ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 24 septembrie 2008cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008  Având în vedere:- analiza rezultatelor execuţiei bugetare derulate pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2008;- concluziile analizei gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2008 ordonatorilor principali de credite, care relevă necesitatea suplimentării prevederilor bugetare la unii ordonatori principali de credite, precum şi a redistribuirii unor economii de la anumite naturi de cheltuieli la altele, în cadrul bugetului aceluiaşi ordonator principal de credite;- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii instituţiilor publice, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni şi programe urgente,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora până la finele anului;- întârzieri în derularea unor activităţi şi programe ale unor ordonatori principali de credite, ca urmare a insuficienţei surselor de finanţare;- insuficienţa fondurilor necesare pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute care pot apărea pe parcursul anului bugetar,având în vedere că toate aceste aspecte constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 şi 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2008, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetul de stat pe anul 2008 se majorează la venituri cu suma de 5.113,2 milioane lei, la cheltuieli cu suma de 5.975,8 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 862,6 milioane lei. (4) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*). (5) Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe, articole şi alineate de cheltuieli.__________ Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Capitolul II Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 3 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti se majorează cu 500,0 milioane lei, pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 4. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale se majorează cu suma de 700,0 milioane lei. Repartizarea acestei sume pe unităţi administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural se majorează cu suma de 175,0 milioane lei.  +  Capitolul III Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 4 (1) Anexa nr. 10 "Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008" la Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5. (2) Prevederile art. 10 se aplică şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Capitolul IV Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 5 (1) Se autorizează Ministerul Culturii şi Cultelor să finanţeze reabilitarea, finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale şi unităţilor de cultură de la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.02.18 "Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale şi pentru unităţile de cultură". (2) Ministerul Culturii şi Cultelor răspunde de modul de repartizare a fondurilor, potrivit anexei nr. 3/27/02c la prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Autorităţile administraţiei publice locale răspund de modul de utilizare a sumelor transferate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 6 (1) Se autorizează Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să încheie angajamente legale în anul 2008, cu termene de plată în anul 2009, pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări necesare organizării celui de-al III-lea Summit Mondial al Procurorilor Generali, care va avea loc la Bucureşti în anul 2009. (2) Limitele în care Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este autorizat să încheie astfel de angajamente se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7 (1) În anul 2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, poate încheia angajamente legale conform Hotărârii Guvernului nr. 1.165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii, în limita sumei de 438,02 milioane lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, în limita sumei de 417,45 milioane lei, şi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, în limita sumei de 63,53 milioane lei. (2) Angajamentele legale prevăzute la alin. (1) sunt destinate finanţării schemelor de ajutor de stat instituite prin actele normative, pentru care furnizor este Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 8Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 şi 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului la capitolul «Învăţământ» sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiţii, consolidări, reabilitări, achiziţii de imobile, reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace pentru transportul elevilor, edificarea şi construirea de campusuri şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte şi meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilităţilor de natura investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi şi material didactic, dotarea laboratoarelor şcolare, dotarea şcolilor cu echipament sportiv, dotarea unităţilor conexe, alte dotări specifice învăţământului, reforma educaţiei timpurii, precum şi granturi pentru educaţie, inclusiv pentru finanţarea lucrărilor de investiţii aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar prevăzute în anexa nr. 3/25/02a."2. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) În anul 2008 se acordă transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în sumă de 820,0 milioane lei, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat."  +  Articolul 9Termenul prevăzut la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2008.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 10După intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se repartizează şi creditele bugetare reţinute conform art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) imobilele şi dotarea spaţiilor de învăţământ din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;................................................................... e) creşe, grădiniţe, unităţi sanitare publice, unităţi de asistenţă medico-socială, unităţi de asistenţă socială, căminele şi cantinele pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;".2. La articolul 2 alineatul (2), după litera j) se introduc patru noi litere, literele k), l), m) şi n), cu următorul cuprins:"k) contractele de cercetare-dezvoltare încheiate pentru realizarea programelor/proiectelor/temelor de cercetare finanţate din fonduri publice, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare; l) dotarea cu mobilier expoziţional şi de prezentare, rafturi şi dulapuri pentru arhivă; m) sisteme de control al accesului, sisteme de avertizare şi protecţie la incendiu, sisteme de supraveghere video, sisteme de protecţie şi alarmare antiefracţie; n) bunurile necesare dotării şi funcţionării consulatelor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul 12Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 septembrie 2008.Nr. 112.  +  Anexa 1 BUGETUL DE STAT pe anul 2008 - Sinteză -
     
    - mii lei -
                       
    Capi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicatorProgram 2008InfluenţeProgram rectificat
    AB123=1+2
    000101         VENITURI - TOTAL  ----------------70.443.6685.113.20075.556.868
    0002           1. VENITURI CURENTE70.327.5005.093.20075.420.700
    0003           A. VENITURI FISCALE63.468.7674.805.00068.273.767
    0004           A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL19.493.9452.000.00021.493.945
    0005           A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE15.377.3452.000.00017.377.345
    0101           IMPOZIT PE PROFIT13.721.3002.000.00015.721.300
      01         Impozit pe profit de la agenţii economici12.889.3002.000.00014.889.300
      02         Impozit pe profit de la băncile comerciale832.000   832.000
    0201           ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE1.656.045   1.656.045
                LA PERSOANE JURIDICE      
      01         Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente751.325   751.325
      02         Impozitul pe profil obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protecţia consumatorului629   629
      03         Impozit pe dividende datorat de persoane juridice317.091   317.091
      04         Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine28.000   28.000
      05         Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică2.720   2.720
      06         Impozit pe venitul microîntreprinderilor556.000   556.000
      07         Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică care nu generează o persoană juridică280   280
    030001         A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE4.116.100   4.116.100
    0301           IMPOZIT PE VENIT17.482.527   17.482.527
      01         Impozit pe venituri din activităţi independente344.523   344.523
      02         Impozit pe venituri din salarii12.848.200   12.848.200
      03         Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor261.600   261.600
      04         Impozit pe venituri din dividende1.583.200   1.583.200
      05         Impozit pe venituri din dobânzi383.600   383.600
      06         Impozit pe venituri din pensii346.300   346.300
      07         Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din pensii şi din prime în bani şi/sau natură47.500   47.500
      09         Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare592.700   592.700
      10         Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare2.599   2.599
      11         Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală62.000   62.000
      12         Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente74.000   74.000
      13         Impozit pe venituri din activităţi agricole28.673   28.673
