ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 24 septembrie 2008de modificare a Actului adiţional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 634/2008
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL I nr. 675 din 1 octombrie 2008  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, încheiat între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, denumit în continuare Contractul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, cu modificările ulterioare,având în vedere faptul că în urma centralizării din aprilie 2006 a necesarului de licenţe transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de către instituţiile şi autorităţile publice beneficiare a rezultat un număr de 39.385 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pe lângă cele 47.510 licenţe prevăzute iniţial în obiectul Contractului, generând în mod corelativ obligaţia de plată a preţului aferent utilizării acestora începând cu anul 2006,având în vedere dispoziţiile art. 1.2 din Contract,având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 199/2008, prin care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a preluat de la Secretariatul General al Guvernului competenţele aferente Contractului,părţile:GUVERNUL ROMÂNIEI, cu sediul în Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, Bucureşti, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, împuternicit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2008, reprezentat de domnul Karoly Borbely, ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, denumit în continuare Licenţiat,şiMICROSOFT IRELAND OPERATION LIMITED, reprezentat de firma FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH Austria, cu sediul în Dietriechgasse 27-29, Viena, Austria, prin domnul Viktor Malinowski, director pentru Europa de Sud-Est, şi domnul Heinz Mazinger, director financiar, denumit în continuare Licenţiator,de comun acord şi în mod expres, au convenit încheierea prezentului act adiţional de modificare a Actului adiţional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contract, prin care agreează următoarele:  +  Articolul IActul adiţional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Licenţiatul va plăti Licenţiatorului, în baza facturii emise de Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, sucursala Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Urdăreanu nr. 34, et. 2, sectorul 5, RO-050688, având număr de ordine în registrul comerţului J40/14397/27.08.2008. Suma de 31.144.865,64 USD, din care TVA 4.972.709,64 USD, reprezentând contravaloarea celor 39.385 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2006-2009, în conformitate cu preţurile unitare prevăzute în anexa nr. 1 la Contract, va fi plătită de Licenţiat Licenţiatorului nu mai devreme de data aprobării bugetului pe anul 2009 şi de data aprobării deschiderii de credite de către Ministerul Economiei şi Finanţelor."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Suma datorată de Licenţiat conform art. 2 va fi achitată de Licenţiat către Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, sucursala Bucureşti, în conformitate cu prevederile prezentului act adiţional şi ale contractelor tehnice relevante ale Microsoft. Suma de 26.172.156 USD, reprezentând contravaloarea licenţelor prevăzute la art. 1 este netă şi liberă de orice taxe şi/sau speze, de orice natură."3. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) În termen de maximum 10 zile de la semnarea prezentului act adiţional vor fi predate kiturile şi notificarea în original în baza unui certificat de acceptanţă încheiat între Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, sucursala Bucureşti, şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. (3) După semnarea certificatului de acceptanţă, Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, sucursala Bucureşti, va emite o factură fiscală pentru suma de 31.144.865,64 USD, din care TVA 4.972.709,64 USD, Licenţiatul, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, urmând să îşi exprime de îndată acceptul său irevocabil pentru plata contravalorii acestei facturi la momentul îndeplinirii termenului şi condiţiilor prevăzute la art. 2."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul act adiţional.  +  Articolul IIPrezentul act adiţional intră în vigoare la semnarea acestuia de către ambele părţi. Celelalte prevederi ale Actului adiţional nr. 2 rămân valabile în continuare.  +  Articolul IIIPrezentul act adiţional a fost încheiat la Bucureşti, astăzi, ....................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi conţine ............. pagini.În numele Licenţiatorului,Fujitsu Siemens Computers GesmbH AustriaÎn numele Licenţiatului,Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei  +  Anexa la Actul adiţional nr. 3(Anexa nr. 1 la Actul adiţional nr. 2)CANTITĂŢILE ŞI VALOAREAlicenţelor necesare utilizării produselor software Microsoftstabilite la nivelul anului 2006
  Produse Nr. de bucăţi Preţ unitar fără TVA Nr. de ani Total fără TVA
  Enterprise Desktop Professional Platform (Include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license) 35.910 211,3 USD 3 USD 22.763.349
  Windows 2003 - Server 2.487 240 USD 3 USD 1.790.640
  Exchange 2003 - Server 297 272 USD 3 USD 242.352
  Managementul Sistemului - Server 439 175 USD 3 USD 230.475
  SharePoint - Portal Server 252 1.515 USD 3 USD 1.145.340
  VALOAREA TOTALĂ A ACTULUI ADIŢIONAL, ÎN USD CIP BUCUREŞTI USD 26.172.156
  În numele Licenţiatorului,Fujitsu Siemens Computers GesmbH AustriaÎn numele Licenţiatului,Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei------