ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 septembrie 2008pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 septembrie 2008    Prezenta reglementare are un caracter urgent, având în vedere disfuncţiile majore create în asigurarea serviciilor de transport public local de călători între municipiul Bucureşti şi localităţile din judeţul Ilfov.Totodată, având în vedere caracterul special al relaţiilor de transport public local, care există de peste 50 de ani, între municipiul Bucureşti şi localităţile din judeţul Ilfov, este necesar ca pentru acest caz particular să se aplice reguli speciale, în sensul exceptării acestei categorii de transport de la regulile transportului interjudeţean şi încadrării acestuia în categoria transportului local.Segmentele de populaţie afectate sunt atât elevii şi studenţii, cât şi călătorii care beneficiază de bonificaţii pe transportul în comun, pensionari, persoane cu dizabilităţi, utilizatorii tradiţionali ai serviciilor Regiei Autonome de Transport Bucureşti.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 40 şi 48 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"40. traseu - parcurs care asigură legătura dintre localitatea cap de traseu de plecare şi localitatea cap de traseu de destinaţie, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale. În funcţie de amplasarea localităţilor cap de traseu şi de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, judeţene, interjudeţene şi internaţionale; traseele dintre municipiul Bucureşti şi alte localităţi sunt trasee interjudeţene, cu excepţia traseelor dintre municipiul Bucureşti şi localităţile din judeţul Ilfov, care sunt considerate trasee locale. Traseele dintre aceleaşi două localităţi cap de traseu pe itinerare diferite se consideră trasee diferite;..........................................................48. transport rutier interjudeţean - transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judeţe; în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, transportul rutier între municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean, cu excepţia transportului dintre municipiul Bucureşti şi localităţile din judeţul Ilfov, care este considerat transport local."2. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pentru traseele locale dintre municipiul Bucureşti şi localităţile din judeţul Ilfov, plecările, sosirile şi opririle în tranzit se realizează din staţii publice stabilite de administraţia publică locală."  +  Articolul IILicenţele de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea până la data expirării acestora.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 18 septembrie 2008.Nr. 110.------------