HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 24 septembrie 2008privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 2 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Funcţiile publice care se vacantează în cursul anului şi nu au fost prevăzute în planul de ocupare a funcţiilor publice pot fi ocupate prin recrutare, promovare, transfer şi redistribuire, în condiţiile legii."2. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Organizarea concursului presupune derularea etapelor cuprinse între solicitarea avizului, respectiv înştiinţarea Agenţiei, şi asigurarea publicităţii concursului, în condiţiile legii."3. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din clasele I şi a II-a se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora."4. La articolul 21 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) condiţiile de desfăşurare a concursului, respectiv data până la care se pot depune dosarele de înscriere, data, ora şi locul organizării probei scrise şi, după caz, şi a probei suplimentare;".5. La articolul 43, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Prevederile art. 25-42 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia termenelor prevăzute la art. 25 alin. (1), art. 38 şi 39, precum şi cu excepţia art. 26 alin. (1), art. 30 şi art. 31 alin. (3)."6. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă."7. La articolul 52, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse. Lista subiectelor propuse de fiecare membru al comisiei de concurs se anexează la raportul final al concursului, cu menţionarea membrului comisiei de concurs care a propus subiectul."8. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat."9. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale cu respectarea prevederilor art. 59, se desigilează."10. La articolul 72, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile art. 44-75 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia art. 45 şi a termenelor prevăzute la art. 49 alin. (1) şi art. 50 alin. (1)."11. La articolul 107 alineatul (2), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) înaltul funcţionar public, pentru funcţionarii publici de conducere din subordine sau pentru funcţionarii publici de execuţie, atunci când aceştia îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor compartimente care nu sunt coordonate de un funcţionar public de conducere, cu excepţia cazului în care există un raport direct de subordonare cu conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjunctul acestuia;...................................................................... e) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjunctul acestuia, pentru funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia."12. La articolul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Obiectivele individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice. Obiectivele revizuite se vor menţiona în raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public."13. La articolul 125, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Examenul sau concursul se organizează anual, până la data de 15 august a fiecărui an, de către autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii se află funcţiile publice, cu avizul Agenţiei."14. La articolul 126, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile art. 21-75 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia art. 21 alin. (2) lit. a) şi d), art. 22, art. 24, art. 26 alin. (1), art. 30, art. 38, art. 39 alin. (1), art. 43, art. 45, art. 49 şi art. 72."15. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 127. - Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu: a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează şi a treptei de salarizare; b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3."16. La articolul 142, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile art. 16-75 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia art. 17, art. 18, art. 22, art. 26 alin. (2), art. 43, art. 49, art. 60 alin. (3) lit. a), art. 61 alin. (5) lit. a) şi art. 72."17. La articolul 143, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) cazierul administrativ."18. La articolul 144, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 144. - (1) La examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici pot participa funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată, studii universitare de licenţă sau o formă de învăţământ superior de scurtă durată, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea."19. Articolul 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 145. - Funcţionarii publici prevăzuţi la art. 144 alin. (1) trebuie să prezinte diploma de absolvire sau, după caz, adeverinţa care să ateste absolvirea unei forme de învăţământ superior de lungă durată, de scurtă durată sau a studiilor universitare de licenţă, precum şi o cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă, în termen de 5 zile de la data afişării."20. Articolul 146 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 146. - Examenul se organizează de autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia funcţionarii publici prevăzuţi la art. 144 alin. (1) îşi desfăşoară activitatea, potrivit regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei."21. La articolul 158, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 125 alin. (2), promovarea funcţionarilor publici în grad profesional în anul 2008 se face pe bază de examen sau concurs, în limita funcţiilor publice rezervate promovării din planul de ocupare a funcţiilor publice şi în limita fondurilor bugetare aprobate, cu avizul Agenţiei, până la data de 15 decembrie 2008."22. La articolul 159, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici realizată potrivit alin. (1) se face pe baza criteriilor de performanţă prevăzute în anexa nr. 5 şi fără aplicarea dispoziţiilor din prezenta hotărâre referitoare la stabilirea indicatorilor de performanţă."23. Anexele nr. 1, 2A, 2B, 3 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, se aprobă regulamentul prevăzut la art. 146 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să actualizeze fişele de post ale funcţionarilor publici, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidPreşedinteleAgenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Jozsef Birtalanp. Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Valer Bindea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 septembrie 2008.Nr. 1.173.  +  Anexa 1 ───────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)──────────────────────────────────────────────────
  Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............. Direcţia generală .......................................... Direcţia ................................................... Serviciul .................................................. Biroul/Compartimentul ...................................... Aprob*1)
                        FIŞA POSTULUI                       Nr. ..........
  Informaţii generale privind postul 1. Denumirea postului ....................................................... 2. Nivelul postului ......................................................... 3. Scopul principal al postului ............................................. Condiţii specifice pentru ocuparea postului*2) 1. Studii de specialitate ................................................... 2. Perfecţionări (specializări) ............................................. 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) ....................................................... 4. Limbi străine*3) (necesitate şi nivel*4) de cunoaştere) ................................................................. 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare ............................... 6. Cerinţe specifice*5) ..................................................... 7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) ......................................... Atribuţiile postului*6): .................................................... 1. .......................................................................... 2. .......................................................................... 3. .......................................................................... 4. .......................................................................... 5. .......................................................................... 6. .......................................................................... 7. .......................................................................... 8. .......................................................................... 9. .......................................................................... 10. ......................................................................... Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 1. Denumire ................................................................. 2. Clasa .................................................................... 3. Gradul profesional*7) .................................................... 4. Vechimea în specialitate necesară ........................................ Sfera relaţională a titularului postului 1. Sfera relaţională internă: a) Relaţii ierarhice: - subordonat faţă de ........................................................ - superior pentru ........................................................... b) Relaţii funcţionale: ..................................................... c) Relaţii de control: ...................................................... d) Relaţii de reprezentare: ................................................. 2. Sfera relaţională externă: a) cu autorităţi şi instituţii publice: ..................................... b) cu organizaţii internaţionale: ........................................... c) cu persoane juridice private: ............................................ 3. Limite de competenţă*8) .................................................. 4. Delegarea de atribuţii şi competenţă ..................................... Întocmit de*9): 1. Numele şi prenumele ...................................................... 2. Funcţia publică de conducere ............................................. 3. Semnătura ................................................................ 4. Data întocmirii .......................................................... Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 1. Numele şi prenumele ...................................................... 2. Semnătura ................................................................ 3. Data ..................................................................... Contrasemnează*10): 1. Numele şi prenumele ...................................................... 2. Funcţia .................................................................. 3. Semnătura ................................................................ 4. Data .....................................................................
  ____________*1) Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi se va ştampila în mod obligatoriu.*2) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.*3) Dacă este cazul.*4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: "cunoştinţe de bază", "nivel mediu", "nivel avansat".*5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.*6) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului.*7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale.*8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.*9) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.*10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din hotărâre .
   +  Anexa 2 ────────(Anexa nr. 2A la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)───────────────────────────────────────────────────FIŞĂ INDIVIDUALĂpentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionarea contestaţiilor
  Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul*1): 1. ........................................................................... 2. ........................................................................... 3. ...........................................................................
  Numele şi prenumele membrului în comisia de concurs sau comisia de soluţionare a contestaţiilor: ..............................................................................
  Informaţii privind selecţia dosarelor*2)
  Data selecţiei dosarelor:
  Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor*3) Motivul respingerii dosarului*4)
  1. ...................
  2. ...................
  3. ...................
  4. ...................
  5. ...................
  Informaţii privind proba scrisă*5)
  Data desfăşurării probei scrise:
  Numărul lucrării Punctaj la subiectul nr. 1 Punctaj la subiectul nr. 2 Punctaj la subiectul nr. 3 Punctaj la subiectul nr. 4 Punctaj la subiectul nr. 5 Total
  1.
  Numele şi prenumele candidatului*): ..........................................
  2.
  Numele şi prenumele candidatului*): ..........................................
  3.
  Numele şi prenumele candidatului*): ..........................................
  4.
  Numele şi prenumele candidatului*): ..........................................
  5.
  Numele şi prenumele candidatului*): ..........................................
  Informaţii privind interviul*6)
  Data desfăşurării interviului:
  Numele şi prenumele candidatului: ................................ Planul interviului**) Punctaj acordat Total
  1.
  2.
  3.
  4.
  Numele şi prenumele candidatului: ................................ Planul interviului**) Punctaj acordat Total
  1.
  2.
  3.
  4.
  Numele şi prenumele candidatului: ................................ Planul interviului**) Punctaj acordat Total
  1.
  2.
  3.
  4.
  Numele şi prenumele candidatului: ................................ Planul interviului**) Punctaj acordat Total
  1.
  2.
  3.
  4.
  Numele şi prenumele candidatului: ................................ Planul interviului**) Punctaj acordat Total
  1.
  2.
  3.
  4.
  Semnătura membrului comisiei:
  ___________*1) Se vor menţiona: denumirea funcţiei publice, gradul profesional şi compartimentul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care este prevăzut postul.*2) Se va completa la data prevăzută conform legii pentru realizarea selecţiei dosarelor candidaţilor.*3) Se va completa cu "admis", respectiv "respins".*4) Se va completa, dacă este cazul, pentru fiecare candidat în parte.*5) Se va completa la data desfăşurării probei scrise, respectiv la data corectării lucrărilor. Notă *) Se va completa după desigilarea lucrărilor, după ce toţi membrii comisiei au acordat notele.*6) Se va completa la data desfăşurării interviului. Notă *) Se va completa după desigilarea lucrărilor, după ce toţi membrii comisiei au acordat notele. Notă **) Va fi acelaşi pentru toţi candidaţii la ocuparea aceleiaşi funcţii publice.