      14         Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial56.000   56.000
      15         Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară4.200   4.200
      16         Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil115.000   115.000
      18         Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal835.706   835.706
      19         Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor non-profit-53.774   -53.774
      50         Impozit pe venituri din alte surse46.000   46.000
      60         Regularizări-95.500   -95.500
    0401           COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-13.366.427   -13.366.427
      01         Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-13.366.427   -13.366.427
    0500           A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL500   500
    0501           ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE500   500
      50         Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital500   500
    060001         A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL60.720   60.720
    0601           IMPOZIT PE SALARII - TOTAL60.720   60.720
      01         Impozit pe salarii60.720   60.720
    1000           A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII42.790.2722.805.00045.595.272
    1001           TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ43.900.0003.130.00047.030.000
      01         Taxa pe valoarea adăugată încasată43.900.0003.130.00047.030.000
    1101           SUME DEFALCATE DIN TVA-15.570.658-1.375.000-16.945.658
      01         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad)-1.702.947   -1.702.947
      02         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad)-9.621.358-500.000-10.121.358
      05         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)-527.000-700.000-1.227.000
      06         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-2.909.399   -2.909.399
      07         Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural (se scad)-809.954-175.000-984.954
    1201           ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII91.400   91.400
      01         Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale53.900   53.900
      04         Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import37.500   37.500
    1401           ACCIZE13.201.2001.000.00014.201.200
    1601           TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI1.168.33050.0001.218.330
      01         Taxa pentru jocurile de noroc191.960   191.960
      03         Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare122.300   122.300
      04         Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale150.000   150.000
      06         Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc100.00050.000150.000
      07         Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional3.000   3.000
      08         Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la prima înmatriculare în România600.800   600.800
      50         Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi270   270
    170001         A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE1.123.830   1.123.830
    1701           VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE1.123.830   1.123.830
      01         Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol)991.060   991.060
      02         Taxe vamale legate de sectorul agricol112.350   112.350
      03         Contribuţii în sectorul zahărului20.420   20.420
    200001         B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI355.46080.000435.460
    2001           CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR220.00080.000300.000
      05         Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate220.00080.000300.000
    2101           CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR135.460   135.460
      01         Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi135.460   135.460
    2900           C. VENITURI NEFISCALE6.503.273208.2006.711.473
    3000           C1. VENITURI DIN PROPRIETATE5.340.100   5.340.100
    3001           VENITURI DIN PROPRIETATE5.220.100   5.220.100
      01         Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale120.000   120.000
      02         Încasări din cota reţinută, conform codului penal100   100
      03         Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi550.000   550.000
      05         Venituri din concesiuni şi închirieri2.750.000   2.750.000
      08         Venituri din dividende1.800.000   1.800.000
    3101           VENITURI DIN DOBÂNZI120.000   120.000
      03         Alte venituri din dobânzi120.000   120.000
    330001         C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII1.163.173208.2001.371.373
    3301           VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI208.9105.000213.910
      02         Taxe consulare131.000   131.000
      03         Venituri din taxe pentru prestaţii vamale230   230
      04         Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare80   80
      06         Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară3.600   3.600
      08         Venituri din prestări de servicii50.000   50.000
      09         Taxe şi alte venituri din protecţia mediului11.600   11.600
      23         Venituri din timbrul judiciar1.100   1.100
      25         Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat9.900   9.900
      26         Venituri din despăgubiri1.4005.0006.400
    3401           VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE21.000   21.000
      01         Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate21.000   21.000
    3501           AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI399.85086.000485.850
      01         Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale370.00080.000450.000
      02         Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe2.000   2.000
      03         Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii25.000   25.000
      04         Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen350   350
      05         Amenzi judiciare2.5006.0008.500
    3601           DIVERSE VENITURI431.13656.000487.136
      01         Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive35.000   35.000
      03         Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite500   500
      04         Venituri din producerea riscurilor asigurate100   100
      05         Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice1.000   1.000
      11         Venituri din ajutoare de stat recuperate1.00056.00057.000
      50         Alte venituri393.536   393.536
    3701           TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE102.27761.200163.477
      01         Donaţii şi sponsorizări102.27761.200163.477
    3900           II. VENITURI DIN CAPITAL112.00010.000122.000
    3901           VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI112.00010.000122.000
      01         Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice32.600   32.600
      02         Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare16.400   16.400
      03         Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului54.00010.00064.000
      06         Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare9.000   9.000
    400001         III. OPERAŢIUNI FINANCIARE4.16010.00014.160
    4001           ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE4.16010.00014.160
      04         Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară3.000   3.000
      05         Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii în turism30   30
      07         Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice3010.00010.030
      08         Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ1.100   1.100
    440001         IV. SUBVENŢII8   8
    4401           DONAŢII DIN STRĂINĂTATE8   8
      01         Donaţii din străinătate8   8
    5001           CHELTUIELI - BUGET DE STAT  --------------------------80.964.4895.975.79086.940.279
          01     CHELTUIELI CURENTE69.876.7616.613.67276.490.433
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL13.630.0052.090.90815.720.913
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII5.755.199193.6245.948.823
          30     TITLUL III DOBÂNZI3.048.145193.0043.241.149
          40     TITLUL IV SUBVENŢII5.547.785624.2006.171.985
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ728.297760.2201.488.517
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE12.610.195873.21313.483.408
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI13.791.164387.95314.179.117
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ13.237.5651.382.66514.620.230
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI1.528.406107.8851.636.291
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL8.458.009-253.0838.204.926
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE8.419.901-253.0838.166.818
          75     TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE38.108   38.108
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE2.629.719-384.7992.244.920
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI6.6471416.788
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE2.623.072-384.9402.238.132
    510001         Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE16.840.4941.056.05617.896.550
          01     CHELTUIELI CURENTE15.609.2131.453.57717.062.790
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2.254.701325.0192.579.720
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.930.134-60.8301.869.304
          30     TITLUL III DOBÂNZI1.935.625188.8002.124.425
