HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 10 septembrie 2008privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 54 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prin prezenta hotărâre se stabilește procedura de reglementare și control al transportului deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.(2) Procedura de reglementare și control al transportului deșeurilor se aplică deșeurilor periculoase și deșeurilor nepericuloase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare.(3) Transportul deșeurilor se realizează numai către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare.(4) Este interzis transportul deșeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare/stocare temporară/tratare/ valorificare/eliminare, fără respectarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Semnificația unor termeni specifici utilizați în prezenta hotărâre este prezentată în anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Transportul deșeurilor periculoase  +  Articolul 3Transportul deșeurilor periculoase, indiferent de cantitatea anuală în care acestea se generează, se desfășoară în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România, ale Regulamentului privind Transportul Internațional Feroviar al Mărfurilor Periculoase RID - Apendice C la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin Protocolul ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 69/2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002, ale Ordonanței Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, republicată, ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 590/2007 pentru stabilirea unor reguli privind transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportă mărfuri periculoase, substanțe dăunătoare și/sau poluanți marini, ale Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 322/2006 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 426/2006 privind aprobarea Regulilor de navigație pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari.  +  Articolul 4(1) Transportul deșeurilor periculoase se efectuează de la generator sau deținător, denumit în continuare expeditor, către operatorul economic care realizează operația de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare, denumit în continuare destinatar, respectându-se prevederile prezentei hotărâri.(2) Expeditorul completează un formular pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.(3) Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, semnat și ștampilat, este transmis către destinatarul deșeurilor periculoase.(4) Destinatarul deșeurilor periculoase, la primirea formularului pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, poate accepta efectuarea transportului sau poate solicita informații suplimentare din partea expeditorului. Dacă destinatarul acceptă efectuarea transportului, semnează și ștampilează formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase.(5) Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, semnat și ștampilat de către destinatar, se transmite la agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află instalația de tratare/valorificare/ eliminare, pentru a se obține din partea acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului deșeurilor periculoase, termenul maxim de răspuns fiind de 7 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor solicitate.(6) La stabilirea destinatarului și a traseului de transport al deșeurilor periculoase, expeditorul va avea în vedere, pe cât posibil, respectarea principiului proximității, care presupune ca deșeurile să fie valorificate și eliminate cât mai aproape de locul de generare.(7) Agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află instalația de tratare/valorificare/eliminare are următoarele atribuții:a) de a semna și ștampila formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, numai după ce verifică și analizează informațiile furnizate, dacă este de acord cu operațiile de tratare, valorificare sau eliminare aplicate deșeurilor periculoase de către destinatar;b) de a solicita informații suplimentare de la expeditorul deșeurilor periculoase, de la operatorul instalației de tratare/valorificare/eliminare sau de la Garda Națională de Mediu, după caz;c) de a verifica dacă transportul deșeurilor periculoase respectă regimul ariilor naturale protejate și a Siturilor Natura 2000.(8) Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, semnat și ștampilat potrivit prevederilor alin. (7) lit. a), este transmis astfel:a) expeditorului deșeurilor periculoase și agenției județene pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află acesta, de către agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află instalația de tratare/valorificare/eliminare;b) inspectoratului pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul pentru autorizarea rutei transportului deșeurilor periculoase, de către expeditor.(9) Ruta de transport al deșeurilor periculoase se stabilește de către expeditor și transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea orașelor, și se autorizează de către inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul, înscriindu-se în documentele de însoțire ale transportului deșeurilor periculoase.(10) Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase se întocmește în 6 exemplare originale și se păstrează după cum urmează:a) un exemplar la expeditor;b) un exemplar la destinatar;c) un exemplar la transportator;d) un exemplar la agenția județeană pentru protecția mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului deșeurilor periculoase;e) un exemplar la inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul deșeurilor periculoase;f) un exemplar la agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află expeditorul deșeurilor periculoase.