ORDIN nr. 583 din 15 septembrie 2008pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) şi obligaţiie operatorilor economici legate de acesta
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 23 septembrie 2008    Văzând Referatul de aprobare nr 97.066 din 12 septembrie 2008 al Direcţiei politici, strategii şi reglementări forestiere,în temeiul art. 20 alin. (8) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008,în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) şi obligaţiile operatorilor economici legate de acesta, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dacian CioloşBucureşti, 15 septembrie 2008.Nr. 583.  +  Anexa METODOLOGIEprivind organizarea şi funcţionarea sistemuluiinformaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL)şi obligaţiile operatorilor economici legate de acesta  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1SUMAL este un sistem informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase asigurat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi pus la dispoziţia utilizatorilor prevăzuţi la art. 20 alin. (2) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, de la locul de obţinere a materialelor lemnoase până la utilizatorii finali inclusiv.  +  Articolul 2Principalele obiective ale SUMAL sunt: a) realizarea de cercetări statistice la nivel naţional privind volumul de lemn exploatat şi al materialelor lemnoase rezultate; b) practică unitară în evidenţa gestionară a materialelor lemnoase prin punerea la dispoziţia operatorilor economici specializaţi a unei aplicaţii gratuite; c) creşterea eficienţei controlului ca parte a politicilor publice de reducere a infracţionalităţii în domeniul forestier, prin prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale.  +  Articolul 3SUMAL cuprinde două componente: a) aplicaţii client utilizate de operatorii economici pentru:- calculul actului de punere în valoare, denumit în continuare APV, autorizarea şi reprimirea parchetelor, aplicaţii grupate în softul SUMAL Ocol;- operarea documentelor de transport al materialelor lemnoase, a recepţiilor în depozitele finale şi a situaţiilor gestionate obligatorii, aplicaţii grupate în softul SUMAL Agent; b) unitatea centrală - hardware şi software - de centralizare, prelucrare şi analiză a informaţiilor, gestionată de o structură silvică specializată aflată în subordinea conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 4Suportul tehnic pentru implementarea SUMAL se va asigura prin intermediul structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi prin Programul de dezvoltare forestieră.  +  Articolul 5 (1) Aplicaţiile SUMAL se personalizează pentru fiecare ocol silvic şi operator economic şi se distribuie gratuit, la solicitarea acestora, astfel: a) softul SUMAL Ocol către ocoalele silvice; b) softul SUMAL Agent, la cerere, tuturor operatorilor economici şi ocoalelor silvice care exploatează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase. (2) Distribuirea softurilor prevăzute la alin. (1) se face concomitent cu emiterea acordului de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special şi a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun. (3) Distribuirea softurilor prevăzute la alin. (1) se face către: a) persoana delegată de către conducerea operatorului economic; b) şeful ocolului silvic sau împuternicitul acestuia.  +  Capitolul II Modul de utilizare a SUMAL  +  Articolul 6La iniţierea aplicaţiei, ocoalele silvice introduc în SUMAL Ocol următoarele informaţii: a) fişele de proprietate pentru pădurile pe care le administrează sau pentru care furnizează servicii; b) ciocanele silvice folosite; c) persoanele fizice sau juridice partenere.  +  Articolul 7La iniţierea aplicaţiei, operatorii economici introduc în SUMAL Agent următoarele informaţii: a) gestiunile referitoare la materialele lemnoase; b) persoanele fizice şi juridice partenere; c) utilajele de prelucrare a materialelor lemnoase; d) ciocanele silvice folosite.  +  Secţiunea 1 Utilizarea SUMAL pentru elaborarea APV, autorizarea partizilor şi reprimirea acestora  +  Articolul 8Aplicaţia SUMAL Ocol se accesează de către ocoalele silvice, on-line, pe serverul central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza identificării ca utilizator prin parolă, cu drepturi diferenţiate pentru şeful ocolului silvic, responsabilul cu fondul forestier şi responsabilul cu paza fondului forestier, conform atribuţiilor specifice.  +  Articolul 9Aplicaţia SUMAL Ocol este obligatorie pentru: a) calculul unitar certificat la nivel naţional al APV; b) emiterea/prelungirea autorizaţiilor de exploatare; c) operarea actului de reprimire a partizilor.  +  Articolul 10 (1) Pentru fiecare APV, autorizaţie de exploatare şi act de reprimire, aplicaţia SUMAL va genera odată cu aprobarea documentului un număr unic de înregistrare la nivel naţional, iar actul respectiv nu va mai putea fi modificat. (2) Procesele-verbale de confiscare a materialelor lemnoase rămase definitive vor fi introduse în SUMAL de către ocolul silvic care a primit în custodie materialele lemnoase, actul de înregistrare furnizat de SUMAL constituind documentul de provenienţă pentru materialele lemnoase respective.  +  Articolul 11Actele emise şi aprobate în SUMAL vor fi tipărite, semnate în original şi ataşate la dosarul partizii, conform competenţelor legale.  +  Secţiunea a 2-a Utilizarea SUMAL pentru activitatea de exploatare  +  Articolul 12Operarea datelor pentru activitatea de exploatare a pădurilor se face în aplicaţia SUMAL Agent de către operatorul economic titular al autorizaţiei de exploatare a partizii sau de către cel care expediază materialele lemnoase din platforma primară a partizii.  +  Articolul 13 (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 12 vor desemna o persoană angajată a operatorului economic care va opera datele pe măsura exploatării partizii, cu obligaţia operării şi transmiterii raportării datelor prevăzute la art. 12 până în data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară. (2) Prima raportare se va realiza în data de 5 decembrie 2008.  +  Articolul 14 (1) Anterior datei aprobate pentru reprimirea parchetului de exploatare, operatorii economici sunt obligaţi să opereze în sistemul SUMAL toate documentele de transport al materialelor lemnoase din partida respectivă şi să ruleze un raport centralizator al materialelor lemnoase transportate. (2) Raportul centralizator prevăzut la alin. (1) va fi prezentat obligatoriu la reprimirea partizii şi stă la baza calcului rezultatului exploatării din partida respectivă.  +  Articolul 15Rezultatul exploatării materialelor lemnoase se calculează pe fiecare specie, total lemn de lucru şi total volum, precum şi pe total APV, verificându-se încadrarea în toleranţele admisibile de calcul al APV.  +  Articolul 16După reprimirea partizii sunt interzise eliberarea şi operarea de documente având înscrisă la rubrica "Provenienţa" partida respectivă decât în limita stocului înregistrat în platforma primară la reprimire.  +  Secţiunea a 3-a Utilizarea SUMAL pentru depozite  +  Articolul 17 (1) Utilizarea SUMAL este obligatorie la nivelul depozitelor pentru: a) operarea recepţiilor de materiale lemnoase; b) operarea livrărilor de materiale lemnoase; c) operarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase; d) operarea stocurilor gestionare la sfârşitul fiecărei luni, pe specii şi sortimente; e) operarea transferurilor între gestiunile aceluiaşi operator ale materialelor lemnoase prelucrate în cherestea, care se face automat prin procesul-verbal de gaterare. (2) Utilizarea SUMAL este obligatorie la nivelul depozitelor de cherestea pentru: a) recepţiile de cherestea; b) livrările de cherestea.  +  Articolul 18 (1) După operarea situaţiilor primare prevăzute la art. 17, operatorul economic va verifica existenţa corelaţiilor stoc iniţial + total intrări = stoc final + total ieşiri pentru fiecare specie şi sortiment, va face corecţiile necesare, după care va salva datele pentru luna în curs. (2) Stocurile finale ale lunii precedente devin stocuri iniţiale pentru luna în curs.  +  Articolul 19În cazul în care operatorul economic realizează transbordarea materialelor lemnoase sau sortarea acestora în alte puncte decât depozitele permanente, acestea vor fi înregistrate ca gestiuni temporare în SUMAL, cu obligaţia întocmirii situaţiilor gestionare menţionate la art. 17 alin. (1).  +  Articolul 20 (1) Datele obţinute lunar prin aplicarea procedurilor precizate la art. 17-19 se cuprind într-un raport şi nu mai pot fi modificate. (2) Rapoartele precizate la alin. (1) pentru luna în curs se printează, se semnează în original şi se înregistrează în contabilitatea operatorului economic.  +  Secţiunea a 4-a Utilizarea SUMAL la nivelul activităţii de prelucrare primară a lemnului  +  Articolul 21Utilizarea SUMAL la nivelul centrelor de prelucrare primară a lemnului este obligatorie pentru: a) operarea recepţiilor de materiale lemnoase; b) operarea livrărilor materialelor lemnoase prelucrate sumar; c) operarea proceselor-verbale de gaterare a materialelor lemnoase; d) operarea stocurilor gestionare la sfârsitul fiecărei luni, pe specii şi sortimente; e) operarea consumurilor interne, dacă operatorul economic prelucrează în continuare materialele lemnoase în produse semifinite sau finite.  +  Articolul 22 (1) După operarea situaţiilor primare prevăzute la art. 21, operatorul economic va verifica existenţa corelaţiilor stoc iniţial + total intrări = stoc final + total ieşiri pentru fiecare specie şi sortiment, va face corecţiile necesare, după care va salva datele pentru luna în curs. (2) Stocurile finale ale lunii precedente devin stocuri iniţiale pentru luna în curs.  +  Articolul 23 (1) Datele obţinute lunar prin aplicarea procedurilor precizate la art. 20 şi 21 se cuprind într-un raport şi nu mai pot fi modificate. (2) Rapoartele precizate la alin. (1) pentru luna în curs se printează, se semnează în original şi se înregistrează în contabilitatea operatorului economic.  +  Secţiunea a 5-a Utilizarea SUMAL la nivelul altor activităţi de prelucrare a lemnului decât prelucrarea primară  +  Articolul 24În cazul activităţilor în care se recepţionează materiale lemnoase şi se prelucrează integral în consum propriu, fără a se face expediţie, operatorii economici vor opera în SUMAL Agent doar recepţiile de masă lemnoasă şi consumul propriu.  +  Articolul 25În alte activităţi de prelucrare a materialelor lemnoase în care materialele lemnoase recepţionate se prelucrează parţial în capacităţile proprii şi se reexpediază în parte, se vor întocmi toate situaţiile gestionare specifice gestiunilor de buştean sau gestiunilor de cherestea, după caz.  +  Secţiunea a 6-a Utilizarea SUMAL Server  +  Articolul 26Centralizarea, prelucrarea şi analiza datelor furnizate de către ocoalele silvice şi operatorii economici care exploatează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase, pe serverul central instalat la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se utilizează în scopuri statistice şi pentru controlul respectării regimului silvic.  +  Articolul 27În scop statistic, SUMAL Server va genera, în principal, următoarele rapoarte: a) statistica volumului de lemn pus în valoare/autorizat pe proprietar, administraţie silvică, tip de lucrări şi pe unităţi amenajistice; b) statistica materialelor lemnoase transportate din partizile în exploatare, pe specii şi sortimente; c) statistica modului de utilizare industrială a materialelor lemnoase.  +  Articolul 28 (1) Pentru controlul regimului silvic şi al provenienţei legale a materialelor lemnoase, SUMAL Server va genera, în principal, următoarele rapoarte: a) calculul rezultatului exploatării şi încadrarea în toleranţele admisibile de calcul al APV; b) exploatarea lemnului în perioada autorizată a partizii; c) justificarea tuturor documentelor cu regim special ridicate de către operatorii economici; d) identificarea documentelor de transport utilizate ilegal de alt operator economic decât cel autorizat; e) compararea cantităţilor avizate cu cele efectiv recepţionate de către beneficiar; f) corectitudinea situaţiilor gestionare raportate de operatorii economici - existenţa corelaţiilor stocuri iniţiale + total intrări = stocuri finale + total ieşiri; g) alcătuirea cazierului tehnic de exploatare al operatorilor economici - respectarea perioadelor şi termenelor autorizate, pagube produse în parchete, sancţiuni. (2) Pentru clarificarea aspectelor ridicate de acţiunile de control al regimului silvic se pot realiza şi alte analize.  +  Secţiunea a 7-a Alte funcţii ale SUMAL Agent  +  Articolul 29Aplicaţia SUMAL Agent realizează gestionarea formularelor cu regim special ridicate de către operatorii economici.  +  Articolul 30 (1) Operatorii economici care exploatează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase sunt obligaţi să opereze în aplicaţia SUMAL Agent seriile şi numerele avizelor documentelor cu regim special de transport al materialelor lemnoase, ridicate de la Imprimeria Naţională - S.A., conform acordului eliberat de structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (2) Documentele de transport anulate se vor opera în SUMAL, cu obligaţia existenţei tuturor celor 3 exemplare ale documentului în blocul de avize. (3) Pe măsura utilizării documentelor cu regim special pentru transportul materialelor lemnoase şi a operării documentelor în SUMAL, operatorii economici vor urmări justificarea tuturor documentelor ridicate în ordinea blocurilor de documente.  +  Capitolul III Competenţe şi control  +  Articolul 31 (1) Accesul la aplicaţia SUMAL Ocol se face pe bază de utilizator şi parolă, cu drepturi diferenţiate pentru: a) şeful ocolului silvic; b) responsabilul cu fondul forestier; c) responsabilul cu paza fondului forestier. (2) Accesul se comunică de către administratorul aplicaţiei SUMAL Server, iar persoanele nominalizate pentru acces se comunică subunităţilor silvice teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, sub semnătura şefului ocolului silvic.  +  Articolul 32 (1) Accesul la aplicaţia SUMAL Agent se face de către o persoană desemnată de operatorul economic, angajată a acestuia. (2) Accesul se comunică de către administratorul aplicaţiei SUMAL Server, iar persoana nominalizată pentru acces se comunică structurilor silvice teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, sub semnătura administratorului operatorului economic.  +  Articolul 33Accesul la aplicaţiile SUMAL se face pe bază de utilizator şi parolă, cu drepturi diferenţiate pentru două persoane. O persoană este inspectorul-şef al structurii silvice teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, iar cea de-a doua face parte din personalul silvic şi este desemnată de către acesta.  +  Articolul 34Accesul la aplicaţiile SUMAL se face pe bază de utilizator şi parolă, cu drepturi diferenţiate pentru persoanele din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură desemnate de conducătorul acesteia.  +  Articolul 35Accesul la aplicaţiile SUMAL pentru personalul silvic împuternicit pentru controlul silvic se poate aproba numai pentru perioada în care se execută controlul la ocolul silvic sau la operatorul economic care exploatează, prelucrează, depozitează ori comercializează materiale lemnoase.  +  Articolul 36Personalul silvic împuternicit cu atribuţii de control silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau al subunităţilor silvice teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură are posibilitatea verificării APV şi a avizelor de însoţire a materialelor lemnoase generate de SUMAL.  +  Articolul 37Toate avertizările rezultate în urma prelucrării informaţiilor în SUMAL se transmit imediat şi direct structurii cu atribuţii de control al regimului silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau structurilor silvice teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 38 (1) Dreptul de proprietate intelectuală asupra SUMAL aparţine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Operatorii economici care utilizează softuri proprii de gestiune pot exporta date din softurile proprii în sistemul SUMAL, cu obligaţia de a furniza datele minime solicitate în sistemul SUMAL. Transferul de date se va face în formatul solicitat de aplicaţia SUMAL.  +  Articolul 39Persoanele prevăzute la art. 31-35 răspund penal, contravenţional, administrativ şi material pentru divulgarea şi utilizarea în alte scopuri a informaţiilor din SUMAL.  +  Articolul 40 (1) Ocoalele silvice vor introduce în aplicaţia SUMAL Ocol APV pentru partizile autorizate la exploatare şi nereprimite până în momentul intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 996/2008. (2) Numărul de ordine generat de SUMAL pentru APV precizate la alin. (1) va fi comunicat în scris de către ocolul silvic operatorilor economici titulari ai autorizaţiilor de exploatare şi va fi folosit de către operatorii economici la rubrica "Provenienţa" din documentele de transport. (3) Ocoalele silvice vor emite o nouă autorizaţie de exploatare pentru partizile precizate la alin. (1), pentru perioada de valabilitate rămasă din autorizaţia anterioară.  +  Articolul 41 (1) Operatorii economici care exploatează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase vor introduce în aplicaţia SUMAL Agent, pentru gestiunile de buştean şi cherestea, stocurile iniţiale de buştean şi, respectiv, masa lemnoasă prelucrată. (2) Stocurile introduse sunt stocurile faptice înregistrate în contabilitate la data de 30 septembrie 2008.  +  Articolul 42 (1) Operarea datelor primare obligatorii pentru fiecare operator economic şi transmiterea acestora se fac până în data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă. (2) Transmiterea datelor către SUMAL Central se va putea face: a) direct, prin intermediul internetului; b) pe suport electronic. (3) După transmiterea datelor lunare, SUMAL va transmite o confirmare de preluare a datelor transmise de către operatorul economic. Confirmarea de primire se îndosariază şi păstrează de către operatorul economic şi este dovada îndeplinirii obligaţiilor legale de raportare în SUMAL.----