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ728.297760.2201.488.517
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.941.997113.8922.055.889
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI6.581.51499.0476.680.561
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ196-21175
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI236.74927.450264.199
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL556.5342.479559.013
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE518.4262.479520.905
          75     TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE38.108   38.108
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE674.747-400.000274.747
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE674.747-400.000274.747
            01   Rambursări de credite externe674.747-400.000274.747
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite21.142   21.142
              06Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe653.605-400.000253.605
    5101           AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE8.102.118429.6918.531.809
          01     CHELTUIELI CURENTE7.582.238427.9328.010.170
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2.084.342322.7012.407.043
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII723.07354.966778.039
          30     TITLUL III DOBÂNZI13.799-1.20012.599
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE41.3825.14446.526
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI4.717.23246.6214.763.853
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI2.410-3002.110
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL498.7381.759500.497
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE498.7381.759500.497
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE21.142   21.142
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE21.142   21.142
    510101         Autorităţi executive şi legislative3.272.716329.6913.602.407
        01       Administraţia prezidenţială28.9245.75034.674
        02       Autorităţi legislative398.303   398.303
        03       Autorităţi executive2.550.655281.5782.832.233
        04       Alte organe ale autorităţilor publice294.83442.363337.197
      02         Servicii publice descentralizate357.368   357.368
      03         Contribuţia la bugetul UE4.439.000100.0004.539.000
      04         Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană33.034   33.034
    5301           CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE2.485.967-218.7302.267.237
          01     CHELTUIELI CURENTE2.466.389-219.4502.246.939
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL166.4312.318168.749
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.129.135-119.1961.009.939
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE63.544-4.35259.192
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.086.426-97.574988.852
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ196-21175
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.657-62520.032
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL19.57872020.298
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE19.57872020.298
    530101         Cercetare fundamentală (de bază)156.4972.318158.815
      02         Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale2.329.470-221.0482.108.422
    5401           ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE1.815.607941.1952.756.802
          01     CHELTUIELI CURENTE1.777.389941.1952.718.584
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL3.928   3.928
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII10.1262.60012.726
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ728.297760.2201.488.517
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE43.500   43.500
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI777.856150.000927.856
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI213.68228.375242.057
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL38.218   38.218
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE110   110
          75     TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE38.108   38.108
    540101         Programe de informare şi prezentare a imaginii României500   500
      02         Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului724.479760.2201.484.699
      03         Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului3.818   3.818
      04         Fondul Naţional de Preaderare760.356150.000910.356
      11         Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare17.000   17.000
      12         Fondul Naţional de Dezvoltare81.608   81.608
      50         Alte servicii publice generale227.84630.975258.821
    5501           TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI2.986.621-96.1002.890.521
          01     CHELTUIELI CURENTE2.333.016303.9002.636.916
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII67.80080068.600
          30     TITLUL III DOBÂNZI1.921.826190.0002.111.826
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE343.390113.100456.490
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE653.605-400.000253.605
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE653.605-400.000253.605
    5601           TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI1.450.181   1.450.181
          01     CHELTUIELI CURENTE1.450.181   1.450.181
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.450.181   1.450.181
    560102         Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat1.366.289   1.366.289
      05         Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de Intervenţie83.892   83.892
    600001         Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ14.829.4231.953.59516.783.018
          01     CHELTUIELI CURENTE12.302.6502.042.75614.345.406
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL9.411.2711.719.50511.130.776
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.802.68799.8651.902.552
          30     TITLUL III DOBÂNZI85.0844.70489.788
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE760.590210.037970.627
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI166.311-1.282165.029
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ60.8369.45270.288
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI15.87147516.346
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL2.097.784-97.0212.000.763
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE2.097.784-97.0212.000.763
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE428.9897.860436.849
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI300   300
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE428.6897.860436.549
            01   Rambursări de credite externe424.0037.860431.863
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite424.0037.860431.863
            02   Rambursări de credite interne4.686   4.686
              01Rambursări de credite interne garantate4.686   4.686
    6001           APĂRARE5.223.574-15.7545.207.820
          01     CHELTUIELI CURENTE3.889.50935.8583.925.367
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2.744.64826.9112.771.559
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII890.865-12.702878.163
          30     TITLUL III DOBÂNZI20.790-1.82618.964
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE87.07916.028103.107
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI88.838   88.838
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ57.0347.47264.506
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI255-25230
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.156.753-51.6121.105.141
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE1.156.753-51.6121.105.141
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE177.312   177.312
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE177.312   177.312
    600101         Administraţie centrală275.931-42.285233.646
      02         Apărare naţională4.600.18125.6054.625.786
      03         Ajutor militar extern285.289-12.307272.982
      25         Cercetare şi dezvoltare pentru apărare32.704-4632.658
      50         Alte cheltuieli în domeniul apărării29.46913.27942.748
    6101           ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ9.605.8491.969.34911.575.198
          01     CHELTUIELI CURENTE8.413.1412.006.89810.420.039
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL6.666.6231.692.5948.359.217
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII911.822112.5671.024.389
          30     TITLUL III DOBÂNZI64.2946.53070.824
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE673.511194.009867.520
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI77.473-1.28276.191
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ3.8021.9805.782
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI15.61650016.116
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL941.031-45.409895.622
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE941.031-45.409895.622
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE251.6777.860259.537
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI300   300
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE251.3777.860259.237
    610101         Administraţia centrală548.045146.283694.328
      03         Ordine publică3.730.737550.3784.281.115
        01       Poliţie2.039.493364.9562.404.449
        02       Jandarmerie906.08397.5461.003.629
        03       Pază şi supravegherea frontierei785.16187.876873.037
      04         Siguranţă naţională1.834.98529.5631.864.548
      05         Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor882.610217.6931.100.303
      06         Autorităţi judecătoreşti1.440.371699.5612.139.932
      07         Penitenciare600.605184.905785.510
      25         Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională200   200
