ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008    În cadrul reglementărilor legale în vigoare privind stabilirea unor drepturi de asistenţă socială ori complementare acestora, valoarea drepturilor se calculează în raport cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.Din evoluţia prognozată a nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată rezultă o majorare a acestuia peste nivelul inflaţiei prognozate în aceeaşi perioadă. În acest context, drepturile de asistenţă socială al căror nivel se stabileşte în funcţie de nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată vor înregistra o creştere fără precedent, ceea ce ar conduce la un efort bugetar imposibil de susţinut pe termen scurt şi mediu. Aceasta ar conduce totodată la neacordarea unor drepturi, ceea ce ar putea determina nemulţumiri în rândul beneficiarilor drepturilor de asistenţă socială.Prin urmare, prezenta ordonanţă de urgenţă are în vedere eliminarea legăturii dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, păstrând totodată un nivel rezonabil şi decent al acestor drepturi.Situaţia creată este necesar să fie soluţionată pe calea ordonanţei de urgenţă.Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului, contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra valorii acesteia şi se suportă de la bugetul de stat."2. La articolul 18, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului."  +  Articolul IILa articolul 13 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, alineatele (1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Pe perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra sumei reprezentând valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap şi se suportă de la bugetul de stat.......................................................................... (7) În situaţia prevăzută la alin. (6), la stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul indemnizaţia prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b)."  +  Articolul IIILa articolul 20 alineatul (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările ulterioare, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:"m) să primească, la cerere, în limitele disponibilităţilor financiare ale statului, un ajutor lunar rambursabil pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenţă necesare. Pentru motive întemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni. Pentru anul 2009, cuantumul ajutorului se stabileşte la nivelul acordat în luna decembrie 2008, iar pentru următorii ani, cuantumul ajutorului se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior."  +  Articolul IVLa articolul 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, alineatul (5) se modifică şi se completează după cum urmează:1. Litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 600 lei;".2. După litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:" b^1) cuantumul prevăzut la lit. b) se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior;".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 1 octombrie 2008.Nr. 118.----------