   +  Anexa 3 ───────(Anexa nr. 2B la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)───────────────────────────────────────────────────RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI*7)
  Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul*8): 1. .......................................................................... 2. .......................................................................... 3. ..........................................................................
  Informaţii privind selecţia dosarelor
  Data selecţiei dosarelor:
  Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
  1. .................
  2. .................
  3. .................
  4. .................
  5. .................
  Observaţii formulate de către membrii comisiei:
  Informaţii privind proba scrisă
  Data şi ora desfăşurării probei scrise:
  Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:
  Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul***)
  1. ...................
  2. ...................
  3. ...................
  4. ...................
  5. ...................
  Informaţii privind interviul
  Data şi ora desfăşurării interviului:
  Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul***)
  1. ...................
  2. ...................
  3. ...................
  4. ...................
  5. ...................
  Rezultatul final al concursului
  Funcţia publică:
  Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul***)
  1. ...................
  2. ...................
  3. ...................
  Funcţia publică:
  Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul***)
  1. ...................
  2. ...................
  3. ...................
  Comisia de concurs: Semnătura
  1. .........................
  2. .........................
  3. .........................
  4. .........................
  5. .........................
  Secretarul comisiei: .......................................... Semnătura:
  ___________*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.*8) Se vor menţiona: denumirea funcţiei publice, gradul profesional şi compartimentul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care este prevăzut postul. Notă ***) Se va completa cu menţiunea "admis", respectiv "respins".
   +  Anexa 4 ───────(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)──────────────────────────────────────────────────FORMULAR DE ÎNSCRIEREAutoritatea sau instituţia publică: .................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Funcţia publică solicitată: ................................................. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele şi prenumele: ........................................................ ││Adresa: ..................................................................... ││Telefon: .................................................................... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Studii generale şi de specialitate ││ ││Studii medii liceale sau postliceale │├───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┤│ Instituţia │ Perioada │ Diploma obţinută │├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┤│Studii superioare de scurtă durată │├───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┤│ Instituţia │ Perioada │ Diploma obţinută │├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┤│Studii superioare de lungă durată │├───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┤│ Instituţia │ Perioada │ Diploma obţinută │├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┤│Studii postuniversitare, masterat şi doctorat │├───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┤│ Instituţia │ Perioada │ Diploma obţinută │├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┤│Alte tipuri de studii │├───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┤│ Instituţia │ Perioada │ Diploma obţinută │├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┤│Limbi străine*1) │├─────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┤│ Limba │ Scris │ Citit │ Vorbit │├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤├─────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┤│Cunoştinţe operare calculator ││............................................................................. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cariera profesională │├───────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┤│ Perioada │ Instituţia/firma │ Funcţia │ Principalele responsabilităţi │├───────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤├───────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤├───────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤├───────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤├───────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┤├───────────┴────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────┤│Detalii despre ultimul loc de muncă*2): ││1. .......................................................................... ││2. .......................................................................... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Persoane de contact pentru recomandări*3): ││1. .......................................................................... ││2. .......................................................................... ││3. .......................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘_________*1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine".*2) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.*3) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.Data ......................Semnătura .................  +  Anexa 5 ────────(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)──────────────────────────────────────────────────RAPORT DE EVALUAREa performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
  Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: .......................... Funcţia publică: ............................................... Treapta de salarizare: ......................................... Data ultimei promovări: ......................................
  Numele şi prenumele evaluatorului: ....................... Funcţia: ..............................................
  Perioada evaluată: de la ................... la ...................
  Programe de formare la care funcţionarul public evaluat a participat în perioada evaluată: 1. ................................................ 2. ................................................ 3. ................................................
  Obiective în perioada evaluată % din timp Indicatori de performanţă Realizat (pondere) % Nota
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Obiective revizuite în perioada evaluată % din timp Indicatori de performanţă Realizat (pondere) % Nota
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor
  Criteriile de performanţă utilizate în evaluare Nota Comentarii
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă
  Nota finală a evaluării: (Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă)/2 Calificativul evaluării:
  Rezultate deosebite: 1. ................................................ 2. ................................................ 3. ................................................ Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată: 1. ................................................ 2. ................................................ 3. ................................................ Alte observaţii: 1. ................................................ 2. ................................................ 3. ................................................
  Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
  Obiectivul % din timp Indicatori de performanţă Termen de realizare
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea: 1. ................................................ 2. ................................................ 3. ................................................
  Comentariile funcţionarului public evaluat:
  Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat ....................... Funcţia: ................................................ Semnătura funcţionarului public evaluat: ........................ Data: ................................................
  Numele şi prenumele evaluatorului: .............................. Funcţia: .................................. Semnătura evaluatorului: ........................................ Data: .....................................
  Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează:
  Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează: ...................... Funcţia: ........................... Semnătura persoanei care contrasemnează: .................... Data: ..............................
  ___________