REGULAMENTUL din 12 septembrie 2008proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 26 septembrie 2008   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte regulile şi responsabilităţile privind managementul proprietăţii imobiliare şi administrarea cazărmilor în Ministerul Apărării.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea în domeniul proprietăţii imobiliare este Direcţia domenii şi infrastructuri, în calitate de structură de specialitate a Ministerului Apărării. (2) Direcţia domenii şi infrastructuri este structura abilitată a Ministerului Apărării care elaborează proiecte de acte normative în domeniul proprietăţii imobiliare.  +  Capitolul II Proprietatea imobiliară  +  Secţiunea 1 Proprietatea imobiliară şi regimul acesteia  +  Articolul 3 (1) Proprietatea imobiliară a Ministerului Apărării este formată din totalitatea imobilelor aflate în domeniul public sau privat al statului şi în administrarea Ministerului Apărării şi a imobilelor aflate în proprietatea privată a ministerului. (2) Imobilele din domeniul public al statului sunt înscrise în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării.  +  Articolul 4Fiecare imobil intră în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării în baza documentelor juridice, care compun dosarul juridic al imobilului.  +  Articolul 5 (1) Pentru identificare şi evidenţă, Direcţia domenii şi infrastructuri înscrie fiecare imobil aflat în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării ori preluat în folosinţă de la alte instituţii publice, persoane fizice sau juridice într-un registru de evidenţă şi îi atribuie un indicativ/cod. (2) În funcţie de nevoile ministerului, imobilele pot fi dezmembrate, iar părţilor din acestea li se atribuie indicative/coduri separate de către Direcţia domenii şi infrastructuri.  +  Articolul 6 (1) Fiecare imobil este arondat unei formaţiuni de administrare a cărei organigramă este în compunerea statului de organizare al unităţii militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului. (2) Pentru aprobarea trecerii imobilelor/părţilor din imobile la alte unităţi militare, după obţinerea avizului de specialitate de la Direcţia domenii şi infrastructuri, eşaloanele interesate înaintează rapoarte şefului Statului Major General.  +  Secţiunea a 2-a Elementele unei proprietăţi imobiliare  +  Articolul 7Proprietăţile imobiliare sunt întâlnite în mediul militar şi sub denumirea de cazărmi/baze/instalaţii militare, fiind definite ca entităţi organizatorice teritorial-administrative, constituite în condiţii de eficienţă şi siguranţă, din totalitatea suprafeţelor de teren, a construcţiilor şi amenajărilor destinate asigurării facilităţilor pentru staţionarea, instruirea şi antrenarea uneia sau mai multor unităţi militare ce fac parte din una sau mai multe categorii de forţe ale armatei/similare.  +  Articolul 8 (1) De regulă, o cazarmă/bază are toate construcţiile/amenajările/terenurile necesare asigurării întregului complex de facilităţi principale şi de susţinere. (2) Facilităţile principale deservesc funcţiunile/grupurile de funcţiuni principale ale unităţii, şi anume: a) administrativă; b) pregătire tehnico-tactică; c) instrucţie, antrenamente şi paradă. (3) Facilităţile de susţinere deservesc funcţiunile/grupurile de funcţiuni de susţinere ale unităţii, şi anume: a) cazare trupe şi familii; b) hrănire; c) comunicaţii; d) medical, cu/fără stomatologie şi farmacie; e) depozitare; f) mentenanţă; g) servicii comunitare.  +  Articolul 9 (1) După durata de folosinţă şi efortul ingineresc de realizare, facilităţile se clasifică în: a) facilităţi iniţiale, caracterizate prin condiţii austere oferite funcţiunilor deservite, care se constituie în una sau mai multe construcţii relocabile grupate pentru deservirea unei funcţiuni în situaţii ocazionate de dislocarea forţelor pentru antrenament, situaţii de urgenţă, de criză, dezastru sau conflict, cu scopul folosirii operaţionale imediate de către unităţi pentru perioade de timp limitate până la 6 luni de folosinţă; b) facilităţi temporare, caracterizate prin condiţii austere oferite funcţiunii deservite, care se constituie în una sau mai multe construcţii relocabile, pentru deservirea unei funcţiuni în situaţii prelungite de criză, postdezastru, postconflict sau pentru acţiuni de menţinere a păcii, se realizează cu efort ingineresc superior celui pentru facilităţi iniţiale, cu scopul de a creşte eficienţa operaţională, siguranţa şi durabilitatea, moralul şi sănătatea personalului, pentru perioade de timp limitate la 5 ani de folosinţă; c) facilităţi semipermanente, asigurate de regulă de construcţii de tipul celor fixe, proiectate şi realizate numai pe terenul aparţinând statului român, cu materiale şi sisteme de finisaje selectate corespunzător climei şi terenului de amplasament, conform standardelor pentru eficienţă pentru o durată de folosinţă mai mare de 5 ani, dar mai mică de 25 de ani, cu scopul deservirii unei funcţiuni în timp de pace, avându-se în vedere posibilitatea recompartimentării/ redistribuirii/remodelării spaţiilor din aceste construcţii sau reconstruirea lor parţială, cu cheltuieli minimale, pentru adaptarea cu uşurinţă în viitor la cerinţe noi; d) facilităţi permanente, care se constituie în construcţii de tipul celor fixe, proiectate şi realizate cu efort ingineresc deosebit, deasupra standardelor pentru facilitatea semipermanentă, numai pe terenul aparţinând statului român, în scopul deservirii unei funcţiuni speciale sau reprezentative cu caracter permanent în timp de pace. (2) Facilităţile iniţiale şi temporare sunt asigurate de construcţii provizorii. (3) Facilităţile semipermanente şi permanente sunt asigurate de construcţii definitive.  +  Articolul 10Terenurile pot avea următoarele destinaţii: a) pentru instruire, instrucţie şi învăţământ, respectiv poligoane pentru trageri, poligoane auto, tancodromuri, aerodromuri, terenuri de instrucţie şi altele asemenea; b) pentru activităţi de cercetare-experimentare, respectiv poligoane pentru testarea armamentului, tehnicii de luptă şi de transport, a muniţiilor şi mijloacelor de protecţie şi altele asemenea; c) agricole, inclusiv fondul silvic; d) pentru construcţii; e) pentru activităţi recreative.  +  Articolul 11Construcţiile, precum şi facilităţile pe care le asigură pot fi clasificate în: a) construcţii relocabile sau mobile - cele care pot fi mutate ori demontate în elemente componente şi reasamblate, cu completarea/repararea degradărilor; b) construcţii fixe sau imobile - cele a căror relocare/mutare se face cu un efort tehnico-ingineresc costisitor şi/sau cu degradări structurale irevocabile.  +  Articolul 12 (1) Construcţiile relocabile sunt de tip gheretă, foişor, căsuţă sau rulotă, container, chioşc, tonetă, cabină, corp şi panou de afişaj, firmă, şopron ori baracament, precum şi altele asemenea, izolate sau neizolate fonic/termic/electromagnetic, cu ori fără racordare la utilităţi. (2) Dobândirea, mutarea/reamplasarea construcţiilor relocabile şi intervenţia asupra acestora nu se fac prin proiecte de investiţii imobiliare, acestea nefiind bunuri imobile. (3) Construcţiile relocabile se achiziţionează pe seturi, complete sau, după caz, elemente componente, cu/fără asamblare/montaj la furnizare, iar amplasarea/montarea ori reamplasarea/remontarea/ mutarea acestora se realizează de către unitatea militară deţinătoare cu amenajările minimale necesare pentru adaptarea la teren şi climă pe amplasamentul aprobat.  +  Articolul 13 (1) Construcţiile fixe sunt cu structură de rezistenţă din metal, lemn, piatră naturală sau artificială, precum şi din combinaţii de materiale, a căror dezasamblare/demontare nu este posibilă. (2) Realizarea/dobândirea construcţiilor fixe, precum şi intervenţia asupra acestora se fac numai prin proiecte de investiţii imobiliare, acestea fiind bunuri imobile.  +  Articolul 14 (1) Sistemul de utilităţi al unei/unui cazărmi/imobil se compune din totalitatea reţelelor, instalaţiilor şi construcţiilor aferente acestora, care asigură funcţionalitatea clădirilor şi desfăşurarea activităţilor unităţilor militare. (2) Prin utilităţi se înţelege: a) reţele de producere, transport şi consum al energiei electrice; b) reţele de producere, transport şi consum al energiei termice; c) reţele de transport şi consum al apei potabile şi menajere; d) reţele de transport şi evacuare a apelor uzate şi meteorice; e) reţele de transport şi consum al gazelor naturale; f) instalaţii de aer comprimat; g) instalaţii de filtrare, decantare şi epurare. (3) De regulă, sistemul de utilităţi al unui imobil are următoarele componente: a) alimentarea cu energie electrică, constituită din reţele de cabluri electrice, posturi de transformare, aparate/utilaje electrice, tablouri de distribuţie şi altele; b) alimentarea cu energie termică, compusă din aparate/utilaje de producere a energiei termice şi apei calde menajere în sistem centralizat sau local, reţele de conducte, armături, corpuri de încălzire, construcţii aferente şi altele asemenea, care asigură consumatorilor abur tehnologic, apă fierbinte, apă caldă pentru încălzire sau apă caldă menajeră; c) alimentarea cu apă, alcătuită, după caz, din puţuri/staţii de captare, conducte, armături, hidranţi, construcţii aferente, rezervoare apă, rezervoare-tampon, staţii de pompare/castele de apă şi altele; d) canalizarea, compusă din colectoare principale, colectoare secundare, canale de serviciu, cămine de vizitare, decantoare, fose septice, staţii de epurare, staţii de pompare şi altele; e) alimentarea cu gaze naturale, alcătuită din regulatoare de gaze, reţele şi conducte de distribuţie, armături, construcţii aferente, detectoare de gaze şi altele.  +  Articolul 15 (1) Infrastructura este denumirea generică dată, în mediul militar, ansamblului de construcţii fixe şi instalaţii permanente pentru sprijinul material al forţelor militare, care permite comandamentelor să funcţioneze, iar forţelor să acţioneze eficient. (2) De regulă, elementele componente ale infrastructurii dintr-o/dintr-un cazarmă/imobil sunt: a) construcţiile şi instalaţiile; b) reţelele de telecomunicaţii; c) aleile, drumurile şi platourile destinate pentru circulaţia personalului şi tehnicii unităţilor militare; d) platformele destinate parcării/depozitării tehnicii auto şi de luptă din dotarea unităţilor militare; e) rampele auto şi de cale ferată destinate pentru încărcarea/descărcarea materialelor; f) bazinele de apă pentru instrucţia blindatelor; g) bazinele de apă pentru instrucţia personalului unităţilor militare; h) pistele de aviaţie şi platformele pentru decolare/aterizare; i) adăposturi pentru mentenanţa şi reparaţiile mijloacelor din dotare; j) piste cu sau fără obstacole, pentru antrenament ori întreceri sportive; k) piste de schi; l) ansamblul elementelor componente ale sistemului de utilităţi. (3) Elementele infrastructurii dintr-un imobil se realizează în funcţie de cerinţele operaţionale şi de complexitatea procesului de instruire, prin proiecte de investiţii imobiliare ce se derulează prin programul propriu al ministerului sau în cadrul unor programe comune desfăşurate de Ministerul Apărării cu alte instituţii publice, persoane fizice ori juridice interesate.  +  Capitolul III Evidenţa proprietăţii imobiliare  +  Articolul 16Evidenţa proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării se ţine statistic, juridic, cadastral, tehnic şi cantitativ-valoric.  +  Articolul 17Evidenţa statistică a proprietăţii imobiliare se ţine la Direcţia domenii şi infrastructuri şi la centrele de domenii şi infrastructuri, potrivit zonelor de responsabilitate, în registre, pe indicative de utilizatori, coduri de cazărmi, garnizoane, localităţi, judeţe, şi cuprinde pentru fiecare imobil elementele şi datele de identificare, suprafaţa totală, destinaţia şi capabilităţile.  +  Articolul 18 (1) Evidenţa juridică a proprietăţii imobiliare se ţine la Direcţia domenii şi infrastructuri şi la centrele de domenii şi infrastructuri, potrivit zonelor de responsabilitate. (2) Evidenţa juridică a proprietăţii imobiliare cuprinde actele juridice care atestă dreptul de administrare/proprietate al ministerului asupra fiecărui imobil, elementele necesare identificării, respectiv planul de situaţie cu vecinătăţile, numărul topografic, numărul cărţii funciare, date sintetice privind destinaţia, suprafaţa totală şi pe categorii de folosinţă, precum şi documentele prin care se face înscrierea sau modificarea în evidenţă. (3) Dosarul juridic se întocmeşte, separat pentru fiecare imobil, în două exemplare şi se păstrează la: a) Direcţia domenii şi infrastructuri, în original, pentru toate cazărmile/imobilele aflate în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării; b) centrele de domenii şi infrastructuri, în copie, pentru cazărmile/imobilele aflate în zonele de responsabilitate. (4) Pentru fiecare imobil/cazarmă în parte dosarele juridice conţin următoarele documente: a) actul Direcţiei domenii şi infrastructuri în baza căruia s-a făcut înscrierea imobilului în evidenţa Ministerului Apărării şi s-a acordat indicativul/codul de cazarmă; b) documente în legătură cu imobilul, actul juridic - hotărârea Guvernului, hotărârea consiliului local, actul de schimb sau de donaţie, contractul de vânzare-cumpărare şi alte documente prin care imobilul a fost trecut în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării; c) actul emis de organele administraţiei publice centrale sau locale abilitate pentru scoaterea terenului din producţia agricolă, din fondul forestier ori pentru aprobarea defrişării, în cazul terenurilor care fac parte din fondul forestier; d) protocolul şi procesul-verbal de luare în primire a terenului şi construcţiilor aferente imobilului; e) planul de situaţie al terenului şi construcţiilor; f) planul de situaţie cu marcarea şi numerotarea bornelor; g) actul de intabulare a imobilului în cartea funciară; h) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală pentru proiectele/obiectivele de investiţii derulate prin programul de reabilitare, dezvoltare şi modernizare a infrastructurii Ministerului Apărării; i) autorizaţiile de construire/desfiinţare. (5) Planurile de situaţie trebuie să indice: a) conturul poligonal al terenului, cu dimensiunile fiecărei laturi; b) suprafaţa totală rezultată din însumarea diferitelor parcele caracteristice ale perimetrului poligonal; c) direcţia nord; d) elementele caracteristice de planimetrie - localităţi, drumuri, clădiri importante, margini de pădure, ape şi altele asemenea, necesare identificării terenului; e) vecinătăţile pe fiecare latură, numărul topografic şi numărul cărţii funciare - pentru imobilele intabulate în cartea funciară; f) intrările principale şi secundare ale clădirilor; g) cotele/dimensiunile exterioare ale clădirilor. (6) Planurile de situaţie se întocmesc la scara: a) 1/500 pentru terenuri până la 1 ha; b) 1/1.000 pentru terenuri de la 1 ha la 5 ha; c) 1/2.000-1/5.000 pentru terenurile cu suprafeţe care depăşesc 5 ha.  +  Articolul 19 (1) Evidenţa cadastrală a proprietăţii imobiliare se ţine la Direcţia domenii şi infrastructuri, centrele de domenii şi infrastructuri şi la formaţiunile de administrare ale unităţilor militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, în baza planurilor cadastrale şi a încheierilor/extraselor de carte funciară, anexate la dosarele juridice/tehnice ale imobilelor. (2) Intabularea imobilelor se face în baza documentaţiilor cadastrale ce se depun de către centrele de domenii şi infrastructuri la autorităţile abilitate să facă înscrierea în cartea funciară.  +  Articolul 20 (1) Evidenţa tehnică a proprietăţii imobiliare se ţine la Direcţia domenii şi infrastructuri, centrele de domenii şi infrastructuri, structurile de administrare a imobilelor din cadrul categoriilor de forţe ale armatei/similare şi la formaţiunile de administrare din unităţile militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului. (2) Evidenţa tehnică a proprietăţii imobiliare se ţine pe dosare tehnice întocmite separat pe fiecare cazarmă şi cuprinde datele tehnice şi de detaliu privind terenurile şi construcţiile. (3) Dosarele tehnice cuprind următoarele date: a) planurile de situaţie, cu indicarea vecinilor şi a căilor de comunicaţii apropiate; b) copii de pe planurile cadastrale şi încheierile de carte funciară privind intabularea imobilelor; c) actele prin care se face înscrierea/modificarea în evidenţă a fiecărei construcţii; d) destinaţia; e) înălţimea şi numărul de nivele; f) suprafaţa construită şi desfăşurată; g) capabilităţile şi posibilităţile de utilizare a spaţiilor, pe categorii de folosinţă; h) durata normală de utilizare a fiecărei construcţii şi reţele de utilităţi; i) planurile orizontale şi secţiuni ale construcţiilor; j) cotele exterioare ale construcţiilor; k) natura elementelor componente ale construcţiilor/instalaţiilor. (4) Dosarul tehnic, precum şi documentele pentru actualizarea acestuia se întocmesc pe formulare tipizate, în 4 exemplare, de către şeful formaţiunii de administrare a cazărmii, iar după verificarea şi avizarea de către centrul de domenii şi infrastructuri care are responsabilitate în zonă se înaintează ierarhic pentru aprobare la Direcţia domenii şi infrastructuri. (5) Documentele pentru actualizarea dosarului tehnic, aprobate, se păstrează în dosarul tehnic. (6) Dosarele tehnice aprobate se păstrează la: a) Direcţia domenii şi infrastructuri, exemplarul nr. 1, pentru toate imobilele/cazărmile aflate în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării; b) centrul de domenii şi infrastructuri, exemplarul nr. 2, pentru imobilele/cazărmile din zona sa de responsabilitate; c) structura de cartiruire trupe şi administrare a cazărmilor din cadrul categoriei de forţe ale armatei/similare, exemplarul nr. 3; d) şeful formaţiunii de administrare a imobilului/cazărmii din unitatea militară cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, exemplarul nr. 4.  +  Articolul 21 (1) Evidenţa cantitativ-valorică a imobilelor/ cazărmilor se ţine la unităţile militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, care au în statul de organizare formaţiune de administrare şi compartiment financiar-contabil. (2) Pentru unităţile militare care nu au în statul de organizare compartiment financiar-contabil, evidenţa cantitativ-valorică se ţine de către unităţile militare care le au în asigurare financiară.  +  Capitolul IV Managementul proprietăţii imobiliare  +  Secţiunea 1 Direcţia domenii şi infrastructuri  +  Articolul 22Managementul proprietăţii imobiliare se referă la: a) administrarea proprietăţii imobiliare; b) utilizarea, operarea şi mentenanţa imobilelor; c) dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea proprietăţii imobiliare prin programe, proiecte şi acţiuni imobiliare specifice; d) asigurarea construcţiilor cu utilaje tehnologice, echipamente şi dotări specifice imobilelor; e) prevenirea şi stingerea incendiilor la imobile; f) protecţia mediului în activitatea imobiliară; g) siguranţa şi securitatea muncii în activitatea imobiliară; h) particularităţile asigurării proprietăţilor imobiliare necesare forţelor în situaţiile speciale de criză, război, conflict şi postconflict.  +  Articolul 23Direcţia domenii şi infrastructuri este structura Ministerului Apărării pentru managementul proprietăţii imobiliare şi are următoarele domenii de competenţă: a) administrarea proprietăţii imobiliare; b) elaborarea politicii privind proprietatea imobiliară, modernizarea, dezvoltarea, menţinerea sau, după caz, reducerea proprietăţii imobiliare prin proiecte şi programe imobiliare specifice; c) reprezentarea intereselor Ministerului Apărării în relaţiile cu instituţiile statului, la nivel interministerial, cu autorităţile administraţiei centrale şi locale şi în cele cu armatele străine; d) exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de lege, pentru proprietarul/administratorul proprietăţii imobiliare; e) controlul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind modul de utilizare a cazărmilor şi starea de întreţinere/reparaţii a proprietăţii imobiliare puse la dispoziţia forţelor, prevenirea şi stingerea incendiilor la construcţii, echipamente şi instalaţii aferente, eliminarea pericolelor de poluare a mediului şi autorizarea instalaţiilor sub presiune; f) asigurarea proprietăţilor imobiliare necesare forţelor în situaţiile speciale de criză, război, conflict şi postconflict.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile şi responsabilităţile Direcţiei domenii şi infrastructuri  +  Articolul 24Atribuţiile şi responsabilităţile statului în calitate de proprietar/administrator al proprietăţii imobiliare se exercită în Ministerul Apărării de către Direcţia domenii şi infrastructuri.  +  Articolul 25În domeniul administrării proprietăţii imobiliare, Direcţia domenii şi infrastructuri are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) păstrează şi actualizează dosarele juridice şi tehnice cu documentaţii ce atestă dreptul de proprietate asupra imobilelor, configuraţia şi caracteristicile tehnice ale tuturor construcţiilor, instalaţiilor şi elementelor de infrastructură din Ministerul Apărării; b) asigură, pe linie tehnică de specialitate, managementul activităţii de intabulare în cartea funciară; c) organizează administrarea proprietăţii imobiliare şi deţine inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării; d) perfecţionează managementul şi procedurile folosite în administrarea proprietăţii imobiliare pentru obţinerea compatibilităţii cu structurile euroatlantice; e) evaluează potenţialul cazărmilor devenite disponibile, în scopul schimbării destinaţiei, valorificării în condiţiile legii sau conversiei; f) ţine evidenţa juridică a întregului patrimoniu imobiliar şi coordonează, la unităţi, ţinerea evidenţelor tehnice primare şi cantitativ-valorice ale cazărmilor din Ministerul Apărării; g) identifică mijloace de valorificare, în condiţiile legii, pe termen mediu şi lung a cazărmilor devenite disponibile; h) dispune încetarea utilizării construcţiilor afectate de dezastre sau accidente tehnice, când expertiza tehnică concluzionează că este pusă în pericol viaţa oamenilor; i) avizează, la cererea Statului Major General, documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, pentru amplasarea noilor obiective de investiţii şi dezvoltarea celor existente, precum şi închiderea sau demolarea acestora, din punctul de vedere al protejării construcţiilor, instalaţiilor şi terenurilor existente în patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării; j) asigură secretariatul Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi funcţionarea Comisiei de evaluare interne din Ministerul Apărării.  +  Articolul 26În domeniul elaborării politicii Ministerului Apărării privind proprietatea imobiliară, modernizarea, dezvoltarea, menţinerea sau, după caz, reducerea acesteia prin proiecte şi programe imobiliare specifice, Direcţia domenii şi infrastructuri are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) propune planul anual cu actele normative specifice în domeniu care urmează să fie elaborate şi analizate în Comisia superioară pentru doctrine, manuale şi regulamente militare; b) elaborează reglementări proprii privind apărarea împotriva incendiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare; c) elaborează reglementări, la nivelul Ministerului Apărării, pentru aplicarea prevederilor actelor normative în domeniu; d) iniţiază demersuri pentru armonizarea prevederilor legislaţiei naţionale cu legislaţia NATO; e) elaborează, împreună cu statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/similare, conceptele de constituire şi utilizare a fondului imobiliar de locuinţe de intervenţie şi de serviciu pentru personalul armatei, precum şi conceptele de constituire a bazelor militare; f) întocmeşte şi actualizează baza de date cu actele normative, standardele şi procedurile NATO; g) colaborează la proiectele de acte normative în domeniul programelor, proiectelor imobiliare şi infrastructurii iniţiate de alte ministere sau autorităţi centrale şi locale; h) analizează menţinerea sau, după caz, reducerea proprietăţii imobiliare prin proiecte şi programe imobiliare specifice, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; i) analizează cerinţele formulate de categoriile de forţe ale armatei/similare privind proiectele de dezvoltare imobiliară, inclusiv pentru locuinţele de serviciu şi de intervenţie; j) asigură secretariatul permanent al Consiliului tehnico-economic şi analizarea tehnico-economică a documentaţiilor propuse la avizare pentru proiectele imobiliare; k) coordonează şi monitorizează implementarea proiectelor şi programelor imobiliare aprobate; l) asigură aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectele imobiliare; m) asigură managementul proiectelor şi programelor imobiliare din Ministerul Apărării; n) asigură managementul activităţilor specifice implementării proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate - NSIP, potrivit competenţelor; o) emite avize şi autorizaţii de construire pentru proiectele de investiţii imobiliare şi de infrastructură şi autorizaţii de desfiinţare a construcţiilor în Ministerul Apărării; p) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, organizează, desfăşoară şi derulează procedurile de achiziţie publică specifice; q) analizează şi evaluează în teren fiecare etapă de implementare a proiectelor imobiliare, informându-l pe ministrul apărării despre etapele de realizare parcurse şi neconformităţile constatate; r) urmăreşte contractele, ţine evidenţa şi analizează costurile efective pe proiecte şi programe; s) urmăreşte desfăşurarea procesului investiţional, planifică bugetele proiectelor şi propune modificarea corespunzătoare a volumelor de plan, prin rectificări/actualizări de buget;ş) selecţionează şi propune candidatul direcţiei pentru funcţia de reprezentant al Ministerului Apărării în Comitetul de infrastructură al NATO.  +  Articolul 27În domeniul reprezentării intereselor Ministerului Apărării în relaţiile cu instituţiile statului, la nivel interministerial, cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu armatele străine, Direcţia domenii şi infrastructuri are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă Ministerul Apărării ca membru în Centrul Naţional pentru Aşezări Umane - Habitat; b) reprezintă Ministerul Apărării în Consiliul Interministerial pentru Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe; c) reprezintă Ministerul Apărării în Consiliul Interministerial pentru Dezvoltare Regională, Infrastructură, Amenajarea Teritoriului şi Turism; d) reprezintă Ministerul Apărării în comisii mixte pentru lucrările de interes internaţional sau regional; e) participă cu specialişti la activităţi internaţionale privind reducerea infrastructurii militare, conversia bazelor şi facilităţilor militare sub egida Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, cu asistenţa experţilor NATO şi internaţionali; f) colaborează cu experţii NATO pentru implementarea proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate - NSIP; g) participă cu specialişti la cursurile de perfecţionare a sistemului managerial şi procedurilor folosite în sistemul de infrastructuri NATO, precum şi la activităţile de schimb de experienţă în domeniul NSIP cu structuri similare din ţările membre NATO; h) participă cu personal de specialitate în comandamentele multinaţionale din teatrele de operaţii; i) întocmeşte şi înaintează documentele statistice prevăzute de lege privind monitorizarea realizării obiectivelor şi activităţilor de investiţii publice la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Institutul Naţional de Statistică; j) participă cu reprezentanţi în cadrul "Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătire pentru situaţii de urgenţă - Componenta B: Reducerea riscului seismic" din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.  +  Articolul 28În domeniul exercitării obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de lege pentru proprietarul/administratorul proprietăţii imobiliare, Direcţia domenii şi infrastructuri are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) asigură şi coordonează operaţiunile şi demersurile legale de intervenţie asupra proprietăţii imobiliare a statului privind mărirea patrimoniului prin proiecte imobiliare, micşorarea acestuia prin demolare, transfer, valorificare şi conversie; b) asigură achiziţia serviciului de expertizare tehnică de calitate a construcţiilor din administrarea unităţilor, în situaţia executării lucrărilor de intervenţie la construcţii, precum şi pentru punerea în siguranţă a fondului construit; c) întocmeşte şi transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor situaţia centralizatoare a imobilelor identificate cu potenţial de risc seismic; d) verifică existenţa şi valabilitatea autorizaţiilor deţinute de administratorii cazărmilor pentru efectuarea urmăririi în timp a construcţiilor din cazărmi; e) controlează utilizarea construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcţiei; f) elaborează fundamentări, programe, planuri de reparaţii pentru clădirile şi instalaţiile din cazărmile ce nu sunt în responsabilitatea categoriilor de forţe ale armatei/similare; g) verifică păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei; h) controlează modul de organizare şi desfăşurare a urmăririi comportării în timp a construcţiilor conform cărţii tehnice a construcţiei; i) controlează efectuarea lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii curente la imobile, rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor; j) supune spre avizare Consiliului tehnico-economic documentaţiile tehnico-economice; k) autorizează imobilele/cazărmile Ministerului Apărării privind prevenirea şi stingerea incendiilor.  +  Articolul 29În domeniul controlului respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind modul de utilizare a spaţiilor, administrarea şi utilizarea cazărmilor, starea de întreţinere/reparaţii a proprietăţii imobiliare puse la dispoziţia categoriilor de forţe ale armatei/similare, Direcţia domenii şi infrastructuri are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) controlează, prin comisii proprii sau prin membri numiţi în comisiile organizate de structurile Ministerului Apărării, modul cum sunt respectate normele de exploatare şi întreţinere a construcţiilor, instalaţiilor şi terenurilor şi aplică sancţiunile prevăzute de lege atunci când constată încălcarea acestora; b) îndrumă, coordonează şi controlează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul Ministerului Apărării; c) îndrumă, coordonează şi controlează activitatea de protecţie a mediului în direcţie şi în unităţile aflate în subordine; d) controlează la toate categoriile de forţe ale armatei/similare dacă s-au luat măsuri pentru urmărirea în timp a construcţiilor din cazărmi; e) controlează efectuarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor.  +  Articolul 30În domeniul asigurării proprietăţilor imobiliare necesare forţelor în situaţiile speciale de criză, război, conflict şi postconflict şi în coordonarea acţiunilor desfăşurate de unităţile de cartiruire trupe şi administrare cazărmi în astfel de situaţii, Direcţia domenii şi infrastructuri are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) stabileşte împreună cu Statul Major General/Marele Cartier General lucrările prevăzute a fi executate în primul an de conflict, prin continuarea unor obiective din planul de investiţii şi reparaţii capitale sau prin introducerea altora noi; b) urmăreşte realizarea lucrărilor, în ordinea stabilită pentru punerea la dispoziţia categoriilor de forţe ale armatei şi a Statului Major General a capabilităţilor necesare desfăşurării operaţiilor militare; c) pune la dispoziţie Sistemul Mobil de Construcţii Metalice Rapide - UBM sau execută cu acesta lucrări pentru eventuale adăposturi necesare populaţiei ori pentru depozitarea tehnicii, muniţiilor şi altor materiale; d) participă la evacuări, demolări, recondiţionări de obiective militare şi civile distruse în perioada de conflict şi după aceasta; e) participă la programe de reconstruire prevăzute a fi realizate în ţară sau în străinătate în faza postconflict, cu specialişti pe linie de proiectare şi execuţie; f) participă la programul de rechiziţii necesare Ministerului Apărării în caz de criză, pentru produsele specifice domeniului său de activitate; g) participă la cartiruirea trupelor; h) predă/primeşte terenurile, construcţiile şi alte bunuri rechiziţionate; i) avizează propunerile categoriilor de forţe ale armatei/similare pentru reorganizarea formaţiunilor de administrare a imobilelor; j) controlează aplicarea planurilor de punere în conservare a clădirilor.  +  Secţiunea a 3-a Controlul de stat al calităţii în construcţii şi controlul disciplinei în amenajarea teritoriului  +  Articolul 31Controlul de stat al calităţii în construcţii şi controlul disciplinei în amenajarea teritoriului se realizează în Ministerul Apărării de către Direcţia domenii şi infrastructuri, prin personal autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC.  +  Articolul 32În domeniul controlului de stat al calităţii în construcţii şi al controlului disciplinei în amenajarea teritoriului în Ministerul Apărării, Direcţia domenii şi infrastructuri are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) exercită controlul de stat al calităţii în construcţii, în toate componentele sistemului calităţii şi în toate etapele: concepţie, proiectare, execuţie, urmărirea comportării în exploatare sau postutilizare, indiferent de forma de proprietate ori de sursa de finanţare; b) constată contravenţiile în domeniul construcţiilor şi aplică sancţiunile şi amenzile prevăzute de lege; c) dispune, în limita competenţelor legale, oprirea lucrărilor realizate necorespunzător sau cu încălcarea reglementărilor în vigoare; d) raportează ministrului apărării cazurile de realizare nelegală a lucrărilor de construcţii şi instalaţii; e) emite avize, acorduri, certificate şi autorizaţii, conform prevederilor actelor normative, pentru lucrările la construcţiile noi şi lucrările de intervenţie asupra construcţiilor; f) solicită modificarea sau retragerea agrementelor tehnice pentru materiale de construcţii livrate de fabricanţi, pentru care constată, pe şantiere, că nu pot fi puse în operă întrucât nu sunt conforme standardelor româneşti; g) propune instituţiilor emitente retragerea avizelor/autorizaţiilor pentru executanţii de lucrări, responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor, diriginţii de şantier, proiectanţii, experţii tehnici şi verificatorii de proiecte care încalcă în mod repetat reglementările tehnice privind calitatea în construcţii şi atribuţiile specifice sau când prestaţiile acestora sunt necorespunzătoare; h) propune efectuarea de expertize tehnice de calitate la documentaţii, lucrări şi construcţii în cazul producerii unor accidente tehnice sau dezastre, precum şi în toate cazurile în care se ajunge la această concluzie în urma unui control; i) dispune, acolo unde expertiza o cere, încetarea exploatării construcţiilor; j) participă la toate fazele determinante, stabilite în proiectul tehnic al lucrărilor conform prevederilor actelor normative în vigoare, verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice din proiecte şi reglementările aplicabile şi autorizează continuarea lucrărilor, numai în cazul îndeplinirii acestora; k) controlează implementarea actelor normative privind investigarea şi punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor şi instalaţiilor; l) verifică aplicarea prevederilor legale privind recepţia lucrărilor, întocmirea, păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiei şi modul în care se face urmărirea curentă şi specială în exploatare a construcţiilor; m) verifică respectarea prevederilor legale referitoare la controlul şi atestarea calităţii materialelor, produselor, elementelor de construcţii şi lucrărilor executate, constată abaterile şi aplică sancţiunile legale; n) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, normele metodologice, procedurile, instrucţiunile pentru desfăşurarea activităţii proprii şi asigură mijloacele şi dotarea cu materiale, aparatura şi tehnica necesare exercitării atributului de control; o) efectuează periodic şi ori de câte ori este necesar analize şi întocmeşte rapoarte de informare în domeniul specific de activitate, cu propuneri de măsuri preventive şi de îmbunătăţire a calităţii şi disciplinei în construcţii; p) organizează instruiri în domeniul calităţii şi disciplinei în construcţii; q) exercită controlul privind respectarea actelor normative referitoare la disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului; r) participă în comisii tehnice la cercetarea accidentelor tehnice la construcţii, precum şi la cercetarea altor evenimente sau pagube în legătură cu implementarea/realizarea proiectelor imobiliare.  +  Capitolul V Administrarea proprietăţii imobiliare  +  Secţiunea 1 Operaţiunile cu proprietăţi imobiliare  +  Articolul 33Operaţiunile cu proprietăţi imobiliare sunt activităţi desfăşurate de către Direcţia domenii şi infrastructuri şi centrele de domenii şi infrastructuri în relaţia cu autorităţile statului, în scopul dobândirii terenurilor, construcţiilor şi instalaţiilor necesare activităţilor unităţilor militare şi pentru înstrăinarea/valorificarea elementelor patrimoniului imobiliar ale Ministerului Apărării, care au devenit disponibile în urma procesului de restructurare şi reorganizare a Armatei României.  +  Articolul 34 (1) Dobândirea de proprietăţi imobiliare se face prin: a) transfer fără plată de la alte instituţii publice, în condiţiile legii; b) achiziţionare, prin căile prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv donaţii, exproprieri pentru cauze de utilitate publică de interes local sau naţional privind apărarea ţării, rechiziţii, acte de vânzare-cumpărare, hotărâri judecătoreşti şi altele; c) realizarea de proiecte de investiţii imobiliare. (2) Asigurarea cu terenuri, construcţii şi instalaţii se face de către Direcţia domenii şi infrastructuri, pe baza raportului de necesitate al şefului categoriei de forţe ale armatei sau al comandantului comandamentului de armă/similar, aprobat de ministrul apărării, avizat în prealabil de Statul Major General. (3) Direcţia domenii şi infrastructuri, pe baza raportului de necesitate aprobat, întreprinde acţiunile specifice în relaţia cu autorităţile statului. (4) În faza premergătoare întocmirii raportului de necesitate, categoriile de forţe ale armatei/similare, interesate, trebuie: a) să stabilească prin recunoaştere la faţa locului terenurile necesare a fi preluate în administrare conform necesităţilor impuse de misiunile şi activităţile specifice; b) să contacteze proprietarii terenurilor/instituţiile publice/ persoanele fizice sau juridice în vederea exprimării intenţiei de preluare a terenurilor conform prevederilor legale; c) să întocmească în 3 exemplare documentaţia preliminară necesară achiziţionării terenurilor, pe care o transmit la Direcţia domenii şi infrastructuri.  +  Articolul 35 (1) Pentru terenuri împădurite aflate în proprietatea statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, documentaţia preliminară cuprinde următoarele: a) memoriul justificativ al necesităţii şi oportunităţii achiziţionării terenului, semnat de comandantul unităţii militare care solicită terenul, avizat de comandanţii/şefii structurilor ierarhice; b) memoriul de cedare-defrişare tip, încheiat cu ocolul silvic şi vizat de organele competente, care cuprinde şi evaluarea suprafeţelor ce se scot din fondul forestier sau se defrişează, conform prevederilor legale; c) planul de situaţie al terenului, întocmit după harta forestieră a zonei geografice respective, aflată la ocolul silvic, avizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. (2) Pentru terenuri agricole aflate în proprietatea statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, documentaţia preliminară cuprinde următoarele: a) memoriul justificativ al necesităţii şi oportunităţii achiziţionării terenului, semnat de comandantul unităţii militare care solicită terenul şi avizat de comandanţii/şefii structurilor ierarhice; b) avizul de principiu al instituţiei deţinătoare a terenului, din care să rezulte punctul de vedere al acesteia asupra cedării terenului solicitat; c) planul de situaţie, cu indicarea vecinilor, punctelor de reper, cotelor, nordului şi altor detalii topografice; d) planul de încadrare în zonă, cu indicarea terenului solicitat, avizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. (3) Pentru terenuri aflate în proprietatea statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, documentaţia preliminară cuprinde următoarele: a) memoriul justificativ al necesităţii şi oportunităţii achiziţionării terenului, semnat de comandantul unităţii militare care solicită terenul şi avizat de comandanţii/şefii structurilor ierarhice; b) avizul de principiu al instituţiei deţinătoare a terenului, prin care se constată necesitatea trecerii acestuia în administrarea Ministerului Apărării; c) planul de situaţie cu indicarea vecinilor, punctelor de reper, cotelor, nordului şi altor detalii topografice; d) planul de încadrare în zonă, care cuprinde indicarea terenului solicitat, limita vetrei satului sau perimetrul construibil al oraşului şi figurarea obiectivelor în zonă pe posesori, avizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. (4) Pentru terenuri proprietate privată, documentaţia preliminară trebuie să cuprindă următoarele: a) memoriul justificativ al necesităţii şi oportunităţii achiziţionării terenului, semnat de comandantul unităţii militare care solicită terenul, avizat de comandanţii/şefii structurilor ierarhice; b) tabelul nominal cu proprietarii terenului, care cuprinde datele de identificare a acestora şi a terenurilor deţinute, solicitate de categoriile de forţe ale armatei/similare; c) suprafaţa construită, numărul de nivele şi suprafaţa desfăşurată a clădirilor aflate pe teren; d) consimţământul scris al proprietarilor cu privire la cedarea terenului şi modul de compensare, dat în faţa organelor locale care certifică pentru exactitate; e) estimarea sumelor ce urmează a fi plătite de Ministerul Apărării pentru terenul şi, după caz, construcţiile în cauză; f) planul de situaţie al terenului, cu indicarea parcelelor şi a suprafeţelor acestora, corespunzător numărului curent din tabelul nominal; g) planurile orizontale ale clădirilor; h) planul de încadrare în zonă la scara 1/25.000-1/50.000, care cuprinde indicarea terenului solicitat, perimetrul intravilan şi extravilan, cu figurarea obiectivelor în zonă pe proprietari/deţinători, avizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.  +  Articolul 36Memoriul justificativ al necesităţii şi oportunităţii achiziţionării terenului cuprinde următoarele: a) se precizează dacă terenul ales este poziţionat în intravilan/extravilan; b) se precizează dacă pe teren există clădiri care urmează a fi demolate, precizându-se suprafaţa acestora, caracteristicile tehnice şi uzura construcţiilor, precum şi fotografiile construcţiilor respective, numărul familiilor care urmează a fi evacuate de către proprietar şi modul cum se asigură cazarea acestora; c) denumirea şi descrierea sumară a obiectivului/proiectului de investiţie ce urmează a se realiza şi unitatea utilizatoare; d) obiectele, dimensiunile, capacitatea şi coordonatele de amplasament - în cazul construcţiilor; e) justificarea alegerii amplasamentului, avându-se în vedere condiţiile tactice, tehnice şi economice, camuflaj, cerinţe operative, poziţia faţă de căile de comunicaţii, condiţii geotehnice ale terenului şi altele; f) rezultatul verificărilor privind eventuala prezenţă militară în zonă; g) justificarea oportunităţii achiziţiei.  +  Articolul 37 (1) Pentru scoaterea temporară din producţia agricolă a suprafeţelor de teren, documentaţia preliminară trebuie să cuprindă: a) memoriul justificativ al necesităţii şi oportunităţii, în care se prezintă: obiectul/scopul, suprafeţele de teren solicitate, cu indicarea localităţii, pe categorii de folosinţă, culturi existente sau planificate la data preluării terenului şi posesorii, precizări asupra existenţei lucrărilor de investiţii agricole, durata de utilizare; b) planul de situaţie cu amplasarea zonelor/terenurilor, întocmit la scara 1/1.000-1/5.000; c) punctul de vedere al proprietarului/administratorului terenului pentru cedarea temporară; d) avizul organelor centrale abilitate cu privire la delimitarea şi scoaterea terenului din producţia agricolă. (2) Pentru utilizarea temporară a terenurilor care nu necesită scoaterea din producţia agricolă, unitatea militară utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului sau, după caz, eşalonul superior al acesteia încheie cu deţinătorul terenului o înţelegere în care se stabilesc suprafeţele ce urmează să fie folosite, precum şi datele necesare calculării despăgubirilor legale ce se vor plăti pentru pagubele produse.  +  Articolul 38La alegerea terenurilor, structurile interesate evită pe cât posibil: a) demolările; b) exproprierile de imobile proprietate personală; c) scoaterea din producţia agricolă a terenurilor, indiferent de proprietar; d) defrişările de arbori, ce nu sunt strict necesare pentru executarea lucrărilor.  +  Articolul 39Diminuarea proprietăţii imobiliare a armatei se face prin: a) transfer către alte instituţii publice în condiţiile legii; b) vânzare, concesionare sau alte operaţiuni juridice; c) scoatere din funcţiune; d) notificări în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) alte căi prevăzute de lege.  +  Articolul 40Modificările intervenite în patrimoniul imobiliar al armatei se operează în evidenţa Ministerului Apărării numai după îndeplinirea următoarelor condiţii: a) ducerea la îndeplinire a prevederilor actelor normative/actelor de vânzare-cumpărare/ale hotărârilor judecătoreşti sau ale altor acte translative de proprietate, prin încheierea de protocoale/procese-verbale de predare-primire între părţi, conform modelelor prezentate în anexa nr. 1; b) recepţionarea terminării lucrărilor de demolare sau construire autorizate în condiţiile legii.  +  Articolul 41 (1) Imobilele disponibile pot fi valorificate. (2) Valorificarea terenurilor, construcţiilor şi/sau a instalaţiilor devenite disponibile prin închirierea ori vânzarea lor unor persoane fizice sau juridice se face potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. (3) Închirierea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie, precum şi vânzarea locuinţelor de serviciu, care constituie fondul locativ al Ministerului Apărării, se fac potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. (4) Imobilele devenite disponibile nu se dezafectează de construcţiile/instalaţiile aferente clădirii.  +  Articolul 42 (1) Terenurile şi construcţiile necesare în folosinţă provizorie Ministerului Apărării sunt preluate de unităţile militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, asistate de reprezentanţii centrelor de domenii şi infrastructuri, pe bază de protocol/proces-verbal de predare-primire, la care se anexează planurile de situaţie ale terenurilor, planurile orizontale ale construcţiilor şi documentele juridice de provenienţă. (2) După expirarea perioadei de folosinţă provizorie a terenurilor/construcţiilor preluate de Ministerul Apărării sau înainte de expirarea acesteia, dacă acestea nu mai sunt utile ministerului, unităţile militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului înaintează ierarhic rapoarte la Direcţia domenii şi infrastructuri, în vederea restituirii acestora şi radierii din evidenţă.  +  Articolul 43Terenurile şi construcţiile luate în folosinţă provizorie nu se înscriu în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului, dar primesc indicativ/cod de imobil şi se înscriu în evidenţa contabilă.  +  Secţiunea a 2-a Administrarea proprietăţii imobiliare  +  Articolul 44Administrarea proprietăţii imobiliare se referă la inventarul tuturor terenurilor, construcţiilor, utilităţilor şi lucrărilor exterioare de orice fel din patrimoniul Ministerului Apărării şi cuprinde toate acţiunile întreprinse şi păstrarea evidenţei operaţiunilor cu proprietăţi imobiliare ca: mentenanţa, întocmirea studiilor, proiectarea, planificarea, construirea, modificarea, transformarea, extinderea, renovarea, repararea, demolarea, schimbarea de destinaţie, organizarea, coordonarea şi verificarea activităţii de intabulare a imobilelor şi a evidenţelor juridică, tehnică şi statistică a fondului construit şi a terenurilor aflate în folosinţa unităţilor militare.  +  Articolul 45Administrarea proprietăţii imobiliare presupune, dar nu se limitează la următoarele: a) operarea şi actualizarea evidenţelor, corespunzător modificărilor cantitative sau calitative care se produc în patrimoniul imobiliar ca urmare a activităţilor aprobate conform legii, precum şi verificarea corespondenţei acestora cu situaţia reală din teren; b) înscrierea în dosarele juridice şi tehnice a tuturor operaţiunilor care duc la diminuarea sau mărirea patrimoniului imobiliar al armatei; c) introducerea în dosarele juridice a actelor care constituie bază legală cu privire la modificarea situaţiei juridice a imobilelor; d) organizarea, coordonarea şi verificarea operaţiunii de inventariere a construcţiilor şi terenurilor, potrivit instrucţiunilor specifice Ministerului Apărării; e) colaborarea cu Direcţia topografică militară în vederea realizării documentaţiilor cadastrale; f) urmărirea modului de utilizare a construcţiilor, instalaţiilor şi terenurilor ce alcătuiesc patrimoniul imobiliar al armatei, conform destinaţiei prevăzute în documentele de evidenţă; g) derularea operaţiunilor care au ca efect mărirea, diminuarea sau valorificarea patrimoniului imobiliar, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 46 (1) Unităţile militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, asistate de reprezentanţii centrelor de domenii şi infrastructuri, iau în primire terenurile dobândite pe bază de protocol/proces-verbal de predare-primire. (2) Documentele de preluare a terenurilor se înregistrează în evidenţă şi se înaintează Direcţiei domenii şi infrastructuri în cel mult 5 zile de la data încheierii acestora.  +  Articolul 47 (1) Unităţile militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului întocmesc documentele de preluare a terenurilor şi construcţiilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. (2) Procesul-verbal trebuie să conţină suprafaţa totală ce se ia în primire de către comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, elementele de identificare, valoarea la zi, precum şi planurile de situaţie şi copii ale documentelor de provenienţă a terenurilor. (3) În cazul în care unitatea militară utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului nu este desemnată, terenurile rămân la centrele de domenii şi infrastructuri. (4) În cel mult 30 de zile de la luarea în primire a terenurilor, unitatea militară utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului/centrul de domenii şi infrastructuri înaintează Direcţiei domenii şi infrastructuri documentele tehnice care au ca efect modificarea patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării, respectiv dosarul tehnic sau, după caz, fişele modificatoare pentru actualizarea dosarului tehnic al imobilului/cazărmii. (5) Fişa modificatoare pentru actualizarea dosarului tehnic al imobilului/cazărmii cuprinde totalitatea fişelor cu date tehnice ale cazărmii, de la pct. 1 la pct. 7 din dosarul tehnic, după caz, la care se introduc două menţiuni, prima cu datele iniţiale, iar cea de-a doua cu datele rezultate după modificare.  +  Articolul 48 (1) Unităţile militare utilizatoare folosesc terenurile potrivit destinaţiei principale înscrise în documentele de evidenţă. (2) Schimbarea destinaţiei se face la ordinul sau cu aprobarea Direcţiei domenii şi infrastructuri. (3) Propunerile de schimbare a destinaţiei se fac de structurile interesate şi se transmit spre aprobare prin centrele de domenii şi infrastructuri, însoţite de următoarele documentaţii: a) memoriul justificativ în care se detaliază necesitatea şi oportunitatea schimbării destinaţiei terenului, prezentarea situaţiei actuale, situaţia propusă, fundamentată pe baza normelor prevăzute de instrucţiuni; b) planul de situaţie al cazărmii, cu evidenţierea terenului în cauză. (4) Planul de situaţie pentru schimbarea destinaţiei unui teren este supus avizării/aprobării eşaloanelor în drept, conform modelului prezentat în anexa nr. 3. (5) După aprobare, schimbarea destinaţiei terenurilor se înscrie în evidenţa statistică, tehnică şi cadastrală, pe baza fişelor modificatoare ce se întocmesc de către administratorii de cazărmi. (6) Pentru trecerea unui teren de la o cazarmă la alta, unitatea militară interesată întocmeşte o documentaţie tehnică asemănătoare celei prevăzute în cazul schimbării destinaţiei terenurilor, cu excepţia faptului că, în acest caz, la documentaţie se anexează un plan de situaţie care să evidenţieze propunerea. (7) Unităţile militare utilizatoare de terenuri, cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, au următoarele obligaţii: a) să împrejmuiască sau, după caz, să borneze terenurile; b) să prevină degradările, înstrăinările ilegale, folosirea abuzivă şi poluarea acestora; c) să întreţină fondul forestier şi plantaţiile potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 49 (1) Dobândirea construcţiilor indiferent de destinaţie şi predarea acestora în administrarea unităţilor militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului se fac în aceleaşi condiţii cu dobândirea terenurilor. (2) La documentele de predare-primire a construcţiilor se anexează planurile de situaţie, planurile orizontale şi secţiunile edificatoare, întocmite la o scară convenabilă. (3) În cazul în care unitatea militară utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului nu este desemnată, construcţiile rămân la centrele de domenii şi infrastructuri. (4) Procesul-verbal de predare-primire în folosinţă trebuie să conţină: a) date de identificare ca poziţie/amplasare şi anul construirii; b) tipul structurii de rezistenţă şi materiale folosite; c) instalaţiile aferente; d) starea generală a construcţiei; e) valoarea la zi, din evidenţa contabilă, sau, după caz, stabilită prin expertizare.  +  Articolul 50În cazul în care Ministerul Apărării dobândeşte terenuri şi construcţii prin acelaşi act juridic, se întocmeşte un singur protocol, respectiv un singur proces-verbal de predare-primire în folosinţă.  +  Articolul 51În cel mult 30 de zile de la luarea în primire, administratorii cazărmilor înaintează ierarhic la Direcţia domenii şi infrastructuri, prin centrele de domenii şi infrastructuri, documentele tehnice care au ca efect modificarea patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării, respectiv procesele-verbale de predare-primire, fişele modificatoare ale dosarelor tehnice ale cazărmilor, planurile de situaţie, planurile orizontale şi alte documente edificatoare.  +  Articolul 52Unităţile militare utilizatoare folosesc construcţiile potrivit destinaţiei principale înscrise în documentele de evidenţă.  +  Articolul 53 (1) Schimbarea destinaţiei construcţiilor sau a unor părţi ale acestora ce impune modificări constructive se aprobă de şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri, cu efectuarea, după caz, a expertizei tehnice a construcţiei. (2) Schimbarea destinaţiei construcţiilor sau a unor părţi din acestea ce nu implică modificări constructive se aprobă de către şeful centrului de domenii şi infrastructuri. (3) Pentru obţinerea aprobării schimbării destinaţiei construcţiilor sau a unor părţi din acestea ce nu implică modificări constructive, unităţile militare care le au în evidenţa contabilă întocmesc o documentaţie tehnică ce cuprinde: a) memoriul justificativ al necesităţii şi oportunităţii, în care se prezintă situaţia actuală, ce se propune prin schimbarea destinaţiei, fundamentat pe baza normelor prevăzute de instrucţiuni, lucrări ce se execută şi alte argumente; b) planurile orizontale ale construcţiilor, cu evidenţierea distinctă a spaţiilor la care se propune schimbarea destinaţiei; c) secţiuni edificatoare; d) planul de situaţie al cazărmii în care se evidenţiază construcţiile respective. (4) Noile planuri orizontale şi planul de situaţie al cazărmii, ce conţin situaţia modificată, se supun avizării şi aprobării de către eşaloanele abilitate, conform precizărilor din anexa nr. 3, secret de serviciu. (5) Schimbarea destinaţiei şi modificările construcţiei se înscriu în dosarul tehnic al cazărmii. (6) Modificările apărute prin schimbarea destinaţiei construcţiilor sau a unor părţi din acestea se operează în dosarele tehnice, pe baza fişelor modificatoare ce se întocmesc de către administratorii cazărmilor şi care se înaintează prin centrele de domenii şi infrastructuri.  +  Articolul 54 (1) Construcţiile de orice fel şi instalaţiile aferente acestora au o durată normală de funcţionare stabilită prin lege. (2) În lipsa unui proces-verbal de recepţie, intrarea în funcţiune a unei construcţii se stabileşte cu orice alte probe admise de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 55 (1) Trecerea unei construcţii de la o cazarmă la alta se face cu tot cu terenul aferent accesului personalului şi tehnicii pentru activitatea curentă şi intervenţiile în situaţii de urgenţă. (2) Unitatea militară interesată întocmeşte o documentaţie tehnică asemănătoare celei pentru trecerea terenurilor de la o cazarmă la alta, la care se adaugă planurile orizontale şi secţiunile construcţiilor. (3) Administratorii celor două cazărmi întocmesc procesul-verbal de predare-primire, înscriu modificările survenite în dosarele tehnice şi transmit fişele modificatoare structurilor de administrare şi cartiruire de care aparţin şi Direcţiei domenii şi infrastructuri, prin centrele de domenii şi infrastructuri.  +  Articolul 56 (1) Demolarea unei construcţii sau a unei părţi din aceasta se face de către unitatea militară utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, numai după obţinerea aprobării scoaterii din funcţiune. (2) Documentaţia de scoatere din funcţiune se întocmeşte de unitatea militară care are în evidenţa contabilă construcţiile respective şi cuprinde: a) procesul-verbal de scoatere din funcţiune a activelor fixe şi nota de prezentare, conform modelelor precizate în instrucţiuni; b) fişa construcţiei, care se întocmeşte pe un formular tipizat, conform modelului prezentat în anexa nr. 4; c) baza de calcul cu materialele estimate a se recupera în stare tehnică şi calitativă conformă spre a fi valorificate în urma demolării construcţiei şi situaţia centralizatoare a acestora, dacă este cazul, conform modelului prezentat în anexele nr. 5 şi 6; d) planurile orizontale ale construcţiilor propuse pentru scoatere din funcţiune şi planul de situaţie al cazărmii în care se evidenţiază în mod distinct construcţiile respective. (3) Scoaterea din funcţiune a construcţiilor înainte de îndeplinirea duratei normale de utilizare se cercetează administrativ, potrivit instrucţiunilor în vigoare, iar documentul cu rezultatul finalizării cercetării administrative aprobat se anexează la documentaţia de scoatere din funcţiune. (4) În situaţii temeinic justificate, construcţiile a căror durată normală de funcţionare a fost îndeplinită se supun unei expertize tehnice de calitate, care poate stabili prelungirea folosirii pe o anumită durată, lucrări de intervenţie sau demolarea. (5) Demolarea construcţiilor se execută după aprobarea scoaterii din funcţiune a acestora, pe baza autorizaţiei de desfiinţare specială emise de Direcţia domenii şi infrastructuri sau, după caz, de către autorităţile administraţiei locale. (6) Autorizaţia de desfiinţare a construcţiilor se emite în baza cererii unităţii militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului şi a proiectului de autorizare a demolării, elaborat de proiectantul autorizat şi aprobat de comandantul/şeful acesteia. (7) Conţinutul proiectului de autorizare a demolării este stabilit prin reglementări specifice de amenajarea teritoriului. (8) În cazul demolărilor parţiale, construcţiile se expertizează de către un specialist atestat, iar documentaţia de demolare este însuşită de expertul tehnic. (9) În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se prezintă şi proiectul de organizare a lucrărilor de demolare. (10) După demolare, se întocmeşte procesul-verbal de recepţie a lucrărilor de demolare. (11) Administratorul de cazarmă operează în dosarul tehnic construcţiile demolate şi trimite Direcţiei domenii şi infrastructuri, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data recepţiei lucrărilor de demolare, fişa modificatoare cu schimbările intervenite la construcţii, instalaţii şi amenajări, pentru a se opera în evidenţă.  +  Articolul 57 (1) În scopul păstrării integrităţii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării, Direcţia domenii şi infrastructuri organizează măsurători cadastrale şi înscrierea dreptului de administrare/proprietate în cartea funciară, potrivit legislaţiei în vigoare. (2) Realizarea măsurătorilor cadastrale se face prin grija Direcţiei topografice militare în colaborare cu centrele de domenii şi infrastructuri, în prezenţa reprezentanţilor unităţilor militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, care au în evidenţa contabilă imobilele/cazărmile respective.  +  Articolul 58 (1) Comandanţii/şefii unităţilor militare care au imobile în evidenţa contabilă organizează inventarieri ale construcţiilor şi terenurilor conform reglementărilor în vigoare. (2) Rezultatele inventarierilor se înscriu în formulare tipizate, care se trimit la centrele de domenii şi infrastructuri, pentru confruntarea cu evidenţa juridică/tehnică, inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării. (3) În vederea operării modificărilor intervenite în evidenţă, administratorii cazărmilor întocmesc fişe modificatoare care se trimit ierarhic, pentru aprobare, la structurile abilitate. (4) Eventuale neconcordanţe constatate în urma confruntării se semnalează unităţilor militare care au în evidenţa contabilă imobilele, pentru a lua măsuri de soluţionare, conform legislaţiei în vigoare. (5) După soluţionarea neconformităţilor, situaţiile centralizatoare refăcute se trimit de centrele de domenii şi infrastructuri la Direcţia domenii şi infrastructuri.  +  Secţiunea a 3-a Particularităţi în administrarea proprietăţilor imobiliare cu destinaţie specială  +  Articolul 59 (1) Proprietatea imobiliară cu destinaţie specială este constituită din cazărmi/imobile sau construcţii care adăpostesc funcţiuni speciale, pentru care sunt impuse condiţii/restricţii în amplasare, acces, operare, datorită destinaţiei, caracterului, importanţei din punct de vedere strategic sau pericolului/riscurilor în utilizare, de tipul sistemelor de facilităţi pentru conducere strategică, informaţii şi centre de procesare a informaţiilor, facilităţi pentru depozitare sau lucru cu explozivi, chimicale toxice şi muniţii, reziduuri periculoase şi altele. (2) Aceste cazărmi/imobile sau construcţii, denumite şi obiective speciale, se stabilesc de Statul Major General. (3) În cazul acestor obiective, pe lângă măsurile privind mascarea şi păstrarea secretului amplasamentului, care se iau de către unităţile militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, prin construcţie se prevăd instalaţii şi mijloace care să asigure funcţiunile specifice acestui tip de facilităţi.  +  Capitolul VI Sistemul de administrare a proprietăţii imobiliare  +  Secţiunea 1 Componentele sistemului de administrare a proprietăţii imobiliare  +  Articolul 60 (1) Proprietatea imobiliară este administrată prin structuri de specialitate ale Direcţiei domenii şi infrastructuri, cu misiunea să asigure, conform zonelor de responsabilitate şi domeniilor de competenţă, exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin statului, în calitate de administrator/proprietar al patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării. (2) Sistemul de administrare a proprietăţii imobiliare se compune din: a) structurile tehnice de specialitate pentru administrarea zonală a proprietăţii imobiliare; b) Centrul de studii şi proiectare construcţii militare; c) Centrul de intervenţie în situaţii de urgenţă. (3) Zona de responsabilitate a fiecărei structuri tehnice de specialitate pentru administrarea proprietăţii imobiliare se aprobă prin statul de organizare al acesteia.  +  Articolul 61 (1) Structurile tehnice de specialitate pentru administrarea zonală a proprietăţii imobiliare sunt centrele de domenii şi infrastructuri din subordinea Direcţiei domenii şi infrastructuri. (2) Şeful centrului de domenii şi infrastructuri se subordonează nemijlocit şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri. (3) Centrul de domenii şi infrastructuri are următoarele domenii de competenţă: a) administrarea proprietăţii imobiliare aflate în zona de responsabilitate; b) implementarea proiectelor de investiţii imobiliare pentru care are calitatea de investitor delegat; c) asigurarea dirigenţiei de şantier pentru toate lucrările la obiectivele de investiţii şi lucrările de intervenţie ce se realizează în zona de responsabilitate; d) mentenanţa cazărmilor şi urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi instalaţiilor; e) prevenirea şi stingerea incendiilor în cazărmile pe care le are în administrare; f) supravegherea tehnică.  +  Articolul 62 (1) Structura tehnică de specialitate a Direcţiei domenii şi infrastructuri pentru consultanţă şi asigurarea documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectele de investiţii şi acţiunile imobiliare ale Ministerului Apărării este Centrul de studii şi proiectare construcţii militare. (2) Şeful Centrului de studii şi proiectare construcţii militare se subordonează nemijlocit şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri. (3) Centrul de studii şi proiectare construcţii militare îşi exercită competenţele în următoarele domenii: a) asigurarea analizelor tehnico-economice, a studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru implementarea proiectelor de investiţii imobiliare ale Ministerului Apărării; b) asigurarea consultanţei tehnice de specialitate de identificare, verificare şi avizare a cerinţelor pentru acţiunile imobiliare şi pentru definirea proiectelor de investiţii imobiliare în faza premergătoare elaborării notelor de fundamentare; c) achiziţia documentaţiilor tehnico-economice, a expertizelor şi studiilor de orice fel pentru proiectele de investiţii imobiliare; d) elaborarea documentaţiilor tehnico-economice faza proiect tehnic pentru obiectivele militare speciale; e) investigarea postdezastru a obiectivelor cu caracter special a căror funcţionare este vitală pentru Ministerul Apărării.  +  Articolul 63 (1) Structura tehnică de specialitate a Direcţiei domenii şi infrastructuri pentru intervenţia la obiectivele speciale din Ministerul Apărării este Centrul de intervenţie în situaţii de urgenţă. (2) Şeful Centrului de intervenţie în situaţii de urgenţă se subordonează nemijlocit şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri. (3) Centrul de intervenţie în situaţii de urgenţă îşi exercită competenţele în următoarele domenii: a) antrenarea şi pregătirea pentru efectuarea intervenţiilor; b) intervenţia operativă după producerea unui fenomen catastrofal - seism, alunecare de teren, inundaţii şi altele asemenea; c) analiza ulterioară a acţiunii operative de intervenţie.  +  Secţiunea a 2-a Responsabilităţile centrelor de domenii şi infrastructuri  +  Articolul 64Centrul de domenii şi infrastructuri, în domeniul administrării proprietăţii imobiliare din zona de responsabilitate, are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de cadastru şi evidenţele tehnice ale fondului de construcţii, instalaţii aferente şi terenuri utilizate de unităţile militare în zona de responsabilitate; b) urmăreşte actualizarea cadastrului şi a altor evidenţe corespunzător modificărilor cantitative care se produc în patrimoniul imobiliar, ca urmare a activităţilor aprobate, şi organizează verificarea corespondenţei acestora cu situaţia reală din teren, urmărind să se opereze în acest sens toate modificările intervenite; c) organizează, coordonează, îndrumă şi verifică operaţiunea de inventariere a construcţiilor şi terenurilor din cazărmile aflate în zona de responsabilitate, conform termenelor stabilite prin instrucţiuni; d) urmăreşte şi ţine evidenţa terenurilor şi construcţiilor predate/preluate în folosinţă provizorie la/de la alte instituţii/persoane fizice sau juridice; e) îndrumă şi sprijină tehnic şi juridic, în conformitate cu reglementările în vigoare, întocmirea de către structurile utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului a documentaţiilor privind achiziţionarea de terenuri şi construcţii, predarea-primirea de terenuri şi construcţii şi schimbarea de destinaţie; f) întocmeşte ori, după caz, avizează lucrările de evaluare a unor construcţii şi terenuri din administrarea Ministerului Apărării; g) iniţiază demersuri de soluţionare a litigiilor dintre unităţile militare şi instituţiile de stat şi persoanele fizice sau juridice, în legătură cu patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării; h) organizează, coordonează, îndrumă şi verifică realizarea documentaţiilor de intabulare a cazărmilor din zona de responsabilitate şi asigură în acest sens legătura cu unităţile topografice şi predarea documentaţiilor cadastrale la oficiile judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară; i) organizează şi execută controale pe linia ţinerii la zi a evidenţelor pe acest domeniu şi participă, la ordin, la inspecţii şi controale prevăzute în planul Ministerului Apărării; j) analizează şi face propuneri privind asigurarea sau îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi a gradului de ocupare a spaţiilor din cazărmile aflate în zona de responsabilitate; k) controlează şi analizează folosirea corectă, conform destinaţiei, a construcţiilor şi terenurilor de către unităţile militare utilizatoare; l) analizează, verifică şi promovează pentru aprobare documentele necesare închirierii terenurilor/spaţiilor disponibile din cazărmi, la propunerea unităţilor militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului; m) desemnează personal din cadrul centrului pentru a participa la licitaţiile organizate în vederea închirierii de spaţii în cazărmile din administrare; n) ţine la zi evidenţa terenurilor şi spaţiilor închiriate din cazărmile aflate în zona de responsabilitate; o) analizează şi avizează propunerile unităţilor militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului privind scoaterea din funcţiune a construcţiilor şi instalaţiilor cu sau fără durata normală de funcţionare îndeplinită; p) participă cu personal de specialitate la operaţiunile de demolare; q) desemnează personal pentru a face parte din comisii organizate de diferite eşaloane, pentru analizarea şi rezolvarea pe teren a unor probleme de domenii şi infrastructuri; r) participă cu personal de specialitate în comisiile de predare-primire a cazărmilor între diferite structuri militare la/de la alte instituţii publice; s) urmăreşte şi îndrumă funcţionarea căminelor militare de unitate/garnizoană, în conformitate cu reglementările în vigoare;ş) ţine la zi evidenţa locuinţelor de serviciu şi de intervenţie din zona de responsabilitate; t) preia de la structurile militare desfiinţate sau redislocate cazărmile şi asigură conservarea şi întreţinerea lor până la stabilirea soluţiilor de utilizare ori predare către alte instituţii ale statului;ţ) aprobă schimbarea destinaţiei construcţiilor sau părţilor de construcţii ce nu implică modificarea acestora şi înaintează Direcţiei domenii şi infrastructuri fişele modificatoare, în vederea actualizării evidenţei tehnice şi statistice a construcţiilor; u) analizează, avizează şi înaintează spre aprobare Direcţiei domenii şi infrastructuri propunerile unităţilor privind schimbarea destinaţiei construcţiilor sau părţilor de construcţii ce implică lucrări de modificare a acestora; v) ţine evidenţa demolărilor, urmăreşte întocmirea fişelor modificatoare şi execută modificările în dosarul tehnic şi transmite în termen de 30 de zile calendaristice la Direcţia domenii şi infrastructuri fişele modificatoare verificate; w) transmite anual la Direcţia domenii şi infrastructuri situaţia cu necesarul de locuinţe pentru unităţile din zona de responsabilitate; x) participă la întocmirea situaţiei fondului imobiliar rechiziţionabil în zona de responsabilitate; y) verifică modul în care comandanţii/şefii unităţilor militare utilizatoare păstrează integritatea imobilelor pe care le au în folosinţă; z) verifică modul de întreţinere a cazărmilor din zona de responsabilitate.  +  Articolul 65În domeniul asigurării dirigenţiei de şantier centrul de domenii şi infrastructuri are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) verifică existenţa autorizaţiei de construire, a corespondenţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta; b) preia, prin proces-verbal încheiat cu utilizatorul/beneficiarul, conform planului de situaţie, amplasamentul lucrărilor de bază, terenurile şi construcţiile destinate organizării execuţiei lucrărilor şi reperele de nivelment şi le predă executantului, libere de orice sarcină, participând împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a fiecărei construcţii şi la stabilirea bornelor de reper; c) studiază documentaţiile tehnico-economice, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea lucrărilor şi verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora şi respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către specialiştii verificatori de proiecte, atestaţi; d) verifică existenţa documentelor de atestare a calităţii şi interzice utilizarea materialelor, prefabricatelor şi semifabricatelor necorespunzătoare sau fără certificate/declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic, după caz; e) verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele de execuţie determinate şi programul de control al calităţii; f) verifică existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică; g) verifică existenţa şi respectarea sistemului propriu al calităţii, elaborat de executant, pentru lucrările respective; h) avizează detaliile de execuţie elaborate de antreprenorii/furnizorii de lucrări; i) urmăreşte realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de execuţie, documentaţiei, caietului de sarcini, graficului fizic şi valoric şi actelor normative în vigoare; j) verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare; k) interzice folosirea de lucrători neautorizaţi pentru lucrările la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens; l) verifică şi semnează documente prevăzute în norme, întocmite ca urmare a verificărilor, procesele-verbale de lucrări ce devin ascunse, procesele-verbale de recepţie calitativă şi participă la verificări în faze determinate; m) interzice utilizarea de tehnologii neagrementate tehnic; n) asistă la prelevarea probelor de laborator de la locul de punere în operă; o) urmăreşte realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, cantitativ şi calitativ pe tot parcursul execuţiei acestora, verifică şi certifică măsurătorile, ataşamentele, situaţiile de plată şi întocmeşte procesul-verbal de stadiu fizic; p) prezintă Direcţiei domenii şi infrastructuri situaţiile de plată, verificate şi însuşite, pentru decontarea lucrărilor pentru proiectele de investiţii unde Direcţia domenii şi infrastructuri, conform contractelor încheiate, efectuează plăţile; q) cere executantului sistarea execuţiei sau, după caz, refacerea lucrărilor, în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege; r) propune actualizarea devizelor, obiectelor şi devizelor generale; s) verifică respectarea cerinţelor stabilite prin lege privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de soluţii care schimbă condiţiile iniţiale;ş) urmăreşte respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate; t) preia documentele de la executant şi proiectant şi întocmeşte cartea tehnică a construcţiei, conform prevederilor legii;ţ) urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare a execuţiei şi predă terenul deţinătorului acestuia; u) participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actul de recepţie; v) urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepţie şi întocmeşte documentele de ducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepţie; x) predă utilizatorului cartea tehnică a construcţiei întocmită.  +  Articolul 66În domeniul realizării lucrărilor la obiectivele de investiţii şi a lucrărilor de intervenţie, pentru care are calitatea de investitor-delegat, centrul de domenii şi infrastructuri are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) organizează şi desfăşoară, în conformitate cu legislaţia în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, produse şi servicii, privind realizarea programului investiţional; b) asigură obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire; c) asigură verificarea proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte, atestaţi; d) aprobă documentaţiile elaborate în faza de proiect tehnic; e) acţionează pentru soluţionarea neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor; f) supraveghează, urmăreşte tehnic, calitativ şi cantitativ, prin diriginţii de şantier autorizaţi, execuţia lucrărilor la obiectivele de investiţii şi a lucrărilor de intervenţie, în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, documentaţiei tehnico-economice verificate şi aprobate, contractului, caietelor de sarcini, instrucţiunilor, standardelor şi normativelor tehnice de specialitate în vigoare; g) asigură recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, conform prevederilor actelor normative în vigoare; h) asigură întocmirea, prezentarea şi susţinerea dosarului cu documentele justificative pentru stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente realizate; i) asigură întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor executate şi predarea acesteia către utilizatori; j) verifică şi avizează notele de fundamentare tehnico-economică pentru proiectele/obiectivele de investiţii din zona de responsabilitate; k) virează la ISC suma echivalentă cotei de 0,7% aferentă cheltuielilor făcute de investitor pentru realizarea obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii la care inspecţia de stat este asigurată de acest organism, precum şi alte taxe, comisioane sau contribuţii în legătură cu realizarea lucrărilor, conform prevederilor legale; l) asigură, pe timpul execuţiei obiectivelor de investiţii, până la finalizarea lucrărilor, prin controale periodice, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu".  +  Articolul 67În domeniul mentenanţei cazărmilor şi urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi instalaţiilor, centrul de domenii şi infrastructuri are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) solicită unităţilor militare, care au alocate fonduri în bugetul centrului de domenii şi infrastructuri, întocmirea listelor de lucrări de reparaţii curente la clădiri şi instalaţiile aferente acestora; b) verifică documentaţia pentru lucrările de reparaţii curente propuse, frecvenţa cu care ele au mai fost executate, în conformitate cu normele elaborate de Direcţia domenii şi infrastructuri şi aprobate de ministrul apărării, şi verifică dacă aceste lucrări de reparaţii sunt sau nu prioritare; c) stabileşte, prin specialiştii săi, listele finale de lucrări de reparaţii curente necesare a se realiza şi procedează la contractarea lucrărilor în condiţiile legii; d) verifică şi aprobă documentaţiile tehnice pentru lucrările de reparaţii curente şi întreţinere executate în regie proprie, la construcţiile din cazărmile proprii şi cele aflate în administrare; e) dispune începerea lucrărilor de reparaţii curente; f) urmăreşte, prin diriginţii de şantier autorizaţi în condiţiile legii, realizarea lucrărilor de reparaţii curente, în conformitate cu graficul fizic şi valoric, verifică lucrările şi situaţiile de plată aferente, pe care le decontează; g) aprobă procesele-verbale de recepţie şi dosarele cu documente justificative pentru lucrările de reparaţii curente şi întreţinere executate în regie proprie şi antrepriză, la construcţiile din cazărmile proprii şi cele ale structurilor centrale care nu au microstructuri specializate de administrare a imobilelor; h) controlează, prin comisii proprii sau în cadrul comisiilor organizate de Ministerul Apărării, modul în care sunt respectate normele de exploatare şi întreţinere a construcţiilor, instalaţiilor şi terenurilor şi aplică sancţiuni atunci când constată încălcarea acestora; i) participă în comisiile organizate de structurile Ministerului Apărării la verificarea modului de respectare a normelor de exploatare şi întreţinere a construcţiilor, instalaţiilor şi terenurilor; j) organizează perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului propriu şi a administratorilor cazărmilor aflate în administrare; k) controlează şi verifică parametrii realizaţi de instalaţiile energetice, eficienţa instalaţiilor şi utilajelor de resortul construcţii-cazare aflate în funcţiune şi face propuneri pentru scoaterea din funcţiune a celor neeficiente, respectiv pentru modernizarea şi îmbunătăţirea performanţelor tehnice; l) analizează şi avizează propunerile unităţilor militare din cazărmile aflate în administrare privind nevoile în resurse energetice, utilităţi, materiale de întreţinere, curăţenie şi iluminat şi comunică acestora cotele aprobate, precum şi modul de asigurare în unităţi fizice sau echivalent valoric; m) participă cu personal tehnic specializat şi autorizat în comisiile de verificare tehnică a construcţiilor atunci când se solicită acest lucru; n) verifică şi aprobă estimarea lucrărilor de reparaţii curente pentru anul următor şi solicită fonduri pentru realizarea acestora.  +  Articolul 68În domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, centrul de domenii şi infrastructuri are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) asigură respectarea şi aplicarea prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor în cazarma proprie; b) urmăreşte ca în cazărmile pe care le administrează să fie asigurate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor potrivit reglementărilor în vigoare; c) controlează, prin personalul atestat, modul cum sunt respectate normele de prevenire şi stingere a incendiilor în folosirea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în zona de responsabilitate; d) propune prin raport scris conducerii Direcţiei domenii şi infrastructuri anularea autorizaţiilor de securitate la incendiu, când constată nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cuprinse în documentaţii sau încălcarea gravă a reglementărilor specifice; e) ţine evidenţa tuturor utilajelor de stins incendiu din cazărmile pe care le administrează, pe tipuri, ani de fabricaţie, puneri în funcţiune şi stare tehnică; f) verifică, la cerere, instalaţiile de paratrăsnet şi prizele de pământ din cazărmile aflate în zona de responsabilitate şi ţine evidenţa măsurătorilor acestora; g) urmăreşte organizarea exerciţiilor de intervenţie comune cu pompierii militari, în cazărmile din zona de responsabilitate; h) înaintează semestrial, până la 30 ianuarie şi, respectiv, 15 iulie, biroului de prevenire şi stingere a incendiilor din Direcţia domenii şi infrastructuri dările de seamă privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor.  +  Articolul 69În domeniul supravegherii tehnice, centrul de domenii şi infrastructuri are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) întocmeşte evidenţa instalaţiilor mecanice sub presiune pentru toate cazanele de încălzire centrală şi de abur de medie presiune aflate în zona de responsabilitate; b) controlează şi îndrumă la unităţile din administrare modul cum sunt pregătite pentru iarnă reţelele termice, centralele, punctele termice; c) asigură verificarea tehnică oficială a instalaţiilor mecanice sub presiune, în baza "Planului anual de verificări tehnice oficiale ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat", din cadrul cazărmilor aparţinând structurilor centrale şi comandamentelor de armă care nu au în structură centre de întreţinere, reparaţii curente şi exploatare cazărmi, precum şi din cazarma proprie; d) asigură verificarea tehnică oficială pentru cazanele de abur de medie presiune şi apă fierbinte din cadrul cazărmilor aparţinând categoriilor de forţe ale armatei, din zona de responsabilitate; e) organizează, la solicitarea unităţilor militare din aria de responsabilitate, pregătirea şi autorizarea fochiştilor, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR; f) întocmeşte şi înaintează la eşalonul superior, anual, darea de seamă privind desfăşurarea activităţii de supraveghere tehnică a instalaţiilor mecanice sub presiune, a instalaţiilor de ridicat şi a activităţii de metrologie în Armata României.  +  Secţiunea a 3-a Responsabilităţile Centrului de studii şi proiectare construcţii militare  +  Articolul 70 (1) Centrul de studii şi proiectare construcţii militare, în domeniul asigurării analizelor şi studiilor tehnico-economice, are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) elaborează analizele tehnico-economice şi asigură studiile de prefezabilitate şi fezabilitate pentru implementarea proiectelor de investiţii imobiliare ale Ministerului Apărării, în conformitate cu prevederile legale în domeniu; b) prezintă, în cadrul şedinţelor Comisiei tehnice a specialiştilor, soluţiile tehnice identificate şi documentaţia elaborată parţial, spre validare, beneficiarului de investiţie şi unităţii utilizatoare iniţiatoare a proiectului; c) întocmeşte documentaţiile tehnice necesare obţinerii avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi urmăreşte primirea acestora; d) prezintă documentaţia finalizată, spre însuşire, beneficiarului de investiţie şi unităţii utilizatoare iniţiatoare a proiectului; e) susţine documentaţia tehnico-economică, finalizată, pentru aprobare. (2) În domeniul asigurării consultanţei tehnice de specialitate, Centrul de studii şi proiectare construcţii militare are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) analizează cerinţele exprimate de categoriile de forţe ale armatei privind amplasarea de echipamente şi/sau recompartimentarea/adaptarea facilităţilor existente; b) acordă sprijin de specialitate în identificarea cerinţelor şi definirea proiectelor notelor de fundamentare; c) analizează notele de fundamentare primite şi formulează puncte de vedere privind necesitatea completării datelor pentru întocmirea temei/ghidului de proiectare şi identifică soluţiile tehnice posibile de realizare a proiectelor de investiţii imobiliare.  +  Articolul 71În domeniul achiziţiei documentaţiilor tehnico-economice faza "studiu de prefezabilitate" - SPF şi "studiu de fezabilitate" - SF pentru proiectele de investiţii imobiliare, Centrul de studii şi proiectare construcţii militare are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) elaborează caietele de sarcini şi achiziţionează documentaţiile tehnico-economice fazele "studiu de prefezabilitate" - SPF şi "studiu de fezabilitate" - SF care depăşesc capacitatea de proiectare a unităţii; b) participă cu specialişti în comisiile de achiziţie a proiectării şi execuţiei şi în comisiile de recepţie a serviciilor de proiectare.  +  Articolul 72În domeniul elaborării documentaţiilor tehnico-economice faza "studiu de fezabilitate" - SF pentru obiectivele militare speciale pentru care procedura de achiziţie a documentaţiei nu poate fi făcută, Centrul de studii şi proiectare construcţii militare are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) elaborează documentaţia tehnico-economică faza "studiu de fezabilitate" - SF, în conformitate cu prevederile legale în domeniu; b) prezintă, în cadrul şedinţelor Comisiei tehnice a specialiştilor, soluţiile tehnice identificate şi documentaţia elaborată parţial, spre validare, beneficiarului de investiţie şi unităţii utilizatoare iniţiatoare a proiectului; c) întocmeşte documentaţiile tehnice necesare obţinerii avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi urmăreşte primirea acestora; d) prezintă documentaţia finalizată, spre însuşire, beneficiarului de investiţie şi unităţii utilizatoare iniţiatoare a proiectului; e) susţine documentaţia tehnico-economică, finalizată, pentru aprobare.  +  Articolul 73În domeniul investigării postdezastru a obiectivelor cu caracter special, Centrul de studii şi proiectare construcţii militare are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) participă, în perioada imediat următoare producerii unui dezastru, la inspectarea/evaluarea stării fizice a construcţiilor cu caracter special a căror funcţionare este vitală pentru Ministerul Apărării; b) participă cu ingineri constructori cu experienţă în proiectare în echipe de evaluare tehnică rapidă şi execută schiţe şi calcule sumare de rezistenţă, de regulă la faţa locului, care stau la baza lucrărilor de intervenţie rapidă postdezastru pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate.  +  Articolul 74Şeful Centrului de studii şi proiectare construcţii militare avizează: a) documentaţiile tehnico-economice de recompartimentare a construcţiilor sau de schimbare de destinaţie, care nu afectează siguranţa şi stabilitatea clădirilor şi structurilor; b) documentaţiile tehnico-economice de amplasare a echipamentelor pe structurile construcţiilor existente.  +  Secţiunea a 4-a Responsabilităţile Centrului de intervenţie în situaţii de urgenţă  +  Articolul 75Centrul de intervenţie în situaţii de urgenţă, în domeniul antrenării şi pregătirii pentru efectuarea intervenţiilor, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) stabileşte concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie/intervenţie, pe specific de situaţie/fenomen catastrofal; b) stabileşte fazele/etapele de realizare a acţiunilor pe specific de situaţie; c) organizează echipe, stabileşte responsabilităţile şi atribuţiile în acţiunile de intervenţie, pe specific de situaţie; d) elaborează scenarii, planuri şi proceduri specifice; e) planifică, pregăteşte, organizează şi desfăşoară exerciţii şi aplicaţii de pregătire cu personalul propriu, conform planului de instrucţie de specialitate aprobat de şeful centrului; f) execută, la ordinul şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri, misiuni de pregătire/antrenare a forţelor prin realizarea de lucrări urgente pentru Ministerul Apărării; g) asigură condiţiile pentru efectuarea acţiunilor de intervenţii.  +  Articolul 76În domeniul intervenţiei operative după producerea unui fenomen catastrofal - seism, alunecare de teren, inundaţii şi altele, Centrul de intervenţie în situaţii de urgenţă exercită următoarele atribuţii: a) asigură deplasarea echipei de intervenţie şi integrarea în dispozitivul de acţiune a forţelor şi mijloacelor stabilite prin planul/procedura de intervenţie; b) participă la inspectarea construcţiei avariate şi la evaluarea rapidă a stării acesteia prin investigarea din exterior a clădirii, evaluarea grosieră a degradărilor suferite şi inspecţia pentru estimarea gradului de siguranţă a construcţiei în funcţie de nivelul degradărilor majore suferite, cum ar fi prăbuşiri parţiale, înclinări faţă de verticală, dislocări ale pereţilor sau/şi modificări ale terenului, cum ar fi crăpături, umflături, alunecări ale acestuia şi altele; c) inspectează echipamentele şi instalaţiile, conductele de gaze şi combustibil sub aspectul integrităţii lor şi al suporturilor/reazemelor de fixare, continuitatea conductorilor şi cablurilor electrice, inclusiv a integrităţii izolaţiei acestora, şi integritatea rezervoarelor/recipientelor de depozitare, pentru depistarea eventualelor scurgeri/împrăştieri de substanţe şi altele; d) marchează construcţiile/instalaţiile, ca urmare a investigaţiilor efectuate, conform legislaţiei în vigoare; e) solicită forţe de sprijin de la alte unităţi şi intervine pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate, prin realizarea de lucrări de sprijinire provizorie pentru preluarea încărcărilor verticale ale elementelor structurale şi/sau ale pereţilor dislocaţi care tind să se răstoarne, realizarea de lucrări provizorii de stabilizare a mişcării terenului prin baterea de piloţi, ridicarea de ziduri de sprijin provizorii, întreruperea alimentării electrice, închiderea vanelor conductelor de gaze naturale şi/sau de combustibil, apă şi efectuarea de intervenţii de primă urgenţă, care să asigure funcţionarea acestora în caz de necesitate.  +  Articolul 77Centrul de intervenţie în situaţii de urgenţă, în domeniul analizei ulterioare a acţiunilor operative de intervenţie, are următoarele atribuţii: a) descrie succint dezastrul, efectele şi starea construcţiilor/instalaţiilor; b) descrie acţiunile de intervenţie operativă întreprinse şi starea construcţiilor/instalaţiilor în urma intervenţiei; c) analizează critic situaţiile, măsurile întreprinse şi rezultatele obţinute; d) participă la stabilirea din punct de vedere valoric şi cantitativ a pagubelor produse de seism/alunecare de teren/inundaţie şi altele asemenea; e) face propuneri şi recomandări privind măsurile ce trebuie întreprinse, în continuarea intervenţiei pentru punerea în siguranţă provizorie, pentru reabilitarea construcţiilor/instalaţiilor.  +  Capitolul VII Dezvoltarea şi modernizarea proprietăţii imobiliare  +  Secţiunea 1 Programe şi proiecte imobiliare  +  Articolul 78Dezvoltarea şi modernizarea proprietăţii imobiliare se fac prin programe şi proiecte de investiţii de natură imobiliară.  +  Articolul 79 (1) Proiectul imobiliar reprezintă obiectivul/ rezultatul scontat de a obţine bunuri publice de natura imobilelor, situate pe amplasamente distinct delimitate, prin investire de capital pe timp limitat. (2) Proiectul de investiţie imobiliară constă în realizarea unei proprietăţi imobiliare noi sau în intervenţia asupra unei proprietăţi imobiliare existente. (3) Intervenţia asupra unei proprietăţi imobiliare existente constă în extinderea, modernizarea, transformarea, consolidarea, demolarea parţială, modificarea, reabilitarea, reconstruirea sau repararea capitală a proprietăţii imobiliare respective, este asimilată obiectivelor de investiţii, se iniţiază numai după expertizarea tehnică de calitate şi/sau auditul energetic al construcţiei/clădirii, după caz, este efectuată în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor/imobilelor respective şi se iniţiază numai după expertizarea tehnică de calitate a construcţiei/clădirii. (4) Programul imobiliar reprezintă un ansamblu coerent de acţiuni, proiecte/obiective, evaluate şi selectate pe baza criteriilor de prioritizare în vederea finanţării, care se desfăşoară de către Direcţia domenii şi infrastructuri pe o perioadă mai mare de un an.  +  Articolul 80Managementul programelor şi proiectelor de investiţii imobiliare se realizează de Direcţia domenii şi infrastructuri prin personal specializat - manageri/directori de programe/proiecte de investiţii imobiliare.  +  Secţiunea a 2-a Iniţierea, avizarea şi aprobarea proiectelor de investiţii imobiliare  +  Articolul 81 (1) Planul de dezvoltare a unei cazărmi/baze/ instalaţii militare se analizează anual pentru următorii 5 ani, se actualizează şi se aprobă de către comandant având în vedere perspectiva misiunilor, evoluţia forţelor şi starea construcţiilor existente. (2) Proiectele de investiţii imobiliare se realizează/implementează numai pe baza documentaţiilor tehnico-economice, aprobate în condiţiile legii.  +  Articolul 82 (1) Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări la obiective/proiecte de investiţii noi şi pentru lucrări de intervenţie la construcţii/proprietăţi imobiliare existente se face în următoarele faze: a) nota de fundamentare - NF; b) studiu de prefezabilitate - SPF; c) studiu de fezabilitate - SF; d) proiect tehnic - PT. (2) Formularea cerinţei de construcţii, instalaţii aferente şi amenajări se face prin nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea de investiţie imobiliară şi are în vedere asigurarea întregului complex de facilităţi principale şi de susţinere specifice staţionării, instruirii şi antrenării forţelor.  +  Articolul 83 (1) Competenţele de iniţiere, avizare, aprobare şi implementare a proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării, precum şi structura şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice se stabilesc prin reglementări separate. (2) Autoritatea competentă să analizeze şi să avizeze documentaţiile tehnico-economice pentru acţiunile şi proiectele Ministerului Apărării în domeniul imobiliar, inclusiv cele finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate - NSIP, precum şi alte proiecte ce se realizează în cooperare/colaborare multinaţională sau naţională, indiferent de sursele de finanţare sau de aprobări ale proiectelor ce se dau de alte organisme militare/civile ale NATO, UE sau partenere, este Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Apărării, denumit în continuare CTE. (3) Sunt supuse avizării în CTE următoarele documentaţii tehnico-economice pentru: a) proiectele de investiţii imobiliare; b) proiectele de valorificare a imobilelor prin concesiune sau prin asociere în participaţiune; c) alte acţiuni, studii şi strategii în domeniul imobiliar. (4) Organizarea şi funcţionarea CTE al Ministerului Apărării se stabilesc prin regulament.  +  Secţiunea a 3-a Programarea şi bugetarea programelor şi proiectelor de investiţii imobiliare  +  Articolul 84 (1) Introducerea proiectelor în programele de finanţare şi planificarea prin buget a fondurilor pentru realizarea programelor şi proiectelor de investiţii imobiliare sunt în sarcina statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/similare sau, după caz, a comandamentelor de armă - beneficiari de investiţii. (2) Implementarea programelor şi proiectelor de investiţii imobiliare se asigură prin Direcţia domenii şi infrastructuri, pe baza documentelor de finanţare aprobate de ordonatorul principal de credite.  +  Secţiunea a 4-a Implementarea proiectelor imobiliare  +  Articolul 85 (1) Implementarea unui proiect de investiţie imobiliară aprobat se face prin achiziţie publică, în sistem la cheie ori la pachet - proiectare şi construire. (2) Implementarea proiectului de investiţie imobiliară cuprinde elaborarea/dezvoltarea documentaţiei tehnico-economice în faza de proiect tehnic, verificarea acestuia pe specialităţi cu personal atestat şi autorizarea construirii şi edificarea/realizarea fizică efectivă a obiectelor investiţiei, respectiv a clădirilor, construcţiilor şi/sau amenajărilor cuprinse în documentaţia tehnico-economică aprobată. (3) Modul de realizare şi recepţionare a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, precum şi stabilirea valorii definitive a acestora se stabilesc prin reglementări separate.  +  Secţiunea a 5-a Transferul proiectului finalizat/lucrărilor finalizate către utilizator  +  Articolul 86 (1) Proiectul finalizat/lucrările finalizate se transferă de către investitor prin procesul-verbal de recepţie către şeful/comandantul unităţii militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului sau, după caz, beneficiarului de investiţie. (2) Predarea obiectului realizat, finalizat/lucrărilor finalizate către utilizator este îndeplinită în momentul semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de către şeful/comandantul unităţii militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului sau, după caz, de către şeful/comandantul unităţii militare, beneficiar de investiţie.  +  Articolul 87Proiectul de investiţie imobiliară realizat şi recepţionat este înregistrat în evidenţa Ministerului Apărării astfel: a) în evidenţa contabilă a Centrului de domenii şi infrastructuri, după finalizarea lucrărilor de investiţii, în baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - scăderea din evidenţa contabilă se face în baza actului de primire emis de unitatea militară utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului; b) în evidenţa contabilă a unităţii militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, în baza actului de primire emis, după luarea în primire de către acesta a obiectivului/obiectelor finalizate recepţionate; c) în evidenţa tehnică a unităţii deţinătoare a dosarului tehnic, pe baza fişei modificatoare întocmite de administratorul de cazarmă; d) în evidenţa juridică a Direcţiei domenii şi infrastructuri şi a centrului de domenii şi infrastructuri, în baza studiului de fezabilitate, a autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.  +  Capitolul VIII Asigurarea imobilelor cu utilaje tehnologice, echipamente şi dotări specifice  +  Secţiunea 1 Dotarea imobilelor  +  Articolul 88Dotarea construcţiilor reprezintă totalitatea activităţilor şi acţiunilor prin care se asigură procurarea şi integrarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor de resortul construcţii-cazare în cadrul utilităţilor aferente unei construcţii pentru ca acestea să devină funcţionale.  +  Articolul 89Dotarea construcţiilor se face: a) în cadrul unui proiect de investiţie imobiliară; b) în cadrul programului de dotări independente.  +  Articolul 90Baza în care se execută dotarea construcţiilor este: a) lista de utilaje tehnologice, echipamente şi dotări specifice, parte integrantă a documentaţiei tehnico-economice a proiectelor de investiţii imobiliare; b) lista de utilaje tehnologice, echipamente şi dotări specifice, întocmită de beneficiarul de investiţie, cu respectarea normelor pentru înlocuirea celor care nu mai funcţionează la parametrii proiectaţi, parte integrantă a programului de dotări independente.  +  Articolul 91Asigurarea cu utilaje tehnologice, echipamente şi dotări specifice se realizează prin: a) Direcţia domenii şi infrastructuri pentru proiectele de investiţie imobiliară; b) categoriile de forţe ale armatei/comandamente de armă/similare, în baza unor documentaţii tehnice de montaj întocmite de furnizorul de utilaje, echipamente şi dotări specifice, avizate tehnic de centrele de domenii şi infrastructuri sau, după caz, de centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi, aprobate de beneficiarii de investiţii.  +  Articolul 92 (1) Algoritmul pentru asigurarea, autorizarea şi punerea în funcţiune a utilajelor tehnologice, echipamentelor şi dotărilor specifice constă în: a) stabilirea necesităţii şi oportunităţii înlocuirii; b) stabilirea necesarului de utilaje ce trebuie înlocuite; c) fundamentarea prin proiectul de buget a fondurilor aferente; d) aprobarea fondurilor prin bugetul beneficiarului de investiţie; e) întocmirea planului de dotare în limita fondurilor aprobate; f) întocmirea şi aprobarea listelor de finanţare; g) întocmirea şi aprobarea programului achiziţiilor publice al autorităţii contractante; h) iniţierea şi finalizarea procedurii de achiziţie a utilajelor; i) întocmirea documentaţiei tehnice de montaj, avizarea şi aprobarea acesteia; j) urmărirea executării contractului de furnizare cu montaj, recepţionarea, autorizarea şi punerea în funcţiune, conform destinaţiei stabilite; k) alocarea la drepturi de consum pe ore de funcţionare; l) completarea cărţilor tehnice de exploatare; m) scoaterea din funcţiune. (2) Pentru asigurarea şi gestionarea bunurilor de resortul "construcţii", unităţile militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului au următoarele obligaţii, ce se exercită prin formaţiunile de administrare: a) stabilirea necesarului; b) aprovizionarea, depozitarea şi distribuirea; c) inventarierea, declasarea şi casarea bunurilor materiale de construcţii-cazare; d) determinarea şi scăderea din evidenţa contabilă a perisabilităţilor la materiale de construcţii-cazare; e) darea la scădere a bunurilor materiale de construcţii-cazare lipsă sau degradate din cauze exoneratoare de răspundere materială; f) asigurarea, repartizarea, distribuirea şi scăderea materialelor pentru iluminat şi de curăţenie; g) asigurarea, repartizarea, distribuirea şi scăderea combustibililor.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea funcţionării utilajelor tehnologice  +  Articolul 93Verificarea tehnică oficială pentru cazanele de abur, apă fierbinte şi apă caldă din cazărmi se face numai de personal autorizat.  +  Articolul 94Centrele de domenii şi infrastructuri şi centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi pot asigura şcolarizarea şi autorizarea fochiştilor pentru cazane, în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR.  +  Articolul 95Autorizarea utilajelor/instalaţiilor tehnologice se face de persoane autorizate, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 3-a Întreţinerea, revizia tehnică şi repararea utilajelor tehnologice, echipamentelor şi dotărilor specifice construcţiilor  +  Articolul 96Pe toată durata lor de funcţionare, utilajele tehnologice, echipamentele şi dotările specifice construcţiilor sunt supuse unor intervenţii care au ca scop menţinerea, determinarea sau restabilirea stării tehnice a acestora, şi anume: a) întreţinerea zilnică; b) revizia tehnică; c) reparaţia curentă; d) reparaţia capitală; e) reparaţia accidentală.  +  Articolul 97 (1) Întreţinerea zilnică are ca scop prevenirea uzurii normale şi a defecţiunilor tehnice, asigurarea funcţionării normale şi prevenirea accidentelor pe timpul funcţionării. (2) În cadrul lucrărilor de întreţinere zilnică, la fiecare tip de utilaj tehnologic sau echipament, se execută şi lucrările specifice de întreţinere prevăzute în cărţile tehnice ale acestora. (3) Lucrările de întreţinere zilnică se execută de către personalul de exploatare care, la preluarea pentru exploatare a utilajelor tehnologice, echipamentelor sau dotărilor specifice construcţiei, trebuie instruit de administratorul cazărmii pentru însuşirea aprofundată a documentaţiei tehnice a acestora şi cunoaşterea particularităţilor de construcţie, funcţionare şi exploatare.  +  Articolul 98 (1) Reviziile tehnice se planifică şi se execută în mod obligatoriu, la intervale egale de funcţionare a utilajelor tehnologice, echipamentelor şi dotărilor specifice construcţiilor, de regulă la un an, pe toată durata de exploatare a acestora, dacă prevederile cărţilor tehnice nu prevăd altfel. (2) Revizia tehnică cuprinde ansamblul de operaţii prin care se controlează, se verifică şi se stabileşte starea tehnică a utilajelor tehnologice, echipamentelor şi dotărilor specifice construcţiilor. (3) Cu ocazia reviziei tehnice se execută şi toate lucrările prevăzute la întreţinerile zilnice. (4) Dacă la revizia tehnică se constată defecţiuni care ar putea provoca întreruperea funcţionării utilajelor tehnologice, iar pentru eliminarea acestor defecţiuni este nevoie să se înlocuiască piese şi subansambluri sau este nevoie să se execute lucrări care necesită cheltuieli şi un timp de mobilizare mai mari decât cele prevăzute pentru revizia tehnică, atunci se execută în continuare reparaţia curentă necesară. (5) Revizia tehnică se execută în unitate, pe locul de lucru al utilajelor tehnologice, echipamentelor şi dotărilor specifice construcţiilor, în ateliere specializate existente în unitate, la unităţile de administrare a proprietăţii imobiliare sau la operatori economici, numai de personal autorizat în domeniu. (6) Revizia tehnică se încheie cu un proces-verbal care conţine: a) datele de identificare: denumire, indicativ, serie, număr de inventar şi altele asemenea; b) deficienţe constatate şi remediate; c) aprecieri privind folosirea şi întreţinerea; d) piesele de schimb consumate; e) propuneri privind necesitatea executării unei reparaţii curente; f) date despre personalul care a executat revizia.  +  Articolul 99 (1) Reparaţia curentă se execută preventiv în scopul restabilirii stării tehnice a utilajelor tehnologice, echipamentelor şi dotărilor specifice construcţiilor la parametrii nominali. (2) Planificarea reparaţiei curente se face în anul anterior celui în care se execută. (3) Reparaţia curentă se execută în ateliere specializate. (4) Reparaţia curentă se încheie cu un proces-verbal care conţine: a) datele de identificare: denumire, indicativ, serie, număr de inventar şi altele asemenea; b) operaţiile principale executate, cu precizarea subansamblurilor înlocuite sau separate; c) rezultatul probelor executate după reparaţie; d) costul reparaţiei; e) termenul de garanţie; f) date despre unitatea care a executat reparaţia.  +  Articolul 100 (1) Reparaţia capitală se execută în scopul restabilirii parametrilor tehnico-funcţionali ai utilajelor, echipamentelor şi dotărilor specifice construcţiilor, la valoarea nominală, şi trebuie să asigure acestora funcţionarea normală în următorul ciclu, în condiţiile în care este justificată din punct de vedere economic. (2) Reparaţia capitală este reparaţia preventivă cea mai complexă, a cărei execuţie se planifică în anul anterior anului în care se execută. (3) Reparaţia capitală se execută în ateliere specializate. (4) Cu ocazia reparaţiei capitale se pot executa şi lucrări care aduc utilajele tehnologice, echipamentele sau dotările specifice construcţiilor la nivelul de performanţă corespunzător tipurilor similare care se produc în perioada respectivă.  +  Articolul 101 (1) Reparaţia accidentală se execută la necesitate, ori de câte ori utilajele tehnologice, echipamentele şi dotările specifice construcţiilor sunt scoase din funcţiune din cauza defectării sau intrării unor repere componente în zona limită de uzură şi au ca scop restabilirea stării de funcţionare în timpul cel mai scurt. (2) Reparaţia accidentală nu se planifică, dar se iau din timp măsurile tehnico-organizatorice necesare de asigurare logistică cu materiale şi piese de schimb, urmărindu-se evoluţia stării tehnice, atât în cadrul întreţinerii zilnice, cât şi în cadrul reviziilor tehnice ale utilajelor tehnologice, echipamentelor şi dotărilor specifice construcţiilor. (3) Reparaţia accidentală care se execută în urma unor defecţiuni provocate fie de accidente, fie de uzuri rapide cauzate de exploatarea şi întreţinerea necorespunzătoare a utilajelor tehnologice, echipamentelor şi dotărilor specifice se constituie ca pagubă, se cercetează administrativ, iar cheltuielile efectuate pentru reparaţie se recuperează de la cei vinovaţi de producerea pagubei.  +  Articolul 102 (1) Utilajele tehnologice, echipamentele şi dotările specifice construcţiilor, a căror durată normală de serviciu este îndeplinită, se pot înlocui. (2) Utilajele tehnologice, echipamentele şi dotările specifice construcţiilor, ale căror costuri pentru efectuarea reparaţiilor capitale sau accidentale sunt egale ori mai mari decât valoarea de înlocuire a acestora, se înlocuiesc. (3) În cazul în care înlocuirea utilajelor tehnologice necesită modificarea de instalaţii termo-mecanice, electrice, de automatizare şi altele asemenea, acest lucru se face numai pe baza unei documentaţii tehnice, elaborată de un proiectant de specialitate, care poate fi altă persoană decât furnizorul de echipamente.  +  Capitolul IX Utilizarea şi mentenanţa imobilelor  +  Secţiunea 1 Utilizarea imobilelor  +  Articolul 103 (1) Repartizarea în folosinţă pe unităţi/subunităţi a terenurilor, construcţiilor şi instalaţiilor din cazărmi se face cu ocazia înfiinţării/reorganizării unităţilor/formaţiunilor militare. (2) Atunci când într-o cazarmă sunt dislocate mai multe unităţi militare, repartizarea pe unităţi a terenurilor, construcţiilor şi instalaţiilor se aprobă de către comandantul eşalonului superior. (3) Pentru unităţile subordonate unor categorii diferite de forţe ale armatei, din subordinea Statului Major General, repartizarea pe unităţi a construcţiilor şi terenurilor se aprobă de şeful Statului Major General, cu avizul prealabil al Direcţiei domenii şi infrastructuri. (4) Pentru structurile centrale şi unităţile din subordinea acestora, altele decât Statul Major General, repartizarea pe unităţi a construcţiilor şi terenurilor se aprobă de către şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri. (5) Construcţiile şi instalaţiile se predau la unităţi/subunităţi de către administratorul de cazarmă, pe baza formularului tipizat de predare-primire a construcţiilor şi accesoriilor fixe. (6) Bunurile materiale de resortul construcţii-cazare din dotarea imobilului se predau la subunităţi pe baza documentelor justificative în vigoare.  +  Articolul 104 (1) Predarea-primirea în/din folosinţă a cazărmilor se face în baza comunicării scrise a şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri. (2) La activitatea de predare-primire participă reprezentanţii structurilor implicate, delegaţii centrelor de domenii şi infrastructuri, centrelor de administrare şi cartiruire trupe/similare din subordinea statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/similare. (3) Documentele de predare-primire se întocmesc conform modelului prezentat în anexa nr. 7, acestea trebuie să fie explicite şi să cuprindă datele de identificare ale terenurilor, construcţiilor şi instalaţiilor din cazărmi, informaţii privind situaţia juridică şi starea tehnică a acestora, eventuale litigii care au fost constatate, precum şi modul de asigurare a utilităţilor.  +  Articolul 105Unităţile militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilelor au următoarele obligaţii: a) împrejmuirea sau bornarea perimetrului cazărmilor, întreţinerea şi repararea acestora, ori de câte ori este nevoie; b) colaborarea cu reprezentanţii centrelor de domenii şi infrastructuri şi cu cei ai Direcţiei topografice militare, în scopul realizării măsurătorilor cadastrale; c) încheierea de procese-verbale de bună vecinătate cu persoanele sau instituţiile ale căror imobile sunt situate în vecinătatea cazărmilor/imobilelor; d) introducerea, în copie, la dosarul tehnic a extrasului de carte funciară; e) utilizarea terenurilor, construcţiilor şi instalaţiilor conform destinaţiei prevăzute, predarea acestora către subunităţi, sub semnătură, şi supravegherea curentă a acestora, în scopul prevenirii degradării, incendiilor, înstrăinării ilegale, folosirii abuzive şi poluării mediului înconjurător; f) întreţinerea terenurilor prin lucrări de combatere a eroziunii solului, protecţia malurilor şi desecări; g) executarea la timp şi de calitate a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii; h) conservarea construcţiilor şi instalaţiilor neutilizate temporar; i) executarea inventarierii terenurilor, construcţiilor şi materialelor la termenele stabilite de legislaţia în vigoare; j) păstrarea integrităţii patrimoniului imobiliar al armatei; k) asigurarea utilităţilor, utilajelor, echipamentelor şi bunurilor materiale de construcţii-cazare necesare utilizării imobilelor; l) executarea la termenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale la instalaţiile de ridicat şi a instalaţiilor sub presiune.  +  Secţiunea a 2-a Asigurarea utilităţilor  +  Articolul 106Pentru asigurarea cu utilităţi a imobilelor, unităţile militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului au următoarele obligaţii: a) alocarea la drepturi de consum pe baza calculului cu necesarul anual; b) contractarea cu furnizorii; c) înregistrarea, consemnarea şi decontarea consumurilor.  +  Articolul 107Pentru asigurarea utilităţilor de la furnizorii locali, unităţile militare încheie contracte de furnizare/prestări servicii cu aceştia, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Urmărirea comportării în timp a construcţiilor  +  Articolul 108 (1) Pe durata lor de existenţă, construcţiile şi instalaţiile sunt supuse urmăririi în timp, în vederea depistării degradărilor sau pentru prevenirea acestora, în scopul evitării diminuării capabilităţilor de utilizare. (2) Urmărirea în timp a construcţiilor se realizează prin următoarele activităţi: a) urmărirea curentă a comportării în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor; b) urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor; c) controlul periodic general al cazărmii; d) controlul activităţii specifice - domenii şi infrastructuri.  +  Articolul 109Urmărirea curentă se efectuează la toate construcţiile şi instalaţiile din cazarmă, pe durata lor de existenţă, de către administratorul cazărmii, numit prin ordin de zi pe unitate ca responsabil cu urmărirea în exploatare a construcţiilor, iar obligaţiile şi responsabilităţile ce decurg din această calitate se consemnează în fişa postului.  +  Articolul 110Urmărirea specială se instituie prin grija Direcţiei domenii şi infrastructuri, la solicitarea proiectantului sau a utilizatorului, cuprinde investigaţii specifice periodice asupra unor parametri, ce caracterizează capabilitatea de utilizare a construcţiei ori a anumitor părţi ale acesteia, stabiliţi în faza de proiectare sau în urma unei expertize tehnice, şi se realizează prin personal atestat.  +  Articolul 111 (1) Controlul periodic general al cazărmii se organizează de comandanţii/şefii unităţilor utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, se execută anual, de regulă înaintea datei când se planifică fondurile pentru mentenanţă, cuprinde toate construcţiile şi instalaţiile şi are ca scop evaluarea stării tehnice şi a modului de folosire şi întreţinere a acestora. (2) Comisia de control periodic general este compusă din 3-5 persoane, numite de comandantul/şeful unităţii utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, prin ordin de zi pe unitate. (3) Din comisia de control periodic general face parte în mod obligatoriu şi administratorul cazărmii. (4) Constatările comisiei şi măsurile stabilite se înscriu în procesul-verbal, document ce se aprobă de comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului. (5) Construcţiile amplasate în terenuri, sensibile la umezire, contractile, în medii agresive, precum şi acelea supuse permanent trepidaţiilor se controlează semestrial. (6) Fac, de asemenea, obiectul controlului periodic general instalaţiile sub presiune şi de ridicat, prizele de pământ, aparatele de măsură şi control de resortul construcţii-cazare, precum şi activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor.  +  Articolul 112 (1) Controlul activităţii specifice - domenii şi infrastructuri - se execută de o comisie de control numită de şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri. (2) Indicatorii de control şi modul de evaluare a rezultatelor obţinute sunt prevăzute în instrucţiuni speciale.  +  Articolul 113 (1) Atunci când, pe baza urmăririi în timp sau a controalelor, se constată deteriorări ori modificări care pun în pericol siguranţa construcţiei, unitatea solicită pe cale ierarhică Direcţiei domenii şi infrastructuri efectuarea unei expertize tehnice. (2) Expertiza tehnică se solicită şi după calamităţi naturale ce au ca efect avarierea construcţiei, punând în pericol siguranţa acesteia.  +  Secţiunea a 4-a Mentenanţa imobilelor  +  Articolul 114Mentenanţa imobilelor constă în ansamblul de lucrări de întreţinere şi reparaţii ce se execută în mod curent pentru asigurarea condiţiilor normale de utilizare a acestora.  +  Articolul 115 (1) Întreţinerea construcţiilor reprezintă un ansamblu de lucrări, executate periodic ori după necesităţi, determinate de uzura sau degradarea normală a construcţiilor. (2) Lucrările de întreţinere au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor, asigurarea funcţionalităţii acestora, prevenirea deteriorării premature, nu necesită expertiză tehnică şi nu modifică valoarea construcţiilor. (3) Lucrările de întreţinere se execută pentru remedierea sau repararea părţilor vizibile ale elementelor de construcţii şi instalaţii, inclusiv înlocuirea unor piese uzate, şi constau în: a) refacerea finisajelor cu durabilitate redusă - vopsitorii, zugrăveli, spoieli şi altele asemenea; b) înlăturarea efectelor folosirii normale a construcţiilor - raşchetarea parchetului, repararea tâmplăriei, curăţatul sobelor şi al coşurilor de fum, spălarea radiatoarelor şi altele asemenea; c) completarea şi înlocuirea unor piese distruse sau uzate - geamuri, feronerie, armături şi accesorii pentru instalaţii şi altele asemenea.  +  Articolul 116Necesitatea şi oportunitatea executării lucrărilor de întreţinere se stabilesc de către administratorul cazărmii, pe baza urmăririi curente a stării tehnice a elementelor de construcţie, iar execuţia lucrărilor se aprobă de comandantul/şeful unităţii militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, în limita fondurilor alocate.  +  Articolul 117 (1) Repararea construcţiilor constă în ansamblul de lucrări, executate periodic ori după necesităţi, determinate de uzura sau degradarea normală a acestora, de acţiunea agenţilor de mediu, precum şi de accidente tehnice ori calamităţi naturale. (2) În funcţie de complexitatea, volumul şi valoarea lucrărilor, reparaţiile pot fi curente sau capitale.  +  Articolul 118 (1) Lucrările de reparaţii curente au ca scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor, nu necesită expertiză tehnică şi/sau proiect şi nu modifică valoarea construcţiilor. (2) Lucrările de reparaţii curente se execută pentru înlocuirea unor părţi din elementele construcţiilor şi instalaţiilor şi constau în: a) refacerea totală sau parţială a izolaţiilor, învelitorilor şi a finisajelor la pereţi şi pardoseli cu durabilitate medie, a tâmplăriei şi a altor lucrări asemănătoare; b) repararea, completarea sau consolidarea unor părţi din elementele structurii de rezistenţă a construcţiilor din lemn - grinzi, stâlpi, pereţi portanţi, planşee şi altele asemenea; c) revizuirea, repararea şi înlocuirea parţială a instalaţiilor de orice fel; d) refacerea totală a elementelor nestructurale de construcţii şi instalaţii degradate ca urmare a unor accidente sau calamităţi naturale; e) refacerea totală sau parţială a drumurilor, aleilor, platformelor şi împrejmuirilor.  +  Articolul 119Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente se execută fără întreruperea funcţionalităţii construcţiilor.  +  Articolul 120Asistenţa tehnică pe timpul executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente se asigură de administratorul cazărmii.  +  Articolul 121Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente, care prin volumul şi complexitatea lor depăşesc posibilităţile de execuţie ale unităţii utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului, se pot executa cu operatori economici specializaţi, pe bază de contract încheiat în condiţiile legii.  +  Articolul 122Lista orientativă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente şi periodicitatea executării acestora, în funcţie de destinaţia construcţiilor, se elaborează de Direcţia domenii şi infrastructuri, în cadrul unor instrucţiuni separate.  +  Articolul 123 (1) Lucrările de reparaţii capitale au ca scop, în principal, readucerea construcţiilor la parametrii proiectaţi şi prelungirea duratei de funcţionare a acestora, necesită expertiză tehnică, se execută pe bază de proiect, se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiilor şi au ca rezultat modificarea valorii în evidenţe. (2) Datorită amplorii şi complexităţii, reparaţiile capitale sunt asimilate investiţiilor şi urmează aceeaşi procedură de aprobare, contractare, execuţie şi recepţie ca şi acestea, împreună cu toate lucrările de intervenţie.  +  Articolul 124În cazul producerii unor accidente tehnice sau calamităţi naturale, se constituie o comisie care analizează starea tehnică a construcţiilor şi instalaţiilor, iar concluziile se consemnează într-un act de constatare, care, în principal, trebuie să cuprindă: a) construcţiile sau elementele de construcţii a căror structură de rezistenţă nu a fost afectată şi care pot fi folosite în continuare fără pericol; b) construcţiile sau elementele de construcţii a căror structură de rezistenţă a fost afectată local şi a căror folosire este limitată; c) construcţiile nesigure care necesită expertiză tehnică de calitate; d) construcţiile sau părţile de construcţii ce se propun pentru demolare, ca urmare a gradului avansat de distrugere ori avariere ce face imposibilă repararea sau refacerea acestora şi care, menţinute, pun în pericol vieţi omeneşti.  +  Articolul 125Lucrările de reparaţii ca urmare a unor accidente tehnice sau calamităţi naturale, care afectează integritatea fizică a construcţiilor, au ca scop înlăturarea efectelor acestora, redarea funcţionalităţii şi siguranţei în exploatare a construcţiilor şi, în funcţie de complexitatea intervenţiilor pe care le necesită, pot fi de natura reparaţiilor curente sau a reparaţiilor capitale.  +  Articolul 126Lucrările de natura reparaţiilor curente, ca urmare a unor accidente tehnice ori calamităţi naturale, pot începe imediat sau pot fi amânate până la prima reparaţie planificată.  +  Articolul 127Sunt supuse întreţinerii şi reparării curente toate construcţiile aflate în administrarea Ministerului Apărării, indiferent de modul de dobândire a acestora.  +  Articolul 128Pregătirea, realizarea, recepţionarea şi stabilirea valorii reale a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii la construcţii, executate din fondurile alocate prin programele Ministerului Apărării, se fac conform instrucţiunilor elaborate de Direcţia domenii şi infrastructuri.  +  Secţiunea a 5-a Determinarea, programarea şi bugetarea cheltuielilor de utilizare şi mentenanţă a imobilelor  +  Articolul 129 (1) Determinarea fondurilor necesare pentru utilizare şi mentenanţa imobilelor se face anual - în trimestrul I al anului în curs pentru anul următor - de către administratorul cazărmii, pe baza consumurilor specifice de utilităţi ale categoriilor de lucrări şi periodicităţii executării acestora. (2) Necesarul de fonduri stabilit se include de fiecare unitate în fundamentarea bugetului pe anul următor.  +  Articolul 130Stabilirea priorităţilor privind asigurarea materialelor şi lucrărilor ce se achiziţionează/execută în cursul anului de fiecare unitate în parte se face imediat după primirea bugetului, în limita fondurilor aprobate şi planificate cu această destinaţie, în funcţie de nevoile unităţii.  +  Articolul 131Executarea altor lucrări decât cele luate în calcul la fundamentarea proiectului de buget este permisă numai în cazuri justificate şi argumentate temeinic, cu aprobarea ordonatorului de credite.  +  Capitolul X Sistemul de administrare a cazărmilor  +  Secţiunea 1 Componentele sistemului de administrare a cazărmilor  +  Articolul 132Pentru administrarea cazărmilor într-un sistem unitar se constituie, la toate eşaloanele, structuri specializate care se subordonează tehnic Direcţiei domenii şi infrastructuri, pentru problemele specifice domeniilor de competenţă.  +  Articolul 133Sistemul de administrare a cazărmilor se compune din structurile specializate din Statul Major General, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele operaţionale, comandamentele de armă/similare, comandamentele diviziilor, comandamentele brigăzilor, precum şi din formaţiunile de administrare din unităţile militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului.  +  Articolul 134În scopul rezolvării operative a problemelor specifice cartiruirii trupelor, în cadrul categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armă/similare se constituie unităţi/structuri specializate de cartiruire.  +  Articolul 135Responsabilităţile şi atribuţiile structurilor de administrare a cazărmilor conţinute în prezentul regulament nu sunt limitative, ele se completează cu cele specifice misiunilor unităţilor din compunerea categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor de armă/similare şi se aprobă de către şefii/comandanţii structurilor respective.  +  Secţiunea a 2-a Responsabilităţile structurii specializate pentru administrarea cazărmilor utilizate de Statul Major General  +  Articolul 136Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de Statul Major General are următoarele domenii de competenţă: a) elaborarea studiilor şi concepţiilor cu privire la îmbunătăţirea activităţii specifice; b) monitorizarea proiectelor de investiţii imobiliare în cazărmile aflate în folosinţa structurilor subordonate Statului Major General; c) coordonarea şi monitorizarea activităţilor structurilor de specialitate din cadrul statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor de armă/similare din subordinea Statului Major General; d) avizarea documentaţiilor tehnice pentru închirierea terenurilor/spaţiilor devenite disponibile şi pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul construcţii-cazare, altele decât activele fixe.  +  Articolul 137Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de Statul Major General are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) întocmeşte studii în vederea îmbunătăţirii actelor normative ce reglementează administrarea proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării şi participă la elaborarea concepţiilor în domeniu; b) coordonează şi monitorizează activităţile specifice privind implementarea proiectelor de investiţii imobiliare şi a proiectelor NSIP - NATO Security Investment Programe - Programul NATO de Investiţii în Securitate în cazărmile aflate în folosinţa structurilor subordonate Statului Major General; c) derulează activităţi specifice privind transferurile de imobile dintre unităţile militare subordonate statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/similare, precum şi transferurile imobilelor disponibile către alte instituţii publice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; d) desfăşoară activităţi specifice şi monitorizează activităţile privind exploatarea şi mentenanţa imobilelor aflate în folosinţa unităţilor subordonate Statului Major General; e) colaborează cu structurile Host Nation Support - HNS - Sprijinul naţiunii gazdă, pentru actualizarea Catalogului de planificare a capabilităţilor HNS ale României; f) analizează şi expertizează documentele necesare participării reprezentanţilor Statului Major General în cadrul Comisiei interne de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989; g) avizează şi supune aprobării documentaţiile tehnice pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale şi declasarea bunurilor materiale de resortul construcţii-cazare, altele decât activele fixe; h) analizează şi face propuneri privind asigurarea sau îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi a gradului de ocupare a spaţiilor din cazărmi; i) avizează şi supune aprobării documentaţiile tehnice cu propunerile de închiriere a unor spaţii devenite disponibile din cazărmi, precum şi schimbarea destinaţiei construcţiilor sau părţilor de construcţii ce nu au ca urmare modificarea acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; j) participă în comisiile proprii de control ale structurii sau participă la ordin, la inspecţiile şi controalele prevăzute în planul Ministerului Apărării, care au ca obiect verificarea modului de organizare şi conducere a evidenţei, exploatării şi mentenanţei imobilelor aflate în folosinţa unităţilor militare.  +  Secţiunea a 3-a Responsabilităţile structurii specializate pentru administrarea cazărmilor utilizate de categoria de forţe ale armatei, comandamentul de armă/similar  +  Articolul 138Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de categoria de forţe ale armatei, comandamentul de armă/similar are următoarele domenii de competenţă: a) coordonarea şi monitorizarea activităţilor privind utilizarea, valorificarea şi mentenanţa imobilelor aflate în folosinţa structurilor subordonate; b) monitorizarea implementării proiectelor de investiţii imobiliare în cazărmile aflate în folosinţa structurilor subordonate; c) avizarea documentaţiilor tehnice pentru închirierea terenurilor/spaţiilor devenite disponibile şi pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul construcţii-cazare, altele decât activele fixe.  +  Articolul 139Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de categoriile de forţe ale armatei, comandamentul de armă/similar are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) analizează şi prezintă propuneri cu privire la conţinutul proiectelor de acte normative elaborate de Direcţia domenii şi infrastructuri, pentru reglementarea unor norme tehnice şi precizări privind administrarea proprietăţii imobiliare, exploatarea şi mentenanţa imobilelor, în Ministerul Apărării; b) coordonează, îndrumă şi verifică activităţile privind organizarea şi conducerea evidenţei, exploatarea şi mentenanţa imobilelor aflate în folosinţa unităţilor militare utilizatoare; c) derulează activităţi specifice pentru promovarea şi implementarea proiectelor de investiţii imobiliare şi NSIP, potrivit competenţelor; d) gestionează managementul proprietăţii imobiliare pentru locaţiile care sunt puse la dispoziţia forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României, în baza unor acorduri, înţelegeri sau memorandumuri semnate în condiţiile legislaţiei în vigoare; e) gestionează activitatea de modernizare a infrastructurii care poate fi pusă la dispoziţia naţiunilor solicitante, conform legislaţiei Host Nation Support, şi actualizează catalogul de capabilităţi; f) avizează şi supune aprobării documentaţiile tehnice cu propunerile de închiriere a unor spaţii devenite disponibile din cazărmi, precum şi schimbarea destinaţiei construcţiilor sau părţilor de construcţii ce nu au ca urmare modificarea acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; g) avizează şi supune aprobării documentaţiile tehnice pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale şi declasarea bunurilor materiale de resortul construcţii-cazare, altele decât activele fixe; h) desemnează delegaţi în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii şi de intervenţie; i) derulează activităţi specifice privind transferurile de imobile dintre unităţile militare subordonate statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/similare şi face propuneri pentru transferurile imobilelor disponibile către alte instituţii publice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; j) organizează convocări în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate a personalului structurilor de specialitate din subordinea statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/similare; k) coordonează activitatea privind asigurarea structurilor dislocate în teatrele de operaţii cu bunuri materiale de resortul construcţii-cazare; l) analizează şi face propuneri privind asigurarea sau îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi a gradului de ocupare a spaţiilor din cazărmi; m) coordonează activitatea de cartiruire a structurilor din compunerea statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/similare, dislocate în teatrele de operaţii din afara teritoriului naţional; n) participă în comisiile proprii de control ale structurii sau participă la ordin, la inspecţiile şi controalele prevăzute în planul Ministerului Apărării, care au ca obiect verificarea modului de organizare şi conducere a evidenţei, exploatării şi mentenanţei imobilelor aflate în folosinţa unităţilor militare utilizatoare; o) desemnează delegaţi în comisiile de predare/primire a construcţiilor şi terenurilor transferate între unităţile militare ori între Ministerul Apărării şi alte instituţii publice/persoane fizice sau juridice.  +  Secţiunea a 4-a Responsabilităţile structurii specializate pentru cartiruirea trupelor şi administrarea cazărmilor utilizate de categoriile de forţe ale armatei  +  Articolul 140Structura specializată pentru cartiruirea trupelor şi administrarea cazărmilor utilizate de categoriile de forţe ale armatei are următoarele domenii de competenţă: a) administrarea cazărmilor aflate în zona de responsabilitate; b) urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi instalaţiilor şi mentenanţa cazărmilor; c) coordonarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cazărmile aflate în zona de responsabilitate; d) supravegherea tehnică a utilajelor şi echipamentelor de resortul construcţii-cazare; e) achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări pentru mentenanţa construcţiilor şi instalaţiilor aferente; f) întocmirea referatelor tehnice pentru închirierea terenurilor/spaţiilor devenite disponibile; g) avizarea documentaţiilor tehnice pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul construcţii-cazare, altele decât activele fixe.  +  Articolul 141Structura specializată pentru cartiruirea trupelor şi administrarea cazărmilor utilizate de categoriile de forţe ale armatei are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) analizează şi prezintă propuneri cu privire la conţinutul proiectelor de acte normative elaborate de Direcţia domenii şi infrastructuri, pentru reglementarea unor norme tehnice şi precizări privind administrarea proprietăţii imobiliare, exploatarea şi mentenanţa imobilelor, în Ministerul Apărării; b) coordonează, îndrumă şi verifică activităţile privind organizarea şi conducerea evidenţei, exploatarea şi mentenanţa imobilelor aflate în zona de responsabilitate; c) derulează activităţi specifice pentru promovarea şi implementarea proiectelor de investiţii imobiliare şi NSIP, potrivit competenţelor; d) coordonează şi controlează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor la cazărmile aflate în zona de responsabilitate; e) coordonează activitatea de urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor, a fondului imobiliar cu risc seismic crescut şi intervine pentru reabilitarea acestuia; f) gestionează activitatea de modernizare a infrastructurii care poate fi pusă la dispoziţia naţiunilor solicitante, conform legislaţiei Host Nation Support, şi actualizează catalogul de capabilităţi; g) participă sau desemnează delegaţi în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii şi intervenţie; h) avizează şi supune aprobării documentaţiile tehnice cu propunerile de închiriere a unor spaţii devenite disponibile din cazărmi, precum şi schimbarea destinaţiei construcţiilor sau părţilor de construcţii ce nu au ca urmare modificarea acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; i) avizează şi supune aprobării documentaţiile tehnice pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul construcţii-cazare, altele decât activele fixe; j) organizează convocări în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate a administratorilor cazărmilor aflate în zona de responsabilitate; k) asigură bunurile materiale de resortul construcţii-cazare necesare structurilor dislocate în teatrele de operaţii; l) analizează şi face propuneri privind asigurarea sau îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi a gradului de ocupare a spaţiilor din cazărmi; m) achiziţionează bunuri, servicii şi lucrări pentru mentenanţa construcţiilor şi instalaţiilor aferente, conform competenţelor aprobate prin instrucţiuni; n) coordonează şi verifică activitatea de supraveghere tehnică a utilajelor şi echipamentelor de resortul construcţii-cazare din cazărmile aflate în zona de responsabilitate; o) participă în comisiile proprii de control ale structurii sau participă la ordin, la inspecţiile şi controalele prevăzute în planul Ministerului Apărării, care au ca obiect verificarea modului de organizare şi conducere a evidenţei, exploatării şi mentenanţei imobilelor aflate în folosinţa unităţilor militare; p) asigură delegaţi în comisiile de predare/primire a construcţiilor şi terenurilor transferate între unităţile militare ori între Ministerul Apărării şi alte instituţii publice/persoane fizice sau juridice.  +  Secţiunea a 5-a Responsabilităţile structurii specializate pentru administrarea cazărmilor utilizate de Direcţia generală de informaţii a apărării  +  Articolul 142Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de Direcţia generală de informaţii a apărării are următoarele domenii de competenţă: a) coordonarea şi monitorizarea activităţilor privind utilizarea, valorificarea şi mentenanţa imobilelor aflate în folosinţa structurilor subordonate; b) monitorizarea implementării proiectelor de investiţii imobiliare în cazărmile aflate în folosinţa structurilor subordonate; c) avizarea documentaţiilor tehnice pentru închirierea terenurilor/spaţiilor devenite disponibile şi pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul construcţii-cazare, altele decât activele fixe; d) achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări pentru mentenanţa construcţiilor şi instalaţiilor aferente.  +  Articolul 143Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de Direcţia generală de informaţii a apărării are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) analizează şi prezintă propuneri cu privire la conţinutul proiectelor de acte normative elaborate de Direcţia domenii şi infrastructuri pentru reglementarea unor norme tehnice şi precizări privind administrarea proprietăţii imobiliare, exploatarea şi mentenanţa imobilelor, în Ministerul Apărării; b) coordonează, îndrumă şi verifică activităţile privind organizarea şi conducerea evidenţei, exploatarea şi mentenanţa imobilelor aflate în folosinţa structurilor subordonate Direcţiei generale de informaţii a apărării; c) derulează activităţi specifice pentru promovarea şi implementarea proiectelor de investiţii imobiliare, potrivit competenţelor; d) coordonează şi controlează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor; e) coordonează activitatea de urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor, a fondului imobiliar cu risc seismic crescut şi intervine pentru reabilitarea acestuia; f) avizează şi supune aprobării documentaţiile tehnice cu propunerile de închiriere a unor spaţii devenite disponibile din cazărmi, precum şi schimbarea destinaţiei construcţiilor sau părţilor de construcţii ce nu au ca urmare modificarea acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; g) avizează şi supune aprobării documentaţiile tehnice pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul construcţii-cazare, altele decât activele fixe; h) participă sau desemnează delegaţi în cadrul comisiilor de recepţie a lucrărilor de investiţii şi de intervenţie; i) derulează activităţi specifice privind transferurile de imobile dintre unităţile militare subordonate Direcţiei generale de informaţii a apărării şi face propuneri pentru transferurile imobilelor disponibile către alte instituţii publice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; j) analizează şi face propuneri privind asigurarea sau îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi a gradului de ocupare a spaţiilor din cazărmi; k) achiziţionează bunuri, servicii şi lucrări pentru mentenanţa construcţiilor şi instalaţiilor aferente, conform competenţelor aprobate prin instrucţiuni; l) participă în comisiile proprii de control ale structurii, la inspecţii şi controale care au ca obiect verificarea modului de organizare şi conducere a evidenţei, exploatării şi mentenanţei imobilelor aflate în folosinţa unităţilor militare subordonate Direcţiei generale de informaţii a apărării; m) asigură delegaţi în comisiile de predare/primire a construcţiilor şi terenurilor transferate între unităţile militare ori între Ministerul Apărării şi alte instituţii publice/persoane fizice sau juridice.  +  Secţiunea a 6-a Responsabilităţile structurii specializate pentru administrarea cazărmilor utilizate de Comandamentul logistic întrunit  +  Articolul 144Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de Comandamentul logistic întrunit are următoarele domenii de competenţă: a) coordonarea şi monitorizarea activităţilor privind utilizarea, valorificarea şi mentenanţa imobilelor aflate în folosinţa structurilor subordonate; b) monitorizarea implementării proiectelor de investiţii imobiliare în cazărmile aflate în folosinţa structurilor subordonate; c) avizarea documentaţiilor tehnice pentru închirierea terenurilor/spaţiilor devenite disponibile şi pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul construcţii-cazare, altele decât activele fixe; d) achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări pentru mentenanţa construcţiilor şi instalaţiilor aferente; e) asigurarea dirigenţiei de şantier pentru lucrările de reparaţii curente şi întreţinere executate în antepriză; f) prevenirea şi stingerea incendiilor.  +  Articolul 145Structura specializată pentru administrarea cazărmilor utilizate de Comandamentul logistic întrunit are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) analizează şi prezintă propuneri cu privire la conţinutul proiectelor de acte normative elaborate de Direcţia domenii şi infrastructuri, pentru reglementarea unor norme tehnice şi precizări privind administrarea proprietăţii imobiliare, exploatarea şi mentenanţa imobilelor, în Ministerul Apărării; b) coordonează, îndrumă şi verifică activităţile privind organizarea şi conducerea evidenţei, exploatarea şi mentenanţa imobilelor aflate în folosinţa unităţilor militare subordonate Comandamentului logistic întrunit; c) derulează activităţi specifice pentru promovarea şi implementarea proiectelor de investiţii imobiliare şi NSIP, potrivit competenţelor; d) gestionează managementul proprietăţii imobiliare pentru locaţiile care sunt puse la dispoziţia forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României, în baza unor acorduri, înţelegeri sau memorandumuri semnate în condiţiile legislaţiei în vigoare; e) coordonează şi controlează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor; f) coordonează activitatea de urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor, a fondului imobiliar cu risc seismic crescut şi intervine pentru reabilitarea acestuia; g) gestionează activitatea de modernizare a infrastructurii care poate fi pusă la dispoziţia naţiunilor solicitante, conform legislaţiei Host Nation Support, şi actualizează catalogul de capabilităţi; h) avizează şi supune aprobării documentaţiile tehnice cu propunerile de închiriere a unor spaţii devenite disponibile din cazărmi, precum şi schimbarea destinaţiei construcţiilor sau părţilor de construcţii ce nu au ca urmare modificarea acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; i) avizează şi supune aprobării documentaţiile tehnice pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul construcţii-cazare, altele decât activele fixe; j) participă sau desemnează delegaţi în cadrul comisiilor de recepţie a lucrărilor de investiţii şi de intervenţie; k) derulează activităţi specifice privind transferurile de imobile dintre unităţile militare subordonate Comandamentului logistic întrunit şi face propuneri pentru transferurile imobilelor disponibile către alte instituţii publice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; l) analizează şi face propuneri privind asigurarea sau îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi a gradului de ocupare a spaţiilor din cazărmi; m) achiziţionează bunuri, servicii şi lucrări pentru mentenanţa construcţiilor şi instalaţiilor aferente, conform competenţelor aprobate prin instrucţiuni; n) coordonează şi verifică activitatea de supraveghere tehnică a utilajelor şi echipamentelor de resortul construcţii-cazare din cazărmile aflate în folosinţa structurilor subordonate Comandamentului logistic întrunit; o) participă în comisiile proprii de control ale structurii sau participă la ordin, la inspecţiile şi controalele prevăzute în planul Ministerului Apărării, care au ca obiect verificarea modului de organizare şi conducere a evidenţei, exploatării şi mentenanţei imobilelor aflate în folosinţa unităţilor militare; p) asigură delegaţi în comisiile de predare/primire a construcţiilor şi terenurilor transferate între unităţile militare ori între Ministerul Apărării şi alte instituţii publice/persoane fizice sau juridice; q) desemnează personal pentru a participa la licitaţii organizate în vederea închirierii de spaţii în cazărmile administrate; r) urmăreşte, îndrumă şi coordonează activitatea de funcţionare a căminelor militare de unitate/garnizoană, în conformitate cu reglementările în vigoare; s) verifică modul de întreţinere a cazărmilor din administrare şi solicită fonduri pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente şi de întreţinere;ş) verifică şi aprobă documentaţiile tehnice, procesele-verbale de recepţie pentru lucrările de reparaţii curente şi de întreţinere în cazărmile din administrare; t) stabileşte listele cu cantităţile de lucrări de reparaţii curente necesare a se executa în antepriză şi procedează la contractarea lucrărilor în condiţiile legii;ţ) urmăreşte prin diriginţii de şantier autorizaţi realizarea lucrărilor de reparaţii curente şi decontarea acestora; u) aprobă procesele-verbale de recepţie şi dosarele cu documente justificative pentru lucrările de reparaţii curente executate în antepriză; v) analizează şi avizează propunerile unităţilor militare din cazărmile aflate în administrare privind nevoile în resurse energetice, utilităţi, materiale de întreţinere, curăţenie şi iluminat şi solicită fondurile necesare asigurării acestora.  +  Secţiunea a 7-a Responsabilităţile structurii specializate pentru administrarea cazărmii  +  Articolul 146Structura specializată pentru administrarea cazărmii are următoarele domenii de competenţă: a) administrarea cazărmii; b) urmărirea în timp a comportării construcţiilor, instalaţiilor şi mentenanţa cazărmilor; c) prevenirea şi stingerea incendiilor din cazarmă; d) supravegherea tehnică a utilajelor şi echipamentelor; e) achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări pentru mentenanţa construcţiilor şi instalaţiilor aferente, conform competenţelor aprobate prin instrucţiuni; f) închirierea terenurilor/spaţiilor devenite disponibile; g) scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul construcţii-cazare, altele decât activele fixe.  +  Articolul 147Structura specializată pentru administrarea cazărmii are următoarele responsabilităţi şi atribuţii: a) ţine evidenţa terenurilor, construcţiilor şi instalaţiilor aferente, a bunurilor materiale şi utilajelor de resortul construcţii-cazare din cazarmă; b) răspunde de asigurarea combustibililor şi utilităţilor necesare desfăşurării activităţilor administrativ-gospodăreşti din cazarmă; c) răspunde de urmărirea în timp a construcţiilor şi instalaţiilor, a fondului imobiliar cu risc seismic crescut şi intervine pentru reabilitarea acestuia; d) achiziţionează bunuri, servicii şi lucrări pentru mentenanţa construcţiilor şi instalaţiilor aferente, conform competenţelor aprobate prin instrucţiuni; e) predă cu forme legale construcţiile şi instalaţiile aferente utilizatorilor din cazarmă şi urmăreşte respectarea condiţiilor de exploatare şi întreţinere a acestora; f) întocmeşte şi supune aprobării documentaţiile tehnice cu propunerile de închiriere a unor spaţii devenite disponibile din cazărmi, precum şi schimbarea destinaţiei construcţiilor sau părţilor de construcţii ce nu au ca urmare modificarea acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; g) întocmeşte şi supune aprobării documentaţiile tehnice pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale, declasarea bunurilor materiale de resortul construcţii-cazare, altele decât activele fixe; h) asigură, ţine evidenţa, repară şi predă în folosinţă pe subunităţi, potrivit normelor, mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor; i) întocmeşte documentaţia preliminară pentru asigurarea de terenuri şi construcţii necesare nevoilor apărării; j) analizează şi face propuneri privind asigurarea sau îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi a gradului de ocupare a spaţiilor din cazărmi; k) derulează activităţi specifice pentru promovarea proiectelor de investiţii imobiliare şi NSIP, potrivit competenţelor; l) participă în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii şi intervenţie executate la construcţiile şi instalaţiile din cazarmă; m) execută lucrări de mentenanţă în regie proprie la construcţiile şi instalaţiile din cazarmă; n) răspunde de supravegherea tehnică a utilajelor şi echipamentelor de resortul construcţii-cazare; o) participă la convocările organizate în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate; p) participă în comisiile de predare/primire a construcţiilor şi terenurilor transferate între unităţile militare ori între Ministerul Apărării şi alte instituţii publice/persoane fizice sau juridice.  +  Capitolul XI Particularităţile asigurării proprietăţilor imobiliare necesare forţelor în situaţiile speciale de criză, război, conflict şi postconflict  +  Secţiunea 1 Cartiruirea trupelor  +  Articolul 148Cartiruirea trupelor reprezintă ansamblul măsurilor şi acţiunilor ce se execută în scopul: a) asigurării cu terenuri, construcţii şi instalaţii specifice; b) exploatării, întreţinerii şi reparării construcţiilor şi instalaţiilor; c) cazării personalului în clădiri, corturi, adăposturi, vehicule speciale; d) prevenirii şi stingerii incendiilor; e) protecţiei mediului.  +  Articolul 149 (1) Cazarea trupelor se realizează folosind şi construcţiile şi terenurile rechiziţionate în condiţiile legii. (2) Pentru cartiruirea trupelor şi operaţionalizarea unităţilor pe timpul pregătirii şi ducerii luptei, şeful de stat major al acesteia numeşte câte un ofiţer pentru cartiruirea fiecărei unităţi şi subunităţi, la propunerea şefului structurii logistice. (3) Pentru construcţiile şi terenurile folosite pentru cartiruirea trupelor şi operaţionalizarea unităţilor, oricare ar fi durata de folosire a acestora, decontarea cheltuielilor se face conform legii. (4) Conducerea activităţilor privind cartiruirea trupelor este parte componentă a conducerii sprijinului logistic al unităţilor. (5) Bunurile se rechiziţionează numai în baza ordinului de predare emis de centrele militare zonale/judeţene, respectiv centrele militare de sector ale municipiului Bucureşti.  +  Articolul 150În vederea cartiruirii trupelor se organizează o grupă de recunoaştere care are în alcătuire toate elementele necesare, este dimensionată şi înzestrată corespunzător misiunilor specifice şi are următoarea compunere de principiu: a) şeful structurii logistice a unităţii, care este şi şef al grupei de recunoaştere; b) câte un reprezentant de la fiecare comandament de unitate şi subunitate; c) reprezentantul centrului de domenii şi infrastructuri şi reprezentantul centrului de cartiruire cu responsabilităţi în garnizoanele unde se realizează cartiruirea trupelor; d) reprezentanţi ai administraţiei publice locale sau centrale, după caz.  +  Articolul 151 (1) Misiunile grupei de recunoaştere sunt: a) realizarea legăturii cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea stabilirii fondului imobiliar utilizabil; b) identificarea imobilelor pentru satisfacerea nevoilor de cartiruire a trupelor; c) verificarea capacităţii imobilelor şi a structurii de rezistenţă a acestora; d) stabilirea tuturor imobilelor pentru instalarea comandamentelor; e) repartizarea spaţiilor pe unităţi/subunităţi; f) stabilirea şi cercetarea itinerariilor de afluire a trupelor pentru cartiruire; g) stabilirea itinerariilor şi a zonelor de defluire pe unităţi şi subunităţi în cazul loviturilor aeriene executate de inamic asupra locurilor de cartiruire; h) prevenirea şi contracararea atacurilor prin surprindere executate de către inamic asupra grupei de recunoaştere; i) identificarea cimitirelor sau a terenurilor unde se pot înfiinţa şi amenaja cimitire. (2) Locaţiile stabilite pentru cartiruirea trupelor se cercetează şi se curăţă înainte de dispunere, din punct de vedere chimic, sanitar epidemic, genistic şi electronic.  +  Articolul 152Stabilirea imobilelor rechiziţionabile, a eventualelor despăgubiri, precum şi soluţionarea litigiilor care derivă din executarea rechiziţiilor se realizează conform legii.  +  Articolul 153La război, activitatea asigurării proprietăţii imobiliare necesare forţelor se continuă cu misiunile ce îi revin la pace, adaptate la cerinţele desfăşurării acţiunilor de luptă.  +  Articolul 154 (1) Organizarea asigurării cu proprietăţile imobiliare necesare forţelor şi relaţiile funcţionale ierarhice se menţine şi la război. (2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) administratorul cazărmii şi formaţiunea de administrare care trece în subordinea şefului centrului de domenii şi infrastructuri în a cărui zonă de responsabilitate se află.  +  Secţiunea a 2-a Particularităţi la mobilizare  +  Articolul 155 (1) La mobilizare, în domeniul asigurării proprietăţilor imobiliare necesare forţelor, structurile şi microstructurile de domenii şi infrastructuri desfăşoară activităţi în funcţie de situaţia creată. (2) Direcţia domenii şi infrastructuri desfăşoară următoarele activităţi: a) stabileşte împreună cu Statul Major General/Marele Cartier General lucrările prevăzute a fi executate în primul an de conflict, prin continuarea unor obiective din planul de investiţii şi reparaţii capitale sau prin introducerea altora noi; b) urmăreşte realizarea lucrărilor la termenele stabilite, în ordinea punerii la dispoziţia categoriilor de forţe ale armatei şi a Statului Major General a capabilităţilor necesare, pentru desfăşurarea acţiunilor de luptă; c) pune la dispoziţie Sistemul Mobil de Construcţii Metalice Rapide - UBM sau execută cu acesta lucrări pentru eventuale adăposturi necesare populaţiei ori pentru depozitarea tehnicii, muniţiilor şi altele asemenea; d) participă la evacuări, demolări, recondiţionări de obiective militare şi civile distruse în perioada de conflict şi după aceasta; e) participă la programe de reconstrucţie prevăzute a fi realizate în ţară sau în străinătate în faza postconflict, cu specialişti pe linie de proiectare şi execuţie; f) participă la programul de rechiziţii necesare Ministerului Apărării în caz de criză, pentru produsele specifice domeniului său de activitate; g) participă la cartiruirea trupelor; h) predă/primeşte terenurile, construcţiile şi alte bunuri rechiziţionate; i) avizează propunerile categoriilor de forţe ale armatei/similare pentru reorganizarea formaţiunilor de administrare a bazelor/instalaţiilor/cazărmilor; j) controlează punerea în aplicare a planurilor de punere în conservare a clădirilor. (3) Centrele de domenii şi infrastructuri şi centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi desfăşoară activităţile ce le revin în timp de pace, la care se adaugă următoarele: a) planifică, organizează şi execută cartiruirea trupelor, depozitarea materialelor şi adăpostirea tehnicii; b) participă la predarea/primirea terenurilor şi cazărmilor din zona de responsabilitate; c) reorganizează formaţiunile de administrare din unităţile ce urmează a fi dislocate la mobilizare; d) participă, prin delegat, la preluarea cazărmilor de către comandanţii permanenţelor de unităţi; e) pun în aplicare planurile de conservare a construcţiilor şi instalaţiilor care nu se mai utilizează; f) participă, prin delegat, la preluarea clădirilor din raioanele de mobilizare ale unităţilor; g) asigură cazărmile din administrare cu resurse energetice, combustibil solid, obiecte de inventar şi utilaje de construcţii-cazare; h) asigură, la cererea unităţilor, completarea materialelor şi utilajelor consumate, distruse sau pierdute, prin achiziţii/rechiziţii, cu acordul structurilor militare teritoriale; i) planifică şi execută lucrările de reparaţii la cazărmile din administrare; j) pun în aplicare planul de cooperare cu comandamentele locale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pe linia intervenţiei în situaţii deosebite; k) pregătesc imobilele necesare cazării temporare a trupelor aflate în marş/deplasare; l) asigură spaţiile necesare cazării prizonierilor în construcţiile militare sau civile stabilite de eşaloanele superioare.  +  Secţiunea a 3-a Particularităţi după încetarea acţiunilor  +  Articolul 156După încetarea sau suspendarea acţiunilor militare, centrele de domenii şi infrastructuri şi centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi desfăşoară următoarele activităţi: a) evaluează distrugerile şi nevoile de reparaţii şi consolidări pentru întregul fond imobiliar al armatei; b) pun în stare de folosinţă, după un plan de prioritate, construcţiile din cazărmile afectate, pe baza documentaţiilor tehnico-economice; c) participă cu delegaţi la preluarea cazărmilor de către comandanţii de unităţi; d) actualizează dosarele tehnice ale cazărmilor, în funcţie de modificările rezultate în urma acţiunilor de luptă; e) reconstituie formaţiunile de administrare; f) iau în evidenţă cimitirele de război stabilite prin ordinul ministrului apărării, le amenajează potrivit normelor naţionale şi internaţionale şi le predau în administrarea comenduirilor de garnizoană pe teritoriul cărora se află; g) verifică, strâng şi, după caz, folosesc materiale de construcţii rămase de la inamic sau capturate.  +  Secţiunea a 4-a Asigurarea proprietăţilor imobiliare în teatrele de operaţii  +  Articolul 157 (1) În domeniul asigurării proprietăţilor imobiliare în teatrele de operaţii, personalul nominalizat din structurile şi microstructurile de domenii şi infrastructuri desfăşoară activităţi în funcţie de misiunile primite şi situaţiile create. (2) Specialiştii constructori execută următoarele activităţi: a) asigură servicii inginereşti de urgenţă şi urmăresc ca toate cerinţele de personal pe linie inginerească să fie corect planificate şi executate pe timpul misiunilor în teatrele de operaţii; b) participă la evaluări şi la dezvoltarea propunerilor de proiecte în scop umanitar; c) verifică cu responsabilitate asigurarea calităţii proiectelor şi implementarea acestora, asigurând legătura între investitor şi antreprenor; d) asigură coordonarea, planificarea, executarea şi controlul proiectelor de reconstruire şi dezvoltare a ţării gazdă.  +  Capitolul XII Prevenirea şi stingerea incendiilor la imobile  +  Secţiunea 1 Reglementarea apărării împotriva incendiilor la imobile în Ministerul Apărării  +  Articolul 158 (1) Direcţia domenii şi infrastructuri organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării prin cadrele tehnice, atestate în domeniu. (2) Direcţia domenii şi infrastructuri emite norme şi reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor specifice domeniului militar, elaborează metode şi proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu.  +  Articolul 159Centrele de domenii şi infrastructuri coordonează şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor în zona de responsabilitate, prin personal atestat.  +  Articolul 160 (1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor în unităţile şi formaţiunile militare este coordonată de comandantul/şeful unităţii şi este condusă nemijlocit de cadrul tehnic atestat sau de responsabilul cu atribuţii în apărarea împotriva incendiilor. (2) În unităţile în care sunt prevăzute a se constitui formaţiuni proprii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, acestea sunt conduse de cadrul tehnic atestat cu atribuţii în domeniu. (3) Organizarea apărării împotriva incendiilor în unităţi şi formaţiuni militare se asigură prin ordine şi dispoziţii emise de comandanţii/şefii unităţilor militare care dispun măsuri pentru asigurarea intervenţiei, dotarea spaţiilor cu mijloace tehnice de stins incendiu şi respectarea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor.  +  Secţiunea a 2-a Responsabilităţi generale pentru îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor  +  Articolul 161 (1) Comandanţii/şefii unităţilor militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului sunt obligaţi să prevadă în mod expres în contractele de transmitere temporară a dreptului de folosinţă a spaţiilor către alţi utilizatori, prin închiriere, concesiune şi altele asemenea, răspunderile ce le revin privind apărarea împotriva incendiilor. (2) Comandanţii/şefii unităţilor militare utilizatoare cu responsabilităţi în domeniul administrării imobilului/beneficiari de construcţii, instalaţii, echipamente tehnologice au obligaţia să coopereze cu autorităţile administraţiei publice pentru organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de incendiu. (3) Comandanţii/şefii unităţilor militare au obligaţia să dispună numirea de cadre tehnice sau personal cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor şi constituirea de formaţiuni proprii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de particularităţile unităţii. (4) Comandanţii/şefii unităţilor militare asigură dotarea spaţiilor cu mijloace tehnice de stins incendiu corelat cu natura şi nivelul riscului de incendiu.  +  Articolul 162 (1) Comandanţii/şefii unităţilor militare prevăd, la întocmirea notelor de fundamentare, ca în urma lucrărilor de investiţie construcţiile să fie dotate cu instalaţii de detecţie, avertizare, alarmare şi stingere automată a incendiilor, corespunzător importanţei şi nivelului de risc de incendiu. (2) Comandanţii/şefii unităţilor militare solicită emiterea avizului de securitate la incendiu pentru lucrări de investiţii sau de intervenţie şi urmăresc realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de avizare, în scopul obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, după finalizarea şi recepţia lucrărilor respective.  +  Articolul 163Comandanţii/şefii unităţilor militare asigură întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de stins incendii, execuţia lucrărilor de ignifugări şi de termoprotecţii cu operatori economici atestaţi potrivit legii.  +  Articolul 164Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi: a) să asigure la întocmirea documentaţiilor îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu, realizarea stabilităţii la foc a construcţiei, limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului de incendiu, respectarea normativelor şi reglementărilor tehnice privind realizarea instalaţiilor aferente construcţiilor, limitarea propagării incendiului la construcţiile învecinate, evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie; b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate; c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi, după caz, în funcţie de importanţa spaţiilor şi echipamentelor din dotare, instalaţii autorizate pentru detectarea, semnalizarea, alarmarea şi stingerea automată a incendiilor; d) să includă în proiecte şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători.  +  Articolul 165Executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligaţi: a) să realizeze integral şi la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte; b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, precum şi la organizările de şantier; c) să asigure funcţionarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile de execuţie la parametrii proiectaţi, înainte de punerea în funcţiune.  +  Capitolul XIII Particularităţi privind protecţia mediului în activitatea imobiliară  +  Secţiunea 1 Obligaţiile generale ale proiectantului de imobile şi instalaţii tehnologice  +  Articolul 166 (1) Proiectantul întocmeşte documentaţiile tehnice de execuţie astfel încât să permită executarea şi utilizarea lucrărilor respective în condiţii în care, la o exploatare normală a instalaţiilor tehnologice, să se prevină poluarea sub orice formă a mediului. (2) La încheierea contractului de prestări servicii/execuţie de lucrări se are în vedere ca proiectantul să fie obligat, prin contract, la următoarele: a) să aplice, la elaborarea proiectelor, reglementările de securitate şi sănătate în muncă, precum şi prevederile tuturor actelor normative privind proiectarea lucrărilor de construcţii care se referă la măsuri de protecţie a mediului; b) să prevadă în documentaţiile tehnice utilizarea pentru execuţia lucrărilor numai a echipamentelor tehnice certificate din punctul de vedere al protecţiei mediului; c) să prevadă în documentaţiile tehnice de execuţie metode de retehnologizare, modernizare şi dotare a instalaţiilor cu echipamente şi mijloace tehnice de reducere a poluării mediului; d) să prevadă în documentaţiile tehnice măsuri de corectare a impactului negativ produs asupra factorilor de mediu de către activităţile tehnico-productive; e) să acorde asistenţă tehnică executantului şi beneficiarului în vederea rezolvării problemelor de protecţie a mediului apărute în realizarea lucrărilor de construcţii.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile generale ale executantului de lucrări de construcţii şi instalaţii  +  Articolul 167 (1) Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcţii în condiţii care să asigure evitarea poluării mediului. (2) La încheierea contractului de execuţie de lucrări se are în vedere ca executantul să fie obligat, prin contract, la următoarele: a) să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punctul de vedere al protecţiei mediului şi, dacă este cazul, să facă obiecţiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale; b) să execute toate lucrările de construcţii-montaj, aplicând prevederile cuprinse în documentaţiile tehnice privind măsurile de corectare a impactului negativ produs asupra factorilor de mediu de către activităţile tehnico-productive; c) să gestioneze eficient deşeurile rezultate din activităţile tehnico-productive; d) să aducă la starea iniţială terenurile ocupate temporar, la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj; e) să ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistenţă tehnică în vederea rezolvării problemelor de protecţie a mediului în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de construcţii.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile generale ale utilizatorului de imobil  +  Articolul 168 (1) Utilizatorul răspunde de preluarea şi exploatarea lucrărilor de construcţii-montaj în condiţii care să asigure protecţia mediului. (2) Beneficiarul şi utilizatorul au următoarele obligaţii: a) să analizeze proiectul din punctul de vedere al măsurilor de protecţie a mediului şi, în cazul când constată deficienţe, lipsuri sau neconcordanţe faţă de prevederile legislaţiei în vigoare, să ceară proiectantului remedierea deficienţelor constatate, completarea documentaţiei tehnice sau punerea în concordanţă a prevederilor din proiect cu cele din legislaţie; b) să controleze, cu ocazia recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj, realizarea de către executant a tuturor măsurilor de protecţie a mediului prevăzute în documentaţia tehnică, refuzând recepţia lucrărilor de construcţii când constată neconcordanţe.  +  Articolul 169Deţinătorul imobilului este obligat să respecte prevederile legale aplicabile în cazul înstrăinării/dobândirii de imobile/părţi din acestea la/de la instituţii publice, persoane fizice şi juridice.  +  Articolul 170Deţinătorul/utilizatorul imobilului este obligat să respecte prevederile legislaţiei în domeniu privind protecţia factorilor de mediu la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi în timpul desfăşurării activităţilor specifice.  +  Secţiunea a 4-a Obligaţiile generale ale proprietarului/administratorului de cazarmă  +  Articolul 171În procesul de transferare sau retrocedare a imobilelor/cazărmilor cu impact asupra mediului, este obligatorie actualizarea evaluării de mediu prin studiu de evaluare.  +  Articolul 172 (1) Toate aspectele de mediu din cadrul procesului de transferare sau retrocedare se soluţionează pe baza principiului "poluatorul plăteşte". (2) Fostul proprietar/administrator negociază cu noul proprietar/administrator asumarea unor obligaţii şi compensaţiile de care beneficiază prin aplicarea măsurilor de protecţie şi reconstrucţie ecologică.  +  Articolul 173La schimbarea destinaţiei sau a proprietarului/administratorului obiectivului militar, precum şi la încetarea activităţilor generatoare de impact asupra mediului este obligatorie asigurarea efectuării bilanţului de mediu de către fostul proprietar, în scopul stabilirii obligaţiilor privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a obiectivului respectiv.  +  Capitolul XIV Particularităţi privind siguranţa, securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea imobiliară  +  Secţiunea 1 Obligaţiile generale ale proiectantului  +  Articolul 174 (1) Proiectantul de construcţii şi instalaţii întocmeşte documentaţiile tehnice astfel încât să permită executarea şi utilizarea lucrărilor respective în condiţii în care, la o exploatare normală, să se prevină accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale. (2) La încheierea contractului de prestări servicii/execuţie de lucrări se are în vedere ca proiectantul să fie obligat, prin contract, la următoarele: a) să aplice, la elaborarea proiectelor, reglementările de securitate şi sănătate în muncă, precum şi prevederile tuturor actelor normative privind proiectarea lucrărilor de construcţii care se referă la măsuri de securitate în muncă; b) să prevadă în documentaţiile tehnice utilizarea pentru execuţia lucrărilor numai a echipamentelor de muncă ce îndeplinesc cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă; c) să prevadă în documentaţiile tehnice de execuţie mijloacele financiare care să asigure respectarea prevederilor şi reglementărilor actelor normative în domeniul siguranţei, securităţii şi sănătăţii în muncă; d) să garanteze prin proiect eficienţa măsurilor de securitate a muncii corespunzătoare legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă; e) să stabilească dispozitivele, aparatele şi instalaţiile de securitate a muncii, necesare în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii; f) să prevadă în documentaţia proiectelor prin care se promovează tehnologii noi de execuţie: instrucţiuni preliminare de siguranţă, securitate şi sănătate în muncă, precum şi lista cuprinzând propuneri de echipament individual de protecţie pentru personalul care execută lucrările respective; g) să ia măsuri ca documentaţiile tehnico-economice să adopte soluţii conform prevederilor legale în vigoare privind siguranţa, securitatea şi sănătatea în muncă, astfel încât să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidente ori îmbolnăvire profesională a lucrătorilor; h) să elaboreze în cadrul documentaţiei tehnico-economice, pentru lucrările ce se execută, instrucţiuni proprii în domeniul siguranţei, securităţii şi sănătăţii în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor specifice lucrărilor respective; i) să acorde asistenţă tehnică executantului şi beneficiarului în vederea rezolvării problemelor de siguranţă, securitate şi sănătatea în muncă, apărute în realizarea lucrărilor de construcţii.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile generale ale executantului de lucrări de construcţii şi instalaţii  +  Articolul 175 (1) Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcţii în condiţii care să asigure evitarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. (2) La încheierea contractului de execuţie de lucrări se are în vedere ca executantul să fie obligat, prin contract, la următoarele: a) să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punctul de vedere al securităţii muncii şi, dacă este cazul, să facă obiecţiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale; b) să aplice prevederile cuprinse în legislaţia şi normele de securitate a muncii, precum şi prescripţiile din documentaţiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu şi auxiliare necesare realizării construcţiilor; c) să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică în scopul realizării unei exploatări ulterioare a lucrărilor de construcţii-montaj în condiţii de siguranţă, securitate şi sănătate în muncă şi să sesizeze beneficiarul şi proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare, să facă propuneri de soluţionare şi să solicite acestora aprobările necesare; d) să ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistenţă tehnică în vederea rezolvării problemelor de siguranţă, securitate şi sănătate în muncă în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de construcţii.