PROCEDURĂ din 15 septembrie 2008privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestă activitatea desfăşurată în locurile de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 24 septembrie 2008    1. Cererile prin care persoanele interesate solicită eliberarea adeverinţelor prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se depun la angajatori sau la deţinătorii arhivelor acestora, după caz.2. Adeverinţele prevăzute la pct. 1 se întocmesc şi se eliberează, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor de arhive.3. La eliberarea adeverinţelor angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt obligaţi să respecte prevederile art. 160 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost introdus prin Legea nr. 44/2006.4. Angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor înscrise în adeverinţele pe are le întocmesc şi le eliberează.5. În înţelesul prezentului ordin, prin deţinător de arhivă se înţelege persoana juridică în a cărei păstrare se află documente în baza cărora se poate întocmi şi elibera adeverinţa prevăzută în anexă.6. Adeverinţele nevalorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, întocmite şi eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se utilizează la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul din anexă.7. Pentru a putea fi valorificată, adeverinţa prevăzută în anexă se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute.  +  Anexa -----la procedură------------UNITATEA ................................C.U.I. .........../Cod fiscal ...........Adresa .............. Telefon ...........Nr. ............../Data .................ADEVERINŢĂSe adevereşte prin prezenta că doamna/domnul .............., născută/născut la data de ............ în localitatea ..............., judeţul ............., sectorul ......, având C.N.P. ............, a fost angajată/angajat cu contract individual de muncă la societatea*) ..............., în perioada de la ............... până la ............. .În perioada de la .......... până la ........., având meseria/funcţia de ..........., a fost încadrată/încadrat în grupa**) .......... de muncă, în procent de .........%, conform nominalizării efectuate prin ...............***)Temeiul juridic al încadrării în grupa**) ....... de muncă îl reprezintă..........****)--------- Notă *) Se completează denumirea societăţii sau, după caz, eventualele denumiri anterioare. Notă **) Se completează I sau II. Notă ***) Se completează actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea, pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor în subteran etc. ). Notă ****) Se completează actul normativ (nr., dată, poziţie, anexă etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă:● pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969 încadrarea în grupa I sau II de muncă s-a facut cu respectarea Instrucţiunilor nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile şi funcţiile prevăzute în grupele I şi II de muncă;● pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncă s-a facut conform Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit ordinele Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii nr. 59/1969, 105/1976 şi 210/1977;● pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I şi II de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 125/1990;● conform altor acte normative în vigoare la data respectivă.OBSERVAŢII: Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situaţia persoanelor care au lucrat în aceleaşi condiţii cu muncitorii. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.OBSERVAŢII:.........................................................................Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscându-se atât prevederile art. 288 şi 289 din Codul penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.Conducătorul unităţii,.........................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)Direcţia/Serviciul cu atribuţiisalarizare personal...............................(nume, prenume, semnătura)Întocmit.................(nume, prenume, semnătura)----------