      50         Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale568.296140.966709.262
    650001         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE29.313.9251.541.65830.855.583
          01     CHELTUIELI CURENTE24.575.4521.705.44826.280.900
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL1.105.57723.8651.129.442
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.451.640147.0441.598.684
          30     TITLUL III DOBÂNZI104.575   104.575
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE7.401.36895.6057.496.973
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI173.023-24.260148.763
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ13.176.5331.373.23414.549.767
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI1.162.73689.9601.252.696
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL4.529.205-171.1314.358.074
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE4.529.205-171.1314.358.074
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE209.2687.341216.609
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI347141488
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE208.9217.200216.121
            01   Rambursări de credite externe208.9217.200216.121
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite208.9217.200216.121
    6501           ÎNVĂŢĂMÂNT9.514.100-254.6059.259.495
          01     CHELTUIELI CURENTE5.295.383-120.5155.174.868
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL667.81615.128682.944
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII580.012115.771695.783
          30     TITLUL III DOBÂNZI55.928   55.928
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE3.036.948-210.5522.826.396
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI37.191-25.16212.029
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ378.168-11.700366.468
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI539.320-4.000535.320
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL4.178.164-138.0904.040.074
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE4.178.164-138.0904.040.074
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE40.5534.00044.553
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE40.5534.00044.553
    650101         Administraţie centrală23.13210.59533.727
      02         Servicii publice descentralizate1.494.29645.4361.539.732
      03         Învăţământ preşcolar şi primar3.6111333.744
        01       Învăţământ preşcolar3.6111333.744
      04         Învăţământ secundar1.555.255416.2431.971.498
        01       Învăţământ secundar inferior469.463128.906598.369
        02       Învăţământ secundar superior982.935259.0941.242.029
        03       Învăţământ profesional102.85728.243131.100
      05         Învăţământ postliceal44.9398.76953.708
      06         Învăţământ superior4.927.186-1.019.6403.907.546
        01       Învăţământ universitar4.326.302-790.7163.535.586
        02       Învăţământ postuniversitar600.884-228.924371.960
      07         Învăţământ nedefinibil prin nivel119.887-71.53448.353
        01       Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare5.978-3555.623
        02       Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice113.909-71.17942.730
      11         Servicii auxiliare pentru educaţie814.794194.2031.008.997
        04       Cămine şi cantine pentru studenţi192.728-19.273173.455
        30       Alte servicii auxiliare622.066213.476835.542
      25         Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ75-174
      50         Alte cheltuieli în domeniul învăţământului530.925161.191692.116
    6601           SĂNĂTATE2.496.8422.8302.499.672
          01     CHELTUIELI CURENTE2.177.7101.5132.179.223
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL282.203301282.504
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII345.130-93.838251.292
          30     TITLUL III DOBÂNZI36.132   36.132
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.507.56493.5501.601.114
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI6.5741.5008.074
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ107   107
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL158.0101.216159.226
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE158.0101.216159.226
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE161.122101161.223
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI   101101
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE161.122   161.122
    660101         Administraţia centrală26.013   26.013
      02         Servicii publice descentralizate243.920   243.920
      04         Servicii medicale în ambulator9.6781009.778
        05       Asistentă medicală în centre medicale multifuncţionale9.6781009.778
      06         Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi56.0223.57259.594
        01       Spitale generale56.0223.57259.594
      08         Servicii de sănătate publică133.255   133.255
      09         Hematologie şi securitate transfuzională129.559   129.559
      10         Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate6.7521206.872
      50         Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii1.891.643-9621.890.681
        50       Alte instituţii şi acţiuni sanitare1.891.643-9621.890.681
    6701           CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE1.893.191186.9162.080.107
          01     CHELTUIELI CURENTE1.731.417210.2201.941.637
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL55.1422.89758.039
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII340.34784.484424.831
          30     TITLUL III DOBÂNZI6.101   6.101
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE653.61229.477683.089
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI74.831-59874.233
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ494   494
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI600.89093.960694.850
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL161.099-23.304137.795
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE161.099-23.304137.795
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE675   675
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE675   675
    670101         Administraţie centrală42.94227843.220
      02         Servicii publice descentralizate33.300   33.300
      03         Servicii culturale326.46915.365341.834
        01       Biblioteci publice naţionale14.200   14.200
        03       Muzee86.9208.43295.352
        04       Instituţii publice de spectacole şi concerte166.06314.491180.554
        11       Edituri2.386422.428
        12       Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice47.600-7.60040.000
        14       Centre culturale8.000   8.000
        16       Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale1.300   1.300
      05         Servicii recreative şi sportive337.48717.593355.080
        01       Sport320.12216.993337.115
        02       Tineret17.36560017.965
      06         Servicii religioase372.83289.260462.092
      50         Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei780.16164.420844.581
    6801           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ15.409.7921.606.51717.016.309
          01     CHELTUIELI CURENTE15.370.9421.614.23016.985.172
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL100.4165.539105.955
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII186.15140.627226.778
          30     TITLUL III DOBÂNZI6.414   6.414
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE2.203.244183.1302.386.374
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI54.427   54.427
          57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ12.797.7641.384.93414.182.698
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI22.526   22.526
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL31.932-10.95320.979
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE31.932-10.95320.979
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE6.9183.24010.158
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI34740387
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE6.5713.2009.771
    680101         Administraţie centrală102.962   102.962
      02         Servicii publice descentralizate105.6105.720111.330
      03         Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe7.840.1531.176.8699.017.022
      05         Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi1.464.352160.0001.624.352
        02       Asistenţă socială în caz de invaliditate1.464.352160.0001.624.352
      06         Asistenţă socială pentru familie şi copii4.186.870231.7414.418.611
      08         Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare161.35135.936197.287
      09         Ajutoare pentru urmaşi722   722
      15         Prevenirea excluderii sociale1.255.5991791.255.778
        01       Ajutor social1.143.790   1.143.790
        03       Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat1.4251391.564
        04       Servicii sociale33.997   33.997
        50       Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale76.3874076.427
      25         Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale1.566   1.566
      50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale290.607-3.928286.679
    700001         Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE2.365.894117.3072.483.201
          01     CHELTUIELI CURENTE1.418.056104.8571.522.913
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL145.6267.683153.309
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII93.422   93.422
          30     TITLUL III DOBÂNZI179.464   179.464
          40     TITLUL IV SUBVENŢII12.786   12.786
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE471.84640.500512.346
