HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 18 septembrie 2008privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, precum şi modificarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, cu destinaţia de sediu al acestei instituţii. (2) Predarea-primirea părţii din imobil prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.438/2002 privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Muzeul are sediul în imobilul, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucureşti, str. Londra nr. 39, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Cheltuielile curente şi de capital ale muzeului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor."3. Articolele 5 şi 6 se abrogă.4. Titlul anexei va avea următorul cuprins:"DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care are destinaţia de sediu al MuzeuluiNaţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi"  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător punctul 50 din anexa nr. 3 "Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuSecretarul general al Guvernului,Gabriel BercaMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 septembrie 2008.Nr. 1.133.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului, aflat în domeniul public al statului, care se transmitedin administrarea Regiei Autonome "Administraţia PatrimoniuluiProtocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii şiCultelor, pentru Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi
    Locul unde se află situat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Bucureşti, str. Londra nr. 39, 1. Construcţie: - Corp A - suprafaţa construită = 293 mp - Corp B - suprafaţă construită = 66 mp 2. Teren în suprafaţă totală de 852,60 mp Numărul de identificare atribuit de M F: 147.210
    -------