HOTĂRÂRE nr. 4 din 29 septembrie 2008privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008    Având în vedere dispoziţiile art. 41 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare numărul alegătorilor înscrişi, de regulă, în listele electorale permanente ale unei secţii de votare şi necesitatea desfăşurării în bune condiţii a votării,ţinând cont de prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. (4) şi ale art. 69 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Localul secţiei de votare reprezintă spaţiul în care alegătorii îşi exercită dreptul de vot, respectiv sediul biroului electoral al secţiei de votare. (2) Localul secţiei de votare se amenajează astfel încât să asigure condiţii corespunzătoare pentru exercitarea dreptului de vot şi respectarea caracterului oficial şi solemn al procesului electoral.  +  Articolul 2 (1) Amenajarea localurilor secţiilor de votare se face în imobile aparţinând domeniului public/privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi în cele aflate în folosinţa sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale. (2) La stabilirea localurilor secţiilor de votare vor fi avute în vedere îndeosebi spaţii aflate la parterul clădirilor, amplasate în locuri publice accesibile, a căror configuraţie permite o cât mai bună organizare şi desfăşurare a operaţiunilor electorale, precum şi afluirea şi defluirea corespunzătoare a alegătorilor. (3) Organizarea localurilor secţiilor de votare în imobile aparţinând unor persoane fizice sau juridice private se face în temeiul unor acte încheiate în condiţiile legii şi numai în cazul în care spaţiile prevăzute la alin. (1) nu sunt suficiente. (4) Spaţiile identificate vor fi utilizate şi în cazul organizării şi desfăşurării unor alegeri parlamentare parţiale.  +  Articolul 3 (1) În imobilele în care se amenajează spaţii destinate desfăşurării votării trebuie să existe mijloace de comunicaţii, energie electrică, grup sanitar. Grupurile sanitare trebuie igienizate şi aerisite. Echipamentele şi instalaţiile trebuie să se afle în stare de funcţionare. Încăperile trebuie să fie uscate, să aibă lumină suficientă, să fie bine ventilate şi menţinute în stare de curăţenie, urmând ca în funcţie de condiţiile atmosferice să se asigure confortul termic necesar. (2) Pentru utilizarea la maximum a luminii naturale, suprafaţa transparentă a ferestrelor şi corpurilor de iluminat va fi curăţată corespunzător. Se va evita pe cât posibil obturarea ferestrelor şi luminatoarelor. Pentru asigurarea iluminatului interior artificial se recomandă dotarea secţiilor de votare cu surse suplimentare de energie - generatoare de curent, lanterne, felinare etc. (3) Accesul în localul secţiei de votare se realizează prin coridoare, holuri, culoare, vestibuluri şi alte asemenea locuri de trecere, delimitate şi marcate corespunzător, prin care persoanele să se poată deplasa uşor. Pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor care intenţionează să îşi exercite dreptul de vot, la secţia de votare se amenajează rampe speciale. (4) Localurile secţiilor de votare trebuie să dispună de o suprafaţă utilă suficientă pentru: a) asigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale; b) amplasarea cabinelor şi urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfăşurării activităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă, scaune, dulap etc.); c) asigurarea controlului accesului alegătorilor în sala de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor; d) depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor materiale necesare procesului electoral.  +  Articolul 4 (1) Configuraţia localului secţiei de votare trebuie să faciliteze asigurarea măsurilor de pază, de protecţie şi securitate. După caz, se pot dispune grilaje la ferestre, încuietori, sigilii, lacăte la uşi, dulapuri etc. Măsurile privind paza secţiei de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte tipizate, precum şi protecţia participanţilor la procesul electoral se realizează în baza unor planuri de protecţie. (2) Localurile secţiilor de votare trebuie să dispună de dotările prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi de planul de evacuare în caz de urgenţă.  +  Articolul 5Forma, dimensiunile, modalităţile de confecţionare şi amplasare a cabinelor şi urnelor utilizate în localurile secţiilor de votare trebuie să asigure derularea eficientă, corectă şi transparentă a operaţiunilor electorale şi să garanteze caracterul secret al votului.  +  Articolul 6 (1) Fiecare secţie de votare trebuie să dispună de un număr suficient de cabine, urne şi ştampile cu menţiunea "VOTAT", având în vedere numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi respectarea duratei votării prevăzute în lege. (2) Se recomandă asigurarea unei cabine de vot pentru fiecare 300 de alegători arondaţi la o secţie de votare ori calcularea numărului de cabine de vot necesare după următoarea formulă:Ncv = Asv x Tmv/Tv *),------- Notă *) Spre exemplu, la o secţie de votare în ale cărei liste electorale permanente sunt înscrişi 1.500 de alegători, care votează la un interval de timp mediu de 3 minute, calculul numărului de cabine de vot necesar este următorul: necesar cabine de vot = 1.500 alegători x 3 minute per alegător împărţit la 840 minute (perioada de timp din ziua votării cuprinsă între orele 7,00-21,00) = 5,3. Se ia partea întreagă nerotunjită, rezultând astfel un număr de 5 cabine de vot necesare.unde:Ncv = necesar cabine de vot;Asv = număr alegători arondaţi la o secţie de votare;Tmv = timp mediu de votare pentru un alegător (aproximativ 2-3 minute);Tv = perioada de timp legală pentru votare (14 ore). (3) Fiecare secţie de votare trebuie să dispună de cel puţin două urne distincte, una pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi una pentru alegerea Senatului, precum şi de o singură urnă specială, care se etichetează corespunzător. La estimarea necesarului de urne se vor avea în vedere numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente ale secţiei de votare şi numărul de pagini ale buletinelor de vot. (4) Pe lângă norma de cabine calculată pentru o secţie de votare potrivit alin. (2), se recomandă confecţionarea şi amplasarea unei cabine de vot pentru persoanele cu handicap locomotor, dimensionată şi marcată corespunzător.  +  Articolul 7 (1) Fiecare secţie de votare trebuie să dispună de un număr de ştampile cu menţiunea "VOTAT" egal cu cel al cabinelor de vot, dar nu mai mare de numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare*).-------- Notă *) Numărul optim al ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" este cuprins între 5 şi 7. Se ia în calcul numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare, fără preşedinte şi locţiitorul acestuia. (2) Bunurile materiale rămase de la alegerile anterioare - cabine şi urne de vot, plăcuţe indicatoare, panouri de afişaj, piese de mobilier şi altele asemenea - pot fi recondiţionate şi reutilizate, dacă se află în stare corespunzătoare. În cazul în care acestea nu se pot recupera, instituţiile prefectului vor achiziţiona unele noi, de acelaşi tip pentru toate secţiile de votare de pe raza unei circumscripţii electorale. (3) Fiecare secţie de votare trebuie să dispună de un număr de tuşiere cel puţin egal cu cel al ştampilelor cu menţiunea "VOTAT", iar tuşul utilizat pentru acestea trebuie să aibă o calitate şi viscozitate corespunzătoare.  +  Articolul 8 (1) Cabinele şi urnele trebuie amplasate în aceeaşi încăpere în care îşi desfăşoară activitatea biroul electoral al secţiei de votare, în raza vizuală a membrilor acestuia.Exemplificarea modului de amenajare a localului secţiei de votare este prevăzută în anexa nr. 3. (2) În timpul desfăşurării votării se recomandă limitarea/interzicerea staţionării oricăror persoane pe o distanţă de cel puţin 1-1,5 m faţă de locul unde sunt amplasate cabinele şi urnele, cu excepţia alegătorilor şi a persoanelor desemnate de preşedintele biroului electoral pentru însoţirea acestora în cazurile prevăzute de lege.  +  Articolul 9 (1) Se recomandă ca pentru confecţionarea cabinelor şi a urnelor de vot să se întocmească documentaţii tehnice de proiectare, realizare şi utilizare, astfel încât asamblarea şi dezasamblarea, precum şi manevrarea să poată fi realizate rapid şi simplu. (2) Principalele caracteristici tehnice recomandate pentru confecţionarea cabinelor şi urnelor de vot, precum şi cele privind modalităţile de amplasare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi localurilor secţiilor de votare din străinătate, cu luarea în considerare a condiţiilor specifice de organizare.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,Octavian OprişContrasemnează:---------------Vicepreşedinte,Marian MuhuleţVicepreşedinte,Ana Maria PătruBucureşti, 29 septembrie 2008.Nr. 4.  +  Anexa 11. Descrierea cabinei de vot1.1. Cabina de vot este o structură amenajată în interiorul localului secţiei de votare, având forma unui paralelipiped dreptunghic, în interiorul căruia se află o poliţă ce asigură suportul necesar aplicării ştampilei cu menţiunea "VOTAT" pe buletinul de vot. Forma obişnuită a cabinei formează un U (vezi fig. nr. 1) a cărui deschidere permite accesul alegătorului în spaţiul de votare.1.2. Spaţiul de votare este unul închis, delimitat pe 3 din cele 4 laturi*1) de pereţii acoperiţi ai cabinei, iar la intrare este prevăzut cu o perdea. În interiorul acesteia se montează, la o înălţime utilă, o poliţă ce asigură suportul necesar pentru exercitarea dreptului de vot.--------*1) Respectiv pe două dintre cele 3 laturi, în cazul cabinei de vot prezentate în figura nr. 2.1.3. Structura cabinei poate fi unică (alcătuită dintr-un singur schelet ale cărui elemente sunt inseparabile), modulară (compusă din mai multe panouri ce se pot îmbina între ele) sau complet demontabilă (compusă în întregime din elemente independente ce pot fi îmbinate între ele).1.4. Se recomandă confecţionarea cabinelor de vot din mai multe panouri ce pot fi asamblate între ele şi pliate în funcţie de necesităţi şi specificul secţiei de votare.1.5. Prin excepţie de la pct. 1.1, în cazul în care specificitatea încăperii ce găzduieşte secţia de votare o impune (existenţa unor coloane, pereţi semicirculari), cabina de vot poate avea şi forma V sau L (vezi fig. nr. 2).2. Caracteristici tehnice recomandate pentru confecţionarea cabinelor de vot2.1. Se recomandă ca la confecţionarea cabinelor de vot să se urmărească asigurarea următorilor parametri: a) rezistenţa structurii şi a panourilor ce o compun la oxidare, coroziune, la şocuri şi fricţiuni mecanice, la acţiunea agenţilor chimici şi atmosferici; b) rezistenţă la tracţiuni şi fricţiuni mecanice, la acţiunea agenţilor chimici şi la umiditate pentru perdeaua de la intrare; c) greutate scăzută, cuprinsă între 5 - 25 kg/cabina de vot; d) durabilitate/durată de viaţă crescută. Se recomandă ca aceasta să acopere o perioadă de aproximativ 12-15 ani (3- 4 cicluri electorale); e) rigiditatea structurii, astfel încât să se asigure stabilitatea acesteia; f) design modern, respectiv utilizarea unui număr cât mai redus de culori (spre exemplu, albastru); g) poliţe din materiale rigide care să asigure un suport stabil.Acestea pot fi şi din materiale sintetice, plastice sau acrilice încadrate cu ramă de aluminiu, rabatabile/demontabile, prevăzute cu sistem de fixare pe structură şi pereţii exteriori; h) pentru structură: profil metalic*2) în formă de L, C, U sau O, care garantează rigiditatea şi permite diferite tipuri de îmbinări mecanice;--------*2) Aluminiu, pvc cu inserţii metalice, oţel etc. i) pentru panourile exterioare şi poliţe: materiale sintetice, plastice, acrilice*3) care nu necesită izolarea la coroziune şi care asigură un grad corespunzător de opacitate. În cazul utilizării materialului lemnos, acesta trebuie să asigure rezistenţă, rigiditate şi durabilitate crescute, corelate cu o greutate scăzută;--------*3) Spre exemplu: Polivinil Cloride (PVC), plexiglas, policarbonat, polipropilenă, dibond, sticlex, forex, makrolon, copoliester. j) pentru perdele: în afara materialelor textile se pot utiliza folii din materiale sintetice*4) cu rezistenţă crescută la rupere, dar care îşi păstrează flexibilitatea;---------*4) Polivinil cloride (PVC), poliplan etc. k) volum util cuprins între 1,4 mc şi 2 mc.2.2. Confecţionarea cabinelor de vot nu este condiţionată de utilizarea materialelor prevăzute la alineatul precedent, acestea fiind prezentate cu titlu de recomandare.3. Securizarea3.1. Securizarea cabinelor de vot se asigură prin închiderea a 3 din cele 4 laturi*5), de la înălţimea de 45 cm în sus, respectiv prin amplasarea, la intrare, a unei perdele de aceeaşi lungime cu zona securizată a peretelui cabinei.--------*5) Respectiv pe două din cele 3 laturi, în cazul cabinei de vot prezentate în figura nr. 2.4. Depozitarea şi manevrarea4.1. Depozitarea şi manevrarea cabinelor de vot se fac astfel încât să prevină deteriorarea acestora. Depozitarea se face la sediul primăriilor ori în alte spaţii aflate în folosinţa sau administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spaţii aparţinând unor persoane fizice ori juridice cu care au fost încheiate contracte în acest sens.4.2. Acolo unde există posibilitatea, se recomandă depozitarea la sediul instituţiilor unde s-au organizat secţii de votare, prin încheierea unor procese-verbale de predare în custodie.4.3. Asigurarea manevrabilităţii şi funcţionalităţii