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI514.86256.674571.536
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI50   50
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL692.17212.450704.622
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE692.17212.450704.622
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE255.666   255.666
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE255.666   255.666
            01   Rambursări de credite externe255.666   255.666
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite255.666   255.666
    7001           LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ1.891.31099.6241.990.934
          01     CHELTUIELI CURENTE1.005.10887.1741.092.282
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII12.296   12.296
          30     TITLUL III DOBÂNZI173.464   173.464
          40     TITLUL IV SUBVENŢII12.786   12.786
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE355.27830.500385.778
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI451.28456.674507.958
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL630.53612.450642.986
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE630.53612.450642.986
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE255.666   255.666
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE255.666   255.666
    700103         Locuinţe752.43763.256815.693
        01       Dezvoltarea sistemului de locuinţe752.43763.256815.693
      05         Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice534.68414.000548.684
        02       Amenajări hidrotehnice534.68414.000548.684
      50         Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale604.18922.368626.557
    7401           PROTECŢIA MEDIULUI474.58417.683492.267
          01     CHELTUIELI CURENTE412.94817.683430.631
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL145.6267.683153.309
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII81.126   81.126
          30     TITLUL III DOBÂNZI6.000   6.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE116.56810.000126.568
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI63.578   63.578
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI50   50
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL61.636   61.636
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE61.636   61.636
    740101         Administraţie centrală115.3007.263122.563
      03         Reducerea şi controlul poluării348.68410.420359.104
      25         Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului10.600   10.600
    800001         Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE17.614.7531.307.17418.921.927
          01     CHELTUIELI CURENTE15.971.3901.307.03417.278.424
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL712.83014.836727.666
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII477.3167.545484.861
          30     TITLUL III DOBÂNZI743.397-500742.897
          40     TITLUL IV SUBVENŢII5.534.999624.2006.159.199
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE2.034.394413.1792.447.573
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI6.355.454257.7746.613.228
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI113.000-10.000103.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL582.314140582.454
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE582.314140582.454
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE1.061.049   1.061.049
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI6.000   6.000
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE1.055.049   1.055.049
            01   Rambursări de credite externe1.055.049   1.055.049
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite1.055.049   1.055.049
    8001           ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ1.549.53324.4091.573.942
          01     CHELTUIELI CURENTE1.253.92024.2691.278.189
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL75.49314.83690.329
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII114.0386.860120.898
          30     TITLUL III DOBÂNZI4.341-5003.841
          40     TITLUL IV SUBVENŢII265.950-2.500263.450
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE226.398-6.821219.577
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI567.70012.394580.094
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL280.473140280.613
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE280.473140280.613
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE15.140   15.140
          80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI6.000   6.000
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE9.140   9.140
    800101         Acţiuni generale economice şi comerciale1.549.47724.4091.573.886
        01       Administraţie centrală360.51030.817391.327
        03       Meteorologie53.717   53.717
        05       Sistemul naţional antigrindină35.737-14.69721.040
        06       Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri10.705   10.705
        07       Susţinerea raportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale223.900-2.500221.400
        10       Programe de dezvoltare regională şi socială373.554-42.824330.730
        11       Rezerve de stat şi de mobilizare333.2913.500336.791
        12       Ajutoare de stat120.00070.000190.000
        30       Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale38.063-19.88718.176
      02         Acţiuni generale de muncă56   56
        04       Măsuri active pentru combaterea şomajului56   56
    8101           COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE931.819207.5201.139.339
          01     CHELTUIELI CURENTE931.819207.5201.139.339
          40     TITLUL IV SUBVENŢII338.940   338.940
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE257.161200.000457.161
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI335.7187.520343.238
    810102         Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi353.940   353.940
      04         Combustibil nuclear750   750
      05         Energie electrică287.500   287.500
      06         Energic termică257.161200.000457.161
      50         Alte cheltuieli privind combustibili şi energia32.4687.52039.988
    8201           INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII432.68715.363448.050
          01     CHELTUIELI CURENTE357.89915.363373.262
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII742   742
          30     TITLUL III DOBÂNZI38.396   38.396
          40     TITLUL IV SUBVENŢII193.6326.700200.332
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE31.490   31.490
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI93.6398.663102.302
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE74.788   74.788
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE74.788   74.788
    820101         Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali69.999   69.999
      02         Industria prelucrătoare65.36915.16380.532
      50         Alte cheltuieli în domeniul industriei297.319200297.519
    8301           AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE6.137.642764.6976.902.339
          01     CHELTUIELI CURENTE5.869.242764.6976.633.939
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL583.003   583.003
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII230.719   230.719
          30     TITLUL III DOBÂNZI29.010   29.010
          40     TITLUL IV SUBVENŢII3.091.567620.0003.711.567
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE747.448150.000897.448
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.088.8954.6971.093.592
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI98.600-10.00088.600
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL253.000   253.000
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE253.000   253.000
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE15.400   15.400
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE15.400   15.400
    830101         Administraţie centrală111.690-3.785107.905
      02         Servicii publice descentralizate820.105150.000970.105
      03         Agricultură3.394.790620.7874.015.577
        01       Amendare soluri acide şi alcaine14.500   14.500
        02       Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului499.14520.000519.145
        03       Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară37.321   37.321
        04       Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli2.573.709610.7873.184.496
        05       Reproducţia şi selecţia animalelor18.515   18.515
        30       Alte cheltuieli în domeniul agriculturii251.600-10.000241.600
      04         Silvicultură161.966-2.305159.661
      50         Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii1.649.091   1.649.091
    8401           TRANSPORTURI8.379.615293.5008.673.115
          01     CHELTUIELI CURENTE7.390.836293.5007.684.336
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL46.953   46.953
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII30.942   30.942
          30     TITLUL III DOBÂNZI659.840   659.840
          40     TITLUL IV SUBVENŢII1.644.910   1.644.910
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE771.89770.000841.897
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI4.221.894223.5004.445.394
          59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI14.400   14.400
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL41.058   41.058
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE41.058   41.058
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE947.721   947.721
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE947.721   947.721
    840101         Administraţie centrală390.783   390.783
      03         Transport rutier4.026.088300.0004.326.088