(11) Prevederile alin. (1)-(10) se aplică și în cazul în care expeditorul deșeurilor periculoase, transportatorul și destinatarul acestora sunt același operator economic.  +  Articolul 5Aprobarea pentru efectuarea transportului deșeurilor periculoase poate fi o aprobare dată pentru o anumită categorie de deșeuri periculoase și un singur transport sau poate fi o aprobare dată pentru o anumită categorie de deșeuri periculoase și mai multe transporturi, caz în care valabilitatea aprobării este de 2 ani de la data acordării acesteia.  +  Articolul 6(1) Pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mică de 1 t/an, formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, nu trebuie să conțină aprobarea agenției pentru protecția mediului în raza căreia se află destinatarul deșeurilor periculoase.(2) Destinatarul deșeurilor periculoase trebuie să depună la agenția pentru protecția mediului în raza căreia se află un exemplar din formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, semnat și ștampilat, conform prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Fiecare transport de deșeuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase trebuie să fie însoțit de formularul de expediție/transport deșeuri periculoase și de formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase.  +  Articolul 8Expeditorul completează, semnează și ștampilează formularul de expediție/transport deșeuri periculoase.  +  Articolul 9(1) Transportatorul semnează și ștampilează formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, la primirea deșeurilor periculoase.(2) Transportatorul transportă deșeurile periculoase pe ruta aprobată în formularul de aprobare a transportului deșeurilor periculoase și le predă destinatarului.  +  Articolul 10(1) Destinatarul, la primirea deșeurilor periculoase, semnează și ștampilează formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, confirmând acceptarea deșeurilor periculoase.(2) Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deșeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiții de siguranță și etichetată corespunzător un interval de cel puțin 3 luni.  +  Articolul 11(1) Personalul angajat, inclusiv transportatorul deșeurilor periculoase, deține echipament special și este instruit asupra utilizării acestuia, precum și pentru luarea primelor măsuri de intervenție în cazul unei poluări accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind transportul mărfurilor periculoase.(2) În cazul producerii unui accident pe timpul transportului, transportatorul deșeurilor periculoase anunță imediat inspectoratul pentru situații de urgență și agenția pentru protecția mediului de pe raza județului unde s-a produs incidentul.  +  Articolul 12Formularul de expediție/transport deșeuri periculoase se întocmește în 6 exemplare și se păstrează în același mod ca și formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, așa cum este prevăzut la art. 4 alin. (10).  +  Articolul 13Destinatarul, după efectuarea operațiilor de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare, semnează și ștampilează formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, menționând că activitatea de colectare/ stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare a deșeurilor periculoase s-a efectuat în conformitate cu legislația în vigoare, și transmite o copie a acestuia la:a) expeditorul deșeurilor periculoase;b) agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află expeditorul deșeurilor periculoase;c) agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află instalația de tratare/valorificare/eliminare.  +  Articolul 14(1) Inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul, după primirea unui exemplar din formularul pentru aprobarea transportului rutier al deșeurilor periculoase și a unui exemplar din formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, notifică, cu 48 de ore înainte de efectuarea transportului aprobat, toate inspectoratele pentru situații de urgență județene, precum și inspectoratele județene de poliție din județele care vor fi tranzitate și cel de destinație despre executarea transportului deșeurilor periculoase și despre caracteristicile acestuia.(2) În cazul transportului feroviar și naval al deșeurilor periculoase, după respectarea prevederilor alin. (1), inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul notifică secțiile regionale de poliție transporturi care vor fi tranzitate și cea de destinație despre transportul deșeurilor periculoase și despre caracteristicile acestuia.(3) În cazul în care se realizează transporturi de deșeuri periculoase din aceeași categorie către același destinatar, urmând aceeași rută de transport stabilită în formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, cu o frecvență mai mare de un transport pe lună, expeditorul este obligat să transmită către inspectoratul pentru situații de urgență formularul de expediție/transport deșeuri periculoase numai la efectuarea primului transport.(4) Începând cu cel de-al doilea transport de deșeuri periculoase prevăzut la alin. (3), expeditorul este obligat să informeze inspectoratul pentru situații de urgență cu 48 de ore înaintea efectuării fiecărui transport de deșeuri periculoase, prin fax, notă telefonică sau e-mail. În informarea transmisă inspectoratului pentru situații de urgență se precizează cantitatea de deșeuri periculoase care se transportă, numărul formularului de aprobare a transportului deșeurilor periculoase în baza căruia se realizează acesta și date pentru identificarea transportatorului, așa cum sunt prevăzute în formularul de expediție/transport deșeuri periculoase.(5) Formularele de expediție/transport deșeuri periculoase întocmite pentru transporturile de deșeuri periculoase care intră sub incidența alin. (3) se păstrează la expeditor, transportator și destinatar, acesta din urmă având obligația să raporteze anual agenției pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află că deșeurile periculoase au fost valorificate sau eliminate în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 15(1) Transportul deșeurilor periculoase care se generează într-o cantitate mai mică de 1 t/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase se efectuează în baza formularului de expediție/transport deșeuri periculoase, în care se precizează clar că aceste deșeuri periculoase sunt generate într-o cantitate mai mică de 1 t/an.(2) În cazul transporturilor prevăzute la alin. (1), formularul de expediție/transport deșeuri periculoase se întocmește în 3 exemplare, care se păstrează astfel: o copie la expeditorul deșeurilor periculoase, o copie la destinatarul deșeurilor periculoase și o copie la transportatorul deșeurilor periculoase.(3) Formularul de expediție/transport deșeuri periculoase se prezintă de către expeditor, transportator și destinatar la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor periculoase.  +  Articolul 16(1) În cazul transportului de deșeuri periculoase pe calea ferată se aplică aceeași procedură conform art. 1-15, cu mențiunea că pentru obținerea aprobării de la agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află instalația de tratare/valorificare/eliminare expeditorul deșeurilor periculoase trebuie să prezinte și acceptul transportatorului.(2) În cazul transportului deșeurilor periculoase pe calea ferată, în lipsa oricăruia dintre documentele însoțitoare ale transportului, vagonul este primit și reținut în punctul de destinație, urmând ca destinatarul să prezinte documentele necesare în cel mult 48 de ore, în caz contrar, vagonul fiind redirijat către expeditor.(3) Condițiile pentru transportul deșeurilor periculoase pe calea ferată sunt prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001.  +  Articolul 17(1) Deșeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase.(2) Gestionarea ambalajelor cade în sarcina destinatarului, cu excepția cazurilor în care o altă parte își asumă răspunderea în scris pentru gestionarea acestora.(3) Ambalajele deșeurilor periculoase reprezintă de asemenea deșeuri periculoase care intră sub incidența prezentei hotărâri. Evidența gestiunii ambalajelor se realizează conform reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul III Transportul deșeurilor periculoase pentru colectare sau pentru stocare temporară  +  Articolul 18(1) În cazul în care deșeurile periculoase sunt transportate către un deținător temporar în vederea colectării sau stocării temporare realizate în condițiile legii, transportul deșeurilor periculoase se realizează în două etape:a) transportul deșeurilor periculoase de la expeditor la deținătorul temporar al deșeurilor periculoase care realizează colectarea sau stocarea temporară a acestora;b) transportul deșeurilor periculoase de la deținătorul temporar al deșeurilor periculoase către destinatarul final al deșeurilor periculoase care realizează tratarea, valorificarea sau eliminarea deșeurilor periculoase.(2) În prima etapă, deținătorul temporar al deșeurilor periculoase este destinatar, iar în cea de-a doua etapă deținătorul temporar al deșeurilor periculoase este expeditor.(3) Pentru fiecare etapă dintre cele două prevăzute la alin. (1) transportul deșeurilor periculoase se realizează cu respectarea prevederilor art. 1-17. Pentru fiecare etapă se completează în mod corespunzător formularele prevăzute în modelele prezentate în anexele nr. 1 și 2.  +  Capitolul IV Transportul deșeurilor nepericuloase  +  Articolul 19Transportul deșeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 20(1) Deșeurile nepericuloase destinate eliminării se transportă de la expeditor la destinatar și se controlează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase tipizat, cu regim special.(2) Formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase se completează de către expeditor în 3 exemplare și se păstrează după cum urmează: un exemplar semnat și ștampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deșeurile și cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului.(3) După semnarea și ștampilarea formularului de încărcare-descărcare de către destinatar, acesta îl transmite expeditorului prin fax sau prin poștă, cu confirmare de primire.(4) Fiecare transport de deșeuri nepericuloase trebuie să fie însoțit de un formular de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase.(5) Formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase este înregistrat de către destinatar într-un registru securizat, înseriat și numerotat pe fiecare pagină.  +  Articolul 21Transportul și controlul deșeurilor nepericuloase destinate operațiilor de colectare/stocare temporară/tratare/ valorificare/eliminare se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, completat și semnat de către expeditorul, transportatorul și destinatarul deșeurilor nepericuloase.  +  Articolul 22(1) Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul și controlul deșeurilor nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării/ valorificării/eliminării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deșeurilor, o copie la destinatarul acestora și o copie la transportatorul deșeurilor.(2) Expeditorul, destinatarul și transportatorul deșeurilor nepericuloase sunt obligați să prezinte formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor.  +  Articolul 23(1) Transportul deșeurilor municipale, efectuat de către operatorii economici autorizați să presteze serviciul de salubrizare în localități, nu intră sub incidența prevederilor prezentei hotărâri.(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care efectuează transportul propriilor deșeuri nepericuloase, cum ar fi deșeurile de producție și deșeurile asimilabile celor municipale, trebuie să completeze formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase.  +  Capitolul V Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală  +  Articolul 24(1) Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale se realizează în conformitate cu Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și Metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 219/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Nu se vor accepta la transport deșeurile ale căror ambalaje nu sunt etichetate cu următoarele informații: datele de identificare ale unității sanitare, secția/laborator, cantitate și data umplerii.(3) Transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face ținându-se cont de următoarele:a) toate vehiculele utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală sunt evaluate de Ministerul Sănătății Publice, prin institutele de sănătate publică, pe baza unei metodologii ce va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătății publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În interiorul vehiculelor, deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală se transportă în containere din plastic cu capac, tip europubelă, în poziție verticală;b) vehiculul utilizat pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală trebuie să îndeplinească următoarele cerințe :(i) să fie destinat, amenajat special și utilizat numai pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;(ii) să fie autoutilitară sau autovehicul cu masa totală maximă autorizată;(iii) compartimentul destinat containerelor să fie separat de cabina șoferului, să fie realizat din materiale ușor lavabile și rezistente la abur și agenți chimici folosiți la curățenie și dezinfecție;(iv) să aibă în dotare containere din plastic cu capac, tip europubelă, în care sunt depozitate deșeurile ambalate în timpul transportului, în condiții de siguranță;(v) să aibă dispozitive de fixare a containerelor în timpul transportului;(vi) să conțină sisteme de asigurare împotriva răspândirii deșeurilor periculoase în mediu în caz de accident;(vii) să existe permanent o trusă sau un minicompartiment ce conține saci din plastic, echipament de protecție, echipamente de curățenie, dezinfecție, trusă de prim-ajutor;(viii) să fie prevăzut cu trusă conform prevederilor Acordului european privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (A.D.R.);(ix) compartimentul destinat containerelor va fi prevăzut cu sisteme de răcire a aerului: aer condiționat, echipament frigorific;(x) autovehiculul va fi marcat și inscripționat cu datele de identificare ale societății transportatoare pe ambele părți laterale, activitatea prestată "Transport deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală", pictograma "Pericol biologic" și marcaj A.D.R.;c) operatorii economici care transportă deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu dețin referat tehnic pentru autovehiculul care transportă deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, au obligativitatea de a-l solicita și obține în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În cazul în care referatul tehnic nu se obține în acest termen de 6 luni, se suspendă dreptul de a utiliza autovehiculul pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;d) transportul deșeurilor periculoase de la unitatea medicală în care acestea se produc și care este expeditorul deșeurilor și până la destinatarul deșeurilor, reprezentat de instalația în care acestea sunt tratate sau eliminate, se realizează cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.(4) Pentru toate cantitățile de deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, transportatorul - chiar dacă acesta este și destinatar - va respecta prevederile art. 1-17, precizând în formularele ale căror modele sunt prezentate în anexele nr. 1 și 2 cantitatea cumulată exact, prin cântărire la expeditori, pe un transport dintr-o anumită zonă. Formularul va conține o anexă cu expeditorii și cantitățile individuale.  +  Capitolul VI Sancțiuni  +  Articolul 25(1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă sau contravențională, după caz.(2) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) abandonarea deșeurilor pe traseu de către operatorii de transport, nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3), ale art. 6 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 13, art. 14 alin. (1) și (2), art. 19 sau ale art. 24 alin. (1), (2), alin. (3) lit. a), b) și d), alin. (4), cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;b) nerespectarea prevederilor art. 4, 7, 8, art. 14 alin. (3)-(5), art. 20 și 21, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;c) nerespectarea prevederilor art. 9, 10, 12, art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (3), art. 22 și ale art. 23 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;d) transportul deșeurilor municipale efectuate de operatori neautorizați pentru prestarea serviciului de salubrizare în localități, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.(3) În cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), se aplică pe lângă sancțiunea contravențională principală și sancțiunea contravențională complementară a confiscării mijlocului de transport destinat sau folosit la săvârșirea faptei.