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile generale ale utilizatorului  +  Articolul 176Utilizatorul răspunde de preluarea şi exploatarea instalaţiilor tehnologice şi lucrărilor de construcţii-montaj, în condiţii care să asigure siguranţa, securitatea şi sănătatea în muncă, iar în acest scop este obligat: a) să analizeze proiectul din punctul de vedere al măsurilor de siguranţă, securitate şi sănătate în muncă şi, în cazul când constată deficienţe, lipsuri sau neconcordanţe faţă de prevederile legislaţiei în vigoare, să ceară proiectantului remedierea deficienţelor constatate, completarea documentaţiei tehnice sau punerea în concordanţă a prevederilor din proiect cu cele din legislaţie; b) să colaboreze cu proiectantul lucrării la definitivarea instrucţiunilor de siguranţă, securitate şi sănătate în muncă; c) să colaboreze cu proiectantul şi executantul, după caz, în scopul rezolvării anumitor probleme de siguranţă, securitate şi sănătate în muncă; d) pentru lucrările de construcţii ce se execută în paralel cu desfăşurarea activităţilor specifice, să încheie cu executantul un protocol-anexă la contract, în care se delimitează zona unde se execută lucrările, pentru care răspunderea privind asigurarea măsurilor de siguranţă, securitate şi sănătate în muncă revine executantului, să specifice condiţiile necesare a fi respectate de executant, astfel încât desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate să nu fie afectată de lucrările de construcţii executate concomitent; e) să controleze, cu ocazia recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj, realizarea de către executant a tuturor măsurilor de siguranţă, securitate şi sănătate în muncă prevăzute în documentaţia tehnică, refuzând recepţia lucrărilor de construcţii care nu corespund din acest punct de vedere.  +  Capitolul XV Dispoziţii finale  +  Articolul 177 (1) Direcţia domenii şi infrastructuri, în calitate de structură de specialitate a Ministerului Apărării, coordonează implementarea şi aplicarea prezentului regulament. (2) În aplicarea prezentului regulament, şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri este împuternicit să emită precizări tehnice.  +  Articolul 178Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 ───────la regulament─────────────                            - Model -                                                 Exemplarul nr. .............    ROMÂNIA    MINISTERUL APĂRĂRII Denumirea instituţiei primitoare .........    UNITATEA MILITARĂ .....    Nr. ...... din ........ Nr. ...... din ......           Văzut Văzut           ───── ─────    Comandantul Unităţii Militare .... Reprezentantul instituţiei primitoare,    - Eşalonul superior -           Văzut           ─────    Şeful Unităţii Militare ................    - Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ............           Am predat           ──────────    Comandantul Unităţii Militare ...                           PROTOCOL    privind transmiterea imobilului ...... parţial/integral, identificat    prin nr. cazarmă ..., nr. M.F....., nr. topo ... şi nr. cadastral ....,    din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului    Apărării, în domeniul public al statului/unităţii administrativ     teritoriale ...... şi în administrarea (denumirea instituţiei                       primitoare)........            Încheiat astăzi, ......, la sediul U.M. ........    Între:    I. Părţile:    Ministerul Apărării, prin reprezentanţii săi legali:    Din partea U.M. ......:    Preşedintele comisiei: ........    Membri: 1. ...........            2. ...........    Asistaţi de:    Din partea U.M. .........    - ................    Din partea U.M. .........    - ................    Instituţia primitoare ........, reprezentată prin comisia formată din:    1. ..........................    2. ..........................    s-a încheiat prezentul protocol.    II. Obiectul protocolului:    În temeiul Hotărârii Guvernului nr. ..... din ....., publicată în Monitorul    Oficial al României, Partea I, nr. .... din ..., se transmite din domeniul    public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul    public al statului/unităţii administrativ-teritoriale şi în administrarea    (denumirea instituţiei primitoare) .... imobilul .... parţial/integral,    cod ...., nr. MF ....., situat în localitatea ....., judeţul ....., cu    valoarea prevăzută în evidenţele contabile ale Ministerului Apărării,    teren aferent în conformitate cu datele tehnice şi valorice ce sunt    descrise în procesul-verbal de predare-primire anexat, ce face parte    integrantă din prezentul protocol.    III. Alte prevederi:    Predarea-primirea imobilului s-a făcut astăzi, ....., pe baza    procesului-verbal de predare-primire anexat.    Drept care s-a încheiat prezentul protocol în ... exemplare originale,    din care:    - exemplarul nr. .. la Unitatea Militară .....    - exemplarul nr. .. la (denumirea instituţiei primitoare) ...         Am predat Am primit         ───────── ─────────    Din partea Ministerului Apărării Din partea (denumirea instituţiei                                       primitoare)                                       .............................    Unitatea Militară .......    1. ................. 1. ................    2. ................. 2. ................                          Asistaţi de:                 Din partea Unităţii Militare ......                 - ..................                 Din partea Unităţii Militare ......                 ...................................                 ...................................                 ...................................NOTĂ: Conţinutul protocolului se adaptează în funcţie de fiecare situaţie în parte şi de proprietar.    ROMÂNIA    MINISTERUL APĂRĂRII Denumirea instituţiei primitoare .......    UNITATEA MILITARĂ .....    Nr. ...... din ........ Nr. ...... din ......                          PROCES - VERBAL         de predare-primire a imobilului ..... parţial/integral, situat în                    localitatea ....., judeţul ...                     Încheiat astăzi, .....    În temeiul Hotărârii Guvernului nr. .... din ......, publicată în Monitorul    Oficial al României, Partea I, nr. ... din ..., noi:    ● din partea Ministerului Apărării, în calitate de predător:    - ..............;    - ..............    şi:    ● din partea (denumirea instituţiei primitoare) ..........., în calitate    de primitor:    - ...............;    - ...............,    am procedat la predarea-primirea imobilului .................    parţial/integral, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor aflate    în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării,    având codul ..., cu nr. M.F. ......, în conformitate cu datele tehnice şi    valorile contabile cuprinse în listele anexate.    Preluarea imobilului s-a făcut astăzi, la data încheierii prezentului    proces-verbal de predare-primire, ce face parte integrantă din protocol.    Alte prevederi/constatări:    Asigurarea utilităţilor ........    Starea tehnică generală a construcţiilor şi instalaţiilor .......    Anexe:    - liste de inventariere;    - plan de situaţie;    - etc.    Drept care s-a încheiat prezentul protocol în ... exemplare originale, din    care:    - exemplarul nr. .. la Unitatea Militară .....    - exemplarul nr. .. la (denumirea instituţiei primitoare) .....          Am predat Am primit          ───────── ─────────    Din partea Ministerului Apărării Din partea (denumirea instituţiei                                        primitoare)                                        ...........................    Unitatea Militară .......    1. ................. 1. ....................    2. ................. 2. ....................                         Asistaţi de:                Din partea Unităţii Militare .........                - ....................................                Din partea Unităţii Militare .........                - Centrul de domenii şi infrastructuri -NOTĂ: Conţinutul procesului-verbal se adaptează în funcţie de fiecare situaţie în parte şi de proprietar.  +  Anexa 2 ────────la regulament─────────────                           - Model -                                            Exemplarul nr. ...................    Denumirea instituţiei predătoare .... ROMÂNIA                                           MINISTERUL APĂRĂRII                                           UNITATEA MILITARĂ ...    Nr. ...... din ..... Nr. ...... din ......            Văzut Văzut            ───── ─────    Reprezentantul instituţiei Şeful Unităţii Militare .............    predătoare ........ Centrul de domenii şi infrastructuri                                       nr. ................                                                 Am primit                                                 ─────────                                       Comandantul Unităţii Militare ........                            PROTOCOL    privind transmiterea imobilului ...... parţial/integral, din domeniul     public al statului/unităţii administrativ-teritoriale şi din      administrarea (denumirea instituţiei predătoare) ........ în domeniul      public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării      Încheiat astăzi, ..........., la sediul (denumirea instituţiei               predătoare) ......................    Între:    I. Părţile:    (Denumirea instituţiei predătoare) ........, reprezentată prin comisia    formată din:    1. ...................    2. ...................    Ministerul Apărării, prin reprezentanţii săi legali:    Din partea U.M. ........:    Preşedintele comisiei: .........    Membri: 1. .....................            2. .....................    s-a încheiat prezentul protocol.    II. Obiectul protocolului:    În temeiul (baza legală) ....., se transmite din domeniul public al    statului/unităţii administrativ-teritoriale şi din administrarea    (denumirea instituţiei predătoare) ..... în domeniul public al statului    şi în administrarea Ministerului Apărării imobilul ... parţial/integral,    situat în localitatea ..., judeţul ....., cu valoarea prevăzută în    evidenţele contabile ale (denumirea instituţiei predătoare) ....., teren    aferent în conformitate cu datele tehnice şi valorice ce sunt descrise în    procesul-verbal de predare-primire anexat, care face parte integrantă din    prezentul protocol.    III. Alte prevederi:    Predarea-primirea imobilului s-a făcut astăzi, .............., pe baza    procesului-verbal de predare-primire anexat.    Drept care s-a încheiat prezentul protocol în ... exemplare originale,    din care:    - exemplarul nr. .... la ...... (denumirea instituţiei predătoare)    - exemplarul nr. .... la Centrul de domenii şi infrastructuri nr. .....              Am predat Am primit              ───────── ─────────    Din partea (denumirea instituţiei Din partea Ministerului    predătoare) ..................... Apărării Unitatea Militară nr. ...    1. ........... 1. ............    2. ........... 2. ............                             Asistaţi de:                 Din partea Unităţii Militare ..........                 - .....................................                 Din partea Unităţii Militare ..........       - Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ....................NOTĂ: Conţinutul protocolului se adaptează în funcţie de fiecare situaţie în parte şi de proprietar.    Denumirea instituţiei predătoare .... ROMÂNIA                                                 MINISTERUL APĂRĂRII                                                 UNITATEA MILITARĂ ........    Nr. ...... din ..... Nr. ...... din ......                          PROCES - VERBAL    de predare-primire a imobilului ..... parţial/integral, situat în                     localitatea ....., judeţul ...                        Încheiat astăzi, .....    În temeiul (baza legală) ....,    noi:    ● din partea (denumirea instituţiei predătoare) ....., în calitate de    predător:    - ...............    - ...............    şi:    ● din partea Ministerului Apărării, în calitate de primitor:    - ..............    - ..............    am procedat la predarea-primirea imobilului ............. parţial/integral,    care se transmite din domeniul public al statului/unităţii    administrativ-teritoriale ...... şi din administrarea (denumirea instituţiei    predătoare) ..... în domeniul public al statului şi în administrarea    Ministerului Apărării, situat în localitatea ......, judeţul ......., în    conformitate cu datele tehnice şi valorile contabile cuprinse în listele    anexate.    Preluarea imobilului s-a făcut astăzi, la data încheierii prezentului    proces-verbal de predare-primire, care face parte integrantă din protocol.    Alte prevederi/constatări:    Asigurarea utilităţilor ........    Starea tehnică generală a construcţiilor şi instalaţiilor .......    Altele.    Anexe:    - liste de inventariere;    - plan de situaţie;    - altele.    Drept care s-a încheiat prezentul protocol în ... exemplare originale, din    care:    - exemplarul nr. .... la Unitatea Militară .....;    - exemplarul nr. .... la Consiliul Local al Localităţii ..... .                Am predat Am primit                ───────── ─────────  Din partea (denumirea instituţiei Din partea Ministerului    predătoare) ..................... Apărării Unitatea Militară nr. ...    1. ........... 1. ............    2. ........... 2. ............                             Asistaţi de:                 Din partea Unităţii Militare ..........                 - .....................................                 Din partea Unităţii Militare ..........       - Centrul de domenii şi infrastructuri nr. ....................NOTĂ: Conţinutul procesului-verbal se adaptează în funcţie de fiecare situaţie în parte şi de proprietar.  +  Anexa 3 ───────la regulament─────────────
                                - Model -
      Garnizoana ........... SECRET DE SERVICIU
      Cazarma ............... (după completare)
      Unitatea Militară .......... Exemplarul nr. ...................
                  PLAN DE SITUAŢIE AL CAZĂRMII ...........
                         scara ......
             De acord Aprob
             ──────── ─────
      Şeful statului major al categoriei Şeful U.M. 02523 Bucureşti
      de forţe ale armatei/similare
           De acord, rog aprobaţi. De acord, rog aprobaţi.
           ─────────────────────── ───────────────────────
      Comandantul U.M. ... (eşalonul superior) Şeful Secţiei evidenţă patrimoniu
                                                imobiliar din U.M. 02523 Bucureşti
           De acord, rog aprobaţi. De acord, rog aprobaţi.
           ─────────────────────── ──────────────────────
      Comandantul U.M. .... (utilizator) Şeful Biroul PSI din U.M. 02523
      Bucureşti
  Planul de situaţie, cu legendă
           Întocmit Verificat Controlat
           ──────── ───────── ──────────
     Administrator cazarmă, Şeful logisticii, Comandantul/Şeful structurii
     ..................... ................ teritoriale de domenii şi
                                                    infrastructuri/administrare
                                                    şi cartiruire/similar,
                                                    ............................
   +  Anexa 4 ───────la regulament─────────────                                - Model -    ROMÂNIA NESECRET    MINISTERUL APĂRĂRII Exemplar unic    UNITATEA MILITARĂ ............... Dosar nr. ..........    Garnizoana ...................... Anexă la nr. .......                     FIŞA CONSTRUCŢIEI             Pavilionul ............ din cazarma ..........             Localitatea .........., judeţul ..............                          1. Date tehnice    Destinaţia .............................. Starea construcţiei:    Anul construcţiei ....................... (uzură % la data întocmirii    Valoarea de bilanţ (lei) ................ fişei) .........................    Număr de nivele ......................... Fundaţie .......................    Suprafaţa construită (mý) ............... Pereţi .........................    Suprafaţa desfăşurată (mý) .............. Planşeu ........................    Suprafaţa utilizabilă (mý) .............. Acoperiş .......................    Înălţimea utilă a nivelelor ............. Încălzire ......................    Înălţimea totală ........................ Instalaţie electrică ...........    Capacitatea după destinaţie (cazare, Instalaţie sanitară ............    hrănire, pregătire, depozitare ........., Anul în care s-a executat ultima    parcare şi altele asemenea).............. reparaţie capitală .............                                               Durata normală de funcţionare în                                               ani şi nr. cod, conform                                               Hotărârii Guvernului nr. .......                          2. Folosit de                     Unitatea Militară .............                3. Fotografii ale construcţiei/clădirii         Întocmit Verificat Controlat         ──────── ───────── ──────────   Administrator cazarmă, Şeful logisticii, Comandantul/Şeful structurii   ..................... ................ teritoriale de domenii şi                                                  infrastructuri/administrare                                                  şi cartiruire/similar,                                                  ............................                                           Data întocmirii fişei .............  +  Anexa 5 ───────la regulament─────────────                              - Model -    ROMÂNIA NESECRET    MINISTERUL APĂRĂRII Exemplar unic    UNITATEA MILITARĂ ............ Dosar nr. ...    Nr. ......... din ............                                               Aprob                                               ─────                                            Comandantul U.M. .............                         BAZĂ DE CALCUL                cu materiale estimate a se recupera    1. Denumirea articolului de deviz    2. Evaluarea cantităţilor de lucrări    3. Estimarea procentuală a materialelor recuperabile               Întocmit Verificat tehnic               ──────── ────────────────         Administrator cazarmă, Structura teritorială de domenii şi         ...................... infrastructuri/administrare şi                                        cartiruire/similar .................  +  Anexa 6 ───────la regulament─────────────
                                 - Model -
      ROMÂNIA NESECRET
      MINISTERUL APĂRĂRII Exemplar unic
      UNITATEA MILITARĂ ............
      Nr. .......... din ...........
                           SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
             cu materiale estimate a se recupera în urma demolării construcţiilor
                           şi modul de valorificare
  Nr. crt. Denumirea materialelor U/M Cantitate Modul de valorificare
  1.
  2.
              Întocmit Verificat tehnic
              ──────── ─────────────────
        Administrator cazarmă, Structura teritorială de domenii şi
        ..................... infrastructuri/administrare şi
                                         cartiruire/similar ....................
   +  Anexa 7 ────────la regulament─────────────
                              - Model -
      ROMÂNIA NESECRET/....... ani
      MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. ....
      UNITATEA MILITARĂ ............
                      Văzut Văzut
                      ────── ──────
                    Comandantul U.M., Comandantul U.M.,
                    ................. .................
                              PROCES - VERBAL
           de predare-primire în/din folosinţă a cazărmii..................
      Încheiat astăzi, ......., la sediul U.M. ..............., cu ocazia
      predării-primirii în/din folosinţă a cazărmii..............., aflată în
      folosinţa U.M.............
                  Comisiile de predare-primire:
      ● Din partea U.M. .............., în calitate de predător, comisia numită
      prin O.Z.U.........., formată din:
      - preşedinte: .............................;
      - membri: .................................;
      ● Din partea U.M................, în calitate de primitor, comisia numită
      prin O.Z.U.........., formată din:
      - preşedinte: ............................ ;
      - membri: ................................ ;
      Asistaţi:
      - din partea U.M. ...................;
      - din partea U.M. ...................;
      - din partea U.M. .................. .
      În baza Dispoziţiei Statului Major General/Ordinului ministrului apărării
      nr. ......... din ..........., am procedat la predarea-primirea în/din
      folosinţă a cazărmii nr..............., după cum urmează:
      1. Starea terenurilor, construcţiilor şi amenajărilor aferente
      1.1. Terenuri:
      a) terenul cazărmii............. are o suprafaţă de........., cu o valoare
      de ............ lei, conform evidenţei contabile a
      U.M. ......................;
      b) cazarma a intrat în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării în
      baza documentelor juridice;
      c) categorii de terenuri:
      - curţi construcţii: ......... mý;
      - liber de construcţii: ...... mý;
      - alte categorii de terenuri: ....... mý;
      d) dacă există litigii de natură tehnică sau juridică asupra
      terenului/construcţiilor din cazarmă.
      1.2. Construcţii:
  Nr. DestinaţiaDesti- Valoarea Diferenţe faţă Starea teh-
  crt.Literaconform naţia contabilăde datele din nică actuală
  dosarului de dosarul tehnic nevoi de
  tehnic folo- al cazărmii reparaţii,
  sinţă construcţia
  actuală Natura Modificări, nu prezintă
  elemen-modernizări, siguranţă în
  telor compartimentări,exploatare
  compo- demolare totală
  nente sau parţială,
  fără aprobare
  1 2 3 4 5 6 7 8
  1.3. Împrejmuirea cazărmii: a) cazarma este/nu este împrejmuită; b) tipuri de împrejmuiri, lungimi, valori conform documentelor de evidenţă; c) dacă există litigii de natură tehnică sau juridică.1.4. Asigurarea utilităţilor: a) menţionarea categoriilor de utilităţi aferente cazărmii, lungimi, valori conform documentelor de evidenţă; b) valabilitatea contractelor de utilităţi încheiate cu furnizorii, dacă există litigii de natură tehnică, juridică, financiară.1.4.1. Alimentarea cu apă: a) alimentare cu apă, apă caldă şi canalizare; b) prezentarea stării tehnice actuale, nevoi de reparaţii.1.4.2. Alimentarea cu energie electrică: a) prezentarea stării tehnice actuale, nevoi de reparaţii.1.4.3. Alimentarea cu gaze: a) prezentarea stării tehnice actuale, nevoi de reparaţii.1.4.4. Alte utilităţi.1.5. Drumuri, alei, platouri: a) tipuri, suprafeţe, valori conform documentelor de evidenţă; b) dacă există litigii de natură tehnică sau juridică; c) prezentarea stării tehnice actuale, nevoi de reparaţii.1.6. Alte menţiuni: a) dacă cazarma are sistem de bornare; b) procese-verbale de vecinătate; c) certificat de impunere fiscală; d) structuri militare care funcţionează în cazarmă; e) încadrarea statului formaţiunii de cazarmare; f) documente de evidenţă tehnică ale cazărmii care se predau la structura primitoare; g) corespondenţa documentelor de evidenţă cu situaţia din teren; h) situaţia terenurilor, spaţiilor închiriate; i) valabilitatea contractelor încheiate, dacă există litigii de natură tehnică, juridică, financiară; j) situaţia terenurilor, construcţiilor predate/preluate în folosinţă temporară la/de la alte instituţii publice; k) dacă există litigii de natură tehnică sau juridică; l) situaţia intabulării cazărmii - cartea funciară; m) asigurarea pazei cazărmii.Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în....exemplare:1. exemplarul nr. 1 - U.M. 02523 Bucureşti;2. exemplarul nr. 2 - U.M........................;3. exemplarul nr. 3 - U.M........................;4. exemplarul nr. 4 - U.M. care are în folosinţă cazarma.           Am predat Am primit           ───────── ─────────    Comisia U.M. .............. Comisia U.M. ....................    1. ........................ 1. ..............................    2. ........................ 2. ..............................                               Asistaţi:    Din partea U.M. ........... Din partea U.M. .................NOTĂ: Conţinutul procesului-verbal de predare-primire se adaptează în funcţie de fiecare caz în parte.______________