ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 18 septembrie 2008pentru modificarea unor acte normative din domeniul social
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 septembrie 2008    Având în vedere că indemnizaţia pentru însoţitor este un drept conferit ca urmare a calităţii de asigurat şi reprezintă o formă de protecţie socială, dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se cuvine pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.Luând în considerare faptul că indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate trebuie să se stabilească în mod similar cu pensia de invaliditate de care beneficiază această categorie de pensionari, prin raportare la valoarea punctului de pensie, situaţie care se doreşte a fi reglementată prin prezenta ordonanţă de urgenţă,întrucât asigurarea respectării prevederilor Programului de guvernare cu privire la majorarea pensiilor, creşterea puterii de cumpărare a pensionarilor, reducerea sărăciei şi a marginalizării sociale şi categoria de persoane căreia i se adresează aceste măsuri necesită adoptarea unor reglementări de natură legislativă care să conducă la îndeplinirea acestor obiective, elemente ce constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Indemnizaţia pentru însoţitor este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 80."2. Alineatul (3) se abrogă.  +  Articolul II (1) Valoarea punctului de pensie stabilită prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007, se aplică începând cu data de 1 octombrie 2008. (2) Pentru menţinerea echilibrului bugetar, bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 se majorează la venituri şi la cheltuieli cu suma de 520 de milioane lei.  +  Articolul III (1) Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu modificările ulterioare, se diminuează cu suma de 250 de milioane lei, din care 140 de milioane lei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. (2) Excedentul bugetului asigurărilor pentru şomaj în urma diminuării prevăzute la alin. (1) se majorează cu 250 de milioane lei, din care 140 de milioane de lei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale şi 110 de milioane lei la sistemul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul IV (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2008, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse funcţionează Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, cu un număr de 1.041 de posturi, care se asigură prin reorganizarea direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti şi prin preluarea a 400 de posturi de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. (2) Posturile prevăzute la alin. (1) şi, după caz, personalul care ocupă posturile supuse reorganizării se preiau, pe bază de protocol, în care se va stabili structura posturilor redistribuite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli, incluzând toate drepturile salariale prevăzute de lege. (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă modifică numărul maxim de posturi reglementat prin actele normative în care acesta era prevăzut.  +  Articolul V (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, modificările ce decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă în structura şi volumul bugetelor implicate. (2) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele implicate, precum şi în anexele la acestea.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 septembrie 2008.Nr. 108.------------