(4) Mijlocul de transport confiscat potrivit alin. (3) se valorifică în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, cu modificările și completările ulterioare.(5) În cazul în care se dispune măsura confiscării mijlocului de transport, agentul constatator întreprinde măsurile necesare pentru transportul deșeurilor către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de tratare/valorificare/eliminare, toate cheltuielile fiind suportate de către contravenient.  +  Articolul 26Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 25 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile și Ministerului Internelor și Reformei Administrative, alături de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor, Ministerului Sănătății Publice sau Ministerului Economiei și Finanțelor, după caz, conform competențelor instituțiilor nominalizate.  +  Articolul 27(1) Contravențiilor prevăzute la art. 25 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 25, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 29(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 2/2004, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 211/2004 și Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului
  și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  p. Ministrul sănătății publice,
  Mircea Manuc,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  București, 10 septembrie 2008.Nr. 1.061.  +  Anexa nr. 1Formular pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase          nr.*1) |_|_|_|_|_|___________  *1) Număr înscris de agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află instalația de tratare/valorificare/eliminare.               - model -    I. Date privind expeditorul/generatorul deșeurilor periculoase    Societatea ...................................................    Sediul .......... nr. ........, cod poștal ........, localitatea ........    Persoana responsabilă ...................................................    Telefon ................. fax ............. e-mail ......................    Autorizație de mediu nr. |_|_|_|_|_|    Data la care expiră autorizația de mediu |_|_|_|_|_|_|    Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|    II. Date privind transportatorul deșeurilor periculoase    Societatea .............................................................    Sediul ........... nr. ......., cod poștal ......., localitatea ........    Persoana responsabilă ..................................................    Telefon .................. fax ............. e-mail ....................    Licența de transport mărfuri periculoase nr. .........    Data la care expiră licența de transport mărfuri periculoase ...........    Autorizație de mediu nr. |_|_|_|_|_|    Data la care expiră autorizația de mediu |_|_|_|_|_|_|    Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|    Nr. de înmatriculare mijloc de transport ...............................    Delegat (nume, prenume, funcție) .......................................    III. Date privind destinatarul deșeurilor periculoase    Societatea .............................................................    Sediul ......... nr. ........, cod poștal ........., localitatea .......    Persoana responsabilă ..................................................    Telefon ................... fax ............. e-mail ...................    Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|    IV. Date privind amplasamentul instalației de tratare/valorificare/eliminare    Denumirea ...............................................................    Sediul ......... nr. ......., cod poștal ......., localitatea ...........    Persoana responsabilă ...................................................    Telefon .................... fax............. e-mail ....................    Autorizație de mediu nr. |_|_|_|_|_|    Data la care expiră autorizația de mediu |_|_|_|_|_|_|    V. Aprobare pentru:    A. (i) un singur transport                                |_|    (îi) mai multe transporturi                               |_|    Data la care expiră aprobarea                       |_|_|_|_|_|_|    B. (i) colectare                                          |_|    (îi) stocare temporară                                    |_|    (iii) tratare                                             |_|    (iv) valorificare                                         |_|    (v) eliminare                                             |_|    C. Operația de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare    nr. ....... (conform anexelor nr. IA, II A și, respectiv, II B din    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor,    aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu    modificările și completările ulterioare)   VI. Numărul total de transporturi planificate:   VII. Cantitatea de deșeuri planificată a fi transportată (în tone)                                                               |_|_|_|_|_| t   VIII. Denumirea și compoziția chimică a deșeurilor:   - Denumirea deșeurilor (conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind   evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând   deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare)                                                               |_|_|_|_|_|   - Codul deșeurilor (conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002,     cu completările ulterioare)                               |_|_|_|_|_|   - Conținutul deșeurilor în:    1. Arseniu                                       |_|_|_|_|_|      mg/l    2. Plumb                                         |_|_|_|_|_|      mg/l    3. Cadmiu                                        |_|_|_|_|_|      mg/l    4. Crom-Vl                                       |_|_|_|_|_|      mg/l    5. Cupru                                         |_|_|_|_|_|      mg/l    6. Nichel                                        |_|_|_|_|_|      mg/l    7. Mercur                                        |_|_|_|_|_|      mg/l    8. Seleniu                                       |_|_|_|_|_|      mg/l    9. Staniu                                        |_|_|_|_|_|      mg/l    10. Stibiu                                       |_|_|_|_|_|      mg/l    11. Taliu                                        |_|_|_|_|_|      mg/l    12. Telur                                        |_|_|_|_|_|      mg/l    13. Sulfuri                                      |_|_|_|_|_|      mg/l    14. Cloruri                                      |_|_|_|_|_|      mg/l    15. Fluoruri                                     |_|_|_|_|_|      mg/l    16. Bromuri                                      |_|_|_|_|_|      Greu %    17. Ioduri                                       |_|_|_|_|_|      Greu %    18. Nitriti                                      |_|_|_|_|_|      Greu %    19. Fenoli                                       |_|_|_|_|_|      mg/l    20. PCB/PCT                                      |_|_|_|_|_|      mg/l    21. Consum Chimic de Oxigen (CCO)                |_|_|_|_|_|      mg/l    22. Valoare pH                                   |_|_|_|_|_|      mg/l    23. Conductibilitate                             |_|_|_|_|_|      S/cm    24. Materiale lipofile greu volatile             |_|_|_|_|_|      mg/l    25. Componența extractibilă a substanței de bază |_|_|_|_|_|      Greu %    26. Materiale lipofile extractibile              |_|_|_|_|_|      Greu %    27. Pierderi la calcinare                        |_|_|_|_|_|      Greu %    28. Componența dizolvabilă în apă                |_|_|_|_|_|      Greu %    29. Conținut de apă                              |_|_|_|_|_|      %    30. Rezistența la forfecare                      |_|_|_|_|_|      kN/m"    31. Deformare axială                             |_|_|_|_|_|      %    32. Rezistența la presare uniaxială              |_|_|_|_|_|      kN/m"    33. Punct de topire                              |_|_|_|_|_|      °C    34. Punct de inflamabilitate                     |_|_|_|_|_|      °C    35. Punct de condensare/domeniu de condens       |_|_|_|_|_|      °C    36. Putere calorică                              |_|_|_|_|_|      kJ/k    37. Emisie de gaze prin reacții ulterioare       |_|_|_|_|_|        a) în contact cu ambalajul                   |_|_|_|_|_|        b) în contact cu aerul                       |_|_|_|_|_|        c) în contact cu roca de sare                |_|_|_|_|_|        d) la temperatura de °C ...............      |_|_|_|_|_|    38. Menționarea componentelor periculoase        |_|_|_|_|_|        a) ale deșeurilor                            |_|_|_|_|_|        b) ale produselor rezultate din              |_|_|_|_|_|           valorificarea/eliminarea deșeurilor        Alți parametri                               valoare     dimensiune    39. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|    40. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|    41. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|    42. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|    43. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|    44. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|    45. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|    46. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|    47. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|    48. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|    49. Alte mențiuni                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    NOTĂ: La completarea pct. 38-49 se au în vedere prevederile art. 8 din    Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.    IX. Modalități de transport |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    X. Tipuri de ambalare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    XI. Declarația expeditorului/generatorului:    Declar pe propria răspundere că datele și informațiile de mai sus sunt    complete și corecte. Declar, de asemenea, că îmi asum obligațiile    contractuale stabilite conform legii.         Nume            Semnatura/Ștampila             Data    ................    ......................     ...............    XII. Acceptarea transportului de către destinatar    Suntem de acord să preluăm deșeurile declarate.    Asigurăm că deșeurile vor fi tratate/valorificate/eliminate în    instalația noastră, conform legii.         Nume            Semnatura/Ștampila             Data    ................    ......................     ...............    XIII. Autorizarea transportului deșeurilor de către agenția județeană    pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială are loc colectarea/    stocarea temporară/tratarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor.    Agenția pentru Protecția Mediului (județul) autorizează         Nume            Semnatura/Ștampila             Data    ................    ......................     ...............     Condiții specifice |_|  nu   |_| da    Dacă se impun condiții specifice, acestea se trec pe verso.    XIV. Autorizarea rutei de transport de către Inspectoratul pentru    Situații de Urgență    Pentru transportul deșeurilor periculoase trebuie utilizată următoarea    rută: ............................    Dacă această rută nu poate fi utilizată din motive obiective, va fi    utilizată urmatoarea rută:
  Nume ............. Semnatura/Ștampila ....................... Data ...............
