ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 septembrie 2008pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008    Având în vedere:- Acordul de finanţare ROM-607-G03-H, semnat la Geneva la 15 mai 2007, dintre Fundaţia Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, şi Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei;- Acordul de finanţare ROM-607-G04-T, semnat la Geneva la 24 septembrie 2007, dintre Fundaţia Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, şi Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei;- că fondurile nerambursabile acordate prin cele două acorduri vin în completarea resurselor naţionale necesare aplicării Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA în perioada 2004-2007, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.342/2004, şi aplicării Programului naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, hepatite virale, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;- Strategia naţională de control al tuberculozei 2006-2010 şi Ghidul metodologic de implementare a Programului naţional de control al tuberculozei 2007-2011, aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice;- că începând cu data aderării României la Uniunea Europeană nu se mai aplică scutirea de TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate din ţară sau importate care fac obiectul programelor pentru care se acordă finanţare externă nerambursabilă,în vederea stabilirii în regim de urgenţă a mecanismului de acoperire, din bugetul statului, a plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţară sau importate, care fac obiectul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, cu finanţare nerambursabilă de la Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri conduce la blocarea activităţilor din cadrul acestor programe, ceea ce constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a sumei de 4.528 mii lei, reprezentând echivalentul în lei a 1.283.929 euro, necesară acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţară sau importate care fac obiectul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, cu finanţare nerambursabilă de la Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, în cadrul Rundei a 6-a de finanţare. (2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă derulării primei faze a programelor şi este plătibilă în anul 2009. (3) Eventualele diferenţe de curs valutar se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică pentru Programul "Către accesul universal la prevenirea şi tratamentul HIV/SIDA, precum şi la îngrijirea şi asistenţa socială pentru persoanele vulnerabile şi populaţiile defavorizate", finanţat prin Acordul de finanţare ROM-607-G03-H, semnat la Geneva la 15 mai 2007, dintre Fundaţia Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, şi Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, şi pentru Programul "Lărgirea controlului tuberculozei prin concentrarea asupra grupurilor populaţionale sărace şi vulnerabile", finanţat prin Acordul de finanţare ROM-607-G04-T, semnat la Geneva la 24 septembrie 2007, dintre Fundaţia Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, şi Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, până la finalizarea acestora. (5) Programele prevăzute la alin. (4) sunt implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal şi de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică.  +  Articolul 2 (1) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţară sau importate în nume propriu sau de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, se depun trimestrial la Ministerul Sănătăţii Publice de către Fundaţia Romanian Angel Appeal. (2) Decontarea sumelor către Fundaţia Romanian Angel Appeal se face de Ministerul Sănătăţii Publice pe baza documentaţiei depuse în termen de 30 de zile de la finele fiecărui trimestru. (3) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate până la apariţia prezentei ordonanţe de urgenţă se depun până la finele anului 2008 şi se decontează din bugetul anului 2009.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 septembrie 2008.Nr. 114.__________