ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 1 octombrie 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008    Luând în considerare faptul că incertitudinile şi provocările internaţionale solicită o mai atentă evaluare a situaţiei economice interne, ca suport în proiectarea politicilor publice, precum şi necesitatea dezvoltării analizelor şi prognozelor în profil teritorial, ca fundamentare a proiectelor autorităţilor de dezvoltare pe care autorităţile locale le propun a fi finanţate din fonduri europene, scopuri în care este nevoie ca atribuţiile Comisiei Naţionale de Prognoză să fie dezvoltate, elemente ce constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Comisia Naţională de Prognoză se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum şi de a fundamenta principalele măsuri de politică economică proiectate de Guvern, în concordanţă cu Programul de guvernare."2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Pentru realizarea de studii, analize şi prognoze macroeconomice de interes general, Comisia Naţională de Prognoză poate încheia contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din bugetul propriu, ale căror rezultate nu sunt destinate în mod exclusiv propriului beneficiu. (5) Atribuirea în condiţiile legii a contractelor de lucrări de cercetare-dezvoltare, prevăzute la alin. (4), se efectuează pe baza normelor elaborate de Comisia Naţională de Prognoză şi aprobate prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză."3. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Comisia Naţională de Prognoză asigură, la cerere, suportul informaţional şi metodologic necesar, precum şi pregătirea profesională a specialiştilor autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul analizei şi prognozei economice."4. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Drepturile salariale şi drepturile specifice ale personalului Comisiei Naţionale de Prognoză sunt identice cu cele stabilite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru personalul instituţiei în subordinea căreia se află şi al cărei conducător are calitatea de ordonator principal de credite."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianPreşedintele ComisieiNaţionale de Prognoză,Ion GhizdeanuMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuBucureşti, 1 octombrie 2008.Nr. 119.--------