   +  Anexa nr. 2             Formular de expediție/transport deșeuri periculoase                                nr.*1) |_|_|_|_|_|                                    - model -Denumirea deșeurilor periculoase*2)   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Cod deșeuri periculoase               Deșeuri periculoase < 1t/an               Nr. formularului de aprobare|_|_|_|_|_|                           |_|                                       al transportului*)                                      Deșeuri periculoase > 1t/an               |_|_|_|_|_|                                      |_|Nr. de înregistrare al expeditorului  Nr. de înregistrare al transportatorului  Nr. de înregistrare al destinatarului|_|_|_|_|_|                           |_|_|_|_|_|                               |_|_|_|_|_|În calitate de:                       În calitate de:                           În calitate de operatorGenerator |_|                         Nume delegat:                             economic care realizeazăOperator economic care                Nr. de înmatriculare mijloc               operația de:realizează operația de:               transport:                                Colectare |_|Colectare  |_|                                                                  Stocare temporară |_|Stocare temporară |_|                                                           Tratare |_|                                                                                Valorificare |_|                                                                                Eliminare |_|Cantitatea predată în tone            Cantitatea primită în tone                Cantitatea recepționată în tone|_|_|_|_|_|                           |_|_|_|_|_|                               |_|_|_|_|_|                                                                                Cantitatea respinsă în tone                                                                                |_|_|_|_|_|Data predării (zi, lună, an)          Data predării (zi, lună, an)              Data primirii (zi, lună, an)|_|_|_|_|_|_|                         |_|_|_|_|_|_|                             |_|_|_|_|_|_|Denumirea societății, sediul,         Denumirea societății, sediul,             Denumirea societății, sediul,cod unic de identificare              cod unic de identificare                  cod unic de identificare|_|_|_|_|_|                           |_|_|_|_|_|                               |_|_|_|_|_|Semnatura și ștampila                 Semnatura și ștampila                     Semnatura și ștampila(asigurare pentru o declarație        (asigurare pentru transport               (asigurare pentru preluarecorectă)                              regulamentar)                             în vederea unei colectări sau  .............................         .......................                   stocări temporare, tratare/                                                                                valorificare/eliminare                                                                                conform prevederilor legale)                                                                                ............................. Tipul mijloacelor de transport:Numar și tip de ambalaje utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase:Observații:___________*1) Număr înscris de către agenția județeană pentru protecția mediului.*2) Conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare. Notă *) Nu este necesară aprobare pentru cantități < 1t/an.  +  Anexa nr. 3 Formular de încărcare - descărcare deșeuri nepericuloase - model -
  Serie și număr                                                                           
  Date de             identificare        transportator        Data         Caracteristici   deșeuri:           Cantitate   Date privind       punctul de         lucru*) unde       se efectuează      Observații   
  Date de             identificare delegatși nr. înmatricularemijloc de transport  Licența de          transport mărfuri   nepericuloase nr.    Data la care expiră licența de          transport mărfuri   nepericuloase        Semnatura                              Încărcare          Descărcare                       Categorii        deșeuri           cod               Descriere        Destinat:         colectării │_│   stocării         temporare │_│    tratării │_│     valorificării │_│eliminării │_│                       tone          mc                                  ÎNCĂRCAREA         Date de            identificare       expeditor           Autorizație de     mediu nr.           Data la care expirăautorizația de     mediu               Semnatura          și ștampila                                          
  Date privind       punctul de lucru   unde se            efectuează*)        DESCĂRCAREA        Date de            identificare       destinatar          Autorizație de     mediu nr.           Data la care expirăautorizația de     mediu               Semnatura          și ștampila       
  Notă *) Se va completa numai în cazul în care încărcarea/descărcarea are loc la un punct de lucru care nu reprezintă sediul social.