        01       Drumuri şi poduri4.026.088300.0004.326.088
      04         Transport feroviar3.468.769   3.468.769
        01       Transport pe cale ferată2.784.228   2.784.228
        02       Transport cu metroul684.541   684.541
      05         Transport pe apă192.586-6.500186.086
      06         Transport aerian301.389   301.389
        02       Aviaţia civilă283.037   283.037
        03       Zboruri speciale18.352   18.352
    8501           COMUNICAŢII25.194   25.194
          01     CHELTUIELI CURENTE19.408   19.408
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL6.660   6.660
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII2.475   2.475
          30     TITLUL III DOBÂNZI3.750   3.750
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI6.523   6.523
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL5.786   5.786
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE5.786   5.786
    850101         Comunicaţii25.194   25.194
    8601           CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC117.901   117.901
          01     CHELTUIELI CURENTE116.174   116.174
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL721   721
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII75.680   75.680
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI39.773   39.773
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.727   1.727
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE1.727   1.727
    860102         Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii70.671   70.671
      03         Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei38.350   38.350
      04         Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor8.880   8.880
    8701           ALTE ACŢIUNI ECONOMICE40.3621.68542.047
          01     CHELTUIELI CURENTE32.0921.68533.777
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII22.72068523.405
          30     TITLUL III DOBÂNZI8.060   8.060
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.3121.0002.312
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL270   270
          71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE270   270
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE8.000   8.000
          81     TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE8.000   8.000
    870101         Fondul Român de Dezvoltare Socială15.5621.00016.562
      04         Turism22.77068523.455
      05         Proiecte de dezvoltare multifuncţionale2.030   2.030
    9901           DEFICIT-10.520.821-862.590-11.383.411
   +  Anexa 2 SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anul 2008
     
    - mii lei -
                       
    Capi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicatorProgram 2008InfluenţeProgram rectificat
    AB123=1+2
    5000           TOTAL GENERAL -------------101.923.1074.926.372106.849.479
          01     CHELTUIELI CURENTE88.801.7245.808.71394.610.437
          10     TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL15.329.3632.098.10917.427.472
          20     TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII8.454.924224.6628.679.586
          30     TITLUL III. DOBÂNZI3.053.805193.0043.246.809
          40     TITLUL IV. SUBVENŢII5.547.785624.2006.171.985
          50     TITLUL V. FONDURI DE REZERVĂ728.297760.2201.488.517
          51     TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE14.058.591905.87314.964.464
          55     TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI26.838.455-487.92026.350.535
          57     TITLUL IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ13.251.0501.382.68014.633.730
          59     TITLUL X. ALTE CHELTUIELI1.539.454107.8851.647.339
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL10.477.466-497.5429.979.924
          71     TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE10.439.358-497.5429.941.816
          75     TITLUL XIV. FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE38.108   38.108
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE2.643.917-384.7992.259.118
          80     TITLUL XV. ÎMPRUMUTURI6.6471416.788
          81     TITLUL XVI. RAMBURSĂRI DE CREDITE2.637.270-384.9402.252.330
    5001           CHELTUIELI - BUGET DE STAT80.964.4895.975.79086.940.279
          01     CHELTUIELI CURENTE  ------------------69.876.7616.613.67276.490.433
          10     TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL13.630.0052.090.90815.720.913
            01   Cheltuieli salariale în bani9.534.8831.540.97511.075.858
              01Salarii de bază4.457.964218.3544.676.318
              02Salarii de merit144.69226.557171.249
              03Indemnizaţie de conducere125.56013.605139.165
              04Spor de vechime541.90347.176589.079
              05Sporuri pentru condiţii de muncă890.235159.3951.049.630
              06Alte sporuri737.394213.620951.014
              07Ore suplimentare119.82012.399132.219
              08Fond de premii705.09060.530765.620
              09Prima de vacanţă435.89266.861502.753
              10Fond pentru posturi ocupate prin cumul4.7761.0805.856
              11Fond aferent plăţii cu ora112.077-16.86395.214
              12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii42.3052.64544.950
              13Indemnizaţii de delegare254.0848.635262.719
              14Indemnizaţii de detaşare4.509-3104.199
              15Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă1.5685222.090
              16Alocaţii pentru locuinţe8.7691.77310.542
              30Alte drepturi salariale în bani948.245724.9961.673.241
            02   Cheltuieli salariale în natură1.832.814261.0782.093.892
              01Tichete de masă576   576
              02Norme de hrană1.162.946231.4971.394.443
              03Uniforme şi echipament obligatoriu499.044-5.447493.597
              04Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa57231603
              05Transportul la şi de la locul de muncă12.7261.50714.233
              30Alte drepturi salariale în natură156.95033.490190.440
            03   Contribuţii1.582.345246.5051.828.850
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat905.420150.0621.055.482
              02Contribuţii de asigurări de şomaj81.12510.03391.158
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate522.73078.852601.582
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale17.8237.66925.492
              05Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi8.552-3.9254.627
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii42.9954.57147.566
              07Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale3.700-7572.943
          20     TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII5.755.199193.6245.948.823
            01   Bunuri şi servicii2.108.529223.0742.331.603
              01Furnituri de birou53.9351.79855.733
              02Materiale pentru curăţenie15.516-86514.651
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică415.64725.802441.449
              04Apa, canal şi salubritate64.271-2.72561.546
              05Carburanţi şi lubrifianţi284.19618.582302.778
              06Piese de schimb106.742-2.806103.936
              07Transport9.310-909.220
              08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet186.99937.965224.964
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional758.41047.819806.229
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare213.50397.594311.097
            02   Reparaţii curente163.9746.796170.770
            03   Hrana98.728-10.69888.030
              01Hrana pentru oameni95.344-10.71484.630
              02Hrana pentru animale3.384163.400
            04   Medicamente şi materiale sanitare231.800-79.640152.160
              01Medicamente171.209-80.00791.202
              02Materiale sanitare17.77616417.940
              03Reactivi41.27320041.473
              04Dezinfectanţi1.54231.545
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar425.47823.083448.561
              01Uniforme şi echipament115.860-2.258113.602
              03Lenjerie şi accesorii de pat4.372974.469
              30Alte obiecte de inventar305.24625.244330.490
            06   Deplasări, detaşări, transferări181.93412.017193.951
              01Deplasări interne, detaşări, transferări79.9157.70787.622
              02Deplasări în străinătate102.0194.310106.329
            09   Materiale de laborator5.887-5825.305
            10   Cercetare-dezvoltare1.107.776-105.6311.002.145
            11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare57.400-9.50547.895
            12   Consultanţă şi expertiză25.20937225.581
            13   Pregătire profesională68.164-8.35459.810
            14   Protecţia muncii8.488-6517.837
            15   Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată26.0732.02928.102
            16   Studii şi cercetări1.117-201.097
            18   Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor13.4366.20219.638
            21   Meteorologic52.717   52.717
            22   Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor10.000   10.000
            23   Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor10.605   10.605
            24   Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor87.57915387.732
              01Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor lor externe82.319-24782.072
              02Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne3.8004004.200
              03Stabilirea riscului de ţară1.460   1.460
            25   Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale5.027-9984.029
            26   Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale9.356-3.5985.758
            27   Tichete cadou151-10051
            28   Ajutor public judiciar809201.000
            30   Alte cheltuieli855.497134.869990.366
