ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 18 septembrie 2008privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008  Având în vedere faptul că între Ford Motor Company şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului s-a semnat Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, având ca obiect 72,40316% din acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A., aprobat prin Legea nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.,în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni se prevede acordarea sub condiţia autorizării de către Comisia Europeană a unui ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională pentru două proiecte de investiţii asumate de Ford Motor Company, în contextul dezvoltării socioeconomice a Regiunii Sud-Vest a României, precum şi în scopul promovării politicii de coeziune cu privire la reducerea disparităţilor de dezvoltare între regiuni,conform Planului de afaceri prezentat de Ford Motor Company care a stat la baza notificării şi emiterii deciziei de autorizare a Comisiei Europene, se prevede demararea investiţiilor cât mai urgent posibil în cursul anului 2008, pentru a putea fi respectat calendarul investiţiilor la care se obligă Ford Motor Company prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 61 din 12 septembrie 2007,pentru a asigura implementarea corespunzătoare a celor două proiecte de investiţii în conformitate cu calendarul propus şi ţinând seama de impactul economico-social al acestor investiţii în regiune,având în vedere necesitatea demarării efective a mecanismului de acordare a ajutorului de stat determinat de o serie de condiţii cu caracter suspensiv prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni,ţinând seama de faptul că implementarea proiectelor de investiţii cu implicaţiile lor economico-sociale este legată direct de demararea şi derularea mecanismelor de ajutor de stat, aşa cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008,având în vedere termenele stricte de realizare a proiectelor de investiţii şi, implicit, de acordare a tranşelor de ajutor de stat,luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, dispoziţiile Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54 din 4 martie 2006, în conformitate cu Harta ajutoarelor de stat regionale pentru România, aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. N2 din 24 ianuarie 2007 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale, şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, ca urmare a notificării la Comisia Europeană, înregistrată cu nr. N767/2007 din 19 decembrie 2007, prin care se autorizează ajutorul de stat regional individual pentru realizarea celor două proiecte de investiţii,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de stat individual în valoare nominală de 143 milioane euro, în echivalent lei, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, denumit în continuare furnizor, pentru beneficiarul prevăzut la cap. IV. (2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor -Acţiuni generale.  +  Articolul 2 (1) Furnizorul acordă ajutorul de stat individual sub condiţia implementării şi finalizării de către beneficiar a celor două proiecte de investiţii, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, utilizând tehnologie de vârf, în amplasamentul prevăzut la art. 7 lit. b). (2) Ajutorul de stat pentru cele două proiecte de investiţii se acordă de furnizor sub forma unei rambursări parţiale a cheltuielilor eligibile prevăzute la cap. VII, realizate efectiv de beneficiar, în termenii şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3Furnizorul sprijină realizarea, potrivit calendarului prevăzut la art. 23 şi 24, a: a) proiectului de investiţii destinat producerii de automobile; b) proiectului de investiţii destinat producerii de motoare, prin acordarea de ajutor de stat individual regional, pentru investiţii iniţiale, în conformitate cu legislaţia din România şi acquis-ul comunitar în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 4Potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni aprobat prin Legea nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A. şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Ford implementează fiecare dintre cele două proiecte de investiţii, prin intermediul beneficiarului.  +  Articolul 5Ajutorul de stat individual prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă notificat Comisiei Europene la 19 decembrie 2007 cu nr. N767/2007, este autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 6Acordarea ajutorului de stat în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se face cu respectarea principiilor referitoare la proiectele mari de investiţii prevăzute în Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale, aşa cum sunt definite în continuare, în orice alte documente care fac parte din acquis-ul comunitar, cu relevanţă pentru derularea acestei ordonanţe de urgenţă, în Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, precum şi în legislaţia română în vigoare.  +  Capitolul II Definirea termenilor  +  Articolul 7În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) ajutor de stat individual - ajutor de stat regional, acordat beneficiarului pentru două proiecte de investiţii constând în proiectul de investiţii destinat producerii de automobile, respectiv proiectul de investiţii destinat producerii de motoare, ca sumă nerambursabilă, plătită în mai multe tranşe şi care constituie o rambursare parţială a cheltuielilor eligibile realizate efectiv de beneficiar, în temenii şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) amplasament - bunurile mobile şi imobile identificate ca bunuri principale în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, respectiv:1. toate bunurile mobile şi imobile construite pe terenul platformă industrială Daewoo, în suprafaţă de 1.091.421 mý pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 0011 de către Ministerul Industriei la data de 30 octombrie 1992, afectate producţiei de automobile inclusiv, situate faptic pe terenul platformă industrială Daewoo;2. terenul platformă industrială Daewoo, în suprafaţă de 1.091.421 mý, pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 0011 de către Ministerul Industriei la data de 30 octombrie 1992;3. alte bunuri imobile descrise în anexa nr. 9 la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni;4. bunuri mobile aflate în inventarul societăţii controlate care sunt afectate procesului de producţie de automobile sau transportului de bunuri şi persoane; c) an investiţional - perioada neîntreruptă de 12 luni calendaristice consecutive, începând de la sfârşitul anului calendaristic. Primul an investiţional începe la data transferului dreptului de proprietate al acţiunilor, potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, şi se va încheia la data de 31 decembrie 2008; d) automobile - autovehicule destinate transportului de pasageri şi autovehicule cu destinaţie comercială, incluzând piesele şi componentele acestora; e) beneficiar - beneficiarul ajutorului de stat individual, prevăzut la cap. IV şi la pct. 2 paragraful 5 din Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008; f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiar în vederea realizării celor două proiecte de investiţii, stabilite potrivit prevederilor cap. VII şi acceptate de furnizor, în conformitate cu prevederile din Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale şi din decizia de autorizare a Comisiei Europene, pe baza cărora se acordă ajutorul de stat individual; g) contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni - Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, încheiat între Ford Motor Company şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, având ca obiect 72,40316% din acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A.; h) cursul de schimb - cursul de schimb oficial între euro şi leu, aşa cum este stabilit de Banca Naţională a României; i) data finalizării