cabinelor de vot se realizează şi prin prevederea unor accesorii şi dotări suplimentare (mânere pentru transport, huse, cleme şi clipsuri pentru fixarea perdelelor). Cabinele pliabile, modulare şi/sau demontabile necesită un spaţiu de depozitare redus.5. Modalităţi de amplasare5.1. Modalităţile de amplasare au în vedere configuraţia localului secţiei de votare şi dispunerea celorlalte dotări necesare membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă/birou, scaune, dulap etc).5.2. Amplasarea cabinelor de vot se face pe un perete liber al localului secţiei de votare. Se recomandă ca peretele din spate al cabinei de vot să nu fie poziţionat în dreptul uşilor şi ferestrelor etc.  +  Anexa 21. Descrierea urnei de vot1.1. Urna de vot este un recipient prevăzut cu o fantă pentru introducerea buletinelor de vot. Aceasta poate fi alcătuită dintr-un singur corp care se închide în partea superioară cu un capac sau demontabilă, al cărei schelet se obţine din îmbinarea unor elemente independente, ori chiar pliabilă, ale cărei construcţie şi materiale permit plierea.2. Caracteristici tehnice recomandate pentru confecţionarea urnelor de vot2.1. Se recomandă ca la confecţionarea urnelor de vot să se urmărească asigurarea următorilor parametri: a) transparenţă/transluciditate*6);---------*6) Din plexiglas, policarbonat, polipropilenă, dibond, sticlex, forex, makrolon, copoliester, polipropilenă etc. b) rezistenţa corpului principal şi a capacului la şocuri şi fricţiuni mecanice (incasabil), la variaţii de temperatură ce pot produce deformări (termorezistent), la agenţii corosivi; c) greutate scăzută, cuprinsă între 0,5-10 kg/urnă; d) durabilitate/durată de viaţă crescută. Se recomandă ca aceasta să acopere o perioadă de aproximativ 12-15 ani (3-4 cicluri electorale); e) dimensiunea fantei pentru introducerea buletinelor de vot în urnă: 23 cm x 1,5 cm, avându-se în vedere că buletinul de vot va avea dimensiunea de 21 cm x 29,7 cm (formatul A4); f) design modern. Spaţiul necesar depozitării se reduce la urna în forma trunchiului de piramidă; g) volum util cuprins între 300-350 litri/urna fixă, respectiv 30-40 litri/urna specială.2.2. Confecţionarea urnelor de vot nu este condiţionată de utilizarea materialelor prevăzute la alineatul precedent, acestea fiind prezentate cu titlu de recomandare.2.3. Confecţionarea urnelor de vot nu este condiţionată de utilizarea formelor şi dimensiunilor prezentate la fig. nr. 5-8, acestea fiind date cu titlu de exemplu.3. Urna specială3.1. Exercitarea dreptului de vot la domiciliul alegătorilor netransportabili din cauză de boală sau invaliditate este permisă numai în condiţiile stabilite prin lege. Fiecare secţie de votare trebuie să dispună de o singură urnă specială (mobilă).3.2. Pentru confecţionarea urnelor speciale se recomandă asigurarea unor caracteristici similare celor pentru urnele utilizate în secţiile de votare. Acestea se dimensionează corespunzător pentru a putea fi transportate cu uşurinţă.4. Securizarea4.1. Securizarea urnelor de vot se realizează prin sisteme de închidere cu cheie, lacăt şi/sau sigilare cu (sigilii tip colier, şnur/panglică din material plastic/metal cu autoblocare).5. Depozitarea şi manevrarea5.1. Depozitarea şi manevrarea urnelor de vot se fac astfel încât să prevină deteriorarea acestora. Depozitarea se face la sediul primăriilor ori în alte spaţii aflate în folosinţa sau administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spaţii aparţinând unor persoane fizice ori juridice cu care au fost încheiate contracte în acest sens.5.2. Acolo unde există posibilitatea, se recomandă depozitarea la sediul instituţiilor unde s-au organizat secţii de votare, prin încheierea unor procese-verbale de predare în custodie.5.3. Se recomandă depozitarea urnelor de vot la aceeaşi locaţie unde sunt depozitate cabinele de vot şi celelalte materiale necesare organizării şi desfăşurării procesului electoral.6. Modalităţi de amplasare6.1. Urna de vot utilizată în secţiile de votare se dispune la ieşirea din cabina de vot, la o distanţă recomandată de 1,5 m de aceasta, în spaţiul dintre cabina de vot şi locul unde se află aşezaţi membrii biroului electoral al secţiei de votare.Modalităţile de amplasare au în vedere configuraţia localului secţiei de votare şi dispunerea celorlalte dotări necesare membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă/birou, scaune, dulap etc.).  +  Anexa 3Exemplificarea modului de amenajare a localului secţiei de votare------