              01Reclamă şi publicitate4.890-3414.549
              02Protocol şi reprezentare29.3415.08334.424
              03Prime de asigurare non-viaţă24.66353625.199
              04Chirii119.27018.241137.511
              06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor136.43140.222176.653
              07Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice2.15742.161
              08Fondul Primului ministru1.209   1.209
              09Executarea silită a creanţelor bugetare9.2091.47510.684
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii528.32769.649597.976
          30     TITLUL III. DOBÂNZI3.048.145193.0043.241.149
            01   Dobânzi aferente datoriei publice interne1.156.633154.5661.311.199
              01Dobânzi aferente datoriei publice interne directe1.153.450155.0001.308.450
              02Dobânzi aferente creditelor interne garantate3.1834342.749
            02   Dobânzi aferente datoriei publice externe1.863.57837.6061.901.184
              01Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe768.37635.000803.376
              02Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite1.095.2022.6061.097.808
            03   Alte dobânzi27.93483228.766
              05Dobânzi la operaţiunile de leasing27.93483228.766
          40     TITLUL IV. SUBVENŢII5.547.785624.2006.171.985
            01   Subvenţii pe produse354.018   354.018
            02   Subvenţii pe activităţi25.904   25.904
            03   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi salarii315.95020.000335.950
            04   Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători1.217.485   1.217.485
            05   Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul327.343   327.343
            06   Acţiuni de ecologizare40.8006.70047.500
            08   Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare2.000   2.000
            12   Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultură2.000   2.000
            13   Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale265.950-2.500263.450
            14   Susţinerea infrastructurii de transport60.530   60.530
            15   Sprijinirea producătorilor agricoli2.742.267600.0003.342.267
            16   Programe de conservare sau de închidere a minelor150.132   150.132
            18   Protecţie socială în sectorul minier16.972   16.972
            30   Alte subvenţii26.434   26.434
          50     TITLUL V. FONDURI DE REZERVĂ728.297760.2201.488.517
            01   Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului724.479760.2201.484.699
            02   Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului3.818   3.818
          51     TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE12.610.195873.21313.483.408
            01   Transferuri curente10.132.265653.53610.785.801
              01Transferuri către instituţii publice2.493.919327.9242.821.843
              02Finanţarea de bază a învăţământului superior1.947.266-194.7271.752.539
              03Acţiuni de sănătate913.55898.2731.011.831
              04Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap1.411.000160.0001.571.000
              06Transferuri din Fondul de intervenţie83.892   83.892
              07Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat1.379.602151.379.617
              08Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj1   1
              10Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv8332551.088
              11Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate167.22549.556216.781
              13Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar37.563-17.88719.676
              25Programe pentru sănătate82.393-13.06969.324
              26Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului121.31023.130144.440
              28Întreţinerea infrastructurii rutiere547.122   547.122
              32Reabilitarea termică a clădirilor de locuit23.0002.00025.000
              34Transferuri pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili257.161200.000457.161
              36Sprijin financiar la constituirea familiei77.220   77.220
              37Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri532.000   532.000
              38Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale23.000   23.000
              40Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi34.200   34.200
              43Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare   18.06618.066
            02   Transferuri de capital2.477.930219.6772.697.607
              03Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate126.23218.000144.232
              04Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport97.7002.00099.700
              05Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism3.7005004.200
              06Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare179.990   179.990
              08Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă88.33814.826103.164
              09Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă9.500-1.0008.500
              10Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate343.390113.100456.490
              11Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale121.50110.000131.591
              12Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale205.523-42.349163.174
              13Dezvoltarea infrastructurii rutiere212.99270.000282.992
              14Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor112.56810.000122.568
              15Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar810.00010.000820.000
              16Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul Naţional de Dezvoltare48.092   48.092
              17Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor la spitale16.300-30016.000
              18Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale şi pentru unităţi de cultură13.4707.90021.370
              20Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor88.5447.00095.544
          55     TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI13.791.164387.95314.179.117
            01   A. Transferuri interne9.095.329285.7119.381.040
              01Restructurarea industriei de apărare27.0003.00030.000
              02Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român52.859   52.859
              03Programe cu finanţare rambursabilă648.65118.151666.802
              05Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină35.737-14.69721.040
              06Sprijinirea proprietarilor de păduri14.854-8.5076.347
              07Programe comunitare15.668   15.668
              08Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă277.720639278.359
              09Programe ISPA133.622   133.622
              10Programe SAPARD155.745   155.745
              11Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană45.117-3.94941.168
              12Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat4.548.616255.7264.804.342
              13Programe de dezvoltare1.140.240-136.9631.003.277
              14Fond Naţional de Preaderare760.356150.000910.356
              15Fond Român de Dezvoltare Socială1.3121.0002.312
              16Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii35.311-1.09534.216
              18Alte transferuri curente interne101.439-22.78578.654
              21Programe FEDR8.139-8197.320
              22Programe FSE954   954
              23Programe FC7.640   7.640
              24Programe FEADR518.91910.787529.706
              26Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor existente2.700   2.700
              27Programe FEGA97.480   97.480
              28Cheltuieli neeligibile ISPA85.240   85.240
              29Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare publice20.000   20.000
              30Programe Finanţate în cadrul facilităţii Schengen52.880-64752.233
              33Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat pentru stimularea realizării de investiţii116.400   116.400
              34Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de minimis3.600   3.600
              35Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi   932932
              36Sume aferente Fondului European de Returnare   664664
              37Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe   1.3251.325
              39Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică28.568-19.7958.773
              40Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică151.562-17.256134.306
              41Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere7.000   7.000
              44Transferuri aferente ajutorului de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională   70.00070.000
            02   B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)256.8352.242259.077
              01Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale246.8352.242249.077
              03Asistenţa pentru dezvoltare alocată în străinătate10.000   10.000
            03   Contribuţia României la bugetul U.E.4.439.000100.0004.539.000
              01Contribuţii din taxe vamale (altele decât în sectorul agricol)529.30090.000619.300
              02Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol117.95810.000127.958
              03Contribuţii din sectorul zahărului3.510   3.510
              04Contribuţii din resursa TVA627.100   627.100
              05Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii389.000   389.000
              06Contribuţii din resursa VBN2.728.517   2.728.517
              07Contribuţii suplimentare şi neprevăzute43.615   43.615
          57     TITLUL IX.ASISTENŢA SOCIALĂ13.237.5651.382.66514.620.230
            01   Asigurări sociale7.834.8041.158.7038.993.507