proiectelor de investiţii - data la care respectivul proiect de investiţii este finalizat, potrivit calendarului prevăzut în anexa nr. 1, pe baza unei declaraţii date de beneficiar; j) Decizia Comisiei Europene - Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, prin care se autorizează ajutorul de stat individual; k) Ford - Ford Motor Company, o societate înfiinţată potrivit legilor statului Delaware (SUA), cu sediul social în One American Road, Dearborn, Michigan 48126 (SUA), inclusiv o filială deţinută (direct sau indirect) de Ford Motor Company, căreia Ford Motor Company poate să îi transmită obligaţiile impuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. În cazul în care Ford Motor Company transmite obligaţiile sale existente în temeiul acestei ordonanţe de urgenţă către o astfel de filială, Ford Motor Company va trebui să informeze furnizorul şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, fără întârziere nejustificată, şi va asigura că filiala cesionară respectă în totalitate obligaţiile sale ce decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă; l) furnizor - autoritatea publică care acordă ajutorul de stat individual, respectiv Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5; m) intensitate - procentul calculat pentru fiecare dintre cele două proiecte de investiţii, exprimat în echivalent subvenţie brută, dintre valoarea actualizată a ajutorului de stat acordat de furnizor şi valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile aferente respectivului proiect de investiţii, potrivit prevederilor Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale; n) Linii directoare privind ajutoarele de stat regionale - Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, adoptate de Comisia Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54 din 4 martie 2006, cu aplicabilitate în Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2007; o) informaţii transmise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - informaţiile transmise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului privind stadiul realizării obligaţiilor asumate de Ford, potrivit art. 7.2. din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni; p) motoare - noua generaţie de motoare utilizate pentru automobilele concepute de Ford şi care vor fi produse după realizarea proiectului de investiţii destinat producerii de motoare; q) modificări ale specificaţiilor tehnice - orice modificare semnificativă a unuia sau a ambelor proiecte de investiţii, ce poate viza următoarele aspecte, fără însă a se limita la acestea:1. modificarea calendarului de realizare;2. modificarea echipamentului principal;3. modificarea liniei de producţie în întregime sau a rezultatelor aşteptate ale unei măsuri de investiţie aferente proiectelor de investiţii asumate de Ford.Nu este considerată modificare a specificaţiilor tehnice simpla înlocuire a anumitor materiale, bunuri, echipamente individuale sau procese tehnologice, în special pentru a se asigura utilizarea unei tehnologii de vârf, cele mai bune practici în domeniu ori aducerea unei îmbunătăţiri în procesul de producţie sau asupra calităţii produsului, dacă structura şi rezultatul aşteptat ale respectivului proiect de investiţii nu sunt modificate; r) proiectele de investiţii - fiecare în parte este denumit proiectul de investiţii - înseamnă:1. proiectul de investiţii destinat producerii de automobile;2. proiectul de investiţii destinat producerii de motoare; s) proiectul de investiţii destinat producerii de automobile - proiectul în care urmează a se investi, în valoare nominală, o sumă totală de 494 milioane euro, în echivalent lei, pentru producerea de automobile noi; valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile este prevăzută în anexa nr. 3;ş) proiectul de investiţii destinat producerii de motoare - proiectul în care urmează a se investi, în valoare nominală, o sumă totală de 181 milioane euro, în echivalent lei, pentru producerea motoarelor; valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile este prevăzută în anexa nr. 3; t) raportul de investiţie - raportul final, întocmit de beneficiar şi asumat de Ford, auditat din punct de vedere tehnic şi economic de o firmă independentă recunoscută în domeniu, prezentat furnizorului şi care va fi transmis Comisiei Europene;ţ) societatea controlată - societatea pe acţiuni, înregistrată la registrul comerţului sub numărul de ordine J16/3150/1994, CUI R6488696, cu sediul social în municipiul Craiova, şos. Caracal, km 3, judeţul Dolj, cod 200748, care este direct sau indirect controlată de Ford Motor Company începând cu data transferului de proprietate a acţiunilor potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni. Orice schimbare a situaţiei juridice a societăţii controlate, cum ar fi a sediului, denumirii, naturii juridice, structurii acţionariatului sau a oricărui alt element esenţial al societăţii controlate va fi notificată de îndată de către Ford sau de către beneficiar, iar o copie a certificatului de înregistrare de la registrul comerţului cu privire la respectiva modificare va fi prezentată furnizorului; u) valoarea actualizată - suma ajutorului de stat individual, respectiv a cheltuielilor eligibile, rezultată din aplicarea la suma nominală a ratei de referinţă, stabilită de Comisia Europeană, de 5,42%, de la data notificării cazului N767/2007; valorile actualizate sunt utilizate exclusiv pentru calculul intensităţilor exprimate în echivalent subvenţie brută; v) valoarea nominală - suma ajutorului de stat individual, respectiv a cheltuielilor eligibile la care nu se aplică rata de referinţă, stabilită de Comisia Europeană, de 5,42%, de la data notificării cazului N767/2007.  +  Capitolul III Scopul ordonanţei de urgenţă  +  Articolul 8Potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, furnizorul acordă beneficiarului ajutor de stat individual în valoare nominală totală de până la 143 milioane euro, în echivalent lei la cursul de schimb valabil la data efectuării plăţii tranşelor de ajutor de stat, sub condiţia realizării celor două proiecte de investiţii.  +  Articolul 9Beneficiarul şi Ford implementează şi finalizează cele două proiecte de investiţii pentru a beneficia de ajutorul de stat.  +  Articolul 10Nivelul maxim al ajutorului de stat individual acordat beneficiarului, exprimat în valoare actualizată, precum şi cel al intensităţii aferente fiecărui proiect de investiţii nu depăşesc plafoanele prevăzute în Decizia Comisiei Europene.  +  Articolul 11Ajutorul de stat individual se acordă pentru implementarea fiecărui proiect de investiţii în amplasament, după cum urmează: a) ajutor de stat în valoare nominală de până la 94,45 milioane euro pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile, în echivalent lei; b) ajutor de stat în valoare nominală de până la 48,55 milioane euro pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare, în echivalent lei.  +  Articolul 12Obiectivul acordării ajutorului de stat individual pentru proiectele de investiţii constă în susţinerea dezvoltării Regiunii Sud-Vest a României, în conformitate cu Harta ajutoarelor de stat regionale pentru România, aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. N2 din 24 ianuarie 2007.  +  Capitolul IV Beneficiarul ajutorului de stat individual  +  Articolul 13Având în vedere prevederile din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, beneficiarul ajutorului de stat individual reprezintă societatea definită prin următoarele elemente: a) societatea controlată, care implementează şi finalizează cele două proiecte de investiţii pentru care se acordă ajutorul de stat individual; b) persoana juridică, obiect al modificărilor situaţiei juridice ce intervin potrivit art. 7.2 şi anexei nr. 3 din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, care deţine şi/sau exploatează amplasamentul.  +  Articolul 14În cazul modificării situaţiilor juridice ce intervin potrivit art. 7.2 şi anexei nr. 3 din contractul de vânzare-cumpărare, Ford prezintă de îndată furnizorului următoarele documente justificative privind modificările intervenite: a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul beneficiarul, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai beneficiarului, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale beneficiarului; b) certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în original sau în copie legalizată, eliberate în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; c) document din care să rezulte deschiderea de către beneficiar a unui cont separat în care se efectuează operaţiunile legate de ajutorul de stat individual; d) împuternicire care atestă persoana desemnată să reprezinte beneficiarul în relaţia cu furnizorul în legătură cu ajutorul de stat individual, precum şi înlocuitorul de drept al acesteia; e) orice alte documente cu relevanţă pentru modificările intervenite în structura juridică a societăţii.  +  Articolul 15După primirea documentelor prevăzute la art. 14, furnizorul solicită Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului confirmarea modificărilor intervenite în situaţia juridică a beneficiarului, potrivit art. 7.2 şi anexei nr. 3 din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni.  +  Capitolul V Proiectele de investiţii  +  Articolul 16Furnizorul acordă ajutorul de stat individual exclusiv pentru realizarea de către beneficiar, în amplasament, a proiectelor de investiţii menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 17Ford şi beneficiarul realizează în amplasament proiectele de investiţii, respectiv proiectul de investiţii destinat producerii de automobile şi proiectul de investiţii destinat producerii de motoare.  +  Articolul 18Descrierea şi caracteristicile proiectelor de investiţii au făcut obiectul notificării ajutorului de stat aprobat prin Decizia Comisiei Europene.  +  Secţiunea 1 Proiectul de investiţii destinat producerii de automobile  +  Articolul 19Proiectul de investiţii destinat producerii de automobile reprezintă investiţiile iniţiale legate de extinderea, modernizarea substanţială şi dezvoltarea unităţii existente, inclusiv crearea de noi capacităţi în vederea producerii de noi tipuri de automobile, care are ca rezultat schimbări fundamentale ale întregului proces de producţie.  +  Articolul 20Ford va restructura producţia de automobile existentă în cadrul societăţii controlate, va schimba fundamental procesul de producţie şi va extinde semnificativ instalaţiile existente şi capacitatea de producţie, de la un volum redus de asamblare la un volum ridicat, modern, de producţie a unităţii, prin intermediul a două linii de producţie, fiecare având o capacitate tehnică de 150.000 de automobile pe an, integrate în mod complet în operaţiunile de producţie ale Ford în Europa.  +  Articolul 21Procesele actuale de producţie aplicate în diferitele părţi ale uzinei sau ale atelierelor de producţie vor fi schimbate fundamental şi vor fi extinse pe parcursul derulării investiţiei.  +  Secţiunea a 2-a Proiectul de investiţii destinat producerii de motoare  +  Articolul 22Proiectul de investiţii destinat producerii de motoare reprezintă investiţiile iniţiale legate de modernizarea totală şi dezvoltarea facilităţilor existente în amplasament, inclusiv crearea unei noi linii de producţie destinate producerii de motoare, care are ca rezultat schimbări fundamentale ale întregului proces de producţie şi o capacitate de 300.000 de motoare pe an.  +  Secţiunea a 3-a Calendarul proiectelor de investiţii  +  Articolul 23 (1) Proiectul de investiţii destinat producerii de automobile este realizat în perioada 2008-2012, potrivit tabelului nr. 1 din anexa nr. 1. (2) Cuantumul investiţiilor şi al cheltuielilor eligibile pentru ajutorul de stat individual aferent proiectului de investiţii destinat producerii de automobile, exprimat în valori nominale, este defalcat pe ani investiţionali, potrivit tabelului nr. 2 din anexa nr. 1.  +  Articolul 24 (1) Proiectul de investiţii destinat producerii de motoare este realizat în perioada 2009-2012, potrivit tabelului nr. 3 din anexa nr. 1. (2) Cuantumul investiţiilor şi al cheltuielilor eligibile pentru ajutorul de stat individual aferent proiectului de investiţii destinat producerii de motoare, exprimat în valori nominale, este defalcat pe ani investiţionali, potrivit tabelului nr. 4 din anexa nr. 1.  +  Secţiunea a 4-a Sursele de finanţare ale celor două proiecte de investiţii  +  Articolul 25Cheltuielile eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii de automobile sunt finanţate din următoarele surse, în conformitate cu Decizia Comisiei Europene: a) ajutor de stat individual, în sumă nominală de până la 94,45 milioane euro, plătit în echivalent lei; b) în cazul în care este efectuată, contribuţia în natură a Ford prin beneficiar constă exclusiv în active corporale noi; beneficiarul utilizează contribuţia în natură a Ford pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile la valoarea la care s-a contribuit, drept contribuţie proprie, dar nu la o valoare mai mare decât valoarea de piaţă; c) contribuţia financiară a Ford prin beneficiar, într-un cuantum ce acoperă diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii de automobile şi ajutorul de stat individual acordat pentru acest proiect, respectiv contribuţia în natură a Ford, după caz.  +  Articolul 26Cheltuielile eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii de motoare sunt finanţate din următoarele surse, în conformitate cu Decizia Comisiei Europene: a) ajutor de stat individual, în sumă nominală de până la 48,55 milioane euro, plătit în echivalent lei; b) în cazul în care este efectuată, contribuţia în natură a Ford prin beneficiar poate consta exclusiv în active corporale noi; beneficiarul utilizează contribuţia în natură a Ford pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare la valoarea la care s-a contribuit drept contribuţie proprie, dar nu la o valoare mai mare decât valoarea de piaţă; c) contribuţia financiară a Ford prin beneficiar, într-un cuantum ce acoperă diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii de motoare şi ajutorul de stat individual acordat pentru acest proiect, respectiv contribuţia în natură a Ford, după caz.  +  Articolul 27 (1) Contribuţia financiară a Ford prin beneficiar la realizarea investiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se realizează cu respectarea Deciziei Comisiei Europene. (2) Contribuţia proprie a Ford prin beneficiar, precum şi contribuţia proprie a beneficiarului, în termenii descrişi mai sus, nu fac obiectul niciunui alt ajutor de stat pentru aceleaşi cheltuieli eligibile.  +  Capitolul VI Modificări ale celor două proiecte de investiţii  +  Articolul 28Ajutorul de stat individual pentru cele două proiecte de investiţii se acordă în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu respectarea acquis-ului comunitar cu relevanţă pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi, în special, a Deciziei Comisiei Europene.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care beneficiarul anticipează modificări ale specificaţiilor tehnice pentru unul sau ambele proiecte de investiţii, acesta informează imediat furnizorul şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, după ce beneficiarul a luat o decizie finală în ceea ce priveşte modificările respective. (2) Beneficiarul întocmeşte şi depune, odată cu documentaţia pentru plata tranşelor de ajutor de stat, potrivit prevederilor art. 54, sau cel mai târziu pe durata verificării realizate, potrivit prevederilor art. 58, o fundamentare tehnico-economică a respectivelor modificări ale specificaţiilor tehnice şi răspunde tuturor solicitărilor de informaţii suplimentare primite în acest sens de la furnizor şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. (3) Modificările specificaţiilor tehnice sunt supuse unei auditări tehnico-economice realizate de o firmă independentă, recunoscută în domeniu. Raportul de audit face parte din documentaţia care este furnizată potrivit alin. (2). Concluziile acestuia sunt obligatorii pentru furnizor, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, beneficiar şi Ford în aplicarea prevederilor cap. X.  +  Articolul 30 (1) Beneficiarul poate înlocui anumite materiale şi bunuri care sunt incluse iniţial în fiecare dintre proiectele de investiţii, în special pentru a asigura că aceste proiecte sunt implementate utilizând tehnologii de vârf, cele mai bune practici industriale sau permit îmbunătăţirea procesului de producţie ori a calităţii produsului, dar numai în aşa fel încât aceste înlocuiri să nu modifice, în mod considerabil, respectivele proiecte de investiţii şi să nu fie considerate drept modificări ale specificaţiilor tehnice. (2) În acest caz Ford, respectiv beneficiarul informează furnizorul şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cu privire la aceste modificări ale proiectelor de investiţii, anexând o justificare tehnico-economică. (3) În cazul în care furnizorul consideră că aceste înlocuiri reprezintă modificări ale specificaţiilor tehnice, beneficiarul parcurge procedura prevăzută la art. 29.  +  Articolul 31 (1) În cazul în care beneficiarul, respectiv Ford anticipează modificări de 6 luni sau mai mari ale calendarului privind realizarea unuia ori a ambelor proiecte de investiţii, care sunt de natură să afecteze în mod substanţial implementarea proiectelor de investiţii, prin amânarea unor investiţii în valoare de 50 milioane euro sau mai mult, aşa cum acestea sunt prevăzute în tabelele nr. 5 şi 6 din anexa nr. 1, în sensul întârzierii sau devansării acestora, beneficiarul, respectiv Ford notifică furnizorul şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, fără întârziere nejustificată, în momentul în care sunt hotărâte modificările care urmează a fi aduse calendarului. Beneficiarul şi, respectiv, Ford anexează notificării o justificare în acest sens, precum şi propuneri de noi termene şi/sau sume de plată. (2) Astfel de modificări trebuie să fie avute în vedere de furnizor şi de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, urmând procedura descrisă la art. 29. (3) În cazul în care intervin modificările prevăzute la alin. (1), plata tranşelor de ajutor de stat se efectuează potrivit prevederilor cap. IX.  +  Articolul 32Beneficiarul poate aduce modificări ale calendarului privind realizarea unuia sau a ambelor proiecte de investiţii, cu respectarea datei finalizării fiecăruia dintre proiectele de investiţii în cauză.  +  Capitolul VII Cheltuieli eligibile  +  Secţiunea 1 Condiţii specifice  +  Articolul 33Cheltuielile eligibile aferente proiectelor de investiţii sunt stabilite de furnizor cu respectarea Deciziei Comisiei Europene.  +  Articolul 34Potrivit principiilor prevăzute în Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale, particularităţilor specifice proiectelor de investiţii, precum şi prevederilor contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni: a) sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile numai cheltuielile legate de achiziţionarea, în condiţii de piaţă, de active corporale constând în echipamente şi utilaje noi; achiziţionarea de către Ford sau de către beneficiar a activelor corporale menţionate mai sus este considerată ca efectuată în condiţii de piaţă atunci când o astfel de achiziţie este realizată ca urmare a unor criterii de selecţie, urmând standardul Ford al procesului global de achiziţionare, care fac obiectul unor auditări independente anuale încheiate cu rapoarte de audit, puse la dispoziţia furnizorului de către beneficiar ca parte a documentaţiei transmise odată cu cererea de eliberare a tranşei de ajutor de stat, dar nu mai târziu de 3 luni de la data încheierii anului financiar precedent; b) nu sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile cheltuielile legate de achiziţionarea de active necorporale, precum şi orice alte cheltuieli legate de prestarea de servicii sau achiziţionarea de echipamente şi utilaje care nu sunt noi; c) nu sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile cheltuielile legate de activele care fac parte din amplasament şi care sunt dobândite de Ford Motor Company în baza contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni; d) cheltuielile eligibile nu includ TVA, taxe vamale şi orice alte taxe; e) nu sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile cheltuielile legate de cheltuielile salariale aferente realizării proiectelor de investiţii; f) cheltuielile legate de achiziţia de echipamente şi utilaje în leasing pot fi luate în considerare numai dacă acestea sunt achiziţionate prin leasing financiar şi există obligaţia de cumpărare a bunului respectiv la expirarea perioadei de leasing, dar nu mai târziu de data finalizării proiectelor de investiţii.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii de menţinere a investiţiilor  +  Articolul 35Acordarea ajutorului de stat individual pentru proiectele de investiţii este condiţionată de implementarea şi menţinerea acestora de către beneficiar, în amplasament, pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării proiectelor de investiţii.  +  Articolul 36Condiţia prevăzută la art. 35 nu împiedică înlocuirea, în amplasament, a instalaţiilor sau echipamentelor uzate moral, în decursul acestei perioade de 5 ani, cauzată de schimbările tehnologice rapide.  +  Articolul 37Beneficiarul şi Ford nu au dreptul să comercializeze niciun motor produs în amplasament ca rezultat al finalizării proiectului de investiţii destinat producerii de motoare în afara grupului Ford, în decursul perioadei de 5 ani prevăzută la art. 35.  +  Capitolul VIII Ajutorul de stat individual: cuantumul, intensitatea, regula de cumul  +  Articolul 38Cuantumul ajutorului de stat individual pentru investiţii este calculat pe baza cheltuielilor eligibile aferente fiecărui proiect de investiţii, potrivit metodologiei din Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 39Ajutorul de stat individual se acordă sub forma unor sume nerambursabile din bugetul furnizorului - Acţiuni generale -, cu respectarea procedurii prevăzute în cap. X, sub rezerva îndeplinirii de către Ford şi beneficiar a obligaţiilor asumate în legătură cu proiectele de investiţii.  +  Articolul 40 (1) În valori nominale, cuantumul maxim al ajutorului de stat pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile reprezintă echivalentul în lei a 94,45 milioane euro, iar pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare reprezintă echivalentul în lei a 48,55 milioane euro, aşa cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene. (2) În valori actualizate, potrivit anexei nr. 3, cuantumul maxim al ajutorului de stat pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile reprezintă echivalentul în lei a 81,3 milioane euro, iar pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare reprezintă echivalentul în lei a 38,0 milioane euro, aşa cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene.  +  Articolul 41Intensitatea maximă a ajutorului de stat individual acordat pentru implementarea proiectelor de investiţii, prevăzută în anexa nr. 3, este de 21,28% pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile, respectiv de 28,65% pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare, potrivit Deciziei Comisiei Europene.  +  Articolul 42Ajutorul de stat individual acordat pentru finanţarea cheltuielilor eligibile efectuate, corespunzător celor două proiecte de investiţii, nu se cumulează cu alte ajutoare de stat sau cu ajutoare de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, sub sancţiunea prevăzută la cap. XIII.  +  Capitolul IX Calendarul de plăţi pentru ajutorul de stat individual aferent celor două proiecte de investiţii  +  Secţiunea 1 Calendarul de plăţi pentru ajutorul de stat individual aferent proiectului de investiţii destinat producerii de automobile  +  Articolul 43Ajutorul de stat aferent proiectului de investiţii destinat producerii de automobile se plăteşte în tranşe, al căror cuantum este prevăzut în tabelul nr. 5 din anexa nr. 1, pe perioada 2008-2012, în echivalent lei, la cursul de schimb valabil la data plăţii tranşei, potrivit calendarului prevăzut la art. 47.  +  Articolul 44 (1) Tranşele de ajutor de stat sunt aferente cheltuielilor eligibile corespunzătoare proiectului în cauză pentru anul investiţional precedent, cu excepţia următoarelor cazuri: a) tranşele de ajutor de stat aferente anilor 2008 şi 2009 sunt corespunzătoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate în anul investiţional 2008; b) ajutorul de stat aferent anului 2012 se va plăti în două tranşe; prima tranşă prevăzută pentru anul 2012 este aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute a se realiza în anul investiţional 2011; a doua tranşă prevăzută pentru anul 2012 este aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute a se realiza în anul investiţional 2012; totodată, cea de-a doua tranşă, care reprezintă tranşa finală a ajutorului de stat, se ajustează potrivit art. 46. (2) Tranşele prevăzute la alin. (1) se plătesc şi se ajustează proporţional cu cheltuielile eligibile efectiv realizate, prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1.  +  Articolul 45În cazul în care există variaţii ale cheltuielilor eligibile realizate în raport cu cele prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1, se aplică următoarele: a) în cazul în care cheltuielile eligibile efectuate pentru investiţiile realizate într-un an dat nu au atins suma prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1, cuantumul tranşei ajutorului de stat prevăzut în tabelul nr. 5 din anexa nr. 1 pentru anul următor se reduce proporţional cu gradul de realizare a cheltuielilor eligibile; b) în cazul în care cheltuielile eligibile efectuate pentru investiţiile realizate într-un an dat depăşesc suma prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1, cuantumul tranşei ajutorului de stat prevăzut în tabelul nr. 5 din anexa nr. 1 pentru respectivul an investiţional creşte proporţional. Suma rezultată nu va depăşi valoarea cumulată dintre ajutorul de stat cuvenit pentru respectivul an investiţional şi ajutorul de stat neplătit în limitele prevăzute de tabelul nr. 5 din anexa nr. 1, aferent anilor precedenţi.  +  Articolul 46Tranşa finală a ajutorului de stat se ajustează astfel încât intensitatea calculată în echivalent subvenţie brută şi valoarea actualizată a ajutorului de stat să nu depăşească plafoanele autorizate prin Decizia Comisiei Europene.  +  Articolul 47Tranşele se stabilesc astfel: a) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2008, tranşele ajutorului de stat se plătesc după cum urmează:1. până la data de 15 decembrie 2008, pentru investiţiile realizate de beneficiar până la data de 30 septembrie 2008;2. până la data de 15 aprilie 2009, pentru investiţiile realizate de beneficiar în perioada 30 septembrie - 31 decembrie 2008; b) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2009, tranşa ajutorului de stat se plăteşte până la data de 15 aprilie 2010; c) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2010, tranşa ajutorului de stat se plăteşte până la data de 15 aprilie 2011; d) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2011, tranşa ajutorului de stat se plăteşte până la data de 15 aprilie 2012; e) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2012, tranşa ajutorului de stat se plăteşte până la data de 15 decembrie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Calendarul de plăţi pentru ajutorul de stat aferent proiectului de investiţii destinat producerii de motoare  +  Articolul 48Ajutorul de stat aferent proiectului de investiţii destinat producerii de motoare se plăteşte în tranşe pe perioada 2010 - 2012, în echivalent lei, la cursul de schimb valabil la data plăţii tranşei, potrivit calendarului prevăzut la art. 52.  +  Articolul 49 (1) Tranşele de ajutor de stat prevăzute a fi acordate potrivit tabelului nr. 6 din anexa nr. 1 se plătesc şi se ajustează în funcţie de cheltuielile eligibile aferente proiectului în cauză pentru anul investiţional precedent, proporţional cu cheltuielile eligibile efectiv realizate pentru care se acordă ajutorul de stat, prevăzute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2012 ajutorul de stat prevăzut se plăteşte în următoarele tranşe: a) prima tranşă prevăzută pentru anul 2012 este aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute a se realiza în anul investiţional 2011; b) a doua tranşă prevăzută pentru anul 2012 este aferentă cheltuielilor eligibile stabilite pentru anul investiţional 2012; cea de-a doua tranşă, care reprezintă tranşa finală a ajutorului de stat, se ajustează potrivit art. 51.  +  Articolul 50În cazul în care există variaţii ale cheltuielilor eligibile realizate în raport cu cele prevăzute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 2 se aplică următoarele: a) în cazul în care cheltuielile eligibile efectuate pentru investiţiile realizate într-un an dat nu au atins suma prevăzută în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1, cuantumul tranşei ajutorului de stat prevăzut în tabelul nr. 6 din anexa nr. 1 se reduce proporţional cu gradul de realizare a cheltuielilor eligibile; b) în cazul în care cheltuielile eligibile efectuate pentru investiţiile realizate într-un an dat depăşesc suma prevăzută în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1, cuantumul tranşei ajutorului de stat prevăzut în tabelul nr. 6 din anexa nr. 1 pentru respectivul an investiţional creşte proporţional. Suma rezultată nu va depăşi valoarea cumulată dintre ajutorul de stat cuvenit pentru respectivul an investiţional şi ajutorul de stat neplătit în limitele prevăzute de tabelul nr. 6 din anexa nr. 1, aferent anilor precedenţi.  +  Articolul 51Tranşa finală a ajutorului de stat se ajustează astfel încât intensitatea calculată în echivalent subvenţie brută şi valoarea actualizată a ajutorului de stat să nu depăşească plafoanele autorizate prin Decizia Comisiei Europene.  +  Articolul 52Tranşele se stabilesc astfel: a) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2009, tranşa ajutorului de stat se plăteşte până la data de 15 aprilie 2010; b) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2010, tranşa ajutorului de stat se plăteşte până la data de 15 aprilie 2011; c) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2011, tranşa ajutorului de stat se plăteşte până la data de 15 aprilie 2012; d) pentru investiţiile realizate în anul investiţional 2012, tranşa ajutorului de stat se plăteşte până la data de 15 decembrie 2012.  +  Capitolul X Procedura de plată  +  Articolul 53 (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, furnizorul desemnează, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, unitatea de implementare a ajutorului de stat individual, denumită în continuare unitatea de implementare. (2) Ford şi beneficiarul desemnează şi comunică furnizorului persoanele autorizate să reprezinte cele două societăţi în relaţia cu unitatea de implementare.  +  Secţiunea 1 Depunerea documentaţiei de către beneficiar  +  Articolul 54Mecanismul de depunere a documentaţiei de către beneficiar pentru plata tranşelor de ajutor de stat cuprinde următoarele etape: a) beneficiarul depune la registratura generală a furnizorului Cererea de eliberare a tranşei de ajutor de stat, denumită în continuare cerere de eliberare, potrivit anexei nr. 4; beneficiarul va completa câte o cerere de eliberare pentru fiecare proiect de investiţii; b) cererea de eliberare este însoţită de următoarele documente:1. formularul de decont, potrivit anexei nr. 5, şi documentele justificative, în copie, potrivit anexei nr. 6, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont; copiile conţin menţiunea "conform cu originalul", ştampila şi semnătura reprezentantului legal al beneficiarului;2. situaţii financiare complete aferente anului investiţional: bilanţul contabil şi balanţele financiare sau, după caz, situaţii financiare pentru perioada dintr-un an financiar scursă până la acel moment şi orice alte documente contabile care să ateste existenţa contabilă a activelor corporale aferente investiţiilor realizate;3. declaraţie pe propria răspundere că nu va solicita şi nu va primi alte ajutoare de stat sau alte forme de sprijin financiar public, inclusiv ajutoare de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile aferente proiectelor de investiţii;4. raportul de audit prevăzut la art. 34 lit. a);5. opis cu toate documentele depuse în vederea eliberării tranşelor de ajutor de stat;6. în situaţia în care există documente emise într-o altă limbă decât limba română, acestea vor fi prezentate în traducere legalizată în limba română;7. beneficiarul răspunde pentru legalitatea, exactitatea şi conformitatea tuturor documentelor prezentate împreună cu cererea de eliberare; c) termenele de depunere a cererii de eliberare pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile:1. 