ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iunie 2005  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 25/2005 privind modificarea Listei Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, prin care a fost desființată funcția de ministru delegat pentru coordonarea autorităților de control,dată fiind necesitatea eficientizării activității structurilor implicate direct în procesul de respectare a angajamentelor asumate de România prin negocierile de aderare la Uniunea Europeană,ținând seama de necesitatea existenței unui mecanism de control administrativ la nivelul administrației publice centrale,având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene,în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare care să permită desfășurarea în cel mai scurt timp a activităților și structurilor din cadrul aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului și sub autoritatea primului-ministru funcționează Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Secretariatul General al Guvernului preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi și personalul Departamentului de Control al Guvernului. (la 06-05-2006, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 06-05-2006, Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 3(1) Departamentul de Control al Guvernului îndeplinește următoarele atribuții principale:a) exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și la regiile autonome, companiile și societățile naționale sau la societățile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat;b) verifică eficiența și transparența activității administrației publice locale;c) exercită controlul asupra activității autorităților și instituțiilor publice centrale, stabilit prin sarcină de Guvern sau dispus de primul-ministru;d) urmărește implementarea politicilor și strategiilor în domeniul controlului;e) inițiază și avizează proiecte de acte normative în domeniul controlului;f) face propuneri de reglementare și armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entităților cu atribuții de control aflate în coordonarea sa, potrivit reglementărilor Uniunii Europene;g) coordonează și controlează aplicarea de către entitățile cu atribuții de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul și conduita personalului cu atribuții de control;h) promovează politica de dialog social pe probleme specifice activității de control;i) verifică sesizările primite de la primul-ministru;j) propune măsuri de corectare a disfuncționalităților sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort;k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de actele normative în vigoare, cu excepția Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.(2) În realizarea atribuțiilor de control, instituțiile, autoritățile publice și operatorii economici menționați la alin. (1) au obligația să pună la dispoziția reprezentanților Departamentului de Control al Guvernului documentele și informațiile solicitate.(3) Departamentul de Control al Guvernului preia toate reprezentările și competențele fostei Autorități de control a Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare în instituțiile sau în organele de specialitate ale administrației publice centrale. (la 06-05-2006, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 4(1) Pentru realizarea atribuțiilor sale, personalul Departamentului de Control al Guvernului efectuează controale directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare șefului Departamentului de Control al Guvernului.(2) Actele de control aprobate se transmit instituțiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligația de a comunică Departamentului de Control al Guvernului măsurile luate. (la 06-05-2006, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 5(1) Departamentul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat, șeful departamentului, numit prin decizie a primului-ministru. (la 06-05-2006, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. ) (2) Numărul maxim de posturi al Departamentului de Control al Guvernului este de 78, exclusiv demnitarul. (la 06-05-2006, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. ) (3) Salariile de bază corespunzătoare funcțiilor în care este încadrat personalul prevăzut la alin. (2) se majorează cu 50% față de cele prevăzute de lege. (la 03-09-2006, Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 60 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006. )  +  Articolul 6(1) Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, este instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF și asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Comunității Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, având atribuția de control al obținerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente.(2) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acționează pe bază de autonomie funcțională și decizională, independent de alte instituții publice, conform obligațiilor asumate de România, fiind condus de un șef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.(3) Șeful Departamentului nu va solicita și nu va primi instrucțiuni de la nicio autoritate, instituție sau persoană în realizarea atribuțiilor sale referitoare la declanșarea și desfășurarea controalelor ori la întocmirea actelor de control. (la 06-05-2006, Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 7Departamentul are următoarele atribuții principale:a) asigură coordonarea luptei antifraudă și protejarea efectivă și echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;b) efectuează controlul obținerii, derulării și utilizării fondurilor provenite din asistența financiară acordată României de Uniunea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, în vederea identificării de nereguli, având și calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privința fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România;b^1) efectuează acțiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală; (la 05-05-2008, Litera b^1) a art. 7 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 99 din 29 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008. ) c) asigură și facilitează cooperarea dintre instituțiile naționale implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum și între acestea și Oficiul European de Luptă Antifraudă și autoritățile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene;d) inițiază și avizează proiecte de acte normative privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;e) culege, analizează și prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;f) elaborează și coordonează programe de perfecționare, stagii de pregătire și instruire în domeniul luptei antifraudă;g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru. (la 06-05-2006, Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 8(1) Departamentul primește sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, efectuează controalele corespunzătoare și pune la dispoziția Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de control cuprinzând aspectele constatate, precum și toate datele și informațiile cerute.(2) Toate autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, precum și direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor au obligația să sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude. (la 06-05-2006, Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 8 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 9Actele de control se aprobă de către șeful Departamentului. (la 06-05-2006, Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 10(1) În exercitarea atribuțiilor de control, Departamentul va proceda la efectuarea de controale la fața locului, la luarea de declarații, va solicita documentele și informațiile necesare.(2) În vederea efectuării eficiente și cu celeritate a controalelor, toate instituțiile și autoritățile publice implicate, precum și operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, sunt obligați să permită reprezentanților Departamentului accesul necondiționat în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice.(3) Pe parcursul desfășurării controalelor Departamentul solicită tuturor instituțiilor și autorităților publice implicate, precum și operatorilor economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, documentele și informațiile necesare întocmirii actului de control. Dacă din diverse motive acestea nu pot fi furnizate imediat, persoanele juridice amintite au obligația să răspundă corespunzător și complet în cel mult 10 zile de la data solicitării.(4) Pentru ducerea în îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (3), toate instituțiile și autoritățile publice implicate, precum și operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare, vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea trebuie să beneficieze de pregătire specifică și dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare și operativă a solicitărilor Departamentului. (la 07-01-2006, Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 411 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2006. ) (5) În baza împuternicirii de control, reprezentanții Departamentului pot proceda la luarea de declarații de la beneficiar sau reprezentantul acestuia, precum și de la martorii ce pot furniza date cu privire la săvârșirea unor nereguli sau fraude.(6) La cererea Departamentului, organele de control financiar-fiscal, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice sunt obligați să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.(7) În cazul identificării de nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficiențelor și, după caz, recuperarea sumelor plătite necuvenit. (la 06-05-2006, Alin. (7) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. ) (8) În baza motivelor de fapt constatate de către Departament și a temeiului de drept indicat de acesta, autoritățile procedează la stabilirea și individualizarea obligațiilor de plată și emiterea titlului de creanță, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunităților Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor și/sau bugetele din care provine cofinanțarea aferentă. (la 06-05-2006, Alin. (8) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. ) (9) Constatările Departamentului sunt obligatorii pentru autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare și a cofinanțării aferente. (la 06-05-2006, Alin. (9) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. ) (10) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situației de fapt în cazul existenței unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament. (la 06-05-2006, Alin. (10) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. ) (11) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare și direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor au obligația de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum și acțiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii. (la 06-05-2006, Alin. (11) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 11(1) În cazul constatării unor elemente de natură infracțională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operațiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului și restituirea acestuia, precum și pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.(2) În scopul îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 7 lit. e), toate autoritățile cu competențe în gestionarea asistenței financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea și combaterea neregulilor și fraudelor, precum și cele cu competențe în efectuarea urmăririi penale și sancționarea celor vinovați și în recuperarea prejudiciilor au obligația de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele și informațiile solicitate. (la 06-05-2006, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. ) (3) Autoritățile cu competențe în gestionarea asistenței financiare comunitare au obligația de a comunică, în termen de 30 de zile de la data dispunerii, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale Departamentului, precum și pentru recuperarea eventualelor prejudicii. (la 06-05-2006, Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 12 al art. 33 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. )  +  Articolul 12Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistență și dotare tehnică, precum și de programe de pregătire specifică a personalului.  +  Articolul 13La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă reprezentanții acestuia pot participa direct la controalele efectuate de Departament. Reprezentanții Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele și informațiile care au stat la baza întocmirii actului de control, în condițiile legii.  +  Articolul 13^1Personalul din cadrul Departamentului și șeful Departamentului beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare. (la 05-05-2008, Art. 13^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 99 din 29 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008. )  +  Articolul 14(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat și în bugetele autorităților și instituțiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, personalul preluat, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.  +  Articolul 15În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile "Autoritatea Națională de Control" și "Departamentul de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare" se înlocuiesc cu denumirile "Autoritatea de control a Guvernului", respectiv "Departamentul pentru lupta antifraudă".  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă următoarele prevederi:a) art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;b) alin. (3) lit. a)-e) și alin. (4) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;d) Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2004 privind organizarea și funcționarea Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 2 septembrie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru controlul
  implementării programelor cu finanțare
  internațională și urmărirea aplicării
  acquis-ului comunitar,
  Cristian David
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Frâncu
  Ministrul integrării europene,
  Ene Dinga
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 1 iunie 2005.Nr. 49.----------