resurse umane din unitatea respectivă verifică îndeplinirea criteriilor stabilite la art. 2. Verificarea îndeplinirii criteriilor se face prin solicitarea scrisă de confirmare a îndeplinirii criteriilor adresată instituţiei unde este încadrat solicitantul transferului. (2) În cazul îndeplinirii criteriilor şi acordării avizului de principiu al directorului unităţii unde a fost solicitat transferul, personalul prevăzut la art. 1 va obţine avizele şi aprobările necesare transferului de la instituţia unde este încadrat, potrivit reglementărilor proprii. (3) În cazul în care pentru funcţia vizată pentru transfer există mai multe solicitări pentru care sunt îndeplinite criteriile stabilite la art. 2, aceasta va fi ocupată prin concurs, din sursă externă.  +  Articolul 4 (1) Cu data transferării, cadrele militare active sunt trecute în rezervă şi li se echivalează gradele militare cu grade profesionale, după cum urmează:A. Ofiţeri: a) sublocotenent - subinspector de penitenciare; b) locotenent - inspector de penitenciare; c) căpitan - inspector principal de penitenciare; d) maior - subcomisar de penitenciare; e) locotenent-colonel - comisar de penitenciare; f) colonel - comisar şef de penitenciare; g) general de brigadă - chestor de penitenciare.B. Agenţi: a) maistru militar cls. a IV-a şi sergent major - agent de penitenciare; b) maistru militar cls. a III-a şi plutonier - agent principal de penitenciare; c) maistru militar cls. a II-a şi plutonier major - agent şef adjunct de penitenciare; d) maistru militar cls. I şi plutonier adjutant - agent şef de penitenciare; e) maistru militar principal şi plutonier adjutant şef - agent şef principal. (2) Cu data transferării, funcţionarilor publici cu statut special li se menţin gradele profesionale avute, urmând să fie numiţi în funcţie potrivit competenţelor.  +  Articolul 5Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile cuprinse în Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Gabriel Tănăsescu,secretar de statBucureşti, 5 septembrie 2008.Nr. 2.330/C.------------