31 octombrie 2008, pentru cheltuielile eligibile efectuate până la data de 30 septembrie 2008;2. 1 martie 2009, pentru cheltuielile eligibile efectuate în perioada 30 septembrie - 31 decembrie 2008;3. 1 martie 2010, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investiţional care se încheie la 31 decembrie 2009;4. 1 martie 2011, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investiţional care se încheie la 31 decembrie 2010;5. 1 martie 2012, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investiţional care se încheie la 31decembrie 2011;6. 31 octombrie 2012, pentru cheltuielile eligibile efectuate până la data de 30 septembrie 2012, sau, în cazul în care respectivul proiect de investiţii a fost finalizat în avans, în termen de 45 de zile de la data finalizării proiectului de investiţii; d) termenele de depunere a cererii de eliberare pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare:1. 1 martie 2010, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investiţional care se încheie la 31 decembrie 2009;2. 1 martie 2011, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investiţional care se încheie la 31 decembrie 2010;3. 1 martie 2012, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anul investiţional care se încheie la 31 decembrie 2011;4. 31 octombrie 2012, pentru cheltuielile eligibile efectuate până la data de 30 septembrie 2012, sau, în cazul în care respectivul proiect de investiţii a fost finalizat în avans, în termen de 45 de zile de la data finalizării proiectului de investiţii.  +  Articolul 55În cazul în care cererea de eliberare nu este depusă la termenele prevăzute de art. 54 lit. c) şi d), beneficiarul o va depune de îndată ce acest lucru va fi posibil; furnizorul va derula procedura de verificare şi control, precum şi eliberarea tranşei de ajutor de stat în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de eliberare de către beneficiar.  +  Secţiunea a 2-a Verificarea şi controlul furnizorului  +  Articolul 56Unitatea de implementare analizează cererile de eliberare şi verifică următoarele: a) conformitatea documentelor justificative depuse cu cererea de eliberare; b) contribuţia proprie a beneficiarului, corespunzătoare anului investiţional analizat, la realizarea proiectelor de investiţii; c) cuantumul tranşei ajutorului de stat şi conformitatea acesteia cu prevederile cap. IX; d) încadrarea cheltuielilor efectuate în categoria cheltuielilor eligibile; e) orice alte informaţii şi documente necesare, inclusiv un audit tehnic în conformitate cu art. 29 alin. (3), pentru a se stabili respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 57 (1) În vederea eliberării tranşei de ajutor de stat de către furnizor, pe lângă verificarea documentelor prevăzute la art. 54 se efectuează şi o verificare la faţa locului de către o echipă de control desemnată de către furnizor. (2) Echipa de control verifică la faţa locului realitatea şi exactitatea operaţiunilor economico-financiare legate de cheltuielile eligibile şi existenţa activelor corporale conform înscrierilor contabile. (3) Verificarea se efectuează în amplasament, unde beneficiarul a realizat proiectele de investiţii.  +  Articolul 58În amplasament echipa de control efectuează, în special, o verificare a următoarelor elemente: a) existenţa fizică a activelor corporale reprezentând cheltuieli eligibile, în legătură cu care se solicită eliberarea tranşei de ajutor de stat; b) existenţa fizică a activelor corporale achiziţionate şi pentru care s-au eliberat anterior tranşe ale ajutorului de stat; c) conformitatea documentelor justificative depuse împreună cu cererea de eliberare; d) corelarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţarea cu măsurile cuprinse în proiectele de investiţii; e) orice alte informaţii şi documente necesare, inclusiv în ceea ce priveşte realizarea unui audit tehnic în conformitate cu prevederile art. 29 sau confirmarea de către acesta a conformităţii tehnice a unei modificări aduse specificaţiilor tehnice potrivit prevederilor art. 29 alin. (3), pentru a se verifica respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 59În urma verificării în amplasament se întocmeşte un proces-verbal de constatare, semnat de către echipa de control şi reprezentanţii beneficiarului, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.  +  Articolul 60Verificările de mai sus se realizează în vederea constatării îndeplinirii de către Ford şi beneficiar a condiţiilor şi obligaţiilor impuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă pentru eliberarea tranşelor de ajutor de stat.  +  Articolul 61În baza verificărilor efectuate, furnizorul va emite o decizie de: a) acordare, totală sau parţială, a tranşei de ajutor de stat; b) neacordare a tranşei de ajutor de stat; c) recuperare totală sau parţială a tranşelor de ajutor de stat acordate pentru unul ori mai mulţi ani investiţionali anteriori, precum şi a dobânzilor aferente, calculate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 62 (1) Decizia emisă de furnizor potrivit prevederilor art. 61 lit. c) constituie titlu de creanţă, se motivează şi se comunică beneficiarului. (2) Beneficiarul are dreptul de a contesta decizia prevăzută la alin. (1) potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 63Furnizorul solicită Consiliului Concurenţei să verifice în baza de date referitoare la ajutoarele de stat acordate în România dacă beneficiarul a primit alte ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.  +  Articolul 64 (1) La sfârşitul fiecărui an investiţional, pe lângă analiza furnizorului, în baza documentelor contabile şi a verificării la faţa locului, se realizează o auditare independentă externă, ale cărei concluzii vor fi cuprinse într-un raport de audit, privind următoarele aspecte: a) financiar-contabile; b) tehnic-operaţionale, la faţa locului; c) certificarea faptului că achiziţiile efectuate au fost realizate în condiţii de piaţă. (2) Acest raport de audit se comunică furnizorului în termen de până la 3 luni de la data încheierii anului investiţional.  +  Secţiunea a 3-a Plata tranşelor de ajutor de stat  +  Articolul 65Virarea efectivă a tranşelor de ajutor de stat se efectuează de către furnizor în valori nominale, în echivalent lei, la cursul de schimb de la data plăţii, potrivit tabelelor nr. 5 şi 6 din anexa nr. 1, într-un cont deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal beneficiarul.  +  Articolul 66 (1) Plata fiecărei tranşe de ajutor de stat se efectuează în termen de maximum 45 de zile de la data depunerii cererii de eliberare. (2) Plata finală se efectuează în termen de maximum 45 de zile de la data primirii ultimei cereri de eliberare din partea beneficiarului, potrivit prevederilor secţiunii 1 din prezentul capitol.  +  Capitolul XI Mecanismul de raportare  +  Secţiunea 1 Mecanismul de raportare către Comisia Europeană  +  Articolul 67Atât beneficiarul, cât şi furnizorul sunt obligaţi să păstreze timp de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă înregistrări detaliate referitoare la ajutorul de stat individual acordat, respectiv primit pentru proiectele de investiţii.  +  Articolul 68În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, furnizorul transmite Comisiei Europene o copie a acesteia.  +  Articolul 69 (1) Dacă proiectele de investiţii nu sunt finalizate în termen de 5 ani de la data Deciziei Comisiei Europene, beneficiarul şi Ford înaintează un raport intermediar care cuprinde informaţii referitoare la ajutorul de stat individual primit, măsura în care au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi informaţii asupra oricăror proiecte de investiţii demarate în amplasament. (2) Raportul intermediar prevăzut la alin. (1) se transmite Comisiei Europene de către furnizor.  +  Articolul 70 (1) În termen de 6 luni de la plata ultimei tranşe a ajutorului de stat individual, furnizorul transmite Comisiei Europene un raport de investiţie detaliat, pe baza graficului de plată notificat, întocmit de beneficiar şi asumat de Ford, cuprinzând date tehnico-economice legate de proiectele de investiţii. (2) Investiţiile vor fi auditate de firme independente recunoscute în domeniu, care vor certifica faptul că proiectele de investiţii au fost realizate în parametrii propuşi şi cu rezultatele economico-financiare corespunzătoare obligaţiilor impuse beneficiarului, respectiv Ford, prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi Decizia Comisiei Europene. (3) Firmele de audit menţionate la alin. (2) trebuie să stabilească dacă achiziţionarea echipamentelor şi utilajelor care intră în categoria cheltuielilor eligibile s-a realizat în condiţii de piaţă.  +  Articolul 71În cazul în care beneficiarul nu prezintă furnizorului raportul de audit prevăzut la art. 64 şi raportul de investiţie în termenul stabilit la art. 70 alin. (1), se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Secţiunea a 2-a Informaţii transmise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului  +  Articolul 72Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului verifică îndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor postprivatizare, în conformitate cu prevederile art. 7.2 din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni.  +  Articolul 73La solicitarea furnizorului, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului transmite informaţii privind stadiul îndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor stipulate în art. 7.2 din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, în măsura în care datele sunt relevante pentru implementarea proiectelor de investiţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Capitolul XII Verificarea obligaţiei de menţinere a investiţiei  +  Articolul 74 (1) Beneficiarul are obligaţia de a transmite furnizorului anual, timp de 5 ani de la data finalizării fiecăruia dintre cele două proiecte de investiţii, un raport auditat, întocmit de o firmă independentă, recunoscută în domeniu, privind modul de executare a obligaţiei de menţinere a investiţiilor realizate, precum şi efectele economice ale proiectelor de investiţii realizate. (2) Transmiterea raportării se realizează până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent.  +  Articolul 75 (1) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei de menţinere a investiţiei, furnizorul efectuează anual verificări în amplasament, după data finalizării proiectelor de investiţii. (2) În cadrul acestor verificări beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului toate documentele necesare acestuia pentru constatarea existenţei în fapt a tuturor activelor corporale care au făcut obiectul proiectelor de investiţii.  +  Articolul 76În urma verificării la faţa locului, echipa de control întocmeşte un proces-verbal de constatare, semnat de către echipa de control şi reprezentanţii beneficiarului, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.  +  Articolul 77 (1) În cazul în care beneficiarul nu respectă obligaţia de menţinere a investiţiilor pe o perioadă de 5 ani, potrivit prevederilor secţiunii a 2-a a cap. VII, furnizorul emite o decizie de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat individual acordat pentru investiţiile nemenţinute, precum şi a dobânzilor aferente, calculate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. (2) Decizia emisă în baza alin. (1) constituie titlu de creanţă, se motivează şi se comunică beneficiarului. (3) Beneficiarul are dreptul de a contesta decizia prevăzută la alin. (2) potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul XIII Recuperarea ajutoarelor de stat  +  Articolul 78Nerespectarea de către beneficiar ori de către Ford a condiţiilor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi de legislaţia aplicabilă în domeniu determină aplicarea de către furnizor a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutorului de stat individual în tot sau în parte, după caz, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 79 (1) Ford şi beneficiarul răspund solidar şi individual pentru toate angajamentele şi obligaţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv pentru cele care rezultă din procedura de recuperare a ajutorului de stat individual. (2) Procedurile de recuperare sunt iniţiate de furnizor fie împotriva beneficiarului, fie împotriva Ford, potrivit răspunderii stabilite la alin. (1). (3) Înainte de a dispune recuperarea, furnizorul informează beneficiarul despre aceasta şi acordă beneficiarului şi Ford un termen de 30 de zile de la data comunicării informării, în vederea remedierii situaţiei. (4) Dacă beneficiarul şi/sau Ford nu remediază situaţia în termenul prevăzut la alin. (3), furnizorul emite decizia de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat individual, inclusiv a dobânzilor aferente.  +  Capitolul XIV Dispoziţii finale  +  Articolul 80Sumele prevăzute în euro în prezenta ordonanţă de urgenţă reprezintă echivalentul în lei, potrivit dispoziţiilor legale în materie.  +  Articolul 81Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 82Beneficiarul, respectiv Ford suportă toate cheltuielile aferente auditărilor pe întreaga durată a obligaţiilor ce rezultă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 83În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, furnizorul emite norme interne de aplicare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianPreşedintele Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuBucureşti, 18 septembrie 2008.Nr. 109.  +  Anexa 1 TABELEprivind proiectele de investiţii şi plata tranşelor de ajutor de stat*)Tabelul nr. 1 - Calendarul proiectului de investiţii destinat producerii de automobile
  Proiectul de investiţii Începerea proiectului Finalizarea proiectului Producţie la capacitatea maximă
  Producerea de automobile 2008 2012 2012
  Tabelul nr. 2 - Cuantumul investiţiilor şi al cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii destinat producerii de automobile
                                                       - milioane euro -
  Anul 2008 2009 2010 2011 2012 Total
  Investiţii 145 172 72 50 55 494
  Cheltuieli eligibile 110 150 70 50 55 435
  Tabelul nr. 3 - Calendarul proiectului de investiţii destinat producerii de motoare
  Proiectul de investiţii Începerea proiectului Finalizarea proiectului Producţie la capacitatea maximă
  Producerea de motoare 2009 2012 2012
  Tabelul nr. 4 - Cuantumul investiţiilor şi al cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii destinat producerii de motoare
                                                 - milioane euro -
  Anul 2009 2010 2011 2012 Total
  Investiţii 5 28 100 48 181
  Cheltuieli eligibile 2 20 95 48 165
  Tabelul nr. 5 - Cuantumul tranşelor ajutorului de stat individual acordat pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile
                                                  - milioane euro -
  Anul 2008 2009 2010 2011 2012 Total
  Ajutor de stat 17,5 16,15 30,4 19,98 10,42 94,45
  Tabelul nr. 6 - Cuantumul tranşelor ajutorului de stat individual acordat pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare
                                                     - milioane euro -
  Anul 2008 2009 2010 2011 2012 Total
  Ajutor de stat 0 0 1,5 14,1 32,95 48,55
  _________ Notă *) Toate sumele prezentate în tabele sunt exprimate în valori nominale.
   +  Anexa 2 METODAde calcul a ajutorului de stat maxim admis*1)________*1) Toate sumele prezentate sunt exprimate în valori nominale.Metodologia de calcul a cuantumului ajutorului de stat aferent celor două proiecte de investiţiiCuantumul admis al ajutorului de stat pentru un proiect de investiţii se va calcula după formula:A = Rx (50 + 0,50 B + 0,34 C), unde:- A reprezintă cuantumul maxim al ajutorului de stat;- R reprezintă plafonul regional neajustat prevăzut de Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale, respectiv 50% pentru Regiunea Sud-Vest România;- B reprezintă cheltuielile eligibile cuprinse între 50 milioane şi 100 milioane euro;- C reprezintă cheltuielile eligibile de peste 100 milioane euro.Proiectul I (proiectul de investiţii destinat producerii de automobile), unde cheltuielile eligibile sunt în sumă de 435 milioane euro:Ajutorul de stat maxim = 50% *(50 + 0,5*50 + 0,34*335) = 94,45 milioane euro în valoare nominală.Proiectul II (proiectul de investiţii destinat producerii de motoare), unde cheltuielile eligibile sunt în sumă de 165 milioane euro:Ajutorul de stat maxim = 50% *(50 + 0,5*50 + 0,34*65) = 48,55 milioane euro în valoare nominală.Intensitatea ajutorului în echivalent subvenţie brută şi valoarea ajutorului de stat, aşa cum sunt determinate în anexa nr. 3, nu trebuie depăşite.  +  Anexa 3 INTENSITATEAajutorului de stat pe baza actualizăriiAjustarea cheltuielilor eligibile, intensitatea maximă admisibilă a ajutorului de stat stabilită pentru fiecare proiect de investiţiiProiectul de investiţii destinat producerii de automobile                  Investiţii (în milioane euro)┌───────────┬─────┬────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────┐│ Ani │ 2007│ 2008 │ 2009 │ 2010 │2011 │ 2012 │ VA*)│ Valoarea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ nominală │├───────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤│TOTAL │ 0 │ 110,00│ 150,00│ 70,00│ 50,00│ 55,00│ 381,8│ 435,00 │├───────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤├───────────┴─────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┤│ Ajutor (în milioane euro) │├───────────┬─────┬────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────┤│ Ani │2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ VA │ Valoarea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ nominală │├───────────┼─────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤│ TOTAL │ 0 │ 17,50│ 16,15│ 30,40│ 19,98│ 10,42│ 81,3│ 94,45 │├───────────┴─────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┤│Total ESB = 21,28% │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Proiectul de investiţii destinat producerii de motoare              Investiţii (în milioane euro)
  Ani 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VA Valoarea nominală
  TOTAL 0 0,00 2,00 20,00 95,00 48,00 132,7 165,00
  Ajutor (în milioane euro)
  Ani 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VA Valoarea nominală
  TOTAL 0 0,00 0,00 1,50 14,10 32,95 38,0 48,55
  Total ESB = 28,65%
  Rata de referinţă aplicabilă la data notificării (decembrie 2007) 5,42%
  _________ Notă *) VA=Valoarea actualizată.
   +  Anexa 4
                              
  Data intrării ................ Număr de intrare .............
  CEREREA DE ELIBERARE A TRANŞEI DE AJUTOR DE STAT[a se redacta în limba română]Subscrisa ......... , având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ......, având calitatea de ....... , identificat(ă) cu B.I./ C.I. seria ..... nr. ...., eliberat/ă de ......... la data de ........., cu domiciliul în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ....., cod poştal ......., solicit eliberarea tranşei de ajutor de stat în valoare de ......., pentru proiectul de investiţii pentru automobile/proiectul de investiţii pentru motoare, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională.Datele de identificare ale întreprinderii:Denumirea întreprinderii .........................................Data înregistrării întreprinderii ................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...........Codul de identificare fiscală ....................................Adresa ...........................................................Telefon ..........., fax ............, e-mail ....................Cod IBAN ................, deschis la Trezoreria .................Anexez la prezenta formularul de decont, conform anexei nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008, precum şi documentele justificative, conform anexei nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008, în copie certificată (cu menţiunea "conform cu originalul", ştampilate şi semnate de reprezentantul legal), în ordinea activităţilor completate în formularul de decont.NOTĂ IMPORTANTĂ!În situaţia în care există documente emise într-o altă limbă decât limba română, acestea vor fi prezentate în traducere legalizată în limba română.Beneficiarul răspunde pentru legalitatea, exactitatea şi conformitatea tuturor documentelor prezentate împreuna cu cererea de eliberare a tranşei de ajutor.Numele ......................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*)Funcţia ..........................................Data semnării ....................................________ Notă *) Toate cererile depuse vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
   +  Anexa 5 FORMULAR DE DECONT*1)Denumirea societăţii ..................Data ..................................Proiectul de investiţii destinat producerii de automobile/Proiectul de investiţii destinat producerii de motoare
  *Font 9*
  ┌────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┬──────────┬────┬────┬──────────┐│Nr. │ Măsura │ │ │ │Valoarea │Documente │ │ │Valoarea ││crt.│corespondentă │Obiectul│Numărul │ Data │activului │ care │ │ │activului ││ │(categoria │facturii│facturii│facturii│înregistrat│să ateste │ Nr.│Data│în valută ││ │cheltuielilor │ │ │ │în evidenţa│efectuarea│ │ │(inclusiv ││ │eligibile) din│ │ │ │contabilă, │ plăţii │ │ │ în ││ │proiectul de │ │ │ │ conform │ │ │ │echivalent││ │investiţii, │ │ │ │ facturii │ │ │ │ euro) ││ │ obiect al │ │ │ │ - lei - │ │ │ │la data ││ │ facturii │ │ │ │ │ │ │ │emiterii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │facturii │├────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤├────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤├────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤├────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼────┼────┼──────────┤│ │Total: │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┴──────────┴────┴────┴──────────┘Numele ...................Semnătura şi ştampila societăţii*2)__________*1) Lista documentelor justificative în ordinea operaţiunilor prezentate în formular şi copiile documentelor justificative ataşate acestui formular.*2) Toate formularele vor purta semnătura reprezentantului legal al societăţii.
   +  Anexa 6 CHELTUIELI ELIGIBILEşi documentele justificative aferente finanţării
  Nr. crt. Activităţi eligibile Cheltuieli eligibile Documente justificative
  Realizarea de investiţii în imobilizări corporale Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investiţii în imobilizări corporale: - instalaţii tehnice şi maşini - alte instalaţii, utilaje şi maşini industriale a) contract de vânzare- cumpărare, contract de leasing financiar (eligibil doar în cazul în care există obligaţia beneficiarului de a achiziţiona activele la sfârşitul perioadei de leasing), factura/chitanţa fiscală, ordine de plată/ documente care să ateste efectuarea plăţii, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achiziţionarea în condiţii de piaţă b) alte documente relevante
  ___________