            02   Ajutoare sociale5.402.761223.9625.626.723
              01Ajutoare sociale în numerar4.899.279238.9365.138.215
              02Ajutoare sociale în natura485.445-13.127472.318
              03Tichete de creşă4.271-1.8012.470
              04Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale13.766-4613.720
          59     TITLUL X. ALTE CHELTUIELI1.528.406107.8851.636.291
            01   Burse549.120-4.925544.195
            03   Finanţarea partidelor politice7.2767758.051
            04   Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat65.660   65.660
            05   Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei4.000   4.000
            07   Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.0002.00012.000
            08   Programe pentru tineret7.4256008.025
            09   Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură30.000   30.000
            11   Asociaţii şi fundaţii25.590-7525.515
            12   Susţinerea cultelor200.61279.260279.872
            13   Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor3.2772.4005.677
            14   Contribuţia statului la salarizarea personalului de Cult168.1237.600175.723
            15   Contribuţii la salarizarea personalului neclerical1.470   1.470
            16   Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare52.199   52.199
            17   Despăgubiri civile222.11728.050250.167
            18   Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor35.000-10.00025.000
            19   Indemnizaţia de merit21.7092.10023.809
            20   Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat73.732   73.732
            22   Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural6.6851006.785
            23   Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet1.200   1.200
            24   Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara532   532
            26   Sume acordate membrilor Academiei Române7.689   7.689
            27   Renta viageră agricolă33.000   33.000
            28   Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos820   820
            30   Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării1.170   1.170
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL8.458.009-253.0838.204.926
          71     TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE8.419.901-253.0838.166.818
            01   Active fixe7.029.400311.6527.341.052
              01Construcţii3.632.334-29.8923.602.442
              02Maşini, echipamente şi mijloace de transport800.82721.018821.845
              03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale2.119.650450.9782.570.628
              30Alte active fixe476.589-130.452346.137
            02   Stocuri233.052140233.192
              01Rezerve de stat şi de mobilizare233.052140233.192
            03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe791.164-502.522288.642
          75     TITLUL XIV. FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE38.108   38.108
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE2.629.719-384.7992.244.920
          80     TITLUL XV. ÎMPRUMUTURI6.6471416.788
            01   Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi interguvernamentale6.000   6.000
            02   Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat34740387
            03   Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii300101401
          81     TITLUL XVI. RAMBURSĂRI DE CREDITE2.623.072-384.9402.238.132
            01   Rambursări de credite externe2.618.386-384.9402.233.446
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite1.964.78115.0601.979.841
              06Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe653.605-400.000253.605
            02   Rambursări de credite interne4.686   4.686
              01Rambursări de credite interne garantate4.686   4.686
    5101           AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE8.102.118429.6918.531.809
          01     CHELTUIELI CURENTE7.582.238427.9328.010.170
          10     TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL2.084.342322.7012.407.043
            01   Cheltuieli salariale în bani1.657.708284.6981.942.406
              01Salarii de bază926.353186.4661.112.819
              02Salarii de merit21.456-6021.396
              03Indemnizaţie de conducere29.70972830.437
              04Spor de vechime131.2123.184134.396
              05Sporuri pentru condiţii de muncă42.255-38941.866
              06Alte sporuri71.49514.99686.491
              07Ore suplimentare33.4773.15836.635
              08Fond de premii102.6477.646110.293
              09Prima de vacanţă117.25240.949158.201
              10Fond pentru posturi ocupate prin cumul788100888
              11Fond aferent plăţii cu ora925-230695
              12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii32.72829533.023
              13Indemnizaţii de delegare80.929-90080.029
              14Indemnizaţii de detaşare1.126-151.111
              15Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă297   297
              16Alocaţii pentru locuinţe1.44221.444
              30Alte drepturi salariale în bani63.61728.76892.385
            02   Cheltuieli salariale în natură12.1572.28814.445
              02Norme de hrană11.7252.34614.071
              04Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa204   204
              30Alte drepturi salariale în natură228-58170
            03   Contribuţii414.47735.715450.192
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat280.34728.531308.878
              02Contribuţii de asigurări de şomaj25.437-1.02724.410
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate88.6787.81296.490
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale5.7053416.046
              05Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi47-938
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii13.14054313.683
              07Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale1.123-476647
          20     TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII723.07354.966778.039
            01   Bunuri şi servicii324.2513.890328.141
              01Furnituri de birou12.2561812.274
              02Materiale pentru curăţenie2.987-152.972
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică64.0471.04465.091
              04Apă, canal şi salubritate8.369948.463
              05Carburanţi şi lubrifianţi23.018-12522.893
              06Piese de schimb5.001-944.907
              07Transport835-40795
              08Poşta, telecomunicaţii, radio, tv. internet48.4011.54449.945
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional64.02464064.664
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare95.31382496.137
            02   Reparaţii curente33.0086.45639.464
            03   Hrană197   197
              02Hrană pentru animale197   197
            04   Medicamente şi materiale sanitare644100744
              01Medicamente611100711
              02Materiale sanitare8   8
              03Reactivi25   25
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar14.010-714.003
              01Uniforme şi echipament1.634   1.634
              03Lenjerie şi accesorii de pat118   118
              30Alte obiecte de inventar12.258-712.251
            06   Deplasări, detaşări, transferări75.4808.28883.768
              01Deplasări interne, detaşări, transferări31.6332.05333.686
              02Deplasări în străinătate43.8476.23550.082
            09   Materiale de laborator156   156
            11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare6.866236.889
            12   Consultanţă şi expertiză2.93622.938
            13   Pregătire profesională5.1792235.402
            14   Protecţia muncii1.577-1071.470
            16   Studii şi cercetări220   220
            24   Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor58   58
              01Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe58   58
            25   Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale87   87
            26   Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale11179190
            30   Alte cheltuieli258.29336.019294.312
              01Reclamă şi publicitate790-300490
              02Protocol şi reprezentare20.5686.36526.933
              03Prime de asigurare non-viaţă7.3912157.606
              04Chirii74.61811.73786.355
              07Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice1.671   1.671
              08Fondul Primului ministru1.209   1.209
              09Executarea silită a creanţelor bugetare1.906   1.906
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii150.14018.002168.142
          30     TITLUL III. DOBÂNZI13.799-1.20012.599
            02   Dobânzi aferente datoriei publice externe13.799-1.20012.599
              02Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite13.799-1.20012.599
          51     TITLUL VI. TRANSFERURI îNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE41.3825.14446.526
            01   Transferuri curente41.3825.14446.526
              01Transferuri către instituţii publice41.2825.14446.426
              03Acţiuni de sănătate100   100
          55     TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI4.717.23246.6214.763.853
            01   A. Transferuri interne151.959-57.28994.670
              03Programe cu finanţare rambursabilă1.546   1.546
              07Programe comunitare6.892   6.892
              08Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă9.2692349.503
              11Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană38.870-5.14533.725
              12Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat34.774-21.01313.761
              18Alte transferuri curente interne3.123   3.123
